นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงเกษตรและสหกรณ์    การยางแห่งประเทศไทย
การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand (RAOT)

67/25 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์
บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
67/25 Bangkhunnon Road
Bangkoknoi,
Bangkok 10700
Tel 0 2433 2222
Fax 0 2433 6490
www.RUBBER.CO.TH
Update : 2019-01-24 10:21:55


 

?
?
ผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทย
Governor Rubber Authority of Thailand
Tel 02 424 0490 Fax 02 424 3683

Update : 2019-01-24 10:22:37


 
นาย สุนันท์ นวลพรหมสกุล
Mr.Sunan Nuanphromsakul
รองผู้ว่าการด้านบริหาร การยางแห่งประเทศไทย
Deputy Governor of Administration Rubber Authority of Thailand
Tel 0 2433 2222 ext. 205 Fax 0 2433 6490

Update : 2019-01-24 10:22:26


 
?นางณพรัตน์ ?วิชิตชลชัย
?Mrs.Nopparat ?Vichitcholchai
รองผู้ว่าการด้านธุรกิจและปฏิบัติการ การยางแห่งประเทศไทย
Deputy Governor of Business and Operation Rubber Authority of Thailand
Tel 0 2433 2222 ext. 207 Fax 0 2433 6490

Update : 2019-06-12 14:58:01


 

นาย ณกรณ์ ตรรกวิรพัท
Mr. Nakorn Tangavirapat
รองผู้ว่าการด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง การยางแห่งประเทศไทย
Deputy Governor of Rubber Industry and Rubber Production Rubber Authority of Thailand
Tel 02433 2222 ext.280 Fax 0 2424 3683
nakorn.t@rubber.mail.go.th
Update : 2019-01-24 10:36:30


 
น.ส.มยุรี ลงสุวรรณ์
MissMayuree Longsuwan
ผู้อำนวยการ สำนักผู้ว่าการ
Director Office of the Governor
Tel 0 2433 2222 ext. 220 center13.raot@rubber.mail.go.th
Update : 2019-03-14 14:04:52


 
นาง.?ศิรินาฎ ?สายสนั่น ณ อยุธยา
?Mrs.Sirinart ?Saisanun Na Ayuttaya
ผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบภายใน
Director Office of the Internal Audit
Tel 0 2433 2222 ext.410 Fax 0 2424 7692
Email:center12raot@rubber.mail.go.th
Update : 2019-06-12 14:58:26


 

นาย?พิสิษฐ สุขอนันต์
Mr. Pisit Sukanant
ผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมาย
Director Legal Division
Tel 0 2433 2222 ext.520 Fax 0 2424 3685
Emall:center1.raot@rubber.mail.go.th
Update : 2019-06-12 14:58:26


 
?นางอำพัน ?ศรีกนก
Mrs.?Ampun ?Srikanok
ผู้อำนวยการ ฝ่ายการคลัง
Director Finance Division
Tel 0 2433 2222 ext. 310 Fax 0 2424 0493
center2.raot@rubber.mail.go.th
Update : 2019-06-12 14:58:50


 
นายโกศล บุญคง
Mr.Kosol Boonkong
ผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
Director Human Resource Division
Tel 0 2433 2222 ext 140 Fax 0 2435 0478
center3.raot@rubber.mail.go.th
Update : 2019-03-14 13:55:05


 

น.ส.เพ็ญทิพย์ ศุภธีรเวทย์
MissPentip Suptravate
ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Director Informatiion Technology Division
Tel 0 2433 2222 ext. 153 Email:mayuree.l@rubber.mail.go.th
Update : 2019-03-14 14:01:22


 
น.ส. จตุพร สุขเกื้อ
Miss Jatuporn Sukkua
ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
Director Assets Management Division
Tel 0 2433 2222 ext. 110 Fax 0 2433 6490
center5.raot@rubber.mail.go.th
Update : 2017-07-04 14:38:06


 
นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล
Mr.Sukatus Tarngwiriyakul
ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
Director Rubber Farmer and Rubber Farmer Institute Development Division
Tel 0 2433 2222 ext. 240 Fax 0 2434 2294
center6.raot@rubber.mail.go.th
Update : 2019-03-14 14:53:45


