นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงคมนาคม    บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
Aeronautical Radio of Thailand Ltd.

102 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ
สาทร กรุงเทพฯ 10120
102 Soi Ngamduplee, Thungmahamek
Sathorn
Bangkok 10120
Tel 0 2285 9000
Fax 0 2287 3798
E-mail : prga@aerothai.co.th, http://www.aerothai.co.th
Update :


 

นางสาริณี แสงประสิทธิ์
Mrs. Sarinee Saangprasit
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
President
Tel 0 2285 9370 Fax 0 2285 9599
Email : sarinee.sa@aerothai.co.th
Update : 2014-09-02 10:10:46


 
นายสมนึก รงค์ทอง
Mr.Somnuk Rongthong
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
Executive Vice President
Tel 0 2287 8720 Fax 0 2287 8721
somnuk.ro@aerothai.co.th
Update : 2012-03-01 14:28:37


 
น.อ.โชคชัย สภานนท์
Gp.Capt.Chokechai Spanon
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
Executive Vice President Level
Tel 0 2287 8728 Fax 0 2287 8729
chokechai.sp@ aerothai.co.th
Update : 2014-10-17 14:02:30


 

นาย อนุชา คำโมง
Mr.Anucha Kammong
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
Executive Vice President
Tel 0 2287 8339 Fax 0 2287 8341
Email : anucha.ka@aerothai.co.th
Update : 2014-10-21 10:49:35


 
นางอรอุไร โกเมน
Mrs.Onurai Komain
นักวิชาการ ระดับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
Expert, Executive Vice President Level
Tel 0 2285 9375 Fax 0 2285 9433
onurai.ko@aerothai.co.th
Update : 2014-10-09 13:20:06


 
นางอรษา ธเนศวร
Mrs.Orasa Thanasuan
ผู้อำนวยการใหญ่ (สำนักตรวจสอบภายใน)
Vice President (Office of Internal Audit)
Tel 0 2285 9390 Fax 0 2287 8519
Email : orasa.th@aerothai.co.th
Update : 2014-10-09 15:00:07


 

นางชิดกมล สุนทรสิต
Mrs.Chidkamol Soonthornsit
ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภารกิจหลักและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Senior Director, Core Business and Information Technology Audit Bureau
Tel 0 2285 9302 Fax 0 2285 9464
chidkamol.so@aerothai.co.th
Update : 2014-10-22 15:26:05


 
นายสรยุทธ์ ชรินทร์
Mr.Sorayuth Charintara
ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภารกิจสนับสนุนและวางแผนการตรวจสอบ
Senior Director, Support and Planning Audit Bureau
Tel 022859166
Update : 2014-10-22 15:34:58


 
นายวรพจน์ อัศวชัยพร
Mr.Worapod Asawachaiporn
ผู้อำนวยการ กองวิเคราะห์และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
Director Software Analysis and Development Department
Tel 0 2285 9377 Fax 0 2285 9253
worapod.as@aerothai.co.th
Update :


 

นางอาภาวดี ศรีหิรัญ
MRSApawadee Srihiran
นักวิชาการระดับผู้อำนวยการกอง
Expery, Director Level
Tel 022859548
Update : 2014-10-24 09:39:27


 
นาย นฤปกรณ์ อุทัยพัฒนาชีพ
MR. NARUPAKORN UTHAIPATANACHEEP
นักวิชาการ ระดับผู้อำนวยการกอง
Expert, Director Level
Tel 022859053
Update : 2014-10-24 09:42:14


 
นาย สมศักดิ์ กิจวิเศษ
MR. SOMSAK KITVISETS
นักวิชาการ ระดับผู้อำนวยการกอง
Expert, Director Level
Tel 022859620
Update : 2014-10-24 09:45:31


 

นาง ทวินันท์ จินะสะทุ่ง
MRS. TAWINAN CHINASATHUNG
นักวิชาการ ระดับผู้อำนวยการกอง
Expert, Director Level
Tel 022859051
Update : 2014-10-24 09:51:12


 
นางสาว กัญญา ยุวศิรินันท์
MISS KANYA YUVASIRINANT
รักษาการนักวิชาการ ระดับผู้อำนวยการกอง
Expert, Director Level (Acting)
Tel 022859033
Update : 2014-10-24 09:53:33


 
นายวิชิต ธีรพงศ์
Mr.Wichit Threerapong
ผู้อำนวยการใหญ่ (สำนักมาตรฐานความปลอดภัย)
Vice President (Office of Safety and Standards
Tel 0 2285 9385 Fax 0 2287 8538
Email : wichit.th@aerothai.co.th
Update : 2014-10-09 14:59:11


