นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงคมนาคม    สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
Office of Transport and Traffic Policy and Planning

35 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท
ราชเทวี เขต กรุงเทพฯ 10400
35 Petchaburi Road, Thungphayathai
Ratchathewi
Bangkok 10400
Tel 0 2215 1515
Fax 0 2216 4168
http://www.otp.go.th
Update : 2012-03-05 11:10:38


 

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ
Mr.Peraphon Thawornsupacharoen
ผู้อำนวยการสำนัก
Director - Gerneral
Tel 0 2215 4545 Fax 0 2216 7395
peraphon.tha@otp.go.th
Update : 2014-11-05 09:35:36


 
นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ
Mr.Chaiwat Tongkamkoon
รองผู้อำนวยการ
Deputy Dirceter - General
Tel 0 2215 9889 Fax 0 2216 5559
cthongkamkoon@gmail.com
Update : 2014-09-17 18:33:01


 
-ว่าง-
-Vacant-
รองผู้อำนวยการ
Deputy Dirceter - General
Tel 0 2216 3265 Fax 0 2216 5559

Update : 2014-12-03 14:22:03


 

นายวิจิตต์ นิมิตรวานิช
Mr.Wijit Nimitrwanich
รักษาการนักวิชาการขนส่งทรงคุณวุฒิ
ActingTransport Technical Advisor
Tel 0 22164779 Fax 0 2216 5559
wijit_nim@otp.go.th
Update : 2014-11-05 09:36:32


 
นางชนินนาถ เก้าสำราญ
Mrs.Chaninnart Kouwsomran
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารกลาง
Director Bureau of Central Administration
Tel 0 2216 4167 Fax 0 2216 4167
chaninnart.kou@otp.go.th
Update : 2014-11-05 09:37:45


 
นายสุจินต์ ทยานุกูล
Mr.sujin Tayanukul
ผู้อำนวยการกอง กองจัดระบบการจราจรทางบก
Director Division of Land Traffic Management
Tel 0 2216 6494 Fax 0 2215 1535
sujin.tay@otp.go.th
Update : 2014-11-05 09:38:45


 

นายสฤษฏ์พงศ์ บริบูรณ์สุข
Mr.Saritpong Boriboonsuk
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักแผนความปลอดภัย
Director Bureau of Safety Planning
Tel 0 2216 3480 Fax 0 2216 3481
saritpong.bor@otp.go.th
Update : 2014-11-05 09:40:40


 
นางสาวกอบกุล โมทนา
MissKobkul Motana
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักแผนงาน
Director Bureau of Planning
Tel 0 2215 4467 Fax 0 2215 4498
kobkul.mot@otp.go.th
Update : 2014-11-05 09:41:59


 
นายวิจิตต์ นิมิตรวานิช
Mr.Wijit Nimitrwanich
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร
Director Bureau of Transport and Traffic Systems Development
Tel 0 2215 1151 Fax 0 2215 1469
wijit_nim@otp.go.th
Update : 2014-11-05 09:42:31


 

นางประชิตร ลิ่มเจริญชาติ
Mrs.Prachitr Limcharoenchat
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค
Director Bureau of Regional Transport and Traffic Promotion
Tel 0 2215 3526 Fax 0 2215 3526
parchitr.lim@otp.go.th
Update : 2014-11-05 09:43:30


 
นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์
Mrs.Wililat Sirisoponsil
ผู้อำนวยการสำนัก ศูนย์สารสนเทศการขนส่งและจราจร
Director Transport and Traffic Information Technology
Tel 0 2215 4672 Fax 0 2215 4656
wilairat.sir@otp.go.th
Update : 2014-11-05 09:44:39


 
นายบัญชา มณีคำ
Mr.Bancha Maneekome
หัวหน้า กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Chief Admin strative system Development Group
Tel 0 2216 2567 Fax 0 2216 2567
banchakub@yahoo.co.th
Update : 2014-09-17 18:49:11


 

นางจารุพรรณ ตฤษณารมย์
Mrs.Jarupun Trisanarom
หัวหน้า กลุ่มตรวจสอบภายใน
Chift Internal Audit Group
Tel 0 2216 3485 Fax 0 2216 3485
jarupan.tri@otp.go.th
Update : 2014-11-05 09:45:59


 
นายเผด็จ ประดิษฐเพชร
Mr.Padet Praditphet
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สำนักงานโครงการบริหารจัดการตั๋วร่วม
Acting Director Office of Common Ticketing Administration Project
Tel 0 2215 2435 Fax 0 2215 2435
padet.pra@gmail.com
Update : 2014-11-05 09:47:32


 
นายเริงศักดิ์ ทองสม
Mr.Roengsak Thongsom
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สำนักงานโครงการพัฒนาระบบราง
Acting Director Rail System Development Office
Tel 0 2215 6410 Fax 0 2216 7393
roengsak.ton@otp.go.th
Update : 2014-11-05 09:56:13


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400