นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงคมนาคม    บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
Airports of Thailand Public Company Limited (AOT)

333 ถนนเชิดวุฒากาศ
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
333 Cherdwutugard Road
Srikan Don Mueang
Bangkok 10210 Thailand 10210
Tel 0-2535-1111
Fax 0-2535-4061, 0-2504-3864
www.airportthai.co.th, Email:aotpr@airportthai.co.th,suvarnab_suggestion@airportthai.co.th
Update : 2014-10-06 13:53:31


 

นายนิรันดร์ ธีรนาทสิน ธีรนาทสิน
Mr.Nirandra Theeranartsin Theeranartsin
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.
Acting President AOT.
Tel 0-2535-1200 Fax 0-2535-2020
-
Update : 2014-10-06 13:57:45


 
นางสาวชนาลัย ฉายากุล
Ms.Shanalai Chayakul
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่(สายงานกฎหมายและเลขานุการบริษัท) ทอท.
Senior Executive Vice President AOT
Tel 02-535-1678 Shanalai@airportthai.co.th
Update : 2014-12-03 15:05:49


 
นางวาสนา หลักคงคา
Mrs.Wasana Lakkhongkha
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่(สายงานกฎหมาย) ทอท.
Executive Vice President AOT
Tel 0-2535-1406 Fax -
Wasana.l@airportthai.co.th
Update : 2014-12-03 15:06:17


 

นางสาวพิชาจรัส เพ่งพินิจ
Ms.Pichajarat Pengpinij
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่(สายเลขานุการบริษัท) ทอท.
Senior Executive Vice President (Planning and Finance) AOT
Tel 0-2535-3738 Pichajarat.p@airportthai.co.th
Update : 2014-12-03 15:06:47


 
นายนพปฎล มงคลสินธุ์
Mr.Noppadon Mongkonsin
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ทอท.
Vice President, Corporate Secretary Office AOT
Tel 0-2535-1539 Fax 0-2535-3301
noppadol@airportthai.co.th
Update : 2014-11-18 13:59:55


 
นางสาวศศิศุภา สุคนธทรัพย์
Ms.Sasisubha Sukontasap
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่(สายงานยุทธศาสตร์) ทอท.
Senior Executive Vice President AOT
Tel 0-2535-4989 Fax -
sasisubha@airportthai.co.th
Update : 2014-11-18 14:00:58


 

นางวันพร บัวศรี
Mrs.Wanporn Buasri
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่(สายงานยุทธศาสตร์) ทอท.
Executive Vice President AOT
Tel 0-2977-8333 Wanporn.b@airportthai.co.th
Update : 2014-12-03 15:07:17


 
น.ท..ฤทธิรงค์ ก้อนมณี
Wing Commander Rittirong Gornmanee
ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน ทอท.
AOT
Rittirong.g@airportthai.co.th
Update : 2014-12-03 15:07:58


 
ว่าที่ ร.ต.นริศ ยอดจันทร์
Acting Sub Lt.Naris Yoadchan
ที่ปรึกษา 11 ทอท.
AOT
Naris@airportthai.co.th
Update : 2014-10-07 09:34:40


 

นางพูลศิริ วิโรจนาภา
Mrs.Poolsiri Virojanapa
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่(สายงานบัญชีและการเงิน) 11 สายงานบัญชีและการเงิน และรักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค) สงทภ.สงทภ. ทอท.
AOT
Tel 0-2535-1825 Fax 0-2535-5511
poolsiri@airportthai.co.th
Update : 2014-11-18 13:55:49


 
นายมนตรี มงคลดาว
Mr.Montri Mongkoldaow
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่(สายงานทรัพยากรบุคคลและอำนวยการ) 11 สายงานทรัพยากรบุคคลและอำนวยการ และรักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค) สงทภ.สงทภ. ทอท.
AOT
Tel 0-2535-4798 Fax 0-2535-1718
Mmontri@airportthai.co.th
Update : 2014-12-03 15:08:45