 

นาย ชำนาญ ฤาชัย
MR. CHUMNAN RUECHAI
ผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย
Senior Director, Safety and Standards Bureau
Tel 022878422 Fax 022878119

Update : 2014-10-24 09:57:18


 
นายสุนันท์ นิ่มฟัก
Mr.Sunun Nimfuk
ผู้อำนวยการ กองมาตรฐานการบริการ
Director Services Standards Department
Tel 0 22859902 Fax 0 2287 8371
sunun.ni@aerothai.co.th
Update : 2014-10-24 10:05:28


 
นาย ธีรวุฒิ สังข์สีเมฆ
MR. THEERAVUT SUNGSEEMEK
รักษาการผู้อำนวยการ กองบริหารความปลอดภัย
Director Safety Management Department (Acting)

Update : 2014-10-24 10:07:51


 

นายแดน พลอินทร์
Mr.Dan Pon-In
ผู้อำนวยการ กองปรับมาตรฐานเครื่องวัด
Director Test Equipment Calibration Department
Tel 0 2285 9530 Fax 0 2285 9176
dan.po@aerothai.co.th
Update : 2014-10-24 10:09:08


 
นายชาตรี ศศิพยุงศักดิ์
Mr.Chatri Sasipayungsak
ผู้อำนวยการ ฝ่ายบินทดสอบ
Senior Director, Flight Inspection Services Bureau
Tel 0 2287 8334 Fax 0 2287 8221
chatri.sa@aerothai.co.th
Update : 2014-10-24 10:11:03


 
นาวาอากาศโท อุทิศ ทรงโฉม
Wg.Cdr. UTHIT ZONGCHOM
ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการบิน
Director, Aircraft Operation Department
Tel 022859771 Fax 022859778

Update : 2014-10-24 10:14:02


 

นาวาอากาศโท สมวัฒน์ วระวิบุล
Wg.Cdr. SOMWAT VORAVIBUL
ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมอากาศยาน
Director, Aircraft Engineering Department
Tel 022859895
Update : 2014-10-24 10:15:35


 
น.ส.ดวงตา สมิตสุวรรณ
Ms.Duangta Samitsuwan
ผู้อำนวยการใหญ่ (สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่)
Vice Pressident (Office of Pressident)
Tel 0 2287 8863 Fax 0 2287 8864
duangta.sa@aerothai.co.th
Update : 2014-10-09 13:54:21


 
นางพรนับพัน ชูทัย
Mrs.Pornnabpan Chootai
ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารสัมพันธ์
Senior Director, Corporate Communication and Relations Management Bureau
Tel 022859597 Fax 022878338
pornnabpan.ch@aerothai.co.th
Update : 2014-10-24 10:33:06


 

นาง ศุทธินี บุญบงการ
MRS. SUTTINEE BOONBONGKARN
ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร
Director, Corporate Communication Department
Tel 022859388 Fax 022859048
suttinee.su@aerothai.co.th
Update : 2014-10-24 10:49:28


 
นาง สิริลักษณ์ วิศาลจิตร
MRS. SIRILUK VISALACHITRA
ผู้อำนวยการกองวิสาหกิจสัมพันธ์
Director, Corporate Relations Department
Tel 022878646 Fax 022878645

Update : 2014-10-24 10:29:41


 
นางวันทิยา เฮงตระกูล
Mrs.Wandthiya Hengtrakul
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
Director Senior Director, General Administration Bureau
Tel 0 2287 8712 Fax 0 2287 8713
wandthiya.he@aerothai.co.th
Update : 2014-10-24 10:36:55


 

นายพิเชษฐ โชคบุญธิยานนท์
Mr.Pichade Chokboontiyanon
ผู้อำนวยการ กองนิติการ
Director Legal Affairs Department
Tel 0 2287 8651 Fax 0 2285 9462
rewq@aerothai.co.th
Update : 2014-10-24 10:38:00


 
นาย ปรีชา หริพงศ์
MR. PREECHA HARIPHONG
ผู้อำนวยการกองพัสดุ
Director, Procurement and Inventory Control Department
Tel 022859374 Fax 022859338

Update : 2014-10-24 10:41:59


 
นางพิมลวรรณ สถิตยุทธการ
Mrs.SPimolwan Stityuthakarn
ผู้อำนวยการกองเลขานุการและสารบรรณ
Director, Secretary and Documents Department
Tel 0 2287 8833 Fax 022878254
pimolwan.st@aerothai.co.th
Update : 2014-10-24 10:44:23


 

