นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงคมนาคม    กรมการขนส่งทางบก
กรมการขนส่งทางบก
The Department of Land Transport

1032 ถนนพหลโยธิน
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
1032 Thanon Phahon Yothin
Jathuchak
Bangkok 10900
Tel 0 2272 3100
Fax 0 2272 5343

Update :


 

นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ
Mr.Theerapong Rodprosert
อธิบดี
Director - General
Tel 0 2271 8897 ext. 1301 Fax 0 2271-8898

Update : 2014-11-05 11:09:52


 
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร
Mr.Chirute Visalachitra
รองอธิบดีฝ่ายบริหาร
Deputy Director - General for Administration
Tel 0 2271 8854 ext. 1307 Fax 0 2271 8854

Update : 2012-03-09 11:22:09


 
นายวัฒนา พัทรชนม์

รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ
Deputy Director - General for Technical Affairs
Tel 0 2271 8865 ext. 1305 Fax 0 2271 8866

Update : 2012-03-09 11:23:44


 

-- -
-- -
รองอธิบดีฝ่ายปฏิบัติการ
Deputy Director - General for Operation
Tel 0 2271 8877 ext. 1302 Fax 0 2271 8876

Update : 2014-11-05 11:12:01


 
นายเทิดศักดิ์ เศวตไกรสร
Mr.Terdsak Sawekkaisonn
ผู้ตรวจราชการกรม

Tel 0 2271 8844 ext. 1308 Fax 0 2271 8807

Update : 2014-11-05 11:18:46


 
นายนิติธร เพชรคูหา
Mr.Nititorn Suktalordcheep
ผู้ตรวจราชการกรม
Phetkooha
Tel 0 2271 8558 ext. 1314 Fax 0 2271 8807

Update : 2014-11-05 11:21:45


 

น.ส.อรสา เพ็งพริ้ง
MissOrasa Pengprion
ผู้ตรวจราชการกรม

Tel 0 2271 8823 ext. 1310 Fax 0 2271 8807

Update : 2014-11-05 11:24:26


 
นายสุชาติ กลิ่นสุวรรณ
Mr.Suchart Khlinsuwan
ผู้ตรวจราชการกรม

Tel 0 2271 8833 ext. 1309 Fax 0 2271 8807

Update : 2014-11-05 11:19:35


 
นายสมชาย ปานไม้
Mr.somchai Panmai
ผู้ตรวจราชการกรม

Tel 022718844
Update : 2014-11-05 11:30:08


 

นายมนตรี แกะสุวรรณ
Mr.Montree Kaesuwan
ผู้ตรวจราชการกรม

Tel 0 2271 8448 ext. 1313 Fax 0 2271 8807

Update : 2014-11-05 11:22:19


 
นางจันทิรา บุรุษพัฒน์
Mr.Chantira Purutpat
ผู้ตรวจราชการกรม

Tel 0 2271 8811 ext. 1311
Update : 2014-11-05 11:26:04


 
นางสาวรัชนี บัณฑูรรังษี
MissAmornsak Ratchanee
ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มตรวจสอบภายใน
Bipatsomporn Internal Audit Sub - Division
Tel 0 2271 8787 ext. 1407 Fax 0 2271 8787

Update : 2014-11-05 11:32:44


 

นางประภาพรรณ พิพัฒนสมพร
Mrs.Prapapan Pipatsomporn
ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director Administrative Development Sub - Division
Tel 0 2271 8686 ext. 1410 Fax 0 2271 8686

Update : 2014-11-05 11:34:09


 
นางกนกวรรณ เจริญลิ้มประเสริฐ
Mrs.Kanokwan Charoeulimprasert
เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม
Secretary Office of the Secretary
Tel 0 2271 8584 ext. 1101
Update : 2014-11-05 11:35:58


 
นางพรรณี พุ่มพันธ์
Mrs.Pannee Pumpan
ผู้อำนวยการกอง กองการเจ้าหน้าที่
Director Personnel Division
Tel 0 2271 8483 ext. 1213 Fax 0 2271 8483

