นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงคมนาคม    บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
Thai Airways International Public Co.,Ltd.

89 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
89 Vibhavadi-Rangsit Road
Jatujak
Bangkok 10900
Tel 025451000
http://www.thaiairways.com E-mail : public.info@thaiairways.com
Update : 2012-03-08 13:41:32


 

นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม
Mr.Sumeth Damrongchaitham
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
THAI´s President Thai Airways International Public Company Litmited (DD)
Tel 025451111 Fax 025122173
sumeth.d@thaiairways.com
Update : 2018-09-18 10:02:33


 
นางสุวิมล บัวเลิศ
Mrs.Suvimol Bualerd
รักษาการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายบริหารงานกฎหมายและบริหารทั่วไป
Acting Executive Vice President Legal Management and General Administration (A1)
Tel 025451121 suvimol.b@thaiairways.com
Update : 2019-02-28 09:01:46


 
นายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์
Mr.Wiwat Piyawiroj
รักษาการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หน่วยธุรกิจบริการการบิน
Acting Executive Vice President Aviation Business Unit (D1)
Tel 021371585 wiwat.p@thaiairways.com
Update : 2018-10-12 08:36:36


 

นางสุวิมล บัวเลิศ
Mrs.Suvimol Bualerd
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายทรัพยากรบุคคล
Executive Vice President Human Resources (DB)
Tel 025451121 suvimol.b@thaiairways.com
Update : 2018-10-16 09:26:22


 
นายณัฐพงศ์ สมิตอำไพพิศาล
Mr.Nattapong Samit-ampaipisarn
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการเงินและการบัญชี
Executive Vice President Finance and Accounting (DE)
Tel 025454545 nattapong.s@thaiairways.com
Update : 2019-02-14 08:33:35


 
นายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์
Mr.Wiwat Piyawiroj
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการพาณิชย์
Executive Vice President Commercial (DN)
Tel 025453747 wiwat.p@thaiairways.com
Update : 2018-10-16 09:28:22


 

น.ต.พงษ์ธร เทพกาญจนา
Sqn.Ldr.Pongtorn Thepkanjana
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ
Executive Vice President Operations (DO)
Tel 025452803 pongtorn.th@thaiairways.com
Update : 2018-10-16 09:30:00


 
นายสุรชัย เพียรเจริญศักดิ์
Mr.Surachai Piencharoensak
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายช่าง
Executive Vice President Technical Department (DT)
Tel 021375001 surachai.p@thaiairways.com
Update : 2018-10-12 08:42:25


 
นายกฤตพล ฉันทฤธานนท์
Mr.Krittaphon Chantalitanon
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน
Executive Vice President Corporate Strategy and Sustainable Development (DY)
Tel 025451981 krittaphon.c@thaiairways.com
Update : 2019-01-29 09:04:33


 

นายดนุช บุนนาค
Mr.Danuj Bunnag
ประจำสำนักงานกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
Attached to the Office of the President to President (DD)
Tel 025454555 Fax 025454560
danuj.b@thaiairways.com
Update : 2018-10-12 08:48:20


 
นางสุวิมล บัวเลิศ
Mrs.Suvimol Bualerd
รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
Acting Senior Vice President Human Resources Management Department (A9)
Tel 025451155 Fax 025451124
suvimol.b@thaiairways.com
Update : 2018-10-12 08:50:14


 
นางลัศนันท์ ลีลามณี
Mrs.Lasanan Leelamanee
ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักเลขานุการบริษัทฯ
Vice President Corporate Secretariat Department (1D)
Tel 025451158 Fax 025453912
lasanan.l@thaiairways.com
Update : 2018-10-12 16:08:13


 

นายชาย เอี่ยมศิริ
Mr.Chai Eamsiri
ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายธุรกิจปิโตรเลียม ประกันภัย และสิ่งแวดล้อมการบิน
Vice President Petroleum, Corp.Insurance/Avi.Environment (D3)
Tel 025451108 Fax 025453949
chai.e@thaiairways.com
Update : 2015-11-04 15:01:03


 
นางธีระสิน แสงรังษี
Mrs.Theerasin Saengrungsri
ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร
Vice President Corporate Image & Communications Department (D4)
Tel 025452653 theerasin.s@thaiairways.com
Update : 2017-10-10 11:12:40


 
นางณัฐญา เบี้ยวไข่มุข
Mrs.Nathaya Beokhaimook
ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารและวางแผนการเดินทางบุคคลสำคัญ
Vice President VVIP/VIP Travel Management and Planning Department (D5)
Tel 025452910 Fax 025453831
nathaya.b@thaiairways.com
Update : 2018-10-12 08:56:59


