นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงคมนาคม    กรมทางหลวง
กรมทางหลวง
The Department of Highways

ถนนศรีอยุธยา
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Si Ayutthaya Road
Ratchathewee
Bangkok 10400
Tel 0 2354 6668-75
http://www.doh.go.th
Update : 2014-10-31 09:34:25


 

นายชูศักดิ์ เกวี
Mr.Chusak Gaywee
อธิบดีกรมทางหลวง บริหารราชการส่วนกลาง
Director - General
Tel 0 2354 6668-75 ext 20000-20001 Fax 0 2354 6527

Update : 2015-01-27 14:52:37


 
-ว่าง-
-Vacant-
รองอธิบดีฝ่ายบริหาร บริหารราชการส่วนกลาง
Deputy Director General for Administration
Tel 0 2354 6668-75 ext. 21020-21021 Fax 0 2354 6594

Update : 2014-12-17 15:05:04


 
นายธานินทร์ สมบูรณ์
Mr.Thanin Somboon
รองอธิบดีฝ่ายดำเนินงาน บริหารราชการส่วนกลาง
Deputy Director General for Operation
Tel 0 2354 6668-75 ext. 21040-21041 Fax 0 2644-5252

Update : 2014-10-31 10:24:38


 

นายสราวุธ ทรงศิวิไล
Mr.Sarawut Songsivilai
รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ บริหารราชการส่วนกลาง
Deputy Director General for Engineering
Tel 0 2354 6668-75 ext. 21000-21001 Fax 0 2354 6625

Update : 2014-11-04 12:49:01


 
-ว่าง-
-vacant-
รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทาง บริหารราชการส่วนกลาง
Deputy Director General for Maintenance
Tel 0 2354 6668-75 ext. 21060-21061 Fax 0 2354 6699

Update : 2014-12-24 14:52:55


 
นายกษิดิศ วัฒนศัพท์
Mr.Gasidit watanasap
วิศวกรใหญ่ด้านวางแผนและวางโครงการก่อสร้าง บริหารราชการส่วนกลาง
Chief Engineer for Planning and Construction Project
Tel 0 2354 6668-75 ext. 22000-22001 Fax 0 2354 6697

Update : 2014-10-31 10:25:37


 

นายเกษม ศรีวรานันท์
Mr.Khasame Srivaranun
วิศวกรใหญ่ด้านสำรวจและออกแบบ บริหารราชการส่วนกลาง
Chief Engineer for Location and Design
Tel 0 2354 6668-75 ext. 22010-22011 Fax 0 2354 0411

Update : 2014-10-31 10:25:57


 
นายบุญชัย ศรีธาราธิคุณ
Mr.Boonchai Sritaratikon
วิศวกรใหญ่ด้านควบคุมการก่อสร้าง บริหารราชการส่วนกลาง
Chief Engineer for Construction
Tel 0 2354 6668-75 ext. 22020-22021 Fax 0 2354 0064

Update : 2014-10-31 10:26:21


 
-ว่าง-
-Vacant-
วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรักษา บริหารราชการส่วนกลาง
Chief Engineer for Maintenance
Tel 0 2354 6668-75 ext. 22050-22051 Fax 0 2354 0022

Update : 2014-12-17 15:05:31


 

นายธงชัย จินตนาวงษ์
Mr.Thongchai Jintanawongse
วิศวกรใหญ่ด้านวิจัยและพัฒนา บริหารราชการส่วนกลาง
Chief Engineer For Research and Development
Tel 0 2354 6668-75 ext. 22030-22031 Fax 0 2354 1047

Update : 2014-10-31 10:30:33


 
นายวิษณุ ตันเรืองศิลป์
Mr.Wisanu Tonruengsilpa
วิศวกรใหญ่ด้านอำนวยความปลอดภัย บริหารราชการส่วนกลาง
Chief Engineer for Highway Safety
Tel 0 2354 6668-75 ext. 22040-22041 Fax 0 2354 6483

Update : 2014-10-31 10:32:26


 
นายธีรพล สมุทระประภูต
Mr.Theerapon Samutraprapoot
เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม
Secretary Office of the Secretary
Tel 0 2354 6668-75 ext. 25600-25601 Fax 0 2644 4777

Update : 2014-10-31 10:42:09


 

นางศิริพร เทียนดำ
Mrs.Siriporn Thiendum
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักกฏหมาย
Director Bureau of Law
Tel 0 23654 6668-75 ext. 25300-25301 Fax 0 2354 6597

Update : 2014-11-04 12:49:50


 
นางสุนทรี สุรพันธ์
Mrs.Suntaree Surapan
ผู้อำนวยการกอง กองการเจ้าหน้าที่
Director Personnel Division
Tel 0 23654 6668-75 ext. 25100-25101 Fax 0 2354 6556

Update : 2014-10-31 10:45:03


 
นายสิทธิชัย บุญสะอาด
Mr.Sittichai Boonsaat
ผู้อำนวยการกอง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
Director Inter - City Moterway Division
Tel 0 2354 6668-75 ext. 25500 Fax 0 2354 6743

