นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงคมนาคม    องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
Bangkok Mass Transit Authority

131 ถนนวัฒนธรรม
ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
131 Tanonwattantam
Huay Kwang
Bangkok 10320
Tel 0 2246 0339, 0 2246 0741-4, 0 2246 0751-2, 0 2246 0996-7
Fax 0 2247 2189
www.bmta.co.th
Update : 2015-05-12 10:44:38


 

นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล
Mr.Surachai Eamvachirasakul
ผู้อำนวยการ
Director
Tel 0 2246 0960, 0 2246 0963 Fax 0 2246 4261
surachaie@yahoo.com
Update : 2016-03-22 10:33:21


 
นางพนิดา ทองสุข
Mrs.
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร
Deputy Director (Administration)
Tel 0-2246-4275 Fax 0-2248-7384
panida@bmta.co.th
Update : 2018-11-08 16:13:15


 
นายประยูร ช่วยแก้ว
Mr.Prayoon Choygeo
รองผู้อำนวยการ (ฝ่ายการเดินรถองค์การ)
Deputy Director (Bus Operation)
Tel 0-2246-0965 Fax 0-2246-0969
prayun@bmta.co.th
Update : 2017-02-27 14:53:14


 รองผู้อำนวยการ (ฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ)
Deputy Director (Private Joint Bus Operation)
Tel 0-2246-0964 Fax 0-2246-2800

Update : 2018-11-08 16:13:19


 
นางพนิดา ทองสุข
Mrs.Panida Thongsuk
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (ฝ่ายบริหาร)
Assistant Director (Administration)
Tel 0-2246-4275 Fax 0-2246-4275
panida@bmta.co.th
Update : 2018-11-08 16:12:46


 
นายสมควร นาสนม
Mr.Somkuan Nasanom
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (ฝ่ายการเดินรถองค์การ1)
Assistant Director (Bus Operation1)
Tel 0-2247-8662 Fax 0-2246-0969
somkurn@bmta.co.th
Update : 2017-02-27 15:00:25


 

นายสาคร รุ่งสวัสดิ์
Mr.Sakorn Rungsawaht
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (ฝ่ายการเดินรถองค์การ2)
Assistant Director (Bus Operation2)
Tel 0-2246-0965 Fax 0-2246-0969
sakorn@bmta.co.th
Update : 2017-02-27 15:03:46


 
นายคมสัน โชติประดิษฐ์
Mr.Komson Chotpradit
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (ฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ)
Assistant Director (Private Joint Bus Operation)
Tel 0-2246-0961 Fax 0-2246-2800
kom@bmta.co.th
Update : 2015-05-12 10:06:22


 
นางสาวสิริกร อุดมผล
MissSirikorn Udomphont
ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ
Director of Director General Department
Tel 0-2246-0962 Fax 0-2246-4261
sirkorn@bmta.co.th
Update : 2017-02-27 15:30:16


 

นางบุษบา มะนะโส
Mrs.Busaba Manaso
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ
Director of Audit Department
Tel 0 2246 0976 Fax 0 2246 6262
cat@bmta.co.th
Update : 2014-09-02 13:25:12


 
นางสาวรัชนี ลออทรัพยาภัทร
Miss.Ratchanee Laorsapayapat
ผู้อำนวยการสำนักบริการและจัดซื้อ
Director of Service and Purchasing Department
Tel 0 2246 0970 Fax 0 2246 5374
abmta32@gmail.com
Update : 2017-10-10 15:16:45


 
นางสาวสุปรียา เทพมาก
MissSupreeya Teapmark
ผู้อำนวยการสำนักการเจ้าหน้าที่
Director of Personnel Department
Tel 0 2245 8935 Fax 0 2246 0967
supreey@bmta.co.th
Update : 2018-08-23 15:54:26


 

นางอารดา อารีวโรดม
Mrs.Arada Areewarodom
ผู้อำนวยการสำนักบัญชีและกองทุนกลาง
Director of Account and Central Fund Department
Tel 0 2246 0395 Fax 0 2246 0968
arada@bmta.co.th
Update : 2017-10-10 15:25:17