นายสุทธิพงษ์ คงพูล
Mr.Suttipong Kongpool
ผู้อำนวยการใหญ่ (สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์)
Vice President (Office of Policy and Strategy )
Tel 0 2287 8583 Fax 0 2287 8108
suttipong.ko@aerothai.co.th
Update : 2014-10-09 14:08:05


 
นายบัญชา วัฒนโสภณวงศ์
Mr.Bancha Watanasoponwong
ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและบริหารยุทธศาสตร์
Senior Director, Policy and Strategy Management Bureau
Tel 022878106 Fax 022859486
bancha.wa@aerothai.co.th
Update : 2014-10-27 09:50:55


 
นาย วิสุทธิ์ เดชปกเกศ
MR. VISUT DECHPOKKET
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและบริหารยุทธศาสตร์ (กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและวางแผนกลยุทธ์)
Chief, Policy and Strategy Management Bureau (Group of Policy Analysis and Strategy Planning)
Tel 022878310 Fax 022878093

Update : 2014-10-27 09:52:56


 

นาย สุชีพ ศุภประเสริฐ
MR. SUCHEEP SUPAPRASERT
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและบริหารยุทธศาสตร์ (กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการ)
Chief, Policy and Strategy Management Bureau (Group of Project Analysis)
Tel 022859347 Fax 022859486

Update : 2014-10-27 09:54:33


 
นายชุตินธร พงศ์ไพโรจน์
Mr.Chutintorn Pongpairoj
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและบริหารยุทธศาสตร์ (กลุ่มงานพัฒนาองค์กร)
Chief, Policy and Strategy Management Bureau (Group of Organizations Development)
Tel 022859674 Fax 022859538
chutin@aerothai.co.th
Update : 2014-10-27 09:56:32


 
นาย บันเทิง เมฆฉาย
MR. BUNTOENG MEGCHAI
รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและบริหารยุทธศาสตร์ (กลุ่มงานบริหารความเสี่ยงและบริหารผลการดำเนินงาน)
Chief, Policy and Strategy Management Bureau (Group of Risk and Performance Management) (Acting)
Tel 022878288 Fax 022859716

Update : 2014-10-27 09:58:13


 

นายชาญณรงค์ เชื้อเจริญ
Mr.Channarong Chuacharoen
ผู้อำนวยการใหญ่ (สำนักพัฒนาธุรกิจ)
Vice President (Office of Business Development)
Tel 0 0287 8287 Fax 0 2285 9390
channarong.ch@aerothai.co.th
Update : 2014-10-27 09:59:47


 
นายสุรพล คงพูล
Mr.Surapol Kongpool
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารธุรกิจ
Senior Director, Business Systems Bureau
Tel 0 2285 9564 Fax 0 2285 9565
surapol.ko@aerothai.co.th
Update : 2014-10-27 10:09:35


 
ว่าที่เรืออากาศตรี สกล สมานปิยะพจน์
Plt.Off. SAKOL SAMANPIYAPOJ
ผู้อำนวยการกองกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์ธุรกิจ
Director, Strategy and Product Development Department
Tel 022878260 Fax 022878875

Update : 2014-10-27 10:16:50


 

นาย ยุทธนา ทาตายุ
MR. YUTHANA THATAYU
ผู้อำนวยการกองธุรกิจในประเทศ
Director, Domestic Business Services Department
Tel 022859346 Fax 022859575

Update : 2014-10-27 10:18:32


 
นาย มานะ หวังธรรมเกื้อ
MR. MANA WANGTHAMKUA
รักษาการผู้อำนวยการกองธุรกิจต่างประเทศ
Director, International Business Services Department (Acting)

Update : 2014-10-27 10:20:11


 
นาง สุวารี พงษ์ศิริ
MRS. SUWAREE PONGSIRI
ผู้อำนวยการกองสนับสนุนธุรกิจ
Director, Business Support Department
Tel 022878227 Fax 022859350

Update : 2014-10-27 10:21:34


 

น.ต.เฉลิมพล พรหมกิ่งแก้ว
Sqn.Ldr.Chalermpol Promkingkaew
ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมบริการ
Senior Director, Engineering Services Bureau
Tel 0 2287 8558 Fax 0 2285 9575
chalermpol.pr@aerothai.co.th
Update : 2014-10-27 10:25:38


 
นาย วิศิษฐ์ มงคลโสฬศ
MR. WISIT MONGKOLSOLOS
ผู้อำนวยการกองบริการระบบวิทยุสื่อสาร
Director, Radio Communcations System Service Department
Tel 021313698 Fax 021313670

