นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงคมนาคม    กรมทางหลวงชนบท
กรมทางหลวงชนบท
Department of Rural Roads

9 ถนนพหลโยธิน
บางเขน กรุงเทพฯ 10220
9 Phahonyotin Road
Bangken
Bangkok 10220
http : //www.drr.go.th
Update : 2012-03-01 11:29:23


 

นายกฤชเทพ สิมลี
Mr.Krichthep Simlee
อธิบดี
Director General
Tel 02 551 5555 Fax 02 551 5999
dirgen@drr.go.th
Update : 2019-06-13 15:17:22


 
นายมานพ สุสิงห์
Mr.Manop Susing
รองอธิบดี
Deputy Director General
Tel 02 551 5791 Fax 02 551 5791
depgen1@drr.go.th
Update : 2017-02-07 11:43:44


 
นายประศักดิ์ บัณฑุนาค
Mr.Prasak Bandhunnark
รองอธิบดี
Deputy Director General
Tel 02 551 5175 Fax 02 551 5174
depgen2@drr.go.th
Update : 2017-02-07 11:44:21


 

นายปฐม เฉลยวาเรศ
MR.Pathom Chaloeywares
รองอธิบดี
Deputy Director General
Tel 0 2551 5789 Fax 0 2551 5788
depgen3@drr.go.th
Update : 2019-06-13 15:18:47


 
นายโกสินท์ พิทยะเวสด์สุนทร
Mr.Kosin Pittayavastsoonthon
วิศวกรใหญ่
Chief Engineer
Tel 0 2551 5171 Fax 0 2551 5177
chiefeng@drr.go.th
Update : 2017-02-07 14:15:24


 
นายวิศว์ รัตนโชติ
Mr.Wit Ratanachot
วิศวกรใหญ่
Chief Engineer
Tel 0 2551 5777 Fax 0 2551 5919
ce_maintenance@drr.go.th
Update : 2017-02-07 11:45:21


 

นายสานิตย์ ศรีสุข
Mr.Sanit Srisuk
วิศวกรใหญ่
Chief Engineer
Tel 0 2551 5159 Fax 0 2551 5166
sanitsri@hotmail.com
Update : 2019-06-13 15:21:30


 
นายชัยณรงค์ องอาจวาณิชย์
Mr.Chainarong Ongardvanish
ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพาน สำนักก่อสร้างสะพาน
Director of Bureau of Bridge Construction Bureau of Bridge Construction
Tel 0 2551 5544 Fax 0 2551 5534
Chainarong@drr.go.th
Update : 2019-06-13 15:23:57


 
นายสุรพันธ์ุ ไตรรัตน์
Mr.Surapan Trairat
ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทาง สำนักก่อสร้างทาง
Director of Bureau of Road Contruction Bureau of Road Contruction
Tel 0 2551 5599 Fax 0 2551 5615
surapan.tr@gmail.com
Update : 2017-02-07 11:07:52


 

นายพีรพัฒน์ ภู่ตันติกุล
MR.Peerapat Phutantikul
ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง สำนักบำรุงทาง
Director of Bureau of Road Maintenance Bureau of Road Maintenance Bureau of Roads
Tel 0 2551 5239 Fax 0 2551 5232
gear12_045@hotmail.com
Update : 2019-06-13 15:26:12


 
นางสาวฉัตรนภา รักชาติเจริญ
MissChatnapa Rukchartchalern
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักกฎหมาย
Director of Bureau of Legal Affairs Bureau of Legal Affairs
Tel 0 2551 5030 Fax 0 2551 5032
legel@drr.go.th
Update : 2018-05-25 13:42:28


 
นายอภิชา เก่งวิทยาเลิศ
Mr.Apicha Kengvitayalert
ผู้อำนวยการสำนักเครื่องกลและสื่อสาร สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
Director of Bureau of Mechanical and Communication Bureau of Mechanical and Communication
Tel 0 2551 5099 Fax 0 2551 5090
apicha_k@drr.go.th
Update : 2015-07-09 12:01:27


 

นายสานิตย์ ศรีสุข
MR.Sanit Srisuk
ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ สำนักสำรวจและออกแบบ
Director of Bureau of Location and Design Bureau of Location and Design
Tel 0 2551 5431 Fax 0 2551 5416
design@drr.go.th
Update : 2018-05-25 13:43:53


 
นายณรงค์ คู่บารมี
Mr.Narong Khoobaramee
ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรม สำนักฝึกอบรม
Director of Bureau of Training Bureau of Training
Tel 0 2551 5331 Fax 0 2551 5330
training@drr.go.th
Update : 2018-05-25 13:45:12


