นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงเกษตรและสหกรณ์    สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
Agricultural Research Development Agency (Public Organization)

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
2003/61 Phaholyothin Road, Latyao
Chatuchak
Bangkok 10900
Tel 0-2579-7435
Fax 0-2579-7235
www.arda.or.th
Update : 2012-03-27 12:55:55


 

นายพีรเดช ทองอำไพ
Mr.Peeradet Tongumpai
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
The Executive Director
Tel 02-579-7435 #3406 Fax 02-579-7435 #3400
peeradet@arda.or.th
Update : 2014-10-13 10:32:54


 
นายปฏิญญา เหลืองทองคำ
Mr.Patinya Luangtongkum
รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
Deputy Executive Director
Tel 02-579-7435#3405 Fax 02-579-7235
patinya@arda.or.th
Update : 2014-10-09 15:16:29


 
นางสาวกุลวรา โชติพันธุ์โสภณ
missKunvara Chotiphansophon
รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
Deputy Executive Director
Tel 02-579-7435 #3403 kunvara@arda.or.th
Update : 2014-10-13 09:52:53


 

นางสาวศิวาพร ด่านวชิรา
missSiwaporn Danwachira
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
Chief,Group of Internal Auditor Group of Internal Auditor
Tel 02-579-7435 #2101 siwaporn@arda.or.th
Update : 2014-10-13 10:31:22


 
นางสาววีร์สุดา ธีรเดช
missVeerasuda Theeradech
ผู้อำนวยการกลุ่มงานผู้อำนวยการสำนักงาน กลุ่มงานผู้อำนวยการสำนักงาน
Director,Division of The Executive Director Office of the Executive Director
Tel 02-579-7435 #3604 veerasuda@arda.or.th
Update : 2014-10-13 10:04:13


 
นางสาวปิยธิดา ถิระรณรงค์
missPiyatida Thiraronarong
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากรวิจัย สำนักพัฒนาบุคลากรวิจัย
Director,Office of Researcher Capabilties Enhancement Office of Researcher Capabilties Enhancement
Tel 02-579-7435 #3601 piyatida@arda.or.th
Update : 2014-10-13 10:16:03


 

นายอภิชัย รัตนะเจริญธรรม
Mr.Apichai Rattanajaroentum
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
Director,Office of Information Technology Office of Information Technology
Tel 02-579-7435 #2206 apichai@arda.or.th
Update : 2014-10-13 10:22:49


 
นางเบ็ญจมาศ สุวรรณสุขุม
Mrs.Benchamas Suwannasukhum
ผู้อำนวยการสำนักบริหาร สำนักบริหาร
Director,Office of General Administration Office of General Administration
Tel 02-579-7435 #1201 benchamas@arda.or.th
Update : 2014-10-13 10:27:03


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400