นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงคมนาคม    บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
Thai Airways International Public Co.,Ltd.

89 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
89 Vibhavadi-Rangsit Road
Jatujak
Bangkok 10900
Tel 025451000
http://www.thaiairways.com E-mail : public.info@thaiairways.com
Update : 2012-03-08 13:41:32


 

นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม
Mr.Sumeth Damrongchaitham
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
THAI´s President Thai Airways International Public Company Litmited (DD)
Tel 025451111 Fax 025122173
sumeth.d@thaiairways.com
Update : 2018-09-18 10:02:33


 
นางภัครา เรืองสิรเดโช
Mrs.Phakkhra Ruangsiradecho
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หน่วยธุรกิจบริการการบิน
Executive Vice President Aviation Business Unit (D1)
Tel 021371585 phakkhra.r@thaiairways.com
Update : 2017-10-10 10:18:03


 
นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว
Mrs.Usanee Sangsingkeo
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน
Executive Vice President Corporate Strategy and Sustainable Development (DY)
Tel 025452222 Fax 025453022
usanee.s@thaiairways.com
Update : 2017-10-10 10:20:06


 

นายสุรชัย เพียรเจริญศักดิ
Mr.Surachai Piencharoensak
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายช่าง
Executive Vice President Technical Department (DT)
Tel 021375001 surachai.p@thaiairways.com
Update : 2017-10-10 10:23:04


 
นางสุวิมล บัวเลิศ
Mrs.Suvimol Bualerd
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายทรัพยากรบุคคล
Executive Vice President Human Resources
Tel 025451303 Fax 025453828
suvimol.b@thaiairways.com
Update : 2018-09-18 10:03:46


 
ร.อ.กนก ทองเผือก
Mr.Kanok Thongpurk
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายบริหารงานกฎหมาย
Executive Vice President Legal Management (A1)
Tel 025451303 kanok.t@thaiairways.com
Update : 2017-10-10 13:13:07


 

นายดนุช บุนนาค
Mr.Danuj Bunnag
ที่ปรึกษา สำนักงานกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
Advisor to President (DD-DB)
Tel 025454555 Fax 025454560
danuj.b@thaiairways.com
Update : 2017-10-10 10:31:41


 
น.ต.พงษ์ธร เทพกาญจนา
Mr.Pongtorn Thepkanjana
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ
Executive Vice President Operations (DO)
Tel 025452803 pongtorn.th@thaiairways.com
Update : 2017-10-10 13:11:06


 
นายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์
Mr.Wiwat Piyawiroj
รักษาการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการพาณิชย์
Executive Vice President (Acting DN) Commercial (DN)
Tel 025453530 Fax 025453919
wiwat.p@thaiairways.com
Update : 2017-10-10 10:35:23


 

นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์
Mr.Narongchai Wongthanavimok
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการเงินและการบัญชี
Executive Vice President Finance and Accounting (DE)
Tel 025454545 Fax 025453989
narongchai.w@thaiairways.com
Update : 2016-10-10 14:37:46


 
นางสุวิมล บัวเลิศ
Mrs.Suvimol Bualerd
ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักเลขานุการบริษัทฯ
Vice President Corporate Secretariat Department (1D)
Tel 025451158 Fax 025453912
suvimol.b@thaiairways.com
Update : 2014-10-15 11:21:24


 
นางสุวิมล บัวเลิศ
Mrs.Suvimol Bualerd
รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
Acting Senior Vice President (Acting A9) Human Resources Management Department (A9)
Tel 025451155 Fax 025451124
suvimol.b@thaiairways.com
Update : 2017-10-11 09:32:33


 

นายเฉลิมพล แก้วชินพร
Mr.Chalermpon Kaewchinporn
ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริการบนเครื่องบิน
Vice President In-Flight Services Department (DQ)
Tel 021371925 chalermpon.k@thaiairways.com
Update : 2017-10-10 10:42:16


 
นายสุวรรธนะ สีบุญเรือง
Mr.Suvadhana Sibunruang
ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายสนับสนุนการบริการธุรกิจการบิน
Vice President Aviation Services Support Department (DS)
suvadhana.s@thaiairways.com
Update : 2017-10-11 09:33:48


 
นางปราณี จันทรเฉิด
Mrs.Pranee Chandracherd
ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์องค์กร
Vice President Business Development and Corporate Strategy Department (8D)
Tel 025451968 Fax 025451971
pranee.c@thaiairways.com
Update : 2017-10-10 10:47:51


 

นายพิเชษฐ์ เรียงวัฒนสุข
Mr.Pichait Riengvattanasuk
ผุ้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
Vice President Risk Management Development (DZ)
Tel 025452520 Fax 025453944
pichait.r@thaiairways.com
Update : 2014-09-09 15:38:04