Update : 2014-10-27 10:27:45


 
นายอุดมศักดิ์ ชัยเพชร
Mr.Udomsak Chaipet
ผู้อำนวยการ กองบริการข่ายสื่อสารสายการบิน
Director Network Operations Department
Tel 0 2285 9381 Fax 0 2285 9636
udomsak.ch@aerothai.co.th
Update : 2014-10-27 10:29:03


 

พันจ่าอากาศเอก ชัยนาท ระเวง
FS 1 CHAINART RAWENG
ผู้อำนวยการกองการผลิตและซ่อมบำรุง
Director, Manufacturing and Maintenance Department
Tel 022859378 Fax 022859243

Update : 2014-10-27 10:33:05


 
นายทินกร ชูวงศ์
Mr.Tinnagorn Choowong (Acting)
ผู้อำนวยการใหญ่ (บริหารจราจรทางอากาศ)
Vice President (Air Traffic Management)
Tel 0 2287 8423 Fax 0 2287 8424
tinnagorn.ch@aerothai.co.th
Update : 2014-10-09 14:11:54


 
นางสาว วรพร รอดอยู่
MISS VORAPORN RHODYOO
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศกรุงเทพ
Senior Director, Bangkok Area Control Management Bureau
Tel 022878655 Fax 022878425

Update : 2014-10-31 10:04:54


 

นางสาว ศุภณัฏฐ์ หาญณรงค์ศักดิ์
MISS SUPPANAT HANNARONGSAG
ผู้อำนวยการปฏิบัติการควบคุมจราจรทางอากาศเส้นทางบินกรุงเทพ
Chief of Operation, Bangkok Area Control
Tel 022878426 Fax 022878425

Update : 2014-10-31 10:06:37


 
นาย วิญญู ศรีวงษ์
MR. WINYOU SRIWONG
ผู้อำนวยการอำนวยปฏิบัติการควบคุมจราจรทางอากาศเส้นทางบินกรุงเทพ
Chief of Operational Administration, Bangkok Area Control
Tel 022878834 Fax 022878835

Update : 2014-10-31 10:08:18


 
พ.จ.อ.วราวุธ รพิพันธุ์
FS 1Waravut Ravutraphiphan
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศเขตสนามบินกรุงเทพ
Senior Director, Bangkok Terminal Air Traffic Control Management Bureau
Tel 0 2131 3642 Fax 0 2131 3640
waravut.ra@aerothai.co.th
Update : 2014-10-31 10:10:37


 

นาย เถลิงศักดิ์ ผาทอง
MR. THALEINGSAK PHATHONG
ผู้อำนวยการปฏิบัติการควบคุมจราจรทางอากาศเขตสนามบินกรุงเทพ
Chief of Operation, Bangkok Terminal Control
Tel 021313624 Fax 021313626

Update : 2014-10-31 10:13:28


 
นาย สินชัย ฉายรัศมี
MR. SINCHAI CHAIRASSAMEE
ผู้อำนวยการอำนวยปฏิบัติการควบคุมจราจรทางอากาศเขตสนามบินกรุงเทพ
Chief of Operational Administration, Bangkok Terminal Control
Tel 021313791 Fax 021313790

Update : 2014-10-31 10:19:59


 
นายนางสิริเกศ เนียมลอย
Mrs.Sirikes Niemloy
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเครือข่ายการจราจรทางอากาศ
Senior Director, Air Traffic Management Network Bureau
Tel 022859204 Fax 0 2287 8375
sirikes.ni@aerothai.co.th
Update : 2014-10-31 10:22:36


 

นาย สุวิชาญ สถิตกิจพิเชษฐ์
MR. SUVICHAN STHITGITPICHEAD
ผู้อำนวยการศูนย์บริหารเครือข่ายการปฏิบัติการจราจรทางอากาศ
Director, Network Operations Air Traffic Management Centre
Tel 022878423 Fax 022878424

Update : 2014-10-31 10:24:34


 
นางสาว สุจินต์ พรหมด้วง
MISS SUJIN PROMDUANG
ผู้อำนวยการศูนย์บริหารข้อมูลและสารสนเทศการเดินอากาศ
Director, Aeronautical Information and Flight Data Management Centre
Tel 022859385 Fax 022878538

Update : 2014-10-31 10:26:07


 
นาย พลวัฒก์ ชูทัย
MR. POLAWAT CHOOTAI
ผู้อำนวยการกองออกแบบวิธีปฏิบัติการบินและพัฒนาห้วงอากาศ
Director, Procedure Design and Airspace Development Department
Tel 022859329 Fax 022878372

Update : 2014-10-31 10:27:52


 

นายฑีฆายุ มุรธา
Mr.Teekayu Muratha
ผู้อำนวยการใหญ่ (ภูมิภาคและศูนย์ประกอบการ)
Vice President (Provincial and Facilities Administration)
Tel 0 2285 9382 Fax 0 2287 8839
teekayu.mu@aerothai.co.th
Update : 2014-10-09 14:37:08


