นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงคมนาคม    การท่าเรือแห่งประเทศไทย
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
Port Authority of Thailand

444 ถนนท่าเรือ แขวงคลองเตย
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
444 Tarua Rd.
Klongtoey
Bangkok Thailand 10110
Tel 0 2269 3000, 0 2269 5555
Fax 0 2249 0885
http://www.port.co.th
Update : 2019-03-29 10:16:24


 

เรือโทกมลศักดิ์ พรหมประยูร
Lt.Jg.Kamolsak Promprayoon, RTN.
ผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
Director General Port Authority of Thailand

Update : 2019-04-01 14:50:00


 
นางอัฌนา พรหมประยูร
Mrs.Achana Promprayoon
นักบริหาร 16 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
Administrator 16 Administration Attached to the Director General
Tel 0 2269 5101 Fax 0 2269 5146

Update : 2019-03-28 15:00:26


 
นางกนิฏฐา บุญเกื้อ
Mrs.Kanittha Boonkua
ผู้ตรวจการ ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
Inspector Administration Attached to the Director General
Tel 0 2269 5287 Fax 0 2269 7867

Update : 2019-04-01 13:55:41


 

นางสาววิภาวี สอนน้อย
MissWipawee Sonnoy
ผู้ตรวจการ ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
Inspector Administration Attached to the Director General
Tel 0 2269 5213
Update : 2019-03-28 15:13:34


 
ว่าที่ร้อยตรีรัฐกร เขียวไพศาล
ACT L.T.Rutthakorn Khiewpaisal
นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
Administrator 14 Administration Attached to the Director General

Update : 2017-05-16 09:27:44


 
นางธนารัตน์ สมประสงค์
Mrs.Tanarat Sumprasong
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายอำนวยการ
Director, Administrative Affairs Department
Tel 0 2269 5160 Fax 0 2269 5162

Update : 2019-03-28 15:08:54


 

เรือโทภูมิ แสงคำ
Lt.Jg.Poom Sangkham, RTN.
ผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายตรวจสอบ
Assistant Director General Audit

Update : 2019-04-01 14:50:21


 
นางพจนา ดวงนุช
Mrs.Pochana Duangnuch
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายตรวจสอบ
Director, Audit Department
Tel 0 2269 5360 Fax 0 2269 5368

Update : 2019-04-01 13:54:36


 
ร้อยตำรวจตรีธาณิน อัมพะวะผะลิน
Pol.Sub.Lt.Tanin Amphavaphalin
รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล
Deputy Director General Human Resources Management and Corporate Governance
Tel 0 2269 5142 Fax 0 2269 4181

Update : 2019-04-01 15:11:04


 

ร้อยตำรวจโทประจักษ์ ศรีวรรธนะ
Pol.Lt.Prajak Sriwatthana
ผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล
Assistant Director General Human Resources Management and Corporate Governance
Tel 0 2269 5103 Fax 0 2240 5454

Update : 2019-03-28 15:41:01


 
นายธนวัฒน์ สาริการินทร์
Mr.Tanavat Sarigarin
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
Director, Human Resources Management Department
Tel 0 2269 5400 Fax 0 2269 5188

Update : 2019-03-29 09:40:19


 
นายอังกูร ล้วนประพันธ์
Mr.Angkool Luanprapant
รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารการเงินและกลยุทธ์องค์กร
Deputy Director General Financial Management and Corporate Stratege
Tel 0 2269 5148 Fax 0 2269 5454

Update : 2019-04-01 10:54:58


 

นายอภิเสต พงษ์สุวรรณ
Mr.Apisetu Pongsuwan
ผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารการเงินและกลยุทธ์องค์กร
Assistant Director General Financial Management and Corporate Stratege

Update : 2019-04-01 13:57:05


 
นายวิวัตน์ อะมริต
Mr.Viwat Amarit
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการเงินและบัญชี
Director, Finance and Accounting Department
Tel 0 2269 5501 Fax 0 2269 5157

Update : 2019-04-01 13:57:56


 
นางสาวผานิตตา เจริญผล
MissPanitta Charoenphol
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
Director, Corporate Strategy Department
Tel 0 2269 5220 Fax 0 2269 5114-5

Update : 2019-03-28 15:11:21


 

เรือโท ดร.ชำนาญ ไชยฤทธิ์
Lt.Jg.Dr.Chamnan Chairith, RTN.
รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ
Director GeneralDeputy Asset Management and Business Development
Tel 0 2269 5102 Fax 0 2269 4028

