นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงคมนาคม    การท่าเรือแห่งประเทศไทย
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
Port Authority of Thailand

444 ถนนท่าเรือ แขวงคลองเตย
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
444 Tarua Rd.
Klongtoey
Bangkok Thailand 10110
Tel 0 2269 3000, 0 2269 5555
Fax 0 2249 0885
http://www.port.co.th
Update : 2017-05-11 15:11:09


 

-ว่าง-
-vacant-
ผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
Director General Port Authority of Thailand

Update : 2018-06-04 10:33:19


 
-ว่าง-
-vacant-
นักบริหาร 16 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
Administrator 16 Administration Attached to the Director General
Tel 0 2269 5101 Fax 0 2269 5146

Update : 2018-06-04 10:32:58


 
นางวัชรา จูงจิตรดำรงค์
Mrs.Wachara Joongjitdumrong
ผู้ตรวจการ ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
Inspector Administration Attached to the Director General
Tel 0 2269 5287 Fax 0 2269 7867

Update : 2018-06-04 10:32:30


 

นางสาวผานิตตา เจริญผล
MissPanitta Charoenphol
ผู้ตรวจการ ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
Inspector Administration Attached to the Director General
Tel 0 2269 5213
Update : 2017-05-16 09:12:37


 
ว่าที่ร้อยตรีรัฐกร เขียวไพศาล
ACT L.T.Rutthakorn Khiewpaisal
นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
Administrator 14 Administration Attached to the Director General

Update : 2017-05-16 09:27:44


 
นางธนารัตน์ สมประสงค์
Mrs.Tanarat Sumprasong
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายอำนวยการ
Director, Administrative Affairs Department
Tel 0 2269 5160 Fax 0 2269 5162

Update : 2017-05-16 09:29:48


 

นายอภิชาติ พูลต่าย
Mr.Apichat Poontai
ผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายตรวจสอบ
Assistant Director General Audit

Update : 2017-05-16 09:20:17


 
นายอภิเสต พงษ์สุวรรณ
Mr.Apisetu Pongsuwan
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายตรวจสอบ
Director, Audit Department
Tel 0 2269 5360 Fax 0 2269 5368

Update : 2017-05-16 09:32:38


 
-ว่าง-
-vacant-
รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารทรัพยากรบุคคลและการเงิน
Deputy Director General Human Resources Management and Finance
Tel 0 2269 5142 Fax 0 2269 4181

Update : 2017-05-15 15:33:33


 

นายอังกูร ล้วนประพันธ์
Mr.Angkool Luanprapant
ผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารทรัพยากรบุคคลและการเงิน
Assistant Director General Human Resources Management and Finance
Tel 0 2269 5148 Fax 0 2269 5454

Update : 2017-05-15 15:37:26


 
นางอัฌนา พรหมประยูร
Mrs.Achana Promprayoon
ผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารทรัพยากรบุคคลและการเงิน
Assistant Director General Human Resources Mangement and Finance
Tel 0 2269 5103 Fax 0 2240 5454

Update : 2017-05-16 09:01:57


 
นางสาววิภาวี สอนน้อย
MissWipawee Sonnoy
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
Director, Human Resources Management Department
Tel 0 2269 5400 Fax 0 2269 5188

Update : 2017-05-16 09:32:23


 

นายอัครินทร์ รถกิจ
Mr.Akkharin Rothakit
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการเงินและบัญชี
Director, Finance and Accounting Department
Tel 0 2269 5501 Fax 0 2269 5157

Update : 2017-05-16 09:36:36


 
เรือโทกมลศักดิ์ พรหมประยูร
Lt.Jg.Kamolsak Promprayoon, R.T.N.
รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ
Deputy Director General Asset Management and Business Development
Tel 0 2269 5102 Fax 0 2269 4028

Update : 2014-10-10 11:21:05


 
ร้อยตำรวจโทประจักษ์ ศรีวรรธนะ
Pol.Lt.Prajak Sriwatthana
ผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ
Assistant Director General Asset Management and Business Development
Tel 0 2269 5147 Fax 0 2269 5454

Update : 2017-05-15 15:43:35


 

นายสมชาย เหมทอง
Mr.Somchai Hemthong
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและบริหารสินทรัพย์
Director, Business Development and Asset Management Department
Tel 0 2269 5340 Fax 0 2269 5318

