นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงเกษตรและสหกรณ์    การยางแห่งประเทศไทย
การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand (RAOT)

67/25 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์
บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
67/25 Bangkhunnon Road
Bangkoknoi,
Bangkok 10700
Tel 0 2433 2222
Fax 0 2433 6490
www.RUBBER.CO.TH
Update :


 

นายธีธัช สุขสะอาด
Mr.TITUS SUKSAARD
ผู้ว่าการ
GOVERNOR
Tel 02 424 0490 Fax 02 424 3683
suksaard@gmail.com
Update : 2016-04-11 13:45:44


 
นาย เชาว์ ทรงอาวุธ
Mr.Chao Songarvut
รองผู้อำนวยการ
Deputy Director General
Tel 0 2433 2222 ext. 208 Fax 0 2435 8956
Email:Chao.s@rubber.mail.go.th
Update : 2014-10-20 10:01:48


 
-ว่าง
vacant
ที่ปรึกษาด้านการเกษตร
Agriculture Advisor
Tel
Update : 2015-10-09 13:50:39


 

-ว่าง-
vacant
ที่ปรึกษาด้านการบริหาร
Management Consultan
Tel 02433 2222 ext.
Update : 2015-10-09 14:16:07


 
นาย จิตรกร วิจิตรถาวร
Mr. Jitrakorn Wijitthaworn
หัวหน้า สำนักผู้ตรวจการสงเคราะห์สวนยาง
Chief Office of the Inspector
Tel 0 2433 2222 ext. 242 Fax 0 2435 5072
orf2027@rubber.mail.go.th
Update : 2015-01-12 14:51:19


 
นายไกรสร นนทเกษม
Mr.Kraisorn Nonthakasem
หัวหน้า สำนักผู้อำนวยการ
Chief Office of the Director General
Tel 0 2433 3678 Fax 0 2424 3683
orf2008@rubber.mail.go.th
Update : 2015-01-12 14:53:33


 

-ว่าง-
vacant
หัวหน้าสำนัก สำนักตรวจสอบภายใน
Chief Office of the internal Audit
Tel Fax

Update : 2015-10-09 13:54:09


 
น.ส.เพ็ญทิพย์ ศุภธีรเวทย์
Miss Pentip Suptravate
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Director Information Technology Center
Tel 0 2433 9067 Fax 0 2423 0229
orf2007@rubber.mail.co.th
Update : 2015-01-13 10:37:29


 
นาย สุนันท์ นวลพรหมสกุล
Mr. Sunan Nuanphromsakul
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายวิจัยและแผน
Director Research and Planning Division
Tel 0 2433 7558 Fax 0 2424 7699
@rubber.mail.go.th
Update : 2015-01-12 15:30:39


 

นายทวีศักดิ์ คงแย้ม
Mr.Taweesak Kongyaem
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายส่งเสริมการสงเคราะห์
Director Replanting Promotion Division
Tel 0 2433 2222 ext. 250 Fax 0 2435 1112
orf2002s@rubber.mail.go.th
Update : 2014-10-06 10:24:50


 
นายสุรพล ฝันเชียร
Mr.Surapon Funchien
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาสวนสงเคราะห์
Director Replanting Development Division
Tel 0 2433 2222 ext. 240 Fax 0 2434 2294
orf2004@rubber.mail.go.th
Update : 2015-01-12 14:59:36


 
น.ส.อภิรดี ประเสริฐสุข
MissApriradee Praseartsuk
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการเงินและบัญชี
Director Finance and Accounting Division
Tel 0 2433 2222 ext. 310, 0 2424 2931 Fax 0 2424 0493
orf2003@rubber.mail.go.th
Update : 2015-01-13 11:02:40


 

นาย อนันต์ยศ แก้วคุ้มภัย
Mr. Anunyod Kaewkurmpai
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Director Personnel Administration Division
Tel 0 2424 1413 Fax 0 2435 0478
orf2030@rubber.mail.go.th
Update : 2015-01-12 15:01:21


 
นาย สง่า ทองทิพย์
Mr. Sanga Thongthip
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายพัสดุและวัสดุสงเคราะห์
Director Supply and Procurement Division
Tel 0 2433 2222 ext. 110, 0 2424 0491 Fax 0 2433 6490
orf2031@rubber.mail.go.th
Update : 2015-01-12 15:21:20


