นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงเกษตรและสหกรณ์    องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
The Marketing Organization for Farmers

101 ถนนย่านพหลโยธิน
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
101 Yanphahonyothin Road
Chatuchak
Bangkok 10900
Tel 0 2279 2081-9
Fax 0 2279 4097
www.mof.or.th , www.ortorkormarket.com
Update : 2014-12-03 11:43:51


 

น.ส.ธัญลักษ์ เจริญปรุ
MissThunyaluck Charoenpru
รองผู้อำนวยการ
Deputy Director
Tel 022792081-9 ext. 308 Fax 026185320
tanyaoil@hotmail.com
Update : 2014-12-03 11:18:23


 
นางลาวัณย์ ปราการะนันทน์
Mrs.Lawan Prakaranan
รองผู้อำนวยการ
Deputy Director
Tel 022700126 Fax 022795115
Lawan.p@mof.moac.mail.go.th
Update : 2014-12-03 11:21:54


 
น.ส.ปุณยวีร์ อนันต์ชัชวาล
Miss Punyavee Ananchatchaval
ผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและแผน
Director Policy and Planning Department
Tel 0-2270-0150 , 0-2279-2080-9 ต่อ 201 Fax 0-2618-5328

Update : 2014-12-03 11:56:44


 

นางกาญจนา ฉลาดธัญญกิจ
Mrs. Kanchana Chaladtanyakit
ผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบภายใน
Director Internal Audit Department
Tel 0-2279-1998 , 0-2279-2080-9 ต่อ 400 Fax 0-2279-1998

Update : 2014-12-03 13:07:41


 
นางปรียา รวิวรรณพงษ์
Mrs.Preeya Rawiwanpong
ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร
Director Administration Department
Tel 0-2270-0128 , 0-2279-2080-9 ต่อ 303 Fax 0-2270-1676
preeya@mof.or.th
Update : 2014-12-03 13:11:04


 
น.ส.สุนันท์ สันธิเดช
MissSunan Santhidat
ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชี
Director Finance and Accounting Department
Tel 0-2279-1198 , 0-2279-2080-9 ext. 409 Fax 0-2278-3723
sunan@mof.or.th
Update : 2014-12-03 13:13:58


 

นายณรงค์ คุ้มภัยเพื่อน
Mr.Narong Khumphaiphaun
ผุ้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจเกษตร
Director Agri-Business Department
Tel 0 2279 5116, 0 2279 2080-9 ext. 505 Fax 0 2271 4435

Update : 2014-12-03 11:32:19


 
นางพรจันทร์ สายทะโชติ
Mrs. Pornchan Saitachote
ผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการตลาด
Director Market Affairs Department
Tel 0-2279-5808 , 0-2279-2080-9 ext. 111 Fax 0-2279-5808
pornchan@mof.or.th
Update : 2014-12-03 13:26:36


 
น.ส.นารีรัตน์ หวังสุนทราพร
MissNareerat Vangsuntaraporn
ผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการภูมิภาค 1
Director Regional Affairs Department 1
Tel 0 2278 0708, 0 2279 2080-9 ext. 216 Fax 0 2278 0708

Update : 2014-12-03 11:28:52


 

นายเตือนใจ หล่อพัฒนากูร
MissTuanjai Lowpattanagoon
ผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการภูมิภาค 2
Director Regional Affairs Department 2
Tel 0 2278 3771, 0 2279 2080-9 ext. 211 Fax 0 2278 3771

Update : 2014-12-03 11:29:58


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400