นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงคมนาคม    การรถไฟแห่งประเทศไทย
การรถไฟแห่งประเทศไทย
The State Railway of Thailand

ถนนรองเมือง
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Rongmunag Rd.
Pathumwan
Bangkok 10330
Tel 0 2220 4567
Fax 0 2223 7001

Update : 2012-03-29 14:57:35


 

นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร
Mr.Wuthichart Kalyanamitra
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
Governor
Tel 0-2226-4812 Fax 0-2224-0155

Update : 2015-02-06 13:34:49


 
นายประเสริฐ อัตตะนันทน์
Mr.Prasert Attanandana
รองผู้ว่าการกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน 1
Deputy Governor
Tel 081-8118324 Fax 0 2220 4143

Update : 2014-12-01 20:34:06


 
นายกมล ตั้งกิจเจริญชัย
Mr.Kamol Tungkitjareonchai
รองผู้ว่าการกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน 2
Deputy Governor
Tel 081-8073462 Fax 0 2225 4152

Update : 2014-12-01 20:41:00


 

นายวิโรจน์ เตรียมพงศ์พันธ์
Mr.Viroj Triumpongpunt
รองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ
Deputy Governor
Tel 081-8102391 Fax 0 2225 4805

Update : 2014-12-01 20:36:30


 
นายปาณฑพ มาลากุล ณ อยุธยา
Mr.Panthop Malakul Na Ayutthya
หัวหน้าหน่วยธุรกิจการเดินรถ

Tel 089-9243267
Update : 2014-12-01 21:11:09


 
นายเทอดชัย เพ่งไพฑูรย์
Mr.Terdchai Pengpaitoon
หัวหน้าหน่วยธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน

Tel 089-8959750
Update : 2014-12-01 21:14:24


 

นายนายสิทธิพงษ์ พรมลา
Mr.Sittipong Promla
หัวหน้าหน่วยธุรกิจซ่อมบำรุง

Tel 081-9174083 Fax 0-2220-4802

Update : 2014-12-03 13:31:12


 
นายสุรัตน์ ดับใหม่
Mr.Surat Dubmai
ผู้ช่วยผู้ว่าการ 1
Assistant Governor
Tel 081-7879917
Update : 2014-12-03 15:48:18


 
นายนริศ ตั้งระดมสิน
Mr.Narit Tangradomsim
ผู้ช่วยผู้ว่าการ 2
Assistant Governor
Tel 084-130-1474
Update : 2015-02-06 20:29:28


 

นางสาวโมฬีมาศ ฉัตราคม
Miss.Molimas Shatragom
ผู้ช่วยผู้ว่าการ 3
Assistant Governor
Tel 089-7629025
Update : 2014-12-02 17:15:25


 
นายเอก สิทธิเวคิน
Mr.EK Sittivaekin
ผู้ช่วยผู้ว่าการ 4
Assistant Governor

Update : 2015-02-06 20:41:31


 
นางนลินรัตน์ ปัตถนานนท์
Mrs.NALINRAT PATTANANOON
หัวหน้าสำนักงานประจำการรถไฟฯ
Chief, of Bureau Attached to the Governor
Tel 083-1601955
Update : 2014-12-03 14:01:43


 

นายไพศาล ทรัพย์รุ่งโรจน์
Mr.PAISARN SUPRUNGROGE
ผู้อำนวยการฝ่าย ประจำการรถไฟฯ
Chief of Department Attached to the Governor
Tel 089-2024230
Update : 2014-12-03 15:02:04


 
นายพรสุธิ ทองสาด
Mr.PORNSUTTI THONGSARD
หัวหน้าสำนักงานประจำการรถไฟฯ
Chief, of Bureau Attached to the Governor
Tel 081-4549961
Update : 2014-12-03 14:02:50


 
นายเสถียรพงศ์ ชาญชนะนที
Mr.SATHIENPONG CHARNCHANATE
หัวหน้าสำนักงานประจำการรถไฟฯ
Chief of Bureau Attached to the Governor
Tel 086-0814245
Update : 2014-12-03 14:03:08


 

นายธนพล ดำมณี
Mr.THANAPHOL DUM-MANEE
ผู้ตรวจการรถไฟฯ 1
Inspector - General
Tel 081-6960921
Update : 2014-12-03 15:03:49


 
นายชาญณรงค์ ยมนา
Mr.Channarong Yom-na
ผู้ตรวจการรถไฟฯ 2
Inspector - General
Tel 0-2220-4139
Update : 2014-12-03 13:37:30


 
นายศักดิ์ชัย หาญอาษา
Mr.Sukchai Harnarsa
ผู้ตรวจการรถไฟฯ 3
Inspector - General
Tel 081-7137824
Update : 2014-12-01 21:47:54