 
นาย ประเวทย์ โภคสวัสดิ์
Mr. Pavat Phokasawat
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายฝึกอบรม
Director Training Division
Tel 0 2433 2222 ext.346 Fax 0 2424 0491
orf2028@rubber.mail.go.th
Update : 2015-01-12 15:05:13


 

นายอภิเดช เชาวลิต
Mr.Aphidech Chaowalit
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกฏหมาย
Director Legal Division
Tel 0 2433 2222 ext. 520, 0 2433 2218 Fax 0 2424 3685
orf2029@rubber.mail.go.th
Update : 2014-10-06 10:52:30


 
นายประทีป มุกดา
Mr. Prateep Mukda
ผู้อำนวยการกองทุนฯ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดจันทบุรี
Director Provincial Office of the Rubber Replanting Aid Fund, Chanthaburi
Tel 0 3932 2191 Fax 0 3932 2192
orfcha1@rubber.co.th
Update : 2015-01-14 09:05:12


 
นายไพบูลย์ กิคคิพงศ์วิวัฒน์
Mr. Piboon Kittipongvivat
ผู้อำนวยการ สกย.จ.ระยอง
Director Provincial Office, Rayong
Tel 0 3880 0193 Fax 0 3861 1368
kraisorn@rubber.mail.go.th
Update : 2015-01-14 10:13:55


 

นายจตุรงค์ พุ่มศรีสวัสดิ์
Mr. Jatarong Phumsrisawat
ผู้อำนวยการกองทุนฯ สกย.จ.ตราด
Director Provincial Office, Trat
Tel 0 3952 0224 Fax 0 3959 3322
orfcha1@rubber.mail.co.th
Update : 2015-01-13 10:39:54


 
นายสถิตย์ พานิขกุล
Mr. Sstit Panitkul
ผู้อำนวยการกองทุนฯ สกย.จ.ฉะเชิงเทรา
Director Provincial Office, Chachoengsao
Tel 0 3898 1787 Fax 0 3898 1788
orf ccs1@rubber.co.th
Update : 2014-10-06 12:12:31


 
นาย สุธรรม จริงจิตร
Mr. Sutum Jingjig
ผู้อำนวยการกองทุนฯ สกย.จ.ภูเก็ต
Director Provincial Office, Phuket
Tel 0 7621 2467 Fax 0 7621 1127
orfphu1@rubber.co.th
Update : 2015-01-13 10:44:49


 

นายธงไชย วิจิตรเวชการ
Mr. Thongchai Vijitvechakarn
ผู้อำนวยการกองทุนฯ สกย.จ.ระนอง
Director Provincial Office, Ranong
Tel 0 7787 4792 Fax 0 7787 4793
orfran1@rubber.mail.go.th
Update : 2015-01-13 11:08:19


 
นาย ศิลป์ชัย วิฑูรย์พิศาลศิลป์
Mr. Silchai Vitoonphisalsilp
ผู้อำนวยการกองทุนฯ สกย.จ.พังงา
Director Provincial Office, Phang-nga
Tel 0 7648 1040 Fax 0 7648 1047
orfpun1@rubber.mail.co.th
Update : 2015-01-12 15:13:51


 
-ว่าง-
vacant
ผู้อำนวยการกองทุนฯ สกย.จ.ตรัง
Director Provincial Office, Trang
Tel 0 7521 2934 Fax 0 7521 9132
orftru1@rubber.co.th
Update : 2015-10-09 14:09:16


 

นาย ประยูร อินทกูล
Mr. Prayoon Intrakool
ผู้อำนวยการกองทุนฯ สกย.จ.นครศรีธรรมราช เขต 1
Provincial Office, Nakhonsithammarat 1
Tel 0 7544 7186 Fax 0 7544 7274
orfnk1@rubber.mail.go.th
Update : 2015-01-12 15:18:10


 
นาย พูลสุข อุเทนพันธ์
Mr. Poonsuk Utenpun
ผู้อำนวยการกองทุนฯ สกย.จ.นครศรีธรรมราช เขต 2
Director Provincial Office, Nakhonsithammarat 2
Tel 0 7541 1713 Fax 0 7541 1033
orfnak2@rubber.co.th
Update : 2015-01-12 15:32:43