 


ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากร
Director of Personnel Development Department
Tel 0-2496-5602 Fax 0-2496-5606

Update : 2017-10-10 15:18:24


 
นายสวงค์ ฉิมพลี
Mr.Sawong Chimpee
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
Director of Legal Department
Tel 0-2246-0975 Fax 0-2246-2286
somkurn@bmta.co.th
Update : 2014-11-12 16:12:07


 

นางพริ้มเพรา วงศ์สุทธิรัตน์
Mrs.Primprao Wongsuthirat
ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน
Director of Planning Department
Tel 0 2246 0970 Fax 0-2247-2189
primprao@bmta.co.th
Update : 2015-10-16 08:41:56


 
นางสาวเกษริน สินวิสูตร
MissKesarin Sinvisoot
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
Director of Information Technology Department
Tel 0-2246-6297 Fax 0-2246-7074
kas@bmta.co.th
Update : 2017-02-27 15:35:29


 
นางจันทนี อนุโยธา
Mrs.Jantanee Anuyotha
ผู้อำนวยการสำนักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
Director of Risk management and Internal Control Department
Tel 0 2245 4298 Fax 0-2245-4298
jan@bmta.co.th
Update : 2017-02-27 15:22:16


 

นาย
Mr.
ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการรถเอกชนร่วมบริการ 1
Director of Private Joint Bus Operation 1 Department
Tel 0-2919-8949 Fax 0-2919-9068

Update : 2017-10-10 15:19:17


 
นางสาวเบญจวรรณ เปี่ยมสุวรรณ
MissBenchawan Piemsuwan
ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการรถเอกชนร่วมบริการ 2
Director of Private Joint Bus Operation 2 Department
Tel 0-2919-8949 Fax 0-2919-9068
benp@bmta.co.th
Update : 2015-10-16 08:37:15


 
นายชิดชัย ภู่อารีย์
Mr.Chitchai Phuaree
ผู้อำนวยการสำนักบริหารการเดินรถ
Director of Bus Management Office
Tel 0-2246-0969 Fax 0-2246-0969
chit@bmta.co.th
Update : 2015-10-16 08:28:39


 

นาย รินทอง

ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ 1
Director of Bus Operation Zone 1
Tel 0 2551 2492 Fax 0 2552 0885
brom@bmta.co.th
Update : 2018-11-08 16:09:53


 
นายมงคล จำนงค์พิศ
Mr.
ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ 2
Director of Bus Operation Zone 2
Tel 0-2919-8711 Fax 0-2919-8713
mongol@bmta.co.th
Update : 2018-08-23 16:02:27


 


ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ 3
Director of Bus Operation Zone 3
Tel 0-2387-1945 Fax 0-2387-0800

Update : 2017-10-10 15:26:34


 

นายสังเวียน พยัฆวรรณ์
Mr.Mr.Sungweng Payakwan
ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ 4
Director of Bus Operation Zone 4
Tel 0-2249-7149 Fax 0-2249-4263
sungwien@bmta.co.th
Update : 2017-12-25 09:18:51


 
นายก้องพัฐสิษฐ์ ถิ่นมาบแค
Mr.Kongpattasit Tinmabkhe
ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ 5
Director of Bus Operation Zone 5
Tel 0-2896-2341 Fax 0-2896-2343
smarn@bmta.co.th
Update : 2017-12-25 10:42:26


 
นายชำนาญ อยู่สอาด
Mr.
ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ 6
Director of Bus Operation Zone 6
Tel 0-2413-4535 Fax 0-2413-1164
ch.van@bmta.co.th
Update : 2017-12-25 09:43:23


 

นายดุสิต แซ่ด่าน
Mr.Dusit Saedarn
ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ 7
Director of Bus Operation Zone 7
Tel 0-2594-3398 Fax 0-2594-3396
dusit@bmta.co.th
Update : 2017-12-25 10:49:01


 
นาย
Mr.
ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ 8
Director of Bus Operation Zone 8
Tel 0-2540-4902 Fax 0-2919-8949

Update : 2017-12-25 09:43:57


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400