Update : 2019-04-01 15:02:56


 
นายสมชาย เหมทอง
Mr.Somchai Hemthong
ผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ
Assistant Director General Asset Management and Business Development
Tel 0 2269 5147 Fax 0 2269 5454

Update : 2019-04-01 10:36:50


 
นางสาวอัจฉราพร สุขรุ่งเรือง
MissAcharaporn Sukrungruang
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและบริหารสินทรัพย์
Director, Business Development and Asset Management Department
Tel 0 2269 5340 Fax 0 2269 5318

Update : 2019-04-01 14:01:07


 

ร้อยตำรวจตรีมนตรี ฤกษ์จำเนียร
Pol.Sub.Lt.Montree Lergchumniel
รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายวิศวกรรม
Deputy Director General Engineering
Tel 0 2269 5294 Fax 0 2249 5143

Update : 2019-04-01 11:01:30


 
นายเรืองศักดิ์ บำเหน็จพันธุ์
Mr.Ruangsak Bamnetpan
ผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายวิศวกรรม
Assistant Director General Engineering
Tel 0 2269 5455 Fax 0 2249 3295

Update : 2019-03-28 15:29:28


 
นางจิราภรณ์ วงษ์วานิช
Mrs.Jiraporn Vongvanich
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Director, Information Technology Department
Tel 0 2269 3163 Fax 0 2249 3033

Update : 2019-04-01 14:59:07


 

เรือโทกิตติคุณ จารุวัฒนายนต์
Lt.JG.Kittikukun Jaruvattanayont, RTN.
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการช่าง
Director, Engineering Department
Tel 0 2269 3322 Fax 0 2269 1133

Update : 2019-04-01 14:10:47


 
เรือเอกสุชัย แสแสงสีรุ้ง
LT.Suchai Sasangsrirung, RTN.
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการร่องน้ำ
Director, Marine Department
Tel 0 2269 5260 Fax 0 2249 5279

Update : 2019-04-01 14:51:14


 
นายโกมล ศรีบางพลีน้อย
Mr.Komol Sribangpleenoi
ผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือกรุงเทพ
Managing Director, Bangkok Port Bangkok Port
Tel 0 2269 5300 Fax 0 2240 5256

Update : 2019-03-29 10:08:49


 

เรือเอกรุจน์ สุขปรีดี
Lt.Ruth Sookpreedee, RTN.
รองผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือกรุงเทพ
Deputy Managing Director, Bangkok Port Bangkok Port
Tel 0 2269 5301 Fax 0 2249 0154

Update : 2019-04-01 14:51:32


 
นายวิชา อุไรรัตน์
Mr.Vichar Urairat
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า
Director, Ship and Cargo Operations Department
Tel 0 2269 5819 Fax 0 2269 5864

Update : 2019-04-01 15:00:01


 
เรือเอกกานต์ เมนะรุจิ
Mr.Kan Manaruchi, RTN.
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริการท่าและเครื่องมือทุ่นแรง
Director, Harbour Services and Mechanical Handling
Tel 0 2269 5303 Fax 0 2269 5256

Update : 2019-04-01 14:51:46


 

ร้อยตำรวจโทชัยชาญ ชูทอง
Pol.Lt.Chaichan Chutong
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารงานสนับสนุน
Director, Support Services Administration Department
Tel 0 2269 5855 Fax 0 2249 0825

Update : 2019-04-01 15:03:53


 
เรือโทยุทธนา โมกขาว
Lt.Jg.Yuttana Mokekhaow, RTN.
ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือแหลมฉบัง
Managing Director, Laem Chabang Port Laem Chabang Port
Tel 0 3840 9197 Fax 0 3849 0141

Update : 2019-04-01 14:52:07


 
นายบัณฑิต สาครวิศวะ
Mr.Bundit Sakonwisawa
รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือแหลมฉบัง
Deputy Managing Director, Laem Chabang Port Laem Chabang Port
Tel 0 3840 9198 Fax 0 3840 9141

Update : 2019-03-29 10:13:54


 

ร้อยตำรวจเอกธนาบดี ธูปเทียนรัตน์
Pol.Capt.Tanabodee Toobteanrat
ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือแหลมฉบัง
Assistant Managing Director Laem Chabang Port Laem Chabang Port
Tel 0 3840 9195 Fax 0 3840 9141

Update : 2019-04-01 15:05:41


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400