 
นายศักดิ์ชัย อรุณรักถาวร
Mr.Sakchai Arunrukthavon
รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง(สายสนับสนุนธุรกิจ) 10 ท่าอากาศยานดอนเมือง และรักษาการผู้อำนวยการฝ่าย สพภ.ฝพท.สงอก. ทอท.
AOT
Tel 0-2132-5300 Fax 0-2132-5309
Sakchai.a@airportthai.co.th
Update : 2014-12-03 15:09:12


 

นายศิโรตม์ ดวงรัตน์
Mr.Sirote Duangratana
ผู้เชี่ยวชาญ 11 ทอท.
AOT
Tel 0-2535-1820, 0-2535-1821 Fax 0-2535-5511
Sirote.d@airportthai.co.th
Update : 2014-12-03 15:09:44


 
ว่าที่ ร.ท.สายัณห์ ซ่อนเจริญ
Flying Officer Sayan Sonchareon
ผู้เชี่ยวชาญ 10 ทอท. ทอท.
Senior Specialist 10 AOT
Tel 0-2535-2764 Fax -
Sayan@airportthai.co.th
Update : 2014-12-03 15:33:38


 
นายอมฤต ทองสิริประภา
Mr.Amarit Thongsiriprapa
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่(สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง) 10 สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง และรักษาการผู้อำนวยการส่วน สคพ.ฝพด.นสภ. ทอท.
AOT
Tel 0-2535-1817 thamarit@airportthai.co.th
Update : 2014-12-03 15:10:40


 

นางภาระณี วรรธโนทัย
Mrs.Paranee Vatanotai
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่(สายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน) 10 สายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน ทอท.
AOT
Tel - Fax -
Paranee@airportthai.co.th
Update : 2014-10-07 09:41:07


 
น.อ.กันต์พัฒน์ มังคละศิริ
Gp.Capt.Kanputt Mungklusiri
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่(สายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน) 11 สายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน ทอท.
AOT
Tel 0-2535-1004 Fax 0-2535-1828
Kanputt@airportthai.co.th
Update : 2014-12-03 15:14:30


 
นายเกรียงพัธน์ ตินตะสุวรรณ
Mr.Kriengpath Tintasuvarn
ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารและประเมินโครงการ
Vice President
Tel 0-2132-8720 Fax 0-2132-8725
Kriengpath.t@airportthai.co.th
Update : 2014-12-03 15:11:36


 

นางสาวธนิยดา สัตยานุเศรษฐ์
MissThaniyada Satayanusate
ผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการต่างประเทศ

Tel 0-2132-2240 Fax -
Thaniyada@airportthai.co.th
Update : 2014-12-03 15:12:08


 
น.ท.ณัฏฐ์ โหมาศวิน
Wing CommanderNutt Homasavin
ที่ปรึกษา 10

Fax 0-2977-8298
nutt@airportthai.co.th
Update : 2014-10-07 09:30:57


 
นายนพปฎล มงคลสินธุ์
Mr.Noppadol Mongkolsin
ผู้อำนวยการสำนัก 10 สำนักตรวจสอบ
Vice President
Noppadol@airporthai.co.th
Update : 2014-10-07 09:32:25


 

นางวาสนา หลักคงคา
Mrs.Wasana Lakkhongkha
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายกฎหมาย) 10 สายกฎหมาย

Fax 0-2132-5105
Wasana.l@airportthai.co.th
Update : 2014-10-07 09:47:47


 
นางสาวดาลัด อัศเวศน์
MissDalad Asaves
รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายการพาณิชย์) 10 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรักษาการผู้อำนวยการฝ่าย ฝพอ.ฝพอ.ทสภ. ฝ่ายพัสดุ
Supply Department
Tel 0-2535-1451 Fax 0-2535-1757
Dalad@airportthai.co.th
Update : 2014-12-03 15:12:39


 
นางมนฤดี เกตุพันธุ์
Mrs.Monrudee Gettuphan
ผู้เชี่ยวชาญ 10 และรักษาการผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต ทภก.

mondi@airportthai.co.th
Update : 2014-10-07 09:22:02


 

นางพนิดา โชติกเสถียร
Mrs.Panida Jotikasthira
ผู้เชี่ยวชาญ 10 ทอท.
AOT
Tel - Fax -
jpanida@airportthai.co.th
Update : 2014-12-03 15:13:21


 
นางสุวรรณา นาถประชา
Mrs.Suwanna Natpracha
รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายสนับสนุนธุรกิจ) 10 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรักษาการผู้อำนวยการฝ่าย ฝกง.ฝกง.สงผง.