 

ร.ท.รณชัย วงศ์ชะอุ่ม
Flg.Off.Ronnachai Wongchaoum
ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา
Vice President TG MRO Campus Project Office Department (D6)
Tel 025451955 ronnachai.w@thaiairways.com
Update : 2018-10-12 16:20:55


 
นางปรียาศิริ เชื้อเทศ
Mrs.Priyasiri Juathes
ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และประสบการณ์ลูกค้า
Vice President Product and Guest Experience Department (D7)
Tel 025453700 priyasiri.j@thaiairways.com
Update : 2018-10-16 09:41:58


 
ร.อ.พีรศักดิ์ นพอนันต์ชัย
Flt.Lt.Peerasak Nopananchai
ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการสนับสนุนการบิน
Vice President Flight Operations Support Department (D8)
Tel 025452964 Fax 025453806
peerasak.n@thaiairways.com
Update : 2018-10-12 16:23:01


 

นายเชิดพันธ์ โชติคุณ
Mr.Cherdphan Chotikhun
ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร
Vice President Personnel Development & Training Department (D9)
Tel 025067299 cherdphan.c@thaiairways.com
Update : 2017-03-08 14:44:53


 
นางนรินี ผดุงรัตน์
Mrs.Narinee Padungrat
ผู้อำนวยการใหญ่ ประจำสำนักงานกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
Vice President Attach Office of the President (DD-NP)
Tel 025451444 narinee.p@thaiairways.com
Update : 2018-10-16 09:41:28


 
นายวรเนติ หล้าพระบาง
Mr.Woranate Laprabang
ผู้อำนวยการใหญ่ สังกัดสำนักงานกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
Vice President Office Of The President (DD-WL)
Tel 025452092 woranate.l@thaiairways.com
Update : 2018-10-16 09:40:51


 

นายชัยยง รัตนาไพศาลสุข
Mr.Chaiyong Ratanapaisalsuk
ผู้อำนวยการใหญ่ ประจำสำนักงานกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
Vice President Attach Office of The President (DD-CR)
Tel 025451129 chaiyong.r@thaiairways.com
Update : 2018-10-16 09:42:47


 
นายกฤชบดี อินทรโชติ
Mr.Kritbodi Indharachote
ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายการบัญชี
Vice President Comptroller Department (DF)
Tel 025454195 Fax 025454148
kritbodi.i@thaiairways.com
Update : 2018-10-12 09:25:20


 
นายโอม พลาณิชย์
Mr.Ohm Planichaya
ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Vice President Human Resources Department (DI)
Tel 025451148 ohm.p@thaiairways.com
Update : 2017-03-08 14:42:45


 

ร.อ.ปรารถนา พัฒนศิริ
Flt.Lt.Pratana Patanasiri
ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายความปลอดภัย ความมั่นคงและมาตรฐานการบิน
Vice President Aviation Safety, Security and Standards Department (DJ)
Tel 025453092 Fax 025453816
pratana.p@thaiairways.com
Update : 2018-10-12 16:29:18


 
ร.ต.จิระ กลิ่นสุคนธ์
Plt.Off.Jira Klinsukonth
ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายซ่อมบำรุงอากาศยาน
Vice President Aircraft Maintenance Center (DL)
Tel 021375200 jira.k@thaiairways.com
Update : 2018-10-12 16:31:02


 
นายชุตินธร ศรีสิทธิกรรม
Mr.Chutintorn Srisittikum
ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Vice President Information Technology Services Department (VZ)
Tel 025451179 chutintorn.s@thaiairways.com
Update : 2019-02-28 09:00:03


 

น.ต.สรเดช นามเรืองศรี
Sqn.Ldr.Soradej Namruangsri
ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการบิน
Vice President Flight Operations Department (DP)
Tel 025453648 soradej.n@thaiairways.com
Update : 2017-10-10 11:27:06


 
นายวิโรจน์ ศิริโหราชัย
Mr.Viroj Sirihorachai
ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารรายได้และบริการการพาณิชย์
Vice President Revenue Management and Commercial Services Department (DR)
Tel 025453747 Fax 025453917
viroj.s@thaiairways.com
Update : 2017-10-10 14:11:57


 
นายสุวรรธนะ สีบุญเรือง
Mr.Suvadhana Sibunruang
ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายสนับสนุนการบริการธุรกิจการบิน
Vice President Aviation Services Support Department (DS)
Tel 021371901 suvadhana.s@thaiairways.com
Update : 2018-10-16 09:43:54


 