 
นายทวี แสงสุวรรณโณ
Mr.Tawee Sangsuwanno
ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา สำนักวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา
Director of Bureau of Test , Research and Development Bureau of Test , Research and Development
Tel 0 2551 5840 Fax 0 2551 5840
weedrr@gmail.com
Update : 2019-06-13 15:28:41


 

นายวทัญญู ฐิตานุวงศ์
Mr.Watanyu Tritanuwong
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย สำนักอำนวยความปลอดภัย
Director of Bureau of Traffic Safety Bureau of Traffic Safety
Tel 0 2551 5036 Fax 0 2551 5301
trafficsafety@drr.go.th
Update : 2017-02-07 11:12:08


 
นายสมโภชน์ เรืองพระยา
Mr.Somphot Ruansphraya
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง สำนักบริหารกลาง
Director of Bureau of Central Administration Bureau of Central Administration
Tel 0 2551 5078 Fax 0 2551 5075
somphot_r@drr.go.th
Update : 2019-06-13 15:31:28


 
นายสุพน เดชพลมาตย์
Mr.Supon Dechpolmataya
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น
Director of Bureau of Local Road Development Bureau of Local Road Development
Tel 0 2551 5987 Fax 0 2551 5970

Update : 2017-02-07 11:14:27


 

นายผดุงศักดิ์ สรุจิกำจรวัฒนะ
Mr.Phadoongsak Surujikamjornwattana
ผู้อำนวยการกองแผนงาน กองแผนงาน
Director of Bureau of Planning Bureau of Planning
Tel 02 551 5701 Fax 02 551 5700

Update : 2015-07-09 12:04:19


 
นายจิรนันทน์ ประกอบไวทยกิจ
Mr.Jiranan Prakopvitayakit
ผู้อำนวยการสำนักสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)
Director of Bureau of Rural Roads 1 Bureau of Rural Roads 1 (Pathum Thani)
Tel 0 2987 8053 Fax 0 2987 8053
drr1@drr.go.th
Update : 2018-05-25 13:46:53


 
นายอภิชัย ธีระรังสิกุล
Mr.Apichai Teerarungsikul
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)
Director of Bureau of Rural Roads 2 Bureau of Rural Roads 2 (Saraburi)
Tel 0 3622 5226 Fax 0 3622 5240
drr2@drr.go.th
Update : 2018-05-25 13:47:56


 

นายชัชวาล ฤกษ์อร่าม
Mr.Chatchawal Lerkaram
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)
Director of Bureau of Rural Roads 3 Bureau of Rural Roads 3 (Chonburi)
Tel 0 3820 1138 Fax 0 3820 1144
drr3@drr.go.th
Update : 2018-05-25 13:48:44


 
นายไกวัลย์ โรจนานุกูล
Mr.Kaiwan Rojananukoon
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)
Director of Bureau of Rural Roads 4 Bureau of Rural Roads 4 (Patchaburi)
Tel 0 3247 1353 Fax 0 3247 1353
drr4@drr.go.th
Update : 2015-07-09 13:28:07


 
นายสมบูรณ์ กนกนภากุล
Mr.Somboon Kanoknapakul
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)
Director of Bureau of Rural Roads 5 Bureau of Rural Roads 5 (Nakhon Rachasrima)
Tel 0 4437 0728 - 37 Fax 0 4437 0731
drr5@drr.go.th
Update : 2019-06-13 15:36:06


 

นายสมบูรณ์ ชัยศิรินิรันดร์
Mr.Somboon Chaisiriniran
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)
Director of Bureau of Rural Roads 6 Bureau of Rural Roads 6 (Khonkaen)
Tel 0 4337 9482 Fax 0 4337 9483
drr6@drr.go.th
Update : 2019-06-13 15:38:16


 
นายพิชัย สุขอยู่
Mr.Pichai Sukyoo
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)
Director of Bureau of Rural Roads 7 Bureau of Rural Roads 7 (Ubonratchathani)
Tel 0 4531 4702 Fax 0 4531 5421
drr7@drr.go.th
Update : 2017-02-07 11:30:34


 
นายทักษิณ บุญต่อ
Mr.Thaksin Boontor
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)
Director of Bureau of Rural Roads 8 Bureau of Rural Roads 8 (Nakhonsawan)
Tel 0 5626 7313 Fax 0 5626 7313
THAKSIN777@hotmail.com
Update : 2015-07-09 13:32:37


 

