นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงคมนาคม    กรมการบินพลเรือน
กรมการบินพลเรือน
The Department of Civil Aviation

71 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ
สาทร กรุงเทพฯ 10120
71 Soi Ngamduplee, Rama IV Road, Thung Mahamek
Sathorn
Bangkok 10120
Tel 0 2287 0320-9
Fax 0 2286 2129, 0 2286 1295, 0 2286 3373
www.aviation.go.th
Update : 2012-03-01 13:30:42


 

นายสมชาย พิพุธวัฒน์
Mr.Somchai Piputvat
อธิบดี
Director - General
Tel 0 2287 1956 Fax 0 2286 2129

Update : 2014-11-28 10:30:35


 
นายเสรี จิตต์โสภา
Mr.Seree Chitsopa
รองอธิบดี (ฝ่ายท่าอากาศยาน)
Deputy Director General (Airports)
Tel 0 2287 4994 Fax 0 2286 1014
seree.c@aviation.go.th
Update : 2012-03-15 10:16:16


 
นายจรุณ มีสมบูรณ์
Mr.Jaroon Meesomboon
รองอธิบดี (ฝ่ายความปลอดภัย)
Deputy Director General (Security)
Tel 0 2287 4993 Fax 0 2287 3675
mjaroon@aviation.go.th
Update : 2014-11-28 10:56:07


 

นางอรุณ เรืองสอาด
Mrs.Aroon Ruengsa-ard
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน
Director of Internal Audit Group Internal Audit Group
Tel 0 2286 4986 Fax 0 2286 4986
rarun@aviation.go.th
Update : 2012-03-15 10:22:05


 
นายอาทิตย์ วินิจสร
Mr.Arthit Winittsorn
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยภาคพื้นรักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง สำนักบริหารกลาง
Director of Public Sector Development Group Public Sector Development Group
Tel 0 2287 0320-9 ext. 2521 Fax 0 2286 2919
arthit_wi@hotmail.com
Update : 2014-11-28 11:04:07


 
นายธนชัย ศิริสัมพันธ์
Mr.Tanachai Sirisumpan
ผู้อำนวยการกอง กองมาตรฐานสนามบินและการอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ
Director Airport Standards and Air Navigation Facilitating Division
Tel 0 2286 2922 Fax 0 2286 1013
tanachai@aviation.go.th
Update : 2014-11-28 11:07:41


 

นายสมเกียรติ มณีสถิตย์
Mr.Somkeat Maneesatid
ผู้อำนวยการกอง กองสนับสนุนกิจการท่าอากาศยาน
Director Airport Operations Support Division
Tel 0 2679 4738 Fax 0 2286 2919
somkeat@aviation.go.th
Update : 2014-11-28 11:00:42


 
นางสาวดวงพร อัจฉริยวิวิธ
MissDuangporn Atrchariyavivit
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักกำกับกิจการขนส่งทางอากาศ
Director Air Transport Regulatory Bureau
Tel 0 2286 8154 Fax 0 2286 4624
duangporn@aviation.go.th
Update : 2014-11-28 11:04:52


 
นายวิวิต ดีประดิษฐ์
Mr.Wiwit Deepradit
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินอากาศ
Director Flight Standards Bureau
Tel 0 2287 4061 Fax 0 2286 2913
wiwit@aviation.go.th
Update : 2014-11-28 11:07:25


 

นางภาวนา วงศ์พาที
Mrs.Phawana Wongphathi
ผู้อำนวยการกอง สำนักส่งเสริมและพัฒนากิจการขนส่งทางอากาศ
Director Air Transport Promotion and Development Bureau
Tel 0 2286 3772 Fax 0 2286 5228
phawana@aviation.go.th
Update : 2014-11-28 11:10:25


 
นายเกษม อินทสร
Mr.Kasem Inthasorn
ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานพิษณุโลก
Airport Director Phitsanulok Airport
Tel 0 5530 1004 Fax 0 5530 1009
ikasem @aviation.go.th
Update : 2014-11-28 11:13:55


 
นายนิสิต สมบัติ
Mr.Nisit Sombat
ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานอุบลราชธานี
Airport Director Ubon Ratchathani Airport
Tel 0 7536 9548 ext.121 Fax 0 7536 9540 ext.10
nisit@aviation.go.th
Update : 2014-11-28 11:40:08


 

นางอัมพวัน วรรณโก
Mrs.Ampawan Wannako
ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานอุดรธานี
Airport Director Udon-Thani Airport
Tel 0 7563 6547 ext. 101 Fax 0 7563 6549
ampawan@aviation.go.th
Update : 2014-11-28 11:40:26


 
นายเรืองยุทธ นิตยานนท์
Mr.Ruengyuth Nittayanon
ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานลำปาง
Airport Director Lampang Airport
Tel 0 5452 2706 ext.101 Fax 0 5452 2705 ext.108
ruengyuth@aviation.go.th
Update : 2014-11-28 11:40:42


 
ว่าที่ ร.ต.อัธยา ลาภมาก
Acting.Lt.Atthaya Lapmak
ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานขอนแก่น
Airport Director Khon Kaen Airport
Tel 0 4346 8216 Fax 0 4346 8186
latthaya999@hotmail.com
Update : 2014-11-28 11:28:08


 