Tel 02-132-5020 Suwanna@airportthai.co.th
Update : 2014-12-03 15:15:20


 
นางพัชรา พรยุทธพงศ์
Mrs.Patchara Pornyuthapong
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค) 10 สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค และรักษาการผู้อำนวยการฝ่าย ฝมบ.ฝมบ.สงมท. ฝ่ายมาตรฐานและควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยกิจการบิน
Aviation Security Standard and Quality control Department
Tel 0-2535-1929 Fax 0-2535-2045
Patchara@airportthai.co.th
Update : 2014-12-03 15:15:51


 

น.อ.สมัย จันทร
Group CaptainSamai Chanthon
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค) 11 สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค

Tel 0-2132-5030 Fax 0-2132-5845
Samai.c@airportthai.co.th
Update : 2014-12-03 15:16:21


 
นายสุทีพ แสนศิริพันธุ์
Mr.Suteep Sansiriphan
ผู้เชี่ยวชาญ 9 ทอท.
AOT
Suteep.s@airportthai.co.th
Update : 2014-12-03 16:18:55


 
น.ส.พิจิตรา สารวิวัฒน์
MissBhichittra Sarvivat
ผู้อำนวยการสำนัก 10 สำนักกิจการต่างประเทศ

Tel 0-2535-1624 Bhichittra.s@airportthai.co.th
Update : 2014-12-03 15:16:52


 

ร.ท.วิรัตน์ ตันติอธิมงคล
Flying OfficerVirat Tantiatimongkol
ผู้เชี่ยวชาญ 9

Virat.t@airportthai.co.th
Update : 2014-12-03 15:18:00


 
นายจักรพงศ์ พงศ์ปุณวิชญ์
Mr.Chakraphong Phongpunawit
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่(สายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 10 สายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Tel 0-2535-1818 Chakraphong@airportthai.co.th
Update : 2014-12-03 15:18:50


 
นายประพนธ์ ปัทมกิจสกุล
Mr.Prapon Pattamakitsakul
ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Tel 02-1325060 prapon.p@airportthai.co.th
Update : 2014-11-18 13:52:20


 

นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา
Mr.Amornrux Choomsai Na Ayuthaya
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่(สายงานทรัพยากรบุคคลและอำนวยการ) 10 สายงานทรัพยากรบุคคลและอำนวยการ และรักษาการผู้อำนวยการส่วน สปก.ฝกอ.สงผง.

Tel 0-2535-1416 Fax 0-2535-1195
Amornrux.ch@airportthai.co.th
Update : 2014-12-03 15:26:29


 
นางสาวบุษบา ภู่สกุล
MissBusaba Pusakul
ผู้เชี่ยวชาญ 9

Busaba.p@airportthai.co.th
Update : 2014-12-03 16:14:53


 
นายอิทธิพล บุญอารีย์
Mr.Ittipol Boonaree
ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 10 ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

Bittipol@airportthai.co.th
Update : 2014-12-03 15:27:49


 

นางสาวผานิต เสถียรเสพย์
MissPanit Stiensape
ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาและประเมินองค์กร ฝ่ายพัฒนาและประเมินผลองค์กร
Vice President
Tel 0-2535-2580 Panit.s@airportthai.co.th
Update : 2014-12-03 16:18:16


 
น.ท.ทรงศักดิ์ ทองแท่ง
Wing CommanderSongsak Tongtang
รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง (สายปฏิบัติการและบำรุงรักษา 10 ท่าอากาศยานดอนเมือง และรักษาการผู้อำนวยการฝ่าย ฝสส.ฝสส.สทกส. ฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
Communications and Electronics Department
Tel 0-2132-7200 Fax 0-2133-1815
tsongsak@airportthai.co.th
Update : 2014-12-03 15:28:54


 
นายเพ็ชร ชั้นเจริญ
Mr.Phet Chan-charoen
รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ) 10 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรักษาการผู้อำนวยการฝ่าย ฝบก.ฝบก.ทสภ.