Update : 2014-10-31 11:10:30


 

นายเด่นชัย เอี่ยมสุวรรณ
Mr.Denchai Aimsuwan
ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Director Information Technology Center
Tel 0 2354 6668-75 ext. 26700-26702 Fax 0 2354 6507

Update : 2014-10-31 11:13:12


 
นางอำไพ หาญวัฒนานุกุล
Mrs.Ampai Hanvatananukul
ผู้อำนวยการกอง กองการเงินและบัญชี
Director Finance and Accounting Division
Tel 0 2354 6668-75 ext. 25000-25001 Fax 02-354-6586

Update : 2014-10-31 10:48:12


 
นายศักดิ์ชัย ขำเจริญ
Mr.Sakchai Kumcharoen
ผู้อำนวยการกอง กองการพัสดุ
Director Procurement Division
Tel 0 23654 6668-75 ext. 25200-25201 Fax 0 2644 5445

Update : 2014-10-31 10:59:22


 

-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการกอง กองฝึกอบรม
Director Training Division
Tel 0 2354 6658-75 ext. 25400-25401 Fax 0 2644 5050

Update : 2014-12-17 15:06:07


 
-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
Director Bureau of Right of Way
Tel 0 2354 6668-75 ext. 23400-23401 Fax 0 2354 6698, 0 2354 0428

Update : 2014-12-17 15:06:43


 
นายสุรินทร์ จันทร์พะเนาว์
Mr.Surin Junphanao
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
Director Bureau of Machanical Equipment And Communication
Tel 0 2575 0331 , 0 2354-6668-75 ext 28000-28001 Fax 0 2575 0378

Update : 2014-10-31 11:23:10


 

นายอภิชาติ จันทรทรัพย์
Mr.Apichat Juntarasup
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักก่อสร้างทางที่ 1
Director Bureau of Highways Construction 1
Tel 0 2354 668-75 ext. 23000-23001 Fax 0 2354 1050

Update : 2014-10-31 11:26:22


 
นายสุทธิชัย สนธิมุล
Mr.Suthichai Sonthimul
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักก่อสร้างทางที่ 2
Director Bureau of Highways Construction 2
Tel 0 2354 6668-75 ext. 23100-23101 Fax 0 2354 1070

Update : 2014-10-31 11:36:18


 
นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย
Mr.Apirat Chaiwongnoi
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักก่อสร้างทางที่ 3
Director Bureau of Highways Construction 3
Tel 0 2354 6668-75 ext. 23200-23201 Fax 0 2354 1092

Update : 2014-10-31 11:39:15


 

นายชยธันว์ พรหมศร
Mr.Chayatan Phromsorn
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ
Director Bureau of International Highways Cooperation
Tel 0 23654 6668-75 ext. 23800-23801 Fax 0 2354 6733

Update : 2014-10-31 11:41:36


 
นายมนตรี เดชาสกุลสม
Mr.Montri Dechasakulsom
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
Director Bureau of Materials Analysis and Inspection
Tel 0 2354 6668-75 ext. 23600-23601 Fax 0 2354 6762

Update : 2014-10-31 11:46:19


 
นายวีระ พลอยกระจ่าง
Mr.Wera Ploykrajang
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักมาตรฐานและประเมินผล
Director Bureau of Highway Standard and Evaluation
Tel 0 2354 6668-75 ext. 26300-26301 Fax 02354 6744

Update : 2014-10-31 13:42:39


 

นายสุรชัย ศรีเลณวัติ
Mr.Surachai Srilenawat
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักแผนงาน
Director Bureau of Planning
Tel 0 0 2354 6668-75 ext. 23700-23701 Fax 0 2354 6512

Update : 2014-10-31 13:45:44


 
นายสมบัติ เจริญพัฒน์
Mr.Sombat Jaroenpat
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักสำรวจและออกแบบ
Director Bureau of Location and Design
Tel 0 2354 6668-75 ext. 24000-24001 Fax 0 2354 1027 , 0 2354 1029

Update : 2014-10-31 13:47:58


 
นายวิเชียร มหาธำรงชัย
Mr.Vichian Mahatumrongchai
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง
Director Bureau of Road Research and Development
Tel 0 2354 6668-75 ext. 23900-23901 Fax 0 2354 0052

Update : 2014-10-31 13:49:26


 

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์
Mr.Anon Luangboriboon
ผู้อำนวยกาสำนัก สำนักอำนวยความปลอดภัย
Director Bureau of Highways Safety
Tel 0 2354 6668-75 ext 24100-24101 Fax 0 2354 6635

Update : 2014-10-31 13:50:38


 
นายสุระพล มณีวงศ์
Mr.Surapon Maneewong
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารบำรุงทาง
Director Bureau of Highways Maintenance Management
Tel 0 2354 6668-75 ext. 23500-23501 Fax 0 2354 6516 , 0 2644 5558