นายถาวร แสงอำไพ
Mr. Thawon Sangampai
ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานตรัง
Airport Director Trang Airport
Tel 0 7521 1150 Fax 0 7521 0803
thawon@aviation.go.th
Update : 2014-11-28 11:30:40


 
นางนวพร มีวาสนา
Mrs.Navaporn Meevasana
ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานแพร่
Airport Director Phrae Airport
Tel 0 5477 1850 ext.101 Fax 0 5477 1309 ext.134
navaporn@aviation.go.th
Update : 2014-11-28 11:41:04


 
นางรุจาภา หอมจันทร์
Mrs.Rujapa Homjan
ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานน่าน
Airport Director Nan Airport
Tel 0 5530 1005 ext. 2578 ikaseam@aviation.go.th
Update : 2014-11-28 11:39:35


 

นายอภิสิทธิ์ อุบลโกมุท
Mr.Apisit Ubolkomut
ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานหัวหิน
Airport Director Hua Hin Airport
Tel 0 3252 0181 Fax 0 3252 0181
apisit_u@aviation.go.th
Update : 2014-11-28 11:45:43


 
นายวีระวัฒน์ ทะคง
Mr.Weerawat Takhong
ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน
Airport Director Mae Hong Son Airport
Tel 0 5361 2097 Fax 0 5361 1499
weerawat.t@aviation.go.th
Update : 2014-11-28 12:55:24


 
นางอุบลวรรณ วุฒิ
Mrs.Ubonwan Wutti
ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานแม่สอด
Airport Director Mae Sod Airport
Tel 0 5556 3560 Fax 0 5554 4593
ubonwan@aviation.go.th
Update : 2014-11-28 13:04:22


 

นายเมืองชล วงศ์สุวรรณ
Mr.Muangchol Vongsuwan
ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานสกลนคร
Airport Director Sakon Nakhon Airport
Tel 0 4271 2602 Fax 0 4271 6216
muangchol@aviation.go.th
Update : 2014-11-28 13:07:17


 
นายธีรวัฒน์ ตั้งทิพย์รักษ์
Mr.Teerawat Thangtiprak
ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานเลย
Airport Director Loei Airport
Tel 0 4281 1520-1 Fax 0 4281 2654
teerawat.d@aviation.go.th
Update : 2014-11-28 13:13:18


 
นายสมหมาย ไชยนิจ
Mr.Sommai Chainich
ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานบุรีรัมย์
Airport Director Buriram Airport
Tel 0 4468 0077 Fax 0 4468 0079
sommai@aviation.go.th
Update : 2014-11-28 13:17:54


 

นายอรรถพร เนื่องอุดม
Mr.Attaporn Nuang-udom
ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
Airport Director Surat Thani Airport
Tel 0 7744 1231 Fax 0 7744 1225
natthporn@aviation.go.th
Update : 2014-11-28 13:19:16


 
นายถาวร แสงอำไพ
Mr.Abdullah Hayesabuding
ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานนราธิวาส
Airport Director Narathiwat Airport
Tel 0 7356 5068 Fax 0 7356 5066
abdullah@aviation.go.th
Update : 2014-11-28 13:21:29


 
นายกิติชัย สัจจลักษณ์
Mr.KITICHAI SAJJARAK
ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
Airport Director Nakhon Si Thammarat Airport
Tel 0 7536 9541 Fax 0 7536 9540
skitichai@aviation.go.th
Update : 2014-11-28 13:25:43


 

นายประวัติ ดวงกันยา
Mr.Prawat Doungganya
ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานนครราชสีมา
Airport Director Nakhon Ratchasima Airport
Tel 0 4425 5899 Fax 0 4425 5899
prawat@aviation.go.th
Update :


 
นายภิรมย์ มีแก้ว
Mr.pirom Meekaew
ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานนครพนม
Airport Director Nakhon Phanom Airport
Tel 0 4258 7211 Fax 0 4258 7215
pirom@aviation.go.th
Update : 2014-11-28 13:28:10


 
นางดวงพร สุวรรณมณี
Mrs.Duangporn Suvanmanee
ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานระนอง
Airport Director Ranong Airport
Tel 0 7786 2249 Fax 0 7786 2249
duangporn.s@aviation.go.th
Update : 2014-11-28 13:30:17


 

นายอัมพร ภักดี
Mr.Umporn Pakdee
ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานชุมพร
Airport Director Chumporn Airport
Tel 0 7759 1271 Fax 0 7759 1272
ranong@aviation.go.th
Update : 2014-11-28 13:36:34


 
นายยุทธนา อินทรจินดา
Mr.Yutthana Intarajinda
ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด
Airport Director Roi- et Airport
Tel 0 4351 8254 Fax 0 4351 8253
iyutthana@aviation.go.th
Update : 2014-11-28 13:37:20


 
นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล
Mr.Wittawat Pakdeesantisakul
ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานกระบี่
Airport Director Krabi Airport
Tel 0 7563 6547 Fax 0 7563 6549
BLISS7000@gmail.com
Update : 2014-11-28 13:47:29


 

นางภาวินี ศรีเวียงธวัช
Mrs.Pavinee Sreeviangtawach
ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์
Airport Director Phetchabun Airport
Tel 0 5682 4325 Fax 0 5670 4302
pawinee@aviation.go.th
Update : 2014-11-28 13:41:22


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400