 

นายวรพจน์ เทียบรัตน์
Mr.Vorapot Teabratana
ผู้ตรวจการรถไฟฯ 4
Inspector - General
Tel 081-8458793
Update : 2014-12-01 21:52:14


 
นายคำนวน ทองนาค
Mr.Kamnuan Thongnak
ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล
Director Personnel Department
Tel 0 2220 4184, 081-9296814 Fax 0 2220 4476, 0 2220 4476

Update : 2014-12-01 22:13:09


 
นางปานตา เขมังกรณ์
Mrs.Parnta Kemungkorn
รองผู้อำนวยการฝ่าย ด้านฝึกอบรม
Deputy Personnel Director (Training)
Tel 0 2537 8174, 085-9170226 Fax 0 2537 8174

Update : 2014-12-01 22:14:01


 

นายพีระเดช หนูขวัญ
Mr.Peeradech Noo-Kwun
ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและการบัญชี
Director Finance and Accounting Department
Tel 0-2225-3806, 081-8143303
Update : 2014-12-01 22:15:16


 
นางลัดดา ละออกุล
Mrs.Ladda Laorkul
รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านการเงินและงบประมาณ
Deputy Director, Finance and Budget
Tel 0 2220 4188 ,089-3117093
Update : 2014-12-02 12:56:37


 
นายอนุพันธ์ วุฒิสว่างวงศ์
Mr.Anpan Wuthisawangwong
รองผู้อำนวยการ ด้านการบัญชี
Deputy Director, Accounting
Tel 085-0464755
Update : 2014-12-03 14:08:00


 

นายทนงศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ
Mr.Tanongsak Pongprasert
ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเดินรถ
Traffic Manager Traffic Department
Tel 081-8056972
Update : 2014-12-03 14:08:26


 
นายอารยะ ปิณฑะดิษ
Mr.ARAYA PINTADIT
รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านเดินรถ
Deputy Traffic Manager (Operation)
Tel 081-3760851 Fax 0 2220 4113

Update : 2014-12-03 14:09:25


 
นายสมคิด ฤาชา
Mr.SOMKID LUECHA
รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถ ด้านบริการ
Deputy Traffic Manager (Service)
Tel 0 2225 5394 Fax 0 2224 0154

Update : 2014-12-03 14:10:55


 

นายวรวุฒิ มาลา
Mr.Voravuth Mala
ผู้อำนวยการ ฝ่ายการพาณิชย์
Marketing Manager Marketing Department
Tel 081-9181510 Fax 0 2220 4256

Update : 2014-12-03 14:11:53


 
นางสาวสุกัญญา สามสี
Miss.SUKANYA SAMSEE
รองผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์
Deputy Marketing Manager
Tel 081-6484187 Fax 0 2220 4249

Update : 2014-12-03 14:13:14


 
นายณรงค์ฤทธิ์ ศิวะสาโรช
Mr.Narongrit Sivasaroj
วิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างกล
Chief Mechanical Engineer
Tel 086-1014660
Update : 2014-12-04 08:56:09


 

นายวัชรชาญ สิริสุวรรณทัศน์
Mr.Vatcharachan Sirisuwannatash
รองวิศวกรใหญ่ด้านลากเลื่อน
Deputy Chief Mechanical Engineer (Motive Power)
Tel 082-5429897
Update : 2014-12-03 14:14:29


 
นายนิติพล คณโฑทอง
Mr.Nitipon Kontotong
รองวิศวกรใหญ่ด้านโรงงาน
Deputy Chief Mechanical Engineer (Workshop)
Tel 081-5835133
Update : 2014-12-03 14:14:59


 
นายไพบูลย์ สุจิรังกุล
Mr.Paibul SugiIrungkul
วิศวกรใหญ่ ฝ่ายการช่างโยธา
Chief Civil Engineering Department
Tel 0-2225-3807
Update : 2015-02-06 20:39:41


 

นายสุชีพ สุขสว่าง
Mr.Sucheep Sooksawang
รองวิศวกรใหญ่ด้านบำรุง
Deputy Chief Civil Engineer (Maintenance)
Tel 085-9354118
Update : 2015-02-06 20:37:56


 
นายสุรณเดช ธูปะวิโรจน์
Mr.Surondej Dhupawiroch
รองวิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างโยธา (ด้านพัฒนา)
Deputy Chief Civil Engineer (Development)
Tel 0-2225-5397
Update : 2015-02-07 20:11:17