 
นายสุภิชาญ ช่อเรื่องศักดิ์
Mr.Suphichan Choruengsak
ผู้อำนวยการกองทุนฯ สกย.จ.สุราษฎร์ธานี
Provincial Office, Suratthani
Tel 0 7727 2128 Fax 0 7727 3220
rangsur1@rubber.mail.go.th
Update : 2014-10-06 12:21:25


 

นาย ดำรงค์ ธรรมเพชร
Mr. Damrong Thamphet
ผู้อำนวยการกองทุนฯ สกย.จ.กระบี่
Director Provincial Office, Krabi
Tel 0 7561 1912 Fax 0 7561 1195
orfkra1@rubber.mail.go.th
Update : 2015-01-12 15:39:22


 
นายกุศล หมวดชัยทอง
Mr.Kuson Mouadchaitong
ผู้อำนวยการกองทุนฯ สกย.จ.ชุมพร
Director Provincial Office Chumphon
Tel 0 7753 4243 Fax 0 7753 4244
orfchu1@rubber.mail.co.th
Update : 2015-01-12 15:40:49


 
นายธีรวัฒน์ เดชทองคำ
Mr.Terawat Dethongkam
ผู้อำนวยการกองทุนฯ สกย.จ.สงขลา เขต 1
Director Provincial Office, Songkhla 1
Tel 0 7421 0705 Fax 0 7443 9052
thirawat@rubber.mail.go.th
Update : 2012-03-15 09:02:03


 

นายวิทยา ชะโนวรรณะ
Mr. Wittaya Chanowanna
ผู้อำนวยการกองทุนฯ สกย.จ.สงลา เขต 2
Director Provincial Office, Songkhla 2
Tel 0 7437 1311 Fax 0 7434 1700
orfson2@rubber.mail.go.th
Update : 2015-01-12 15:43:21


 
-ว่าง-
vacant
ผู้อำนวยการกองทุนฯ สกย.จ.สตูล
Director Provincial Office, Satun
Tel 0 7471 1376 Fax 0 7472 2225
orfsat1@rubber.co.th
Update : 2015-10-09 14:03:00


 
-ว่าง-
vacant
ผู้อำนวยการกองทุนฯ สกย.จ.พัทลุง
Director Provincial Office, Phatthalung
Tel 0 7461 3395 Fax 0 7461 2248
orfpha1@rubber.co.th
Update : 2015-10-09 14:04:18


 

นายปราโมท อธิกูล
Mr. Pramota Athikool
ผู้อำนวยการกองทุนฯ สกย.จ.เบตง
Director Provincial Office, Betong
Tel 0 7323 2000 Fax 0 7323 2001
Orfbat1@rubber.mail.go.th
Update : 2015-01-13 10:41:25


 
-ว่าง-
vacant
ผู้อำนวยการกองทุนฯ สกย.จ.ยะลา
Director Provincial Office, Yala
Tel 0 7321 2088 Fax 0 7321 3474
orfyal1@rubber.mail.co.th
Update : 2015-10-09 14:05:23


 
นาย จิรมิตร จิรวงศ์ไพโรจน์
Mr. Jiramit Jirawongpairoj
ผู้อำนวยการกองทุนฯ สกย.จ.ปัตตานี
Director Provincial Office, Pattani
Tel 0 7345 1547 Fax 0 7345 1553
orfput1@rubber.mail.co.th
Update : 2015-01-12 15:50:47


 

นาย บุญสืบ สังข์อุบล
Mr. Boonsureb Sangubol
ผู้อำนวยการกองทุนฯ สกย.จ.นราธิวาส
Director Provincial Office, Narathiwat
Tel 0 7356 5775 Fax 0 7356 5787
orfnar1j@rubber.mail.go.th
Update : 2015-01-12 15:52:11


 
นายปราโมทย์ หอมเอี่ยม
Mr.Pramote Hormiam
ผู้อำนวยการกองทุนฯ สกย.จ.ตาก
Director Provincial Office, Tak
Tel 0 55893232 Fax 0 5589 3226
orftak1@rubber.mail.go.th
Update : 2014-10-06 12:35:19