 
นาย ประเมิน อินชนบท
MR. PRAMURN INCHONBOT
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศสนามบินภูมิภาค
Senior Director, Provincial Terminal Air Traffic Control Management Bureau
Tel 022859607 Fax 022859603

Update : 2014-10-31 10:34:39


 
พันจ่าอากาศเอก ไวพจน์ มหาดไทย
FS 1 WAIPOT MAHARDTHAI
ผู้อำนวยการปฏิบัติการควบคุมจราจรทางอากาศสนามบินภูมิภาค
Chief of Operation, Provincial Terminal Control
Tel 022859608 Fax 022859603

Update : 2014-10-31 10:36:12


 

นาย ชวลิต จันทหาร
MR. CHAVALIT CHANTAHARN
ผู้อำนวยการอำนวยปฏิบัติการควบคุมจราจรทางอากาศสนามบินภูมิภาค
Chief of Operational Administration, Provincial Terminal Control
Tel 022859609 Fax 022859603

Update : 2014-10-31 10:37:37


 
นาย ชายัญ กล่ำฮุ้ย
MR. CHAYUN GLAMHUI
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจราจรทางอากาศภูมิภาค 1
Senior Director, Provincial Air Traffic Management Bureau 1
Tel 022878644 Fax 022859664

Update : 2014-10-31 10:45:07


 
นายสุเมฆ เจริญศิลป
Mr.SUMEK CHAROENSILAPA
ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต
Director, Phuket Air Traffic Control Centre
Tel 0 7632 7135 Fax 0 7632 7259

Update : 2014-10-31 10:41:34


 

นายสุรชัย หนูพรหม
Mr.SURACHAI NUPROM
ผู้อำนวยการ ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่
Director Hat Yat Air Traffic Control Centre
Tel 0 7425 1338 Fax 0 7425 1339

Update : 2014-10-31 10:54:38


 
นายวชิรพงศ์ เพ็ชรประสิทธิ์
Mr.WACHIRAPONG Petprasit
ผู้อำนวยการ ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี
Director Surat Thani Air Traffic Control Centre
Tel 0 7744 1132 Fax 0 7744 1133

Update : 2014-10-31 10:55:54


 
นาย โสภณ อัครวัฒนานนท์
MR. SOPHON AKHARAWATHANANON
ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน
Director, Hua Hin Air Traffic Control Centre
Tel 032 520 831-2 Fax 032 520 833

Update : 2014-11-13 14:25:04


 

นาย นิวัฒน์ เหล็กดี
MR. NIWAT LEKDEE
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจราจรทางอากาศภูมิภาค 2
Senior Director, Provincial Air Traffic Management Bureau 2
Tel 022859394 Fax 022859009

Update : 2014-11-06 10:39:39


 
นาย เกียรติศักดิ์ เรียนวัฒนา
MR. KIATTISAK RIENVATANA
ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่
Director, Chiang Mai Air Traffic Control Centre
Tel 053 270 624-33 kiattisak.ri@aerothai.co.th
Update : 2014-11-13 14:20:47


 
นายพงษ์ชัย มูลรินทร์
Mr.Pongchai Moonrin
ผู้อำนวยการ ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก
Director Phitsanulok Air Traffic Control Centre
Tel 0 5526 6378 Fax 0 5530 1450
pongchai.mo@aerothai.co.th
Update :


 

นายวิชัย เกษรจันทร์
Mr. WICHAI KASORNCHANDRA
ผู้อำนวยการ ศูนย์ควบคุมการบิน อุดรธานี
Director Udon Thani Air Traffic Control Centre
Tel 0 4224 7120 Fax 0 4224 9734

Update : 2014-11-06 11:06:37


 
นาย มัฆวาฬ สุวรรณกูฏ
MR. MUKAWAN SUWANNAGODE
ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี
Director, Ubon Ratchathani Air Traffic Control Centre
Tel 045 240 798
Update : 2014-11-13 14:21:23


 
นายวิจารณ์ ทักษณา
Mr.VIJARN THAKSANA
ผู้อำนวยการ ศูนย์ควบคุมการบิน นครราชสีมา
Director Nakhon Ratchasima Air Traffic Control Centre
Tel 0 4425 8855 Fax 0 4425 6576

Update : 2014-11-12 10:01:52


 

นายชนะ ทัดท่าทราย
Mr.Chana Tadtasaai
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารศูนย์ประกอบการ
Senior Director, Facilities Administration Bureau
Tel 022878794 Fax 022878459
chana.ta@aerothai.co.th
Update : 2014-11-12 10:05:43


