นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงคมนาคม    การท่าเรือแห่งประเทศไทย
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
Port Authority of Thailand

444 ถนนท่าเรือ แขวงคลองเตย
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
Tarua Rd.
Klongtoey
Bangkok Thailand 10110
Tel 0 2269 3000, 0 2269 5555
Fax 0 2249 0885
http://www.port.co.th

 

-ว่าง-
-vacant-
ผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
Director General Port Authority of Thailand


 
เรือโทกมลศักดิ์ พรหมประยูร
Lt.JG.kamolsak Promprayoon, R.T.N.
นักบริหาร 16 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
Administrator 16 Administration Attached to the Director General
Tel 0 2269 5102 Fax 0 2269 5143


 
ร้อยตำรวจโทประจักษ์ ศรีวรรธนะ
Pol.Lt.Prajak Sriwatthana
ผู้ตรวจการ
Inspector
Tel 0 2269 5287 Fax 0 2269 5494


 

นางวสุนทรา วงศ์ใหญ่
Mrs.Wasuntara Wongyai
นักบริหาร 14
Administrator 14
Tel 0 2269 5404 Fax 0 2269 5494


 
นายอภิชาติ พูลต่าย
Mr.Apichat Poontai
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายตรวจสอบ
Director , Audit Department
Tel 0 2269 5360 Fax 0 2269 5368


 
นางอรพรรณ มักพันธ์เจริญกิจ
Mrs.Orapan Makpanchareonkit
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายอำนวยการ
Director , Administrative Affairs Department
Tel 0 2269 5160 Fax 0 2269 5162


 

นายสุรพงษ์ รงศิริกุล
Mr.Surapong Rongsirikul
รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารทรัพยากรบุคคลและการเงิน
Deputy Director General Human Resources Management and Finance
Tel 0 2269 5142 Fax 0 2269 5146


 
หม่อมหลวงพรพรหม เทวกุล
M.L.Pornprom Devakul
ผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
Assistant Director General
Tel 0 2269 5148 Fax 0 2269 5454


 
นางศิริทัศน์ ประจนปัจจนึก
Mrs.Sirithad Prachonpachanuk
ผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
Assistant Director General
Tel 0 2269 5103 Fax 0 2269 5454


 

นางอัฌนา พรหมประยูร
Mrs.Achana Promprayoon
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
Director , Human Resources Mangement Department
Tel 0 2269 5400 Fax 0 2240 0160


 
นายอังกูร ล้วนประพันธ์
Mr.Angkool Lounprapant
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการเงินและบัญชี
Director , Finance and Accounting Department
Tel 0 2269 5501 Fax 0 2269 5157


 
นางสาวลาวัลย์ อังคีรส
MissLawan Oungkiros
รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ
Deputy Director General Asset Management and Business Development
Tel 0 2269 5101 Fax 0 2269 4028


 

นายอดิสรณ์ อโนทัยสินทวี
Mr.Adisorn Anothaisintavee
ผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
Assistant Director General
Tel 0 2269 5147 Fax 0 2269 5454


 
นายกิจจา เกิดผล
Mr.Kijja Kirdpol
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและบริหารสินทรัพย์
Director , Business Development and Asset Management Department
Tel 0 2269 5340 Fax 0 2269 5318


 
นางสุนทรี กิมสวัสดิ์
Mrs.Soontree Kimsawat
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายนโยบายและแผน
Director , Policy and Planning Department
Tel 0 2269 5220 Fax 0 2269 5114-5


 

เรือเอกอิทธิชัย สุพรรณกูล
Lt.Ittichai Supanakoon, R.T.N.
รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายวิศวกรรม
Deputy Director General Engineering
Tel 0 2269 5859 Fax 0 2269 5859


 
นายนิพนธ์ วรรณโกษิตย์
Mr.Nipon Vannakosit
ผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
Assistant Director General
Tel 0 2269 5455 Fax 0 2249 3295


 
นายสัมพันธ์ สมันเลาะ
Mr.Samphan Samanlo
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Director , Information Technology Department
Tel 0 2269 3163 Fax 0 2269 3033


 

นายสุรชัย พ่วงโกศล
Mr.Surachai Phuangkson
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการช่าง
Director , Engneering Department
Tel 0 2269 3322 Fax 0 2249 1133


 
ร้อยตำรวจโทสมพงษ์ สุตตเขตต์
Pol.Ltd.Sompong Suttaket
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการร่องน้ำ
Director , Marine Department
Tel 0 2269 5260 Fax 0 2269 5279


 
เรือตรีวิโรจน์ จงชาณสิทโธ
Sub.Lt.Viroj Chongchansittho, R.T.N.
ผู้อำนวยการเรือกรุงเทพ ท่าเรือกรุงเทพ
Managing Director , Bangkok Port Bangkok Port
Tel 0 2269 5300 Fax 0 2269 5256


 

เรือตรีทรงธรรม จันทประสิทธิ์
Sub.Lt.Songtham Chantaprasit, R.T.N.
รองผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ
Deputy Managing Director , Bangkok Port
Tel 0 2269 5467 Fax 0 2240 0154


 
นายสุวิชัย ศรีสุทธิพงศ์
Mr.Suwichai Srisutthipongs
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า
Director , Ship and Cargo Operations Department
Tel 0 2269 3233 Fax 0 2249 3295


 
นายจีระพล เอี่ยมสุทธา
Mr.Jiraphol Iamsudha
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริการท่าและเครื่องมือทุ่นแรง
Director , Harbour Services and Mechanical Handling
Tel 0 2269 5303 Fax 0 2269 5256


 

เรือโทชำนาญ ไชยฤทธิ์
Lt.Jg.Chamnan Chairith, RTN.
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารงานสนับสนุน
Director , Support Services Administration Department
Tel 0 2269 5302 Fax 0 2269 5326


 
นายเฉลิมเกียรติ สลักคำ
Mr.Chalermkeat Salakham
ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือแหลมฉบัง
Managing Director, Laem Chabang Port Laem Chabang Port
Tel 0 3840 9106 , 0 2269 5861 Fax 0 3849 0141


 
เรือเอกสุทธินันท์ หัตถวงษ์
Lt.Sutthinan Hatthawong, RTN.
รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง
Deputy Managing Director , Laem Chabang Port
Tel 0 3840 9197 Fax 0 3849 0141


 

ร้อยตำรวจตรีมนตรี ฤกษ์จำเนียร
Pol.Sub.Lt.Montree Lergchumniel
ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง
Assistant Managing Director , Laem Chabang Port
Tel 0 3840 9198 Fax 0 3840 9141


 


 


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2618-2323 ต่อ 1604 1606 1607