 

นาง ศุภสุตา กาญจนรัตน์
Mrs. Suphasuta kanjanarat
ผู้อำนวยการ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร
Director Corporate Stratergy Division
Tel 0 2433 2222 ext. 340 Fax 0 2424 7699
center7.raot@rubber.mail.go.th
Update : 2017-10-11 12:56:47


 
น.ส.อธิวีณ์ แดงกนิษฐ์
MissAthiwee Daengkanit
ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง
Director Rubber Economic Research and Development Division
Tel 0 2424 4259 ext. 106 Fax 0 2433 6595
center8.raot@rubber.mail.go.th
Update : 2019-03-14 14:34:34


 
? - ว่าง -
? - vacant -
ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง
Director Rubber Technology Research and Development Division
Tel 0 2940 5712 ext. 111 Fax 0 2940 5711
center9.raot@rubber.mail.go.th
Update : 2019-03-14 14:57:19


 

?นายอภิเดช ?เชาวลิต
?Mr.Aphidech ?Chaowalit
ผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
Director Production Promotion and Development Division
Tel 0 2433 2222 ext. 250 Fax 0 2435 1112
center10.raot@rubber.mail.go.th
Update : 2019-03-14 14:22:57


 
?นายกฤษดา ?สังข์สิงห์
?Mr.Krissada ?Sangsing
ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยยาง
Director Rubber Research Institute of Thailand
Tel 0 2579 1576 ext. 215 Fax 0 2561 4744
center11.raot@rubber.mail.go.th
Update : 2019-06-12 14:59:30


 
นายปราโมทย์ หอมเอี่ยม
Mr.Pramote Hormiam
ผู้อำนวยการ การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคเหนือ
Director Rubber Authority of Thailand,Northern Region
Tel 0 5500 9805 Fax 0 5500 9806
raot2913@rubber.mail.go.th
Update : 2019-03-14 14:13:07


 

?นายวิรัตน์? ?สิทธิชัย
?Mr.Wirat ?Sittichai
ผู้อำนวยการ การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
Director Rubber Authority of Thailand,Upper Northeastern Region
Tel 0 4234 9157 Fax 0 4234 9159
raot2914@rubber.mail.go.th
Update : 2019-03-14 14:10:48


 
นายชัยศรี โชติรุ่งโรจน์
Mr.Chaisre Chotrungroj
ผู้อำนวยการ การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
Director Rubber Authority of Thailand, Lower Northeastern Region
Tel 0 4466 6080 Fax 0 4466 6090
raot2915@rubber.mail.go.th
Update : 2019-06-12 14:59:30


 
?นายสุรชัย ?ราษฎร์นุ้ย
?Mr.?Surachai ?Raadnui
ผู้อำนวยการ การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคกลางและภาคตะวันออก
Director Rubber Authority of Thailand, Central and Eastern Region
Tel 0 3861 1246 Fax 0 3861 1368
raot2916@rubber.mail.go.th
Update : 2019-03-14 15:00:52


 

นายณรงศักดิ์ ใจสมุทร
Mr.Narongsak Jaisamut
ผู้อำนวยการ การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนบน
Director Rubber Authority of Thailand, Upper Southern Region
Tel 0 7753 4243 Fax 0 7753 4244
raot2917@rubber.mail.go.th
Update : 2019-03-14 15:49:37


 
นายรุ่งเรือง ลุ้งบ้าน
Mr.?Rungruaeng ?Lungban
ผู้อำนวยการ การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง
Director Rubber Authority of Thailand, Middle Southern Region
Tel 0 7549 1570 Fax 0 7549 1343
roat2918@rubber.mail.go.th
Update : 2019-03-15 08:25:29


 
นาย สุรชัย บุญวรรโณ
Mr.Surachai Bonwanno
ผู้อำนวยการ การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง
Director Rubber Authority of Thailand, Lower Southern Region
Tel 0 7443 9051 Fax 0 7443 9052
raot2919@rubber.mail.go.th
Update : 2019-03-14 15:09:15


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400