 
นายปรีชา พิชาดุลย์
Mr.Preecha Pichadulya
ผู้อำนวยการ กองแบบแผนและควบคุมการก่อสร้าง
Director Construction Planning and Supervision Department
Tel 0 2285 9451 Fax 0 2285 9572
preecha.pi@aerothai.co.th
Update :


 
นายรณชัย เรืองปราชญ์
Mr.RONNACHAI RUANGPRACHYA
ผู้อำนวยการ กองบริการไฟฟ้าและโทรศัพท์
Director Electrical Power and Telephone Services Department
Tel 0 2285 9379 Fax 0 2285 9226

Update : 2014-11-12 10:07:52


 

นาย สราวุธ ชนะโลก
MR. SARAWUT CHANALOK
รักษาการผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่
Director, Building and Utilities Department (Acting)
Tel 022859992 Fax 022859202

Update : 2014-11-12 10:09:49


 
เรืออากาศโท พรรณเอก พันธุ์อุบล
Flg.Off. PAN-AKE PANUBUL
ผู้อำนวยการกองรักษาความปลอดภัย
Director, Security Department
Tel 022859588 Fax 022859684

Update : 2014-11-12 10:11:30


 
นายณัฐวัฒน์ สุภานันท์
Mr.Nuttawat Supanundha
ผู้อำนวยการใหญ่ (วิศวกรรมจราจรทางอากาศ)
Vice President (Air Traffic Services Engineering)
Tel 0 2285 9392 Fax 0 2285 8166
nuttawat.su@aerothai.co.th
Update : 2014-10-09 14:39:03


 

นายชูสิทธิ์ คุปต์วิวัฒน์
Mr.Choosit Kuptaviwat
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิศวกรรมจราจรทางอากาศ
Senior Director, Air Traffic Services Engineering Bureau
Tel 0 2285 9348 Fax 0 2285 9538
choosit.ku@aerothai.co.th
Update : 2014-11-12 10:17:30


 
นาย วิทยา จุลวัฒนานนท์
MR. WITTAYA CHUNVATTANANON
ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมระบบสื่อสารการเดินอากาศ
Director, Air Traffic Communication Systems Engineering Department
Tel 022859383 Fax 022859125

Update : 2014-11-12 10:20:53


 
นาย วิษณุ สุภานันท์
MR. WISANU SUPANUNT
ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ
Director, Air Traffic Navigation Systems Engineering Department
Tel 022859515 Fax 022859516

Update : 2014-11-12 10:28:57


 

เรือโท พิสัย อิทธิรัตนโชติ
Lt.JG. PISAI ITTHIRUTANACHOT
ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมระบบติดตามอากาศยาน
Director, Air Traffic Surveillance Systems Engineering Department
Tel 022878415 Fax 022859145

Update : 2014-11-12 10:30:36


 
นาย พงษ์นรินทร์ อนันตศิริจินดา
MR. PONGNARIN ANANTASIRICHINDA
ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมระบบข้อมูลการบิน
Director, Air Traffic Data Systems Engineering Department
Tel 022859377 Fax 022859253

Update : 2014-11-12 10:33:35


 
นาย ไพสาน ปราณีตพลกรัง
MR. PAISAN PRANEETPONGRANG
ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนงานวิศวกรรมจราจรทางอากาศ
Senior Director, Air Traffic Services Engineering Support Bureau
Tel 022878363 Fax 022878364
Email : paisan.pr@aerothai.co.th
Update : 2014-11-13 13:55:19


 

นาย สมศักดิ์ คงถาวรวัฒนา
MR. SOMSAK KONGTHAWORNWATTANA
ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมจราจรทางอากาศ
Director, Air Traffic Services Engineering Research and Development Department
Tel 022859247 Fax 022878620

Update : 2014-11-12 10:36:49


 
นาย ไพบูลณ์ ประจำวงษ์
MR. PAIBOON PRAJUMWONG
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศ
Director, Air Traffic Services Engineering Operational Centre
Tel 022859567 Fax 022859175

Update : 2014-11-12 10:38:11


 
นาย ชาญยุทธ์ จันทร์ประสงค์
MR. CHANYOOT JANPRASONG
ผู้อำนวยการกองออกแบบและติดตั้งระบบวิศวกรรม
Director, Engineering Systems Design and Installation Department
Tel 022878307 Fax 022878687

Update : 2014-11-12 10:39:30


 

นายจักร ชิโนรักษ์
Mr.Jak Chinorak
ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Senior Director, Information Technology Bureau
Tel 0 2285 9694 Fax 0 2285 9489
jak.ch@ aerothai.co.th
Update : 2014-11-12 10:42:44