ร.ต.พนม โชติช่วง
Plt.Off.Panom Chotichong
ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายสนับสนุนงานซ่อมบำรุงอากาศยาน
Vice President Technical Support Department (DT-A)
Tel 021375040 panom.c@thaiairways.com
Update : 2018-10-16 09:38:26


 
นายดำรงค์ชัย แสวงเจริญ
Mr.Dumrongchai Sawangchareon
ผู้อำนวยการใหญ่ รักษาการ ฝ่ายบริหารเครือข่ายเส้นทางบินและฝูงบิน
Vice President Acting Network and Fleet Management Department (DV)
Tel 025453525 Fax 025453528
dumrongchai.s@thaiairways.com
Update : 2018-10-12 09:48:46


 
นายจิราวุฒิ วินัยพานิช
Mr.Jiravut Vinaipanich
ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารทั่วไป
Vice President General Administration Department (DW)
Tel 025451333 jiravut.v@thaiairways.com
Update : 2018-10-12 09:50:24


 

ร.อ.ชาตรี พงษ์ศักดิ์
Flt.Lt.Chatree Pongsak
ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรการบิน
Vice President Aviation Resources Development (DX)
Tel 025453667 chatree.p@thaiairways.com
Update : 2018-10-12 09:52:52


 
นายพิเชษฐ์ เรียงวัฒนสุข
Mr.Pichait Riengvattanasuk
ผุ้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
Vice President Risk Management Development (DZ)
Tel 025452520 Fax 025453944
pichait.r@thaiairways.com
Update : 2014-09-09 15:38:04


 
น.ส.ปิยาณี สังข์ทอง
MissPiyanee Sungtong
ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีบริหารและข้อมูล
Vice President Management Accounting and MIS Department (E1)
Tel 025451119 piyanee.s@thaiairways.com
Update : 2018-10-12 16:37:58


 

นายกฤตพล ฉันทฤธานนท์
Mr.Krittaphon Chantalitanon
ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารพันธมิตรการบินและกลยุทธ์การพาณิชย์
Vice President Alliances and Commercial Strategy Department (S8)
Tel 025451981 Fax 025451965
kittaphon.c@thaiairways.com
Update : 2017-10-10 13:03:31


 
นางปริยา จุลกะรัตน์
Mrs.Pariya Chulkaratana
ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายการพาณิชย์ดิจิทัลและการตลาดรายได้เสริมองค์กร
Vice President e-Commerce and Ancillary Marketing Department (S9)
Tel 025451179 Fax 025454769
pariya.c@thaiairways.com
Update : 2016-10-27 15:19:31


 
นายนนท์ กลิ่นทะ
Mr.Nond Kalinta
รักษาการ ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายขาย
Acting Vice President Sales Department (SS)
Tel 025453330 Fax 025453330
nond.k@thaiairways.com
Update : 2018-10-16 08:57:44


 

นายสมนึก ธำรงธรรมวงศ์
Mr.Somnerk Thumrongthammavong
ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการตรวจสอบภายใน
Vice President Office of the Internal Audit (ZA)
Tel 025453695 Fax 025453898
somnerk.t@thaiairways.com
Update : 2015-10-19 11:10:44


 
นายภีมะ เนยปฏิมานนท์
Mr.Pema Neyapatimanond
กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น
Managing Director Ground Equipment Services Department (D2)
Tel 021373001 pema.n@thaiairways.com
Update : 2018-10-16 09:15:46


 
นางวรางคณา ลือโรจน์วงศ์
Mrs.Varangkana Luerojvong
กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายครัวการบิน
Managing Director Catering Department (DC)
Tel 021372100 varangkana.l@thaiairways.com
Update : 2018-10-16 08:57:08


 

นางมนัสนันท์ สิทธิจิรสิน
Mrs.Manusnunt Sitthijirasin
กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น
Managing Director Ground Customer Services Department (DK)
Tel 021371501 manusnunt.s@thaiairways.com
Update : 2018-10-16 09:19:59


 
นายดำรงค์ชัย แสวงเจริญ
Mr.Dumrongchai Sawangchareon
กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์
Managing Director Cargo & Mail Commercial Department (FZ)
Tel 021374099 dumrongchai.s@thaiairways.com
Update : 2018-10-16 09:13:06


 


ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายการเงินองค์กร
Vice President Corporate Finance Department (DU)
Tel 025452113 Fax 025453971

Update : 2018-10-16 09:45:12


 ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริการบนเครื่องบิน
Vice President In-Flight Services Department (DQ)
Tel 021371925
Update : 2018-10-16 09:16:11


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400