นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงคมนาคม    การท่าเรือแห่งประเทศไทย
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
Port Authority of Thailand

444 ถนนท่าเรือ แขวงคลองเตย
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
Tarua Rd.
Klongtoey
Bangkok Thailand 10110
Tel 0 2269 3000, 0 2269 5555
Fax 0 2249 0885
http://www.port.co.th
Update :


 

-ว่าง-
-vacant-
ผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
Director General Port Authority of Thailand

Update : 2017-03-13 15:49:15


 
นางศิริทัศน์ ประจนปัจจนึก
Mrs.Sirithad Prachonpachanuk
นักบริหาร 16 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
Administrator 16 Administration Attached to the Director General
Tel 0 2269 5101 Fax 0 2269 5146

Update : 2014-10-09 10:59:40


 
นางวัชรา จูงจิตรดำรงค์
Mrs.Wachara Joongjitdumrong
ผู้ตรวจการ
Inspector
Tel 0 2269 5287 Fax 0 2269 7867

Update : 2014-10-09 11:01:58


 

นายศิริพงษ์ นธการกิจกุล
Mr.Siripong Natakarnkitkul
ผู้ตรวจการ
Inspector
Tel 0 2269 5213
Update : 2014-10-09 11:05:52


 
ร้อยตำรวจโทประจักษ์ ศรีวรรธนะ
Pol.Lt.Prajak Sriwatthana
นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
Administrator 14 Administration Attached to the Director General
Tel 0 2269 5212 Fax 0 2269 5494

Update : 2014-10-09 11:09:19


 
นายอภิชาติ พูลต่าย
Mr.Apichat Poontai
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายตรวจสอบ
Director , Audit Department
Tel 0 2269 5360 Fax 0 2269 5368

Update : 2014-10-10 10:26:34


 

นางอรพรรณ มักพันธ์เจริญกิจ
Mrs.Orapan Makpanchareonkit
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายอำนวยการ
Director, Administrative Affairs Department
Tel 0 2269 5160 Fax 0 2269 5162

Update : 2014-10-10 10:29:00


 
นายสุรพงษ์ รงคศิริกุล
Mr.Surapong Rongsirikul
รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารทรัพยากรบุคคลและการเงิน
Deputy Director General Human Resources Management and Finance
Tel 0 2269 5142 Fax 0 2269 4181

Update : 2014-10-10 10:32:00


 
หม่อมหลวงพรพรหม เทวกุล
M.L.Pornprom Devakul
ผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารทรัพยากรบุคคลและการเงิน
Assistant Director General Human Resources Management and Finance
Tel 0 2269 5148 Fax 0 2269 5454

Update : 2014-10-10 10:34:03


 

นางอัฌนา พรหมประยูร
Mrs.Achana Promprayoon
ผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารทรัพยากรบุคคลและการเงิน
Deputy Director General Human Resources Mangement and Finance
Tel 0 2269 5103 Fax 0 2240 5454

Update : 2014-10-10 11:06:08


 
นางลัลลนา มั่นคง
Mrs.Lallana Mankong
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
Director , Human Resources Management Department
Tel 0 2269 5400 Fax 0 2269 5188

Update : 2014-10-10 10:41:44


 
นายอังกูร ล้วนประพันธ์
Mr.Angkool Lounprapant
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการเงินและบัญชี
Director, Finance and Accounting Department
Tel 0 2269 5501 Fax 0 2269 5157

Update : 2014-10-10 10:44:30


 

เรือโทกมลศักดิ์ พรหมประยูร
Lt.Jg.Kamolsak Promprayoon, R.T.N.
รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ
Deputy Director General Asset Management and Business Development
Tel 0 2269 5102 Fax 0 2269 4028

Update : 2014-10-10 11:21:05


 
นายอดิสรณ์ อโนทัยสินทวี
Mr.Adisorn Anothaisintavee
ผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ
Assistant Director General Asset Management and Business Development
Tel 0 2269 5147 Fax 0 2269 5454

Update : 2014-10-10 10:54:26


 
นายสุวิชัย ศรีสุทธิพงศ์
Mr.Suwichai Srisutthipongs
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและบริหารสินทรัพย์
Director, Business Development and Asset Management Department
Tel 0 2269 5340 Fax 0 2269 5318