 
นาย ธัญญะ สมสุข
Mr.Tanya Somsok
ผู้อำนวยการกองทุนฯ สกย.จ.เชียงใหม่
Director Provincial Office, Chiangmai
Tel 0 5311 2019 Fax 0 5311 2020
orfcmi1@rubber.mail1co.th
Update : 2014-10-06 12:36:56


 

นายไสว ทะอินทร์
Mr.Sawai Tha-nin
ผู้อำนวยการกองทุนฯ สกย.จ.พะเยา
Director Provincial Office, Phayao
Tel 0 5444 5256 Fax 0 5444 5257
orfpay1@rubber.co.th
Update : 2014-10-06 12:39:50


 
นายธรรมนูญ อุ่นธวัชนัดดา
Mr.Thamanoon Oonthwanadda
ผู้อำนวยการกองทุนฯ สกย.จ.เชียงราย
Director Provincial Office, Chiangrai
Tel 0 5317 5617 Fax 0 5317 5618
orfcri1@rubber.co.th
Update : 2015-01-12 15:53:33


 
นายสุรชัย ราษฎร์นุ้ย
Mr.Surachai Raadnui
ผู้อำนวยการกองทุนฯ สกย.จ.อุทัยธานี
Director Provincial Office, Utaithani
Tel 0 5657 1600 Fax 0 5651 3863
orfuti1@rubber.co.th
Update : 2014-10-06 12:43:07


 

นายปรีชา บุญคงแก้ว
Mr. Preecha Boonkongkaew
ผู้อำนวยการกองทุนฯ สกย.จ.แพร่
Director Provincial Office, Phrae
Tel 0 5453 4556 Fax 0 5453 4554
thammanoon.u@rubber.mail.go.th
Update : 2015-01-14 08:34:35


 
นาย ถวิล คงเคว็จ
Mr. Tawin Koungguat
ผู้อำนวยการกองทุนฯ สกย.จ.พิษณุโลก
Director Provincial Office, Phitsanulok
Tel 0 5532 0210 Fax 0 5532 0209
orfpis1@rubber.mail.co.th
Update : 2015-01-13 10:43:11


 
นายชัยศรี โชติรุ่งโรจน์
Mr.Chaisre Chotrungroj
ผู้อำนวยการกองทุนฯ สกย.จ.ขอนแก่น
Director Provincial Office, Khonkaen
Tel 0 4322 8376 Fax 0 4322 8469
orfkon1@rubber.mail.co.th
Update : 2014-10-06 11:19:38


 

นายพยุงศักดิ์ อภิรัตนกุล
Mr. Payungsak Aprirattanakul
ผู้อำนวยการกองทุนฯ สกย.จ.อุดรธานี
Director Provincial Office, Udonthani
Tel 0 4234 9156 Fax 0 4234 9159
orfdoon1@rubber.mail.go.th
Update : 2015-01-14 09:06:27


 
นายประสาน กถนานนท์
Mr.Prasarn Kathananon
ผู้อำนวยการกองทุนฯ สกย.จ.เลย
Director Provincial Office, Loei
Tel 08 6459 8187 Fax 08 6459 8187
orfoe1@rubber.mail.co.th
Update : 2014-10-06 12:51:23


 
นายสุวิทย์ ศรีวิลัย
Mr. Suwit Sriwilai
ผู้อำนวยการกองทุนฯ สกย.จ.หนองคาย
Director Provincial Office, Nongkhai
Tel 0 4201 2657 Fax 0 4201 2656
orfnon1l@rubber.mail.go.th
Update : 2015-01-13 15:08:05


 

นาย วีระพล ทองเนื้องาม
Mr. Verapol Thongnuangam
ผู้อำนวยการกองทุนฯ สกย.จ.ร้อยเอ็ด
Director Provincial Office, Roi-Et
Tel 0 4351 6441 Fax 0 4351 8242
orfroi1@rubber.co.th
Update : 2014-10-06 12:53:59


 
นาย วีระ คามตะสีลา
Mr. Veera Kamtaseela
ผู้อำนวยการกองทุนฯ สกย.จ.กาฬสินธุ์
Director Provincial Office, Kalasin
Tel 0 4381 6542 Fax 0 4381 6541
orfkal1@rubber.mail.co.th
Update : 2015-10-09 14:24:13