 
นายสุจิตต์ เชาว์ศิริกุล
Mr.Sujit Chou-sirikool
วิศวกรใหญ่ ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
Chief Signalling & Telecommunications Department
Tel 081-9891657
Update : 2014-12-03 14:24:25


 

นางสาวปัทมา ศรีดารณพ
Miss.PATAMA SRIDARANOP
รองวิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรักษา
Deputy Chief, Signalling & Telecommunications Engineer(Maintenance)
Tel 024373490
Update : 2014-12-02 17:17:14


 
นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง
Mr.ANAN PHONIMDANG
รองวิศวกรใหญ่ด้านโครงการและพัฒนาระบบ
Deputy Chief, Signalling &Telecommunications Engineer(Development)
Tel 0-2220-4130
Update : 2014-12-03 14:30:19


 
นายศิริพงษ์ พฤทธิพันธุ์
Mr.SIRIPONG PREUTTHIPAN
ผู้อำนวยการ ฝ่ายระบบข้อมูล
Director Information System Department
Tel 081-8172702
Update : 2014-12-03 14:29:43


 

นายมนัฎ มณีจักร
Mr.MANUS MANEEJUK
รองผู้อำนวยการฝ่ายระบบข้อมูล
Deputy Director, Information System Department
Tel 081-3724738
Update : 2014-12-03 14:31:16


 
นายทวีศักดิ์ สุทธิเสริม
Mr.Taweesak Suttiserm
ผู้อำนวยการ ฝ่ายการพัสดุ
Director Stores Department
Tel 089-8116279
Update : 2014-12-03 14:33:00


 
นายวัลลภ อารีย์วงศ์
Mr.VULLOP AREEVONG
รองผู้อำนวยการการพัสดุ
Deputy Director, Stores Department
Tel 0-2220-4157
Update : 2014-12-03 14:34:34


 

นางสิริมา หิรัญเจริญเวช
Mrs.Sirima Hiruncharoenvate
ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
Director Property Management & Development Department
Tel 081-6424434
Update : 2014-12-03 14:35:04


 
นายสมยุทธิ์ เรือนงาม
Mr.SOMYUT RUEANNGAM
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
Deputy Director, Property Management & Development Department
Tel 081-8663806
Update : 2014-12-03 14:35:41


 
นายอวิรุทธ์ ทองเนตร
Mr.Awirut Thongnetr
ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
Director Internal Auditing Department
Tel 081-8313838
Update : 2015-02-06 20:47:43


 

นายสมบูรณ์ เสรีรัตน์วิภาชัย
Mr.SOMBOON SEREERATVIPACHAI
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
Duputy Director Internal Auditing Department
Tel 0-2220-4144
Update : 2014-12-03 14:37:29


 
นายจเร รุ่งฐานีย
Mr.Jaray Roongthanee
วิศวกรใหญ่ ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
Chief Special Project and Construction Engineer
Tel 0 2226 2619
Update : 2014-12-02 10:34:30


 
นายบุญเลิศ ตันติวิญญูพงศ์
Mr.Boonlert Tantiwinyupong
รองวิศวกรใหญ่ด้านก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ฝ่ายก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
Deputy Chief, Construction Engineer
Tel 0 2220 4175
Update : 2014-12-03 15:12:51


 

นายวิฑูรย์ สรรเสริญ
Mr.Vitoon Sunsern
หัวหน้าสำนักงาน สำนักงานอาณาบาล
Chief, Legal Bureau Legal Bureau
Tel 081-8418827
Update : 2014-12-03 14:39:14


 
นายฐากูร อินทรชม
Mr.TAKUN INDARACHOME
หัวหน้าสำนักงาน สำนักงานขนส่งคอนเทนเนอร์
Chief Container Transport Bureau
Tel 081-6322580
Update : 2014-12-03 14:40:08


 
ว่าง

หัวหน้าสำนักงาน สำนักงานนโยบาย แผน วิจัยและพัฒนา
Chief Policy and Planning Bureau
Tel 0 2220 4142 Fax 0 2220 4075

Update : 2015-02-06 20:50:57


 

นางสาวเจษฎาพร ยุทธนวิบูลย์ชัย
Miss.JADSADAPORN YUTTANAWIBOONCHAI
หัวหน้าสำนักผู้ว่าการ สำนักงานผู้ว่าการ
Chief, Governor Bureau Governor Bureau
Tel 081-8390207
Update : 2014-12-03 14:45:19


 
นายสิทธิชัย บุญเสริมสุข
Mr.Sittichai Boosermsook
หัวหน้าสำนักงาน สำนักบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า
Chief Electrified Rail Management Bureau
Tel 081-9365431
Update : 2014-12-03 14:46:02


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400