Update : 2014-10-10 10:58:50


 

นางสุนทรี กิมสวัสดิ์
Mrs.Soontree Kimsawat
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายนโยบายและแผน
Director, Policy and Planning Department
Tel 0 2269 5220 Fax 0 2269 5114-5

Update : 2014-10-10 11:01:23


 
นายนิพนธ์ วรรณโกษิตย์
Mr.Nipon Vannakosit
รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายวิศวกรรม
Deputy Director General Engineering
Tel 0 2269 5294 Fax 0 2249 5143

Update : 2014-10-10 11:03:55


 
ร้อยตำรวจตรีธาณิน อัมพะวะผะลิน
Pol.Sub.Lt.Thanin Amphavaphalin
ผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายวิศวกรรม
Assistant Director General Engineering
Tel 0 2269 5455 Fax 0 2249 3295

Update : 2014-10-10 11:09:57


 

นายเรืองศักดิ์ บำเหน็จพันธุ์
Mr.Ruangsak Bamnetpan
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Director , Information Technology Department
Tel 0 2269 3163 Fax 0 2249 3033

Update : 2014-10-10 11:12:32


 
นายสุรชัย พ่วงโกศล
Mr.Surachai Phuangkoson
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการช่าง
Director , Engineering Department
Tel 0 2269 3322 Fax 0 2269 1133

Update : 2014-10-10 11:15:09


 
เรือเอกกานต์ เมนะรุจิ
Lt.Kan Manaruchi
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการร่องน้ำ
Director, Marine Department
Tel 0 2269 5260 Fax 0 2249 5279

Update : 2014-10-10 11:17:00


 

เรือตรีทรงธรรม จันทประสิทธิ์
Sub.Lt.Songtham Chantaprasit, R.T.N.
ผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือกรุงเทพ
Managing Director , Bangkok Port Bangkok Port
Tel 0 2269 5300 Fax 0 2240 5256

Update : 2014-10-10 11:18:18


 
เรือโทชำนาญ ไชยฤทธิ์
Lt.Jg.Chamnan Chairith, R.T.N.
รองผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ ท่า่เรือกรุงเทพ
Deputy Managing Director, Bangkok Port Bangkok Port
Tel 0 2269 5301 Fax 0 2249 0154

Update : 2014-10-10 11:20:46


 
นายโกมล ศรีบางพลีน้อย
Mr.Komol Sribangpleenoi
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า
Director , Ship and Cargo Operations Department
Tel 0 2269 5819 Fax 0 2269 5864

Update : 2014-10-10 11:22:56


 

เรือโทภูมิ แสงคำ
Lt.Jg.Poom Sangkham
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริการท่าและเครื่องมือทุ่นแร
Director , Harbour Services and Mechanical Handling
Tel 0 2269 5303 Fax 0 2269 5256

Update : 2014-10-10 11:26:51


 
เรือเอกรุจน์ สุขปรีดี
Lt.Ruth Sookpreedee, R.T.N.
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารงานสนับสนุน
Director, Support Services Administration Department
Tel 0 2269 5855 Fax 0 2249 0825

Update : 2014-10-10 11:29:32


 
เรือเอกสุทธินันท์ หัตถวงษ์
Lt.Sutthinan Hatthawong, RTN.
ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือแหลงฉบัง
Managing Director , Laem Chabang Port Laem Chabang Port
Tel 0 3840 9197 Fax 0 3849 0141

Update : 2014-10-10 11:31:15


 

ร้อยตำรวจตรีมนตรี ฤกษ์จำเนียร
Pol.Sub.Lt.Montree Lergchumniel
รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือแหลมฉบับ
Deputy Managing Director , Laem Chabang Port Laem Chabang Port
Tel 0 3840 9198 Fax 0 3840 9141

Update : 2014-10-10 11:33:01


 
นางอาภรณ์ ตันติเวชกุล
Mrs.Arporn Tuntivejakul
ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลงฉบัง ท่าเรือแหลมฉบัง
Assistant Managing Director Laem Chabang Port Laem Chabang Port
Tel 0 3840 9195 Fax 0 3840 9141

Update : 2014-10-10 13:27:18


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400