 
นางรัศมีเพ็ญ ห้องทองแดง
Mrs.Russameepen Hongtongdang
ผู้อำนวยการกองบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
Director, Information Technology Management Department
Tel 0 2285 9593 Fax 0 2285 9551
russameepen.ho@aerothai.co.th
Update : 2014-11-12 10:43:42


 
นายเมธี เสรีอรุโณ
Mr.Matee Serearuno
ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
Director, Information and Technology System Development Department
Tel 022859076 Fax 022859056
matee.se@aerothai.co.th
Update : 2014-11-12 10:45:08


 

น.ส.ทิพาภรณ์ นิปกากร
MissTipaporn Nippakakorn
ผู้อำนวยการใหญ่ (ทรัพยากรบุคคล)
Vice President (Human Resource)
Tel 0 2287 8724 Fax 0 2287 8824
tipaporn.ni@aerothai.co.th
Update : 2014-11-12 10:54:18


 
นายมาโนช สวัสดี
Mr.Marnoch Sawatdee
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและคุณภาพชีวิต
Senior Director, Human Resource and Quality of Work Life Bureau
Tel 022878317 Fax 022888836
marnoch.sa@aerothai.co.th
Update : 2014-11-12 10:55:55


 
นาง เกลียวทอง ลาภธนานนท์
MRS. KLEAWTONG LAPTHANANON
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
Director, Human Resource Management Department
Tel 022859501 Fax 022878327

Update : 2014-11-13 10:50:59


 

นางธีราวัลย์ ยองใย
Mrs.Terawan Yongyai
ผู้อำนวยการกองบริการ
Director, Services Department
Tel 022859413 Fax 02285 9502
terawan.yo @ aerothai.co.th
Update : 2014-11-13 10:55:20


 
นายสุรภัทร์ ชูตินันทน์
Mr.Surapat Chootinantana
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ
Director, Staff Welfare Department
Tel 022859269 Fax 022859293
surapat.ch@aerothai.co.th
Update : 2014-11-13 11:00:45


 
นาย สถาพร ศรีสมวงศ์
MR. SATHAPORN SRISOMWONG
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้
Senior Director, Human Resource Development and Learning Promotion Bureau
Tel 022878642 Fax 022878631
Email : sathaporn.sr@aerothai.co.th
Update : 2014-11-13 13:54:30


 

นาย วราธิป รัตนวราหะ
MR. WARATIP RATANAWARAHA
ผู้อำนวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการบริการจราจรทางอากาศ
Director, Human Resource Development : Air Traffic Services Department
Tel 022878222 Fax 022878240

Update : 2014-11-13 11:04:13


 
นาย ศิริ รัตนาศิริภิรมย์
MR. SIRI RATTANASIRIPIROM
ผู้อำนวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านวิศวกรรม
Director, Human Resource Development : Engineering Department
Tel 022878232 Fax 022878230
Email : siri.ra@aerothai.co.th
Update : 2014-11-13 13:56:45


 
นาย กุศล พูลศิริ
MR. KUSOL POONSIRI
ผู้อำนวยการกองพัฒนาและบริหารการจัดการเรียนรู้
Director, Human Resource Development and Learning Management Department
Tel 022859391 Fax 022859264

Update : 2014-11-13 11:06:59


 

น.ส.วราภรณ์ ทรงเจริญ
MissWaraporn Songcharoen
ผู้อำนวยการใหญ่ (การเงิน)
Vice President (Finance)
Tel 0 2287 8648 Fax 0 2287 8416
waraporn.so@aerothai.co.th
Update : 2014-10-09 14:51:12


 
นางธนิยา สุนทระศานติก
Mrs.Thaniya Suntharasantic
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
Senior Director, Finance and Accounting Bureau
Tel 022878369 Fax 022859656
thaniya.su@aerothai.co.th
Update : 2014-11-13 11:09:30


 
นาง อาภารัตน์ คณิตนันทกุล
MRS. APARUT KANITNUNTAKUL
ผู้อำนวยการกองการเงิน
Director, Finance Department
Tel 022878726 Fax 022859316

Update : 2014-11-13 11:12:29


 

น.ส.ครองใจ กาลวันตวานิช
MissKrongjai Kalavantavanich
ผู้อำนวยการกองบัญชีและรายได้
Director, Revenue and Accounting Department
Tel 022859380 Fax 022859203
krongjai.ka@aerothai.co.th
Update : 2014-11-13 11:11:06


 
นางสาว นิภาพร วรกิจวิจารณ์
MISS NIPAPORN WORAKITVIJAN
ผู้อำนวยการกองงบประมาณ
Director, Budget Department
Tel 022878213 Fax 022859463