Update : 2014-10-31 13:54:13


 
นายนรินทร์ ศรีสมพันธ์
Mr.Narin Srisumpun
ผู้อำนวยการ สำนักก่อสร้างสะพาน
Director Bureau of Bridge Construction
Tel 0 2354 6668-75 ext. 23300-23301 Fax 0 2354 0065

Update : 2014-10-31 14:05:25


 

นายก้องเกียรติ จันทร์หิรัญ
Mr.Kongkiat Chunhirun
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักทางหลวงที่ 1
Director Bureau of Highway 1
Tel 053 278 745 , 0 2354 6668-75 ext. 31000 Fax 053 278 236

Update : 2014-10-31 14:18:03


 
นายอภิสิทธิ์ พรหมเสน
Mr.Apisit Promasen
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักทางหลวงที่ 2
Director Bureau of Highway 2
Tel 054 521 309 , 0 2354 6668-75 ext. 32000 Fax 054 522 000

Update : 2014-10-31 14:27:46


 
นายปริญญา แสงสุวรรณ
Mr.Parinya Sangsuwan
ผู้อำนวยการ สำนักทางหลวงที่ 3
Director Bureau of Highways 3
Tel 042 712 882 ext 102 , 0 2354 6668-75 ext. 41000 Fax 042 712 886

Update : 2014-10-31 14:31:15


 

นายชัยวัฒน์ ญาณภิรัต
Mr.Chaiwat Yanpirat
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักทางหลวงที่ 4
Director Bureau of Highway 4
Tel 055 302 518 , 0 2354 6668-75 ext. 33000 Fax 055 302 628

Update : 2014-10-31 14:35:16


 
นายสมเดช จิตติวัฒนพงศ์
Mr.Somdej Jittiwatanapong
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักทางหลวงที่ 5
Director Bureau of Highway 5
Tel 043 246 782 , 0 2354 6668-75 ext. 42000 Fax 043 246 785

Update : 2014-10-31 14:38:14


 
นายทวี เกศิสำอาง
Mr.Tawee Gasisam-ang
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักทางหลวงที่ 6
Director Bureau of Highway 6
Tel 056 737 182 , 0 2354 6668-75 ext. 34000 Fax 056 737 185

Update : 2014-10-31 14:42:34


 

-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักทางหลวงที่ 7
Director Bureau of Highway 7
Tel 045 321 484-6 ext 111 , 0 2354 6668-75 ext. 43000 Fax 045 321 079

Update : 2014-12-17 15:07:35


 
นายอดุลย์ เชาว์วาทิน
Mr.Adul Chauvatin
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักทางหลวงที่ 8
Director Bureau of Highway 8
Tel 044 242 871 , 0 2354 6668-75 ext. 44000 Fax 044 244 926

Update : 2014-10-31 14:54:20


 
นายพงศธร รุมรัตนะ
Mr.Pongsatorn Rumaratna
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักทางหลวงที่ 9
Director Bureau of Highway 9
Tel 036 412 378 , 0 2354 6668-75 ext. 51000 Fax 036 422 061

Update : 2014-10-31 15:02:43


 

-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักทางหลวงที่ 10
Director Bureau of Highway 10
Tel 035 441 042 , 0 2354 6668-75 ext. 52000 Fax 035 441 042

Update : 2014-12-17 15:08:11


 
นายประมณฑ์ สถาพรนานนท์
Mr.Pramon Sathapornnanon
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักทางหลวงที่ 11
Director Bureau of Highway 11
Tel 0 2551 1075 ext 201 , 0 2354 6668-75 ext. 53000 Fax 0 2551 1076

Update : 2014-10-31 15:20:47


 
นายกมล หมั่นทำ
Mr.Kamol Mantham
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักทางหลวงที่ 12
Director Bureau of Highway 12
Tel 038 321 173 , 0 2354 6668-75 ext. 54000 Fax 038 311 273

Update : 2014-10-31 15:23:08


 

นายวิศาล วัชรานนท์
Mr.Wisal Watcharanont
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักทางหลวงที่ 13
Director Bureau of Highway 13
Tel 032 511 357 ext 211 , 0 2354 6668-75 ext. 61000 Fax 032 530 438

Update : 2014-10-31 15:29:41


 
นายชัยฤกษ์ เมษสุวรรณ
Mr.Chairerk Messuwan
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักทางหลวงที่ 14
Director Bureau of Highway 14
Tel 075 356 644 , 0 2354 6668-75 ext. 62000 Fax 075 346 710

Update : 2014-10-31 15:32:45


 
นายสิทธิศักดิ์ อัศวพรหมธาดา
Mr.Sitisak Asawapomethada
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักทางหลวงที่ 15
Director Bureau of Highway 15
Tel 074 311 900 ext 101 , 0 2354 6668-75 ext. 64000 Fax 074 311 901

Update : 2014-10-31 15:36:29


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400