Tel 0-2132-9550 Phet.c@airportthai.co.th
Update : 2014-12-03 15:29:49


 

น.ท.สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์
Wing Commander Suthirawat Suwanawat
รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต(สายปฏิบัติการและบำรุงรักษา) 10 ท่าอากาศยานภูเก็ต
-
Suthirawat.s@airportthai.co.th
Update : 2014-12-03 15:34:19


 
นางฉฎาณิศา ชำนาญเวช
Mrs.Chadanisa Chumnanvej
ผู้เชี่ยวชาญ 10 ทอท. ทอท.
Senior Specialist 10 AOT
Tel 0-2535-3126 Fax -
Chadanisa.c@airportthai.co.th
Update : 2014-12-03 15:35:32


 
นางธัญนันท์ ยศสุนทร
Mrs.Tanyanund Yossundara
ผู้เชี่ยวชาญ 9 ทอท. ทอท.
Senior Specialist 9 AOT
Tel - Fax -
Tanya@airportthai.co.th
Update : 2014-12-03 15:36:53


 

น.ต.จงใจ ดุจจานุทัศน์
Sqn LdrJongjai Dujjanuthat
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 10 สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -
-
Tel 0-2132-8720 Fax 0-2132-8725
Jongjai@airportthai.co.th
Update : 2014-12-03 15:38:52


 
นายประวิทย์ ฉายสุวรรณ
Mr.Pravit Chaisuwan
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่(สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง) 11 สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง ทอท.
AOT
Pravit.ch@airportthai.co.th
Update : 2014-12-03 15:39:35


 
นางสุชาดา ซ่อนเจริญ
Mrs.Suchada Chonjareorn
ผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
Vice President
Tel 0-2132-5200 Fax 0-2132-5230
Suchada.c@airportthai.co.th
Update : 2014-12-04 09:06:38


 

นายสมบูรณ์ น้อยน้ำคำ
Mr.Somboon Noinamkham
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่(สายงานบัญชีและการเงิน) 10 สายงานบัญชีและการเงิน ทอท.
AOT
Tel 0-2535-1457 nsomboon@airportthai.co.th
Update : 2014-12-04 09:12:12


 
นางสิรี จันทร์ประเสริฐ
Mrs.Siree Chanprasert
ผู้อำนวยการ ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
Vice President
Tel 0-2132-7100 Siree@airportthai.co.th
Update : 2014-12-03 15:41:51


 
นายวิชัย บุญยู้
Mr.Wichai Bunyu
ผู้เชี่ยวชาญ 10 และรักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่(สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด) สงพธ.สงพธ.

Tel 0-2535-1820 Fax 0-2535-2427
Wichai.bu@airportthai.co.th
Update : 2014-12-03 15:42:26


 

นางมนัญญา เบญจกุล
Mrs.Mananya Benjakul
ผู้อำนวยการฝ่ายนิติการ และรักษาการผู้อำนวยการฝ่าย ฝกม.ฝกม.สงอก. ฝ่ายกฎหมาย
Vice President Legal Department
Tel 0-2535-1406 Fax 0-2535-2202
Mananya.b@airportthai.co.th
Update : 2014-12-04 09:08:33


 
นายวีระชัย ปิยะพันธุ์พงศ์
Mr.Veerachai Plyapanpong
ผู้อำนวยการ ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
Vice President Environmental Department
Tel 0-2535-1647 Fax 0-2535-3063
Veerachai.p@airportthai.co.th
Update : 2014-12-03 15:44:33


 
นายสอน เลาหสูต
Mr.Sorn Laohasoot
ผู้เชี่ยวชาญ 9

sorn.l@airportthai.co.th
Update : 2014-12-03 16:10:43


 

