นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงคมนาคม    สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
Office of the Permanent Secretary

38 ถนนราชดำเนินนอก แขวงโสมนัส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
38 Thanon Ratchadamnoen Nok
Khet Pom Prab Sattru Phai
Bangkok 10100
Tel 0 2283 3000
Fax 2281 3959
http://www.mot.go.th/
Update : 2012-03-05 09:24:09


 

นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี
Mr.Chartchai Tipsunave
ปลัดกระทรวงคมนาคม
Permanent Secretary
Tel 0 2281 8999 Fax 0 2280 5862

Update : 2016-10-18 15:15:33


 
-

รองปลัดกระทรวง
Deputy Permanent Secretary
Tel 0 2281 3220 Fax 0 2281 3889

Update : 2016-10-18 15:16:30


 
นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ
Mr.
รองปลัดกระทรวง
Deputy Permanent Secretary
Tel 0 2280 3940 Fax 0 2282 6632

Update : 2016-10-18 15:22:13


 

นายดรุณ ฉายแสง
Mr.
รองปลัดกระทรวง
Deputy Permanent Secretary
Tel 0 2281 3111 Fax 0 2281 5666

Update : 2016-10-18 15:17:39


 
นายวรเดช หาญประเสริฐ
Mr.Voradej Harnprasert
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
Inspector-General
Tel 0 2280 0522 Fax 0 2280 1174

Update : 2016-10-18 15:23:14


 
นายชูศักดิ์ เกวี
Mr.
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
Inspector - General
Tel 0 2280 3706 Fax 0 2281 2163

Update : 2016-10-18 15:23:49


 

นายสมศักดิ์ ห่มม่วง
Mr.
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
Inspector - General
Tel 0 2281 3919 Fax 0 2280 5860

Update : 2016-10-18 15:24:18


 
นายจีรุตม์ วิศาลจิตร
Mr.
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
Inspector - General
Tel 0 2280 1003 Fax 0 2280 5864

Update : 2016-10-18 15:25:48


 
นายกฤชเทพ สิมลี

ผู้ตรวจราชการกระทรวง
Inspector - General
Tel 0 2281 3984 Fax 0 2280 1237

Update : 2016-10-18 15:27:03


 

-ว่าง-
-Vacant-
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
Inspector - General

Update : 2014-12-03 14:16:45


 
นายดุจดาว เจริญผล
Mrs.Doddao Charoenpol
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางบก
Principal Advisor on Land Transport Economics
Tel 0 2283 3302 Fax 0 2281 3659

Update : 2016-10-18 15:29:20


 
นายวิทยา ยาม่วง
Mr.
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางน้ำ
Principal Advisor on Water Transport Economics
Tel 0 2281 8956 Fax 0 2281 8958

Update : 2016-10-18 15:30:17


 

นางสาวกอบกุล โมทนา

ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางอากาศ
Principal Advisor on Air Transport Economics
Tel 0 2281 8959 Fax 0 2281 8958

Update : 2016-10-18 15:31:17


 
นายชยุตพล ลีนิวา
Mr.
รก.ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้คำปรึกษากฎหมาย
Acting Legal Officer,Expert Level
Tel 0 2281 4086 Fax 0 2280 6401

Update : 2016-10-18 15:32:34


 
น.ส.นวพร วิทยานันท์
Miss Navaporn Vithayanun
ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง
Ministry Internal Auditor
Tel 0 2283 3148 Fax 0 2280 7486

Update : 2012-03-05 09:35:14


 

นางอุบลทิพย์ จางวิบูรณ์
Mrs.Uboltip Jangwiboon
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
For Chief of Public Sector Development Group Public Sector Development Group
Tel 0 2283 3050 Fax 0 2281 8958
tip_4m@hotmail.com
Update : 2014-10-16 10:28:52


 
นายปริยะ เวสสบุตร
Mr.Pariya Wessabot
ผู้อำนวยการ กองกลาง
Director General Affairs Division
Tel 0 2280 1710 Fax 0 2281 2785

Update : 2015-07-08 10:28:31


 
น.ส.สุวรรณา คล้ายทับทิม
MissSuwanna Klaitubtim
ผู้อำนวยการ กองคลัง
Director Finance Division
Tel 0 2281 3161 Fax 0 2283 3108

Update : 2012-03-05 09:41:27


 

นางปานจิต จินดากุล
Mrs.Panchit Chindakul
ผู้อำนวยการ กองการเจ้าหน้าที่
Director Personnel Division
Tel 0 2281 4075 Fax 0 2280 6115
cpanchit@hotmail.com
Update : 2014-10-16 10:33:55


 
นายยงยุทธ มโนชญากร
Mr.Yongyuth Manochayakorn
ผู้อำนวยการ สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ
Director International Cooperation Bureau
Tel 0 2282 3011 Fax 0 2280 1714
yongyuth.m@mot.go.th
Update : 2014-10-16 11:00:00


 
นางสาวหทัยรัตน์ รุ่งกำเนิดวงศ์
MissHathairat Roongkumnerdwong
ผู้อำนวยการ สำนักตรวจราชการ
Director Inspectors Bureau
Tel 0 2282 0065 Fax 0 2280 6117
hathairat@mot.go.th
Update : 2014-10-31 15:08:06


 

นายเสน่ห์ ตั้งสถิตย์
Mr.Sanay Tangsathit
ผู้อำนวยการ สำนักกฎหมาย
Director The Legal Affairs Bureau
Tel 0 2281 8470 Fax 0 2280 6116
sanay_tom@hotmail.co.th
Update : 2014-11-04 15:18:07


 
นายสุวิทย์ สังข์แก้ว
Mr.Suwit Sungkaeo
ผู้อำนวยการ สำนักอุทธรณ์เงินค่าทดแทน
Director Compensation Appeal Bureau
Tel 0 2281 8008 Fax 0 2280 6401

Update : 2014-10-31 15:31:32


 
นางนิ่มนวล ตีรณะธรรม
Mrs.Nimnual Teeranatham
ผู้อำนวยการกอง กองสารนิเทศ
Director Information Division
Tel 0 2282 9559 Fax 0 2281 6300
nimnualt@hotmail.com
Update : 2014-10-16 11:05:42


 

นางสาวดุจดาว เจริญผล
Miss.Doddao Charoenpol
ผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
Acting Director Policy and strategy Bureauon
Tel 0 2283 3059 , 0 2281 4186 Fax 0 2280 1008 , 0 2281 4191
duddao.c@mot.go.th
Update : 2014-10-31 15:10:49


 
นางสาวอัมพร ชาตบุษยมาส
MissAmporn Chatbusayamas
ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Acting Director Information Technology Center
Tel 0 2283 3051 Fax 0 2281 3659

Update : 2014-10-16 11:06:52


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400