 
นายสมหมาย กล่อมจินดา
Mr.Sommai Golamjinda
ผู้อำนวยการกองทุนฯ สกย.จ.สกลนคร
Director Provincial Office, Sakonnakhon
Tel 0 4271 3042 Fax 0 4271 5140
orfsak1@rubber.mail.go.th
Update : 2014-10-06 12:56:13


 

นาย วัฒนา คงแก้ว
Mr. Wattana Kongkaew
ผู้อำนวยการกองทุนฯ สกย.จ.นครพนม
Director Provincial Office, Nakhonphanom
Tel 0 4251 6231 Fax 0 4252 2051
nom1@rubber.mail.co.th
Update : 2015-01-12 15:59:36


 
นายวิรัตน์ สิทธิชัย
Mr. Wirat Sittichai
ผู้อำนวยการกองทุนฯ สกย.จ.มุกดาหาร
Director Provincial Office, Mukdahan
Tel 0 4261 2942 Fax 0 4261 2941
orfmuk1@rubber.mail.go.th
Update : 2015-01-13 10:47:42


 
นาย สมชัย เสนีย์มโนมัย
Mr. Somchai Saeneemanomai
ผู้อำนวยการกองทุนฯ สกย.จ.นครราชสีมา
Director Provincial Office, Nakhonratchasima
Tel 0 4425 5525 Fax 0 4424 5477
orfra1@rubber.mail.go.th
Update : 2015-01-13 14:54:34


 

-ว่าง-
vacant
ผู้อำนวยการกองทุนฯ สกย.จ.บุรีรัมย์
Director Provincial Office, Burirum
Tel 0 4461 4080 Fax 0 4461 2389
orfbur1@rubber.co.th
Update : 2015-10-09 14:06:41


 
นาย ประสิทธิ์ จันทร์พิทักษ์
Mr. Prasit Janpitak
ผู้อำนวยการกองทุนฯ สกย.จ.สุรินทร์
Director Provincial Office, Surin
Tel 0 4404 1080 Fax 0 4404 1078
rin1@rubber.mail.co.th
Update : 2015-01-13 10:49:15


 
นายปิยะ วงศ์วิวรรธน์
Mr. Piya Wongwiwat
ผู้อำนวยการกองทุนฯ สกย.จ.ศรีสะเกษ
Director Provincial Office, Sisaket
Tel 0 4561 7828 Fax 0 4561 7858
orfsis1@rubber.mail.go.th
Update : 2015-01-13 10:50:19


 

นายสมฤกษ์ กุลวนาโรจน์
Mr.Somroek Kunvanarod
ผู้อำนวยการกองทุนฯ สกย.จ.อุบลราชธานี
Director Provincial Office, Ubonratchathani
Tel 0 4524 0634 Fax 0 4584 1631
orfbol1@rubber.mail.co.th
Update : 2014-10-06 14:14:55


 
นายโสภณ แก้วบุญส่ง
Mr.Sopon Kaewboonsong
ผู้อำนวยการกองทุนฯ สกย.จ.ยโสธร
Director Provincial Office, Yasothon
Tel 0 4571 5355 Fax 0 4571 5355
orfyas1@rubberl.go.th
Update : 2014-10-06 13:08:36


 
นายนัฎศาสตร์ ตันธนกุล
Mr.Natthasart Tanthanakul
ผู้อำนวยการกองทุนฯ สกย.จ.หนองบัวลำภู
Director Provincial Office, Nongbualumphu
Tel 0 4231 3027 Fax 0 4231 3026
orfnbu1@rubber.mail.go.th
Update : 2014-10-06 13:10:15


 

นาย บุญเกียรติ วัฒนอุไร
Mr. Boonkiat Wattanaurai
ผู้อำนวยการกองทุนฯ สกย.จ.กาญจนบุรี
Director Provincial Office,Kanchanaburi
Tel 0 3452 0929 Fax 0 3452 0930
orfkaj1@rubber.mail.co.th
Update : 2015-01-14 09:07:19


 
นายวิพัฒน์ สุวรรณรัตน์
Mr.Wipat Suwannarat
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนฯ สกย.จ.บึงกาฬ
Provincial office,Buengkan
Tel 0 4249 2192 Fax 0 4249 2194
orfbuk1@rubber.co.th
Update : 2014-10-06 13:20:53


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400