Update : 2014-11-05 13:09:27


 

นางบุศรา วงศ์กำแหง
Mrs.Busara Wongkhumheang
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารการคลังและรายได้
Director
Tel 0 2271 8687 ext. 1201 Fax 0 2271 8840

Update : 2014-11-05 13:22:43


 
นางนิภาพรรณ บุญญวัฒน์วณิชย์
Mrs.Nipapan Boonyawatwanich
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักกฏหมาย
Director
Tel 0 2271 8789, ext. 1401 Fax 0 2271 8790

Update : 2012-03-12 15:47:02


 
นายกมล บูรณพงศ์
Mr.
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักการขนส่งสินค้า
Director
Tel 0 2271 8489 ext. 4701 Fax 0 2271 8489

Update : 2014-11-05 13:27:57


 

นายธานี สืบฤกษ์
Mr.Thanee Sueblerk
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักวิศวกรรมยานยนต์
Director Engineering
Tel 0 2271 8667 ext. 6301 Fax 0 2271 8667

Update : 2014-11-05 13:33:29


 
นายเชิดชัย สนั่นศรีสาคร
Mr.Cherdchai Sanunsrisakorn
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักการขนส่งผู้โดยสาร
Director
Tel 0 2271 8554 ext. 3301 Fax 0 2271 8554

Update : 2014-11-10 08:51:12


 
นางสาววรรณี เกิดสินธ์ชัย
Miss.Vannee Kerdsinchai
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ
Director Vehicle Registration and Tax Standard Bureau
Tel 0 2271 8776 ext. 2301 Fax 0 2271 8702

Update : 2014-11-10 08:53:46


 

นายจงรักษ์ กิจสำราญกุล
Mr.Jongrak Kitsamrankhun
ผู้อำนวยการ สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 1
Director Transport Office Supervision Area 1
Tel 0 2416 4693 ext. 211 Fax 0 2416 8994

Update : 2014-11-10 08:55:39


 
นายสมหมาย สุดขาว
Mr.Sommai Sudkhow
ผู้อำนวยการ สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 2
Director Transport Office Supervision Area 2
Tel 0 2433 4777 ext. 200 Fax 0 2433 4732

Update : 2014-11-10 08:57:03


 
นายถาวร เหรียญตระกูลชัย
Mr.Thavorn Rhientakulchai
ผู้อำนวยการ สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 3
Director Transport Office Supervision Area 3
Tel 0 2331 4669 ext. 202-3 Fax 0 2332 9697

Update : 2012-03-12 16:36:01


 

นายบุญทอง อุ่นขจรวงศ์
Mr.Boonthong Aunkhajornwong
ผู้อำนวยการ สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 4
Director Transport Office Supervision Area 4
Tel 0 2543 5514 ext. 100 Fax 0 2543 5503

Update : 2014-11-10 09:00:29


 
นายสุกรี จารุภูมิ
Mr.Sukree Jarubhumi
ผู้อำนวยการกอง กองตรวจการขนส่ง
Director
Tel 0227818878 Fax 022718879

Update : 2014-11-10 09:35:25


 
นางสาวนงลักษณ์ วงศ์สุขสิริเดชา
Miss.Nongluk Wongsuksiridecha
ผู้อำนวยการกอง กองแผนงาน
Director
Tel 022718443 Fax 022718443

Update : 2014-11-10 09:38:54


 

นายณันทพงศ์ เชิดชู
Mr.Nunthapong
ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5

Tel 022718586 Fax 022718586

Update : 2014-11-10 09:43:13


 
นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์
Mr.Anan Wongbencharat
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก
Director
Tel 022718857 Fax 022718615

Update : 2014-11-10 09:46:49


 
นาบอนุวัฒน์ วงศ์จำรัส
Mr.Anuwat Wongchamrud
ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Director
Tel 022718867 Fax 022718412

Update : 2014-11-10 09:49:33


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400