Update : 2014-11-13 11:18:15


 
นายสุขเหลือ เชี่ยวอาชีพ
Mr.Sukluer Ciawarcheep
นักวิชาการ ระดับผู้อำนวยการใหญ่
Vice President
Tel 0 2287 8436 Fax 0 2285 8892
sukluer@aerothai.co.th
Update : 2014-11-13 11:21:21


 

นายชาตรี กิมานันท์
Mr.Chatree Kimanunta
ผู้อำนวยการประจำสำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ระดับผู้อำนวยการใหญ่

Tel 0 2285 9389 Fax 0 2287 8818
chatree.ki@aerothai.co.th
Update : 2014-10-21 10:51:05


 
นางธาราทิพย์ มณฑลผลิน
Mrs.Taratip Montonpalin
นักวิชาการ ระดับผู้อำนวยการฝ่าย
Expert, Senior Director Level
Tel 0 2285 9263 namtip@aerothai.co.th
Update : 2014-11-13 11:23:15


 
น.ส.สุดารัตน์ ประชุมพันธุ์
Ms.Sudarat Prachumphun
นักวิชาการ ระดับผู้อำนวยการฝ่าย
Expert, Senior Director Level
Tel 022859640 sudarat.pr@aerothai.co.th
Update : 2014-11-13 13:21:15


 

นางนวลนง มังตรีสรรค์
Mrs.Nuannong Mungtrison
นักวิชาการ ระดับผู้อำนวยการฝ่าย
Expert, Senior Director Level
Tel 022878723 nuannong.mu@aerothai.co.th
Update : 2014-11-13 13:22:23


 
นางสุธี อึ้งกิจจานุกิจ
Mrs.Sutee Ungkitchanukit
นักวิชาการ ระดับผู้อำนวยการฝ่าย
Expert, Senior Director Level
Tel 0 2285 9016 sutee.un@aerothai.co.th
Update : 2014-11-13 13:25:16


 
พ.จ.อ.อัชฌา เหลืองอาทิจ
CPO 1Auchsha Leongartij
นักวิชาการ ระดับผู้อำนวยการกอง
Expert, Director Level
Tel 022858852 auchsha.le@aerothai.co.th
Update : 2014-11-13 13:26:29


 

นายไพสิฐ เหราบัตย์
Mr.Paisit Herabat
นักวิชาการ ระดับผู้อำนวยการกอง
Expert, Director Level
Tel 0813729203 paisit.he@aerothai.co.th
Update : 2014-11-13 13:50:51


 
นาง พงศ์ฉวี จินเรือง
MRS. PONGCHAWEE JINRUANG
นักวิชาการ ระดับผู้อำนวยการกอง
Expert, Director Level
Tel 022859063
Update : 2014-11-13 13:40:48


 
นาย เกียรติศักดิ์ ชูทอง
MR. KIATTISAK CHOOTHONG
นักวิชาการ ระดับผู้อำนวยการกอง
Expert, Director Level
Tel 022859352
Update : 2014-11-13 13:42:03


 

นายวที อรรถกมล
Mr.Watee Arthakamol
นักวิชาการ ระดับผู้อำนวยการกอง
Expert, Director Level
Tel 022859660 watee.ar@aerothai.co.th
Update : 2014-11-13 13:43:58


 
นาย จักรกฤช พิศาลเมธี
MR. JAKKRIT PISANMETEE
รักษาการนักวิชาการ ระดับผู้อำนวยการกอง
Expert, Director Level (Acting)
Tel 022859633
Update : 2014-11-13 13:47:35


 
นายรัก ลาภานันต์
Mr.Rak Lapanant
ผู้อำนวยการประจำสำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ระดับผู้อำนวยการกอง/ศูนย์
Director attached to Office of the President, Director Level
Tel 0860995185 rak.la@aerothai.co.th
Update : 2014-11-13 13:50:10


 

นางอมิดา ไชยเดช
Mrs.Amida Chaiyadej
ผู้อำนวยการประจำสำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ระดับผู้อำนวยการกอง/ศูนย์
Director attached to Office of the President, Director Level
Tel 022859645 amida.ch@aerothai.co.th
Update : 2014-11-13 13:52:11


 
น.ส.พุทธวัลย์ น้อยรอด
Ms.Puthawan Noirod
ผู้อำนวยการประจำสำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ระดับผู้อำนวยการกอง/ศูนย์
Director attached to Office of the President, Director Level
Tel 022878895 puthawan.no@aerothai.co.th
Update : 2014-11-13 13:53:17


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400