 
ร.ต.จิระ กลิ่นสุคนธ์
Mr.Jira Klinsukonth
ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายซ่อมบำรุงอากาศยาน
Vice President Aircraft Maintenance Center (DL)
Tel 021375200 jira.k@thaiairways.com
Update : 2016-10-27 15:20:15


 
ร.ต.พนม โชติช่วง
Mr.Panom Chotichong
ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายสนับสนุนงานซ่อมบำรุงอากาศยาน
Vice President Technical Support Department (DT-A)
Tel 021375043 panom.c@thaiairways.com
Update : 2015-11-04 14:24:15


 

นางณัฐญา เบียวไข่มุข
Mrs.Nathaya Beokhaimook
ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารและวางแผนการเดินทางบุคคลสำคัญ
Vice President VVIP/VIP Travel Management and Planning Department (D5)
Tel 025452910 Fax 025453831
nathaya.b@thaiairways.com
Update : 2017-10-10 10:54:32


 
นายสมนึก ธำรงธรรมวงศ์
Mr.Somnerk Thumrongthammavong
ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการตรวจสอบภายใน
Vice President Office of the Internal Audit (ZA)
Tel 025453695 Fax 025453898
somnerk.t@thaiairways.com
Update : 2015-10-19 11:10:44


 
ร.ต.วราวุฒิ บุญช่วย
Mr.Warawudh Boonchuay
ผู้อำนวยการใหญ๋ สังกัดสำนักงานกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
Vice President Office of the President (DD-WB)
Tel 021375030 warawudh.b@thaiairways.com
Update : 2016-10-27 15:06:18


 

นายชาย เอี่ยมศิริ
Mr.Chai Eamsiri
ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายธุรกิจปิโตรเลียม ประกันภัย และสิ่งแวดล้อมการบิน
Vice President Petroleum, Corp.Insurance/Avi.Environment (D3)
Tel 025451108 Fax 025453949
chai.e@thaiairways.com
Update : 2015-11-04 15:01:03


 
น.ส.ปิยาณี สังข์ทอง
MissPiyanee Sungtong
ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีบริหารและข้อมูล
Vice President Management Accounting and MIS DEpartment (E1)
Tel 025451119 piyanee.s@thaiairways.com
Update : 2016-10-11 09:13:50


 
นางนรินี ผดุงรัตน์
Mrs.Narinee Padungrat
ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Vice President Information Technology Services Department (VZ)
Tel 025451444 Fax 025453796
narinee.p@thaiairways.com
Update : 2016-10-10 15:22:52


 

นายวรเนติ หล้าพระบาง
Mr.Woranate Laprabang
ผู้อำนวยการใหญ่ สังกัดสำนักงานกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
Vice President Office Of The President (DD-WL)
woranate.l@thaiairways.com
Update : 2017-10-10 11:00:27


 
นางปริยา จุลกะรัตน์
Mrs.Pariya Chulkaratana
ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายการพาณิชย์ดิจิทัลและการตลาดรายได้เสริมองค์กร
Vice President e-Commerce and Ancillary Marketing Department (S9)
Tel 025451179 Fax 025454769
pariya.c@thaiairways.com
Update : 2016-10-27 15:19:31


 
นางมนัสนันท์ สิทธิจิรสิน
Mrs.Phakkhra Ruangsiradecho
กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น
Managing Director Ground Customer Services Department (DK)
Tel 021371415 phakkhra.r@thaiairways.com
Update : 2017-10-10 11:03:33


 

นายดำรงค์ชัย แสวงเจริญ
Mr.Dumrongchai Sawangcharoen
กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์
Managing Director Cargo and Mail Commercial Department (FZ)
Tel 021374099 dumrongchai.s@thaiairways.com
Update : 2016-10-10 15:29:25


 
นายชุตินธร ศรีสิทธิกรรม
Mr.Chutintorn Srisittikum
ผู้ช่วยรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการพาณิชย์
Assistant Executive Vice President (DN-2) Commercial
Tel 025451179 chutintorn.s@thaiairways.com
Update : 2016-10-11 09:21:44


 
นางปรียาศิริ เชื้อเทศ
Mrs.Priyasiri Juathes
ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และประสบการณ์ลูกค้า
Vice President Product and Guest Experience Department (D7)
Tel 0-2545-3700 priyasiri.j@thaiairways.com
Update : 2017-10-10 11:06:59


 

นายโอม พลาณิชย์
Mr.Ohm Planichaya
ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Vice President Human Resources Department (DI)
Tel 025451148 ohm.p@thaiairways.com
Update : 2017-03-08 14:42:45


 
นายจิราวุฒิ วินัยพานิช
Mr.Jiravut Vinaipanich
รักษาการ ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารทั่วไป
Acting Vice President General Administration Department (DW)
Tel 025451333 jiravut.v@thaiairways.com
Update : 2016-10-11 09:14:13


