นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงคมนาคม    กรมเจ้าท่า
กรมเจ้าท่า
Marine Department

1278 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย
สัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
1278 Yotha Road, Talatnoi
Sampanthawong
Bangkok 10100
Tel 0 2233 1311-8
Fax 0 2238 3017
http://md.go.th
Update : 2012-03-06 10:42:28


 

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ
Mr. Sorasak Saensombat
อธิบดี
Director - General
Tel 0 2266 3972 ext. 274 Fax 0 2233 7167

Update : 2017-08-02 14:44:00


 
นายณัฐ จับใจ
Mr.Nat Chubchai
รองอธิบดี
Duputy Director - General
Tel 0 2639 4762 ext. 273 Fax 0 2233 0390

Update : 2012-03-05 15:39:29


 
นายสมชาย สุมนัสขจรกุล
Mr.Somchai Sumanushajonkul
รองอธิบดี
Duputy Director - General
Tel 0 2233 3771 ext. 271 Fax 0 2233 3771

Update : 2014-08-27 09:12:16


 

นางจิราภรณ์ จันทรศิริ
Mrs.Jiraporn Jantarasiri
รองอธิบดี
Duputy Director - General
Tel 0 2233 5845, 0 2639 4763 ext. 209, 362 Fax 0 2233 5845

Update : 2014-08-27 09:55:46


 
นาย สุรชัย บุรพานนทชัย
Mr.Surachai Burapanontachai
เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม
Secretary Office of the Secretary
Tel 0 2266 4463 ext. 299 Fax 0 2238 3017

Update : 2017-08-02 14:36:06


 
นายสมชาย หลิมทอง
Mr. Somchai Lhimthong
ผู้อำนวยการ กองกำกับการพาณิชยนาวี
Director
Tel 0 2639 4779 Fax 0 2639 4779

Update : 2015-10-06 17:32:08


 

นางวชิรา มังคลารัตน์
Mrs.Wachira Mongklarat
ผู้อำนวยการ กองคลัง
Director Finance Division
Tel 0 2233 3781 ext. 261 Fax 0 2233 3781

Update :


 
นายโอฬาร เฮงเจริญ
Mr. Olarn Hengcharoen
ผู้อำนวยการ กองมาตรฐานคนประจำเรือ
Director Seafarers Standard Division
Tel 022361808 ext. 359 Fax 026394767

Update : 2015-10-06 17:36:36


 
นายวรรณชัย บุตรทองดี
Mr.Wanchai Bootthongdee
ผู้อำนวยการ กองวิศวกรรม
Director Engineering Division
Tel 0 2235 2131 ext. 248 Fax 0 2235 2131

Update : 2015-10-06 17:24:39


 

น.ต.สมนึก สุขวณิช
Lt.cdr.Somnuck Sukavanich, RTN.
ผู้อำนวยการ กองส่งเสริมการพาณิชยนาวี
Director
Tel 0 2639 4769 ext. 277, 383 Fax 0 2639 4769

Update : 2015-10-07 13:24:24


 
นายอารยัน รัตนพันธ์ุ
Mr.Arayan Rattanaphan
ผู้อำนวยการกอง กองสำรวจและแผนที่
Director

Update : 2015-10-07 12:53:45


 
นางสาวยุวัน กมลเวช

ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
Director Merchant Marine Training Centre
Tel 0 2384 4423, 0 2756 4971-80 ext. 101 Fax 0 2384 7063

Update : 2017-08-02 14:36:58


 

นายสุรชาติ เฉลิมนาม
Mr.Surachart Chalermnam
ผู้อำนวยการ สำนักกฎหมาย
Director Legal Affairs Bureau
Tel 0 2235 7630 ext. 292 Fax 0 2235 7630

Update : 2017-08-02 14:40:58


 
นายกริชเพชร ชัยช่วย
Mr.Kritpetch Chaichuay
ผู้อำนวยการ สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ
Director Marine Safety and Environment Bureau
Tel 0 2233 3780 ext. 228 Fax 0 2238 2309

Update : 2015-10-06 17:22:45


 
ร.อ.พิชญ์พงศ์ หนองบัว
Lt.Pitchpong Nongbua, RTN
ผู้อำนวยการ สำนักนำร่อง
Director Pilot Bureau
Tel 0 2236 5945 ext. 217 Fax 0 2236 5945

Update : 2017-08-02 14:37:25


 

พ.ต.ท.อนุชาต ทองอาภรณ์
Pol.Lt.ColAnuchat Thong-Aporn
ผู้อำนวยการ สำนักแผนงาน
Director Planning Bureau
Tel 0 2235 3087 ext. 312 Fax 0 2238 1628

Update : 2016-06-30 18:22:26


 
นายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ
Mr.Sompong Jirasirilert
ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ
Director Development and Maintenance Bureau
Tel 0 2266 7990 ext. 232 Fax 0 2266 7990

Update : 2017-08-02 14:41:53


 
นายสมภพ ปัญญาไวย์
Mr.Somphob Panyawai
ผู้อำนวยการ สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ
Director Ship Registration Bureau
Tel 0 2267 2367 ext. 249 Fax 0 2235 7631

Update : 2014-08-27 09:59:54


 

นายธงชัย พงษ์วิชัย
Mr.Thongchai Pongvichai
ผู้อำนวยการ สำนักมาตรฐานเรือ
Director Ship Standand Bureau
Tel 0 2266 4461 ext. 226 Fax 0 2236 6678

Update : 2014-08-27 09:16:31


 
นายพิชัย แสงไฟ
Mr.Pichai Sengfai
ผู้อำนวยการ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1
Director Marine Office 1
Tel 0 5321 8150 ext. 1011 Fax 0 5335 7439, 0 5321 8150

Update : 2017-08-02 14:45:10


 
นายพิสุทธิ์ อมรยุทธ์
Mr.Pisut Amornyuth
ผู้อำนวยการ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2
Director Marine Office 2
Tel 0 3524 1990 ext. 1071 Fax 0 3524 1990

Update : 2017-09-21 14:20:47


 

นาย
Mr.
ผู้อำนวยการ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3
Director Marine Office 3
Tel 0 3471 5613 ext. 1122 Fax 0 3471 5613

Update : 2017-08-02 14:46:06


 
นายวิชัย คำคง
Mr. Wichai Kumkong
ผู้อำนวยการ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4
Director Marine Office 4
Tel 0 7431 4125 ext. 1191 Fax 0 7432 4937

Update : 2015-10-06 17:34:28


 
นายสุขิน รัตนเสถียร
Mr.Sukhin Ratanasathien
ผู้อำนวยการ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5
Director Marine Office 5
Tel 0 7639 3572 ext. 1284 Fax 0 7639 3572

Update : 2016-06-30 18:23:51


 

นายภิมุข ประยูรพรหม
Mr.Pimook Prayoonprohm
ผู้อำนวยการ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6
Director Marine Office 6
Tel 0 3826 1654 ext. 1353 Fax 0 3826 1656

Update : 2014-08-27 09:53:55


 
นายปกรณ์ ประเสริฐวงษ์
Mr.Pakorn Prasertwong
ผู้อำนวยการ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7
Director Marine Office 7
Tel 0 4241 3148 ext. 14444 Fax 0 4241 3296

Update : 2016-06-30 18:25:20


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400