นายเจริญ พยุงวิวัฒนกูล
Mr.Jaroen Payungvivatanakul
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)
Director of Bureau of Rural Roads 9 Bureau of Rural Roads 9 (Uttaradit)
Tel 0 5542 8239 ext 111 Fax 0 5542 8238
drr9@drr.go.th
Update : 2015-07-09 13:31:49


 
นายสว่าง รัตนนรา
Mr.Sawang Rattananara
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)
Director of Bureau of Rural Roads 10 Bureau of Rural Roads 10 (Chiangmai)
Tel 0 5383 5008 Fax 0 5383 5009
drr10@drr.go.th
Update : 2018-05-25 13:51:02


 
นายพิสิฐ ศรีวรานันท์
Mr.Pisith Srivaranun
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
Director of Bureau of Rural Roads 11 Bureau of Rural Roads 11 (Suratthani)
Tel 0 7740 5292 ext. 111 Fax 0 7740 5292 ext. 110
drr11@drr.go.th
Update : 2019-06-13 15:40:35


 

นายทวี สกุลเวช
Mr.Tawee Sakulwet
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)
Director of Bureau of Rural Roads 12 Bureau of Rural Roads 12 (Songkla)
Tel 0 7424 0770 Fax 0 7425 1159
drr12@drr.go.th
Update : 2019-06-13 15:41:47


 
นายอภินันท์ จิรชัยกิตติ
Mr.Apinun Jirachaikitti
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 13 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา)
Director of Bureau of Rural Roads 13 Bureau of Rural Roads 13 (Chachoengsao)
Tel 0 3858 9645 ext. 111 Fax 0 3858 9643
drr13@drr.go.th
Update : 2018-05-25 13:52:50


 
นายสมชาย ลีลาประภาภรณ์
Mr.Somchai Leelaprapaporn
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 (กระบี่)
Director of Bureau of Rural Roads 14 Bureau of Rural Roads 14 (Karbi)
Tel 0 3555 2598 Fax 0 3555 2597,2603
drr14@drr.go.th
Update : 2018-05-25 13:53:44


 

นายสมสมัย แก้วบุตรดี
Mr.Somsamai Kaewbutdee
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)
Director of Bureau of Rural Roads 15 Bureau of Rural Roads 15 (Udonthani)
Tel 0 4229 5580 Fax 0 4229 5580
drr15@drr.go.th
Update : 2019-06-13 15:43:41


 
นายพีระพล ปั้นสังข์
Mr.Peerapol Punsung
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธ์ุ)
Director of Bureau of Rural Roads 16 Bureau of Rural Roads 16 (Kalasin)
Tel 0 4381 5173 ext 12 Fax 0 4381 1454
drr16@drr.go.th
Update : 2018-05-25 13:54:28


 
นายเอนก ณัฐโฆษิต
Mr.Anek Natkhosit
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย)
Director of Bureau of Rural Roads 17 Bureau of Rural Roads 17 (Chiangrai)
Tel 0 5315 2135 ext. 6 Fax 0 5315 2137
drr17@drr.go.th
Update : 2019-06-13 15:45:48


 

นายสุรชัย ศิริดาวทอง
Mr.Surachai Siridaothong
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 (สุพรรณบุรี)
Director of Bureau of Rural Roads 18 Bureau of Rural Roads 18 (Suphanburi)
Tel 0 3544 0386 - 7 Fax 0 3544 0386 - 7
drr18@drr.go.th
Update : 2019-06-13 15:48:16


 
นายณฐพนธ์ เดชมณี
Mr.Nathapon Dechmani
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Director of Information Technology and Communication Center Information Technology and Communication Center
Tel 0 2551 5036 Fax 0 2551 5041
nathapon_d@drr.go.th
Update : 2015-07-09 13:16:54


 
นายพฤษภ ศรีบุรี
Mr.Pruesapha Sriburi
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร
Director of Office of Administrative System Development Office of Administrative System Development
Tel 02 551 5929 Fax 02 551 5928

Update : 2017-02-07 11:37:02


 

นายชาครีย์ บำรุงวงค์
Mr.Chakree Bamrungwong
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง สำนักงานตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง
Director of Office of Road Safety Audut Office of Road Safety Audut
Tel 0 2551 5711
Update : 2017-02-07 12:42:24


 
นายสุทัศน์ ธนวิจิตรพันธ์
MR.Sutat Tanavijitphan
รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตรวจสอบภายใน
Director of Office of Internal Audit Office of Internal Audit
Tel 0 2551 5729 Fax 0 2551 5735
Internalaudit@drr.go.th
Update : 2018-05-25 14:09:00


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400