 
นางธีระสิน แสงรังษี
Mrs.Theerasin Saengrungsri
ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร
Vice President Corporate Image & Communications Department (D4)
Tel 025452653 theerasin.s@thaiairways.com
Update : 2017-10-10 11:12:40


 

นายชัยยง รัตนาไพศาลสูข
Mr.Chaiyong Ratanapaisalsuk
ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารเครือข่ายเส้นทางบินและฝูงบิน
Vice President Network and Fleet Management Department (DV)
Tel 025453525 Fax 025453528
chaiyong.r@thaiairways.com
Update : 2016-10-10 15:20:58


 
ร.ท.รณชัย วงศ์ชะอุ่ม
Mr.Ronnachai Wongchaoum
ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา
Vice President TG MRO Campus Project Office Department (D6)
Tel 025451955 ronnachai.w@thaiairways.com
Update : 2017-10-10 13:10:20


 
นายเชิดพันธ์ โชติคุณ
Mr.Cherdphan Chotikhun
ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร
Vice President Personnel Development & Training Department (D9)
Tel 025067299 cherdphan.c@thaiairways.com
Update : 2017-03-08 14:44:53


 

นายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์
Mr.Wiwat Piyawiroj
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการพาณิชย์
Executive Vice President (DN-1) Commercial (DN)
Tel 025453747 wiwat.p@thaiairways.com
Update : 2017-10-10 14:11:00


 
ร.อ.ปรารถนา พัฒนศิริ
Mr.Pratana Patanasiri
ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายความปลอดภัย ความมั่นคง และมาตรฐานการบิน
Vice President Aviation Safety, Security and Standards Department (DJ)
Tel 025453092 Fax 025453816
pratana.p@thaiairways.com
Update : 2014-12-04 11:37:30


 
น.ต.สรเดช นามเรืองศรี
Sqn.Ldr.Soradej Namruangsri
ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการบิน
Vice President Flight Operations Department (DP)
Tel 025453648 soradej.n@thaiairways.com
Update : 2017-10-10 11:27:06


 

นายกฤตพล ฉันทฤธานนท์
Mr.Krittaphon Chantalitanon
ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารพันธมิตรการบินและกลยุทธ์การพาณิชย์
Vice President Alliances and Commercial Strategy Department (S8)
Tel 025451981 Fax 025451965
kittaphon.c@thaiairways.com
Update : 2017-10-10 13:03:31


 
นายวิโรจน์ ศิริโหราชัย
Mr.Viroj Sirihorachai
ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารรายได้และบริการการพาณิชย์
Vice President Revenue Management and Commercial Services Department (DR)
Tel 025453747 Fax 025453917
viroj.s@thaiairways.com
Update : 2017-10-10 14:11:57


 
ร.อ.พีรศักดิ์ นพอนันต์ชัย
Mr.Peerasak Nopananchai
ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการสนับสนุนการบิน
Vice President Flight Operations Support Department (D8)
Tel 025452964 Fax 025453806
peerasak.n@thaiairways.com
Update : 2016-10-10 15:40:33


 

ร.อ.ชาตรี พงษ์ศักดิ์
Mr.Chatree Pongsak
ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรการบิน
Vice President Aviation Resources Development (DX)
Tel 025453667 chatree.p@thaiairways.com
Update : 2016-10-10 15:36:39


 
นางวรางคณา ลือโรจน์วงศ์
Mrs.Varangkana Luerojvong
กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายครัวการบิน
Managing Director Catering Department (DC)
Tel 021372100 varangkana.l@thaiairways.com
Update : 2017-10-10 13:12:36


 
นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์
Mr.Narongchai Wongthanavimok
รักษาการ ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายการเงินองค์กร
Vice President (Acting DU) Corporate Finance Department (DU)
Tel 025452113 Fax 025453971
narongchai.w@thaiairways.com
Update : 2017-10-10 14:13:48


 

นายอริชัย นุ่มลมุล
Mr.Arichai Numlamun
ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายการบัญชี
Vice President Comptroller Department (DF)
Tel 025454195 Fax 025454148
arichai.n@thaiairways.com
Update : 2016-10-10 15:43:28


 

Mr.Bryan Ernest Banston
ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายขาย
Vice President Sales Department (SS)
Tel 025453329
Update : 2016-10-10 15:10:52


 
นางภัครา เรืองสิรเดโช
Mrs.Phakkhra Ruangsiradecho
รักษาการ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น
Acting Managing Director (Acting D2) Ground Equipment Services Department (D2)
phakkhra.r@thaiairways.com
Update : 2017-10-11 09:37:26


 

นายสุรชัย เพียรเจริญศักดิ์
Mr.Surachai Piencharoensak
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายช่าง
Acting Vice President Heavy Maintenance Department (Acting DM)
surachai.p@thaiairways.com
Update : 2017-10-11 09:28:31


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400