Update : 2017-05-16 11:30:50


 
-ว่าง-
-vacant-
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายนโยบายและแผน
Director, Policy and Planning Department
Tel 0 2269 5220 Fax 0 2269 5114-5

Update : 2017-05-15 15:48:13


 
เรือตรีทรงธรรม จันทประสิทธิ์
Sub.Lt.Songtham Chantaprasit, R.T.N.
รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายวิศวกรรม
Deputy Director General Engineering
Tel 0 2269 5294 Fax 0 2249 5143

Update : 2017-05-15 16:00:43


 

ร้อยตำรวจตรีธาณิน อัมพะวะผะลิน
Pol.Sub.Lt.Thanin Amphavaphalin
ผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายวิศวกรรม
Assistant Director General Engineering
Tel 0 2269 5455 Fax 0 2249 3295

Update : 2014-10-10 11:09:57


 
นายเรืองศักดิ์ บำเหน็จพันธุ์
Mr.Ruangsak Bamnetpan
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Director, Information Technology Department
Tel 0 2269 3163 Fax 0 2249 3033

Update : 2017-05-16 09:32:59


 
นายสมชาย ตั้งจิตเพิ่มความดี
Mr.Somchai Tungchitpermkwamdee
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการช่าง
Director, Engineering Department
Tel 0 2269 3322 Fax 0 2269 1133

Update : 2017-05-16 11:30:24


 

เรือเอกสุชัย แสแสงสีรุ้ง
LT.Suchai Sasangsrirung, R.T.N.
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการร่องน้ำ
Director, Marine Department
Tel 0 2269 5260 Fax 0 2249 5279

Update : 2017-05-18 09:35:37


 
เรือโทชำนาญ ไชยฤทธิ์
Lt.Jg.Chamnan Chairith, R.T.N.
ผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือกรุงเทพ
Managing Director, Bangkok Port Bangkok Port
Tel 0 2269 5300 Fax 0 2240 5256

Update : 2017-05-16 10:33:12


 
นายโกมล ศรีบางพลีน้อย
Mr.Komol Sribangpleenoi
รองผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือกรุงเทพ
Deputy Managing Director, Bangkok Port Bangkok Port
Tel 0 2269 5301 Fax 0 2249 0154

Update : 2017-05-15 16:02:28


 

เรือเอกรุจน์ สุขปรีดี
Lt.Ruth Sookpreedee, R.T.N.
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า
Director, Ship and Cargo Operations Department
Tel 0 2269 5819 Fax 0 2269 5864

Update : 2017-05-16 10:34:30


 
นายบัณฑิต สาครวิศวะ
Mr.Bundit Sakonwisawa
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริการท่าและเครื่องมือทุ่นแร
Director, Harbour Services and Mechanical Handling
Tel 0 2269 5303 Fax 0 2269 5256

Update : 2017-05-16 11:31:56


 
เรือเอกกานต์ เมนะรุจิ
Lt.Kan Manaruchi, R.T.N.
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารงานสนับสนุน
Director, Support Services Administration Department
Tel 0 2269 5855 Fax 0 2249 0825

Update : 2017-05-15 16:16:20


 

ร้อยตำรวจตรีมนตรี ฤกษ์จำเนียร
Pol.Sub.Lt.Montree Lergchumniel
ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือแหลมฉบัง
Managing Director, Laem Chabang Port Laem Chabang Port
Tel 0 3840 9197 Fax 0 3849 0141

Update : 2017-05-16 10:34:53


 
เรือโทภูมิ แสงคำ
Lt.Jg.Poom Sangkham, R.T.N.
รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือแหลมฉบัง
Deputy Managing Director, Laem Chabang Port Laem Chabang Port
Tel 0 3840 9198 Fax 0 3840 9141

Update : 2017-05-16 11:01:19


 
เรือโทยุทธนา โมกขาว
Lt.Jg.Yuttana Mokekhaow, R.T.N.
ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือแหลมฉบัง
Assistant Managing Director Laem Chabang Port Laem Chabang Port
Tel 0 3840 9195 Fax 0 3840 9141

Update : 2017-05-18 09:35:47


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400