นางวัชรี กลิ่งเฟื่อง
Mrs.Watcharee Glinfuang
ผู้เชี่ยวชาญ 9 ทอท. ทอท.
Senior Specialist 9 AOT
Tel - Fax -
whtcharee.g@airportthai.co.th
Update : 2014-12-04 09:13:08


 
นายปรีชา อินทรานนท์
Mr.Preecha Intranont
ผู้เชี่ยวชาญ 9

Preecha.i@airportthai.co.th
Update : 2014-12-03 16:17:33


 
นายเจรียงโรจน์ กฤษณา
Mr.Jarirngroj Krishna
ที่ปรึกษา 10 และรักษาการผู้อำนวยการส่วน สพด.ฝพท.สงอก. ฝ่ายแพทย์
Medical Department
Tel 0-2535-2300 Fax 0-2535-5195
Jarirngroj.k@airportthai.co.th
Update : 2014-12-03 15:43:36


 

นางอภิรดี ขำคมกุล
Mrs.APIRADEE KHUMKOMGOOL
ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

Tel 02-535-4599 Fax -
apiradee.k@airportthai.co.th
Update : 2014-12-04 09:14:12


 
นายบรรพต สอนโต
Mr.Banpot Sonto
ผู้อำนวยการ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ทดม.

Tel 02-132-9500
Update : 2014-12-04 09:15:31


 
นางสุดจิตร์ ศริ
Mrs.SUDCHIT SARI
ผู้เชี่ยวชาญ 9 ทอท. ทอท.
Senior Specialist 9 AOT
Tel - Fax -
sudchit.s@airportthai.co.th
Update : 2014-12-04 09:17:27


 

นางสาวอารยา กิตติเวช
MissAraya Kittiveja
ผู้อำนวยการ ฝ่ายนิติกรรมสัญญา

Tel 02-535-1405 Fax -
araya.k@airportthai.co.th
Update : 2014-12-04 09:21:38


 
ว่าที่ น.ท.เลิศกฤต ทองศรีไกร
Wg. Cor.Learskrit Thongsrikrai
ผู้อำนวยการ ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ทดม.

Tel 02-535-1437 Learskrit.t@airportthai.co.th
Update : 2014-12-03 16:06:11


 
นายวิสิฏฐ์ บาลี
Mr.VISIT BALEE
ผู้เชี่ยวชาญ 9 และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่(สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด) สงพธ.สงพธ.

Tel 0-2535-1451 visit.b@airportthai.co.th
Update : 2014-12-04 09:19:18


 

น.อ. วิสูธ จันทนา
GP CAPTVISUT CHANTANA
ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่

Tel 081-842-8528 visutr@airportthai.co.th
Update : 2014-12-04 09:25:14


 
นายเจษฎา เพ็ชรเม็ดใหญ่
Mr.JESADA PETCHMEDYAI
ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่

jesada.p@airportthai.co.th
Update : 2014-12-04 09:26:01


 
นายชวลิต เฉลียวบุญ
Mr.Chawalit Chaleoboon
ผู้เชี่ยวชาญ 10

Tel 0-2132-9200 chawalit.ch@airportthai.co.th
Update : 2014-12-04 09:26:36


 

นายเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย
Mr.ANAKE TEERAVIWATCHAI
ผู้เชี่ยวชาญ 9 และรักษาการรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายบำรุงรักษา) ทสภ.ทสภ.

Tel 0-2132-8000 anake.t@airportthai.co.th
Update : 2014-12-04 09:27:27


 
ร.ต.ธานี ช่วงชู
SUB LTTHANEE CHUANGCHOO
ผู้เชี่ยวชาญ 9 และรักษาการรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต(สายสนับสนุนธุรกิจ) ทภก.ทภก.

Tel 0-2535-4296 thanee.c@airportthai.co.th
Update : 2014-12-04 09:28:45


 
นายเกษม วงษ์สมศรี

ที่ปรึกษา 10

Tel 0-2535-1454 kasem.w@airportthai.co.th
Update : 2014-12-04 09:29:21


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400