นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงคมนาคม    บริษัท ขนส่ง จำกัด
บริษัท ขนส่ง จำกัด
The Transport Company Limited

999 ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
999 Kumpangpeth 2 Rd.
Chatuchak
Bangkok 10900
Tel 0 2936 2841-48, 0 2936 2852-66
Fax 0 2936 1160
www.transport.co.th
Update : 2014-10-09 15:12:13


 

นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร
Mr.Wuthichart Kalyanamitra
กรรมการผู้จัดการใหญ่
President
Tel 0 2936 2773-74 Fax 0 2936 1160
Wuthichart@transport.co.th
Update : 2014-10-09 15:16:17


 
นายพินิจ คำปู่
Mr.Pinij Khampoo
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายธุรกิจเดินรถ
Executive Vice President (Bus Operations Business)
Tel 0 2936 2951
Update : 2014-10-09 15:15:25


 
นายนพรัตน์ การุณยะวนิช
Mr.Noppharat Karunyavanich
รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการเดินรถ
Executive Vice President (Bus Operations Management)
Tel 0 2936 0319
Update : 2014-10-09 15:18:51


 

นางสาวดวงพร กลิ่นทอง
MS.Duangporn Klintong
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหาร
Executive Vice President (Management)
Tel 0 2936 1979 Dklintong.transport@hotmail.com
Update : 2014-10-09 16:31:18


 
นายบุญช่วย สกุลวิไลเลิศ
Mr.Boonchauy Sakulvilailert
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาองค์กร
Executive Vice President (Corporate Development)
Tel 0 2936 2949
Update : 2014-10-09 15:27:30


 
นายบุญยืน มีลาภ
Mr.Boonyuen Meelab
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายธุรกิจเดินรถ
Vice President (Bus Operations Business)
Tel 0 2936 3667
Update : 2014-10-09 15:31:39


 

นายมาโนช สายชูโต
Mr.Manoch Saychooto
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการเดินรถ
Vice President (Bus Operations Management)
Tel 0 2936 0654
Update : 2014-10-09 15:34:16


 
นางสาวสุจิตรา สุขะอาจิณ
MSSuchitra Sukaachin
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหาร
Vice President (Management)
Tel 0 2936 0704 lek1_11@hotmail.com
Update : 2014-10-09 15:46:25


 
นางสาวกรรณิการ์ ชินะกุลวัฒนา
MS.Kannika Chinakunwattana
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาองค์กร
Vice President (Corporate Development)
Tel 0 2936 2952 k.Chinakun@gmail.com
Update : 2014-10-09 16:31:33


 

นายอมรศักดิ์ พานิชกิจ
MR.Amornsuk panichakit
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ
Vice President (Maintenance & Inspection)
Tel 0 2901 2332
Update : 2014-10-13 14:43:58


 
นางวราภรณ์ ซึงตระกูล
Mrs.Varaporn Sungtrakul
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักอำนวยการ
Executive Vice President, Office of the Director.
Tel 0 2936 2770 ann_transport@windowslive.com
Update : 2014-10-09 16:39:19


 
นายอนุช สุวรรณสทิศกร
Mr.Anuch Suwannasatisakorn
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักตรวจสอบภายใน
Director
Tel 0 2537 9139
Update : 2014-10-13 15:37:29


 

นางปนิธิ เช้าเจริญ
Mrs.paniti Chaocharoen
ผู้อำนวยการ กองบริหารกลาง
Director
Tel 0 2936 1159
Update : 2014-10-13 15:36:11


 
นางสาวระพิพรรณ วรรณพินทุ
MS.Rapipan Wannapintu
ผู้อำนวยการ กองประชาสัมพันธ์
Director
Tel 0 2936 2996
Update : 2014-10-13 15:50:33


 
นางชุติภา เพชรพูล
Mrs.chutipha Petchpool
ผู้อำนวยการ กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
Director
Tel 0 2936 2836
Update : 2014-10-21 19:05:02


 

นายวีรวัฒน์ แซ่พัว
MR.Weerawat Saypay
ผู้อำนวยการ กองปฏิบัติการเดินรถภาคเหนือ

Tel 0 2936 3671
Update : 2014-10-21 19:52:07


 
นายไพรัตน์ ทองเทพ
Mr.Phairut Thongthep
ผู้อำนวยการ กองปฏิบัติการเดินรถภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก

Tel 0 2936 0690
Update : 2014-10-21 19:07:52


 
นายพลศิษฐ์ กลิ่นขจร
Mr.pollasit Klinkajorn
ผู้อำนวยการ กองปฏิบัติการเดินรถภาคใต้

Tel 0 2422 4433
Update : 2014-10-21 19:03:34


 

นายอดิศักดิ์ คล้ายนาค

ผู้อำนวยการ กองสนับสนุนการเดินรถ

Tel 0 2537 9068
Update : 2014-10-21 19:21:42


 
นางกมลา เดี่ยววาณิชย์
Mrs.Kamala Daiowanitch
ผู้อำนวยการ ประจำฝ่ายบริหารการเดินรถ

Tel 0 2936 2961 kamala.dw@hotmail.com
Update : 2014-10-09 16:34:21


 
นายกุณฑล ฉายศิริ
MR.Kunton Chaisiri
ผู้อำนวยการ กองกิจการสถานีขนส่ง

Tel 0 2936 2895
Update : 2014-10-21 19:51:04


 

นางสาวสุมาลี พัฒนะวสุตม์
MS.Sumalee patanavisut
ผู้อำนวยการ กองจัดการเดินรถ

Tel 0 2936 3672
Update : 2014-10-21 19:25:20


 
นายไกรฤกษ์ อรุณฉาย
Mr.Krirerk Aroonchai
ผู้อำนวยการ กองคุ้มครองผู้โดยสาร

Tel 0 2537 8443
Update : 2014-10-21 19:32:56


 
นายชนันท์ รื่นแสงโสม

ผู้อำนวยการ กองกิจการเดินรถ

Tel 0 2936 2236
Update : 2014-10-13 16:20:00


 

นางสาววิลาวัณย์ สุวรรณะโสภณ
MSWilawan Suwannasophon
ผู้อำนวยการ ประจำฝ่ายบริหาร

Tel 0 2936 2890 wilawan2029@hotmail.com
Update : 2014-10-09 16:30:45


 
นางสาวสุจิตรา สุขะอาจิณ
MS.Suchitra Sukaachin
รักษาการแทน ผู้อำนวยการ กองระบบและประมวลผลบัญชี

Tel 0 2936 1215
Update : 2014-10-21 19:28:00


 
นางสาววรวรรณ พรหมบุตร
MS.worawan phombud
ผู้อำนวยการ กองบัญชีและการเงิน

Tel 0 2936 1983
Update : 2014-10-21 19:29:59


 

นางสาวสุภางค์ ศิละอาภรณ์
MS.Suphang Sirarporn
ผู้อำนวยการ กองงบประมาณ

Tel 0 2936 2787
Update : 2014-10-21 19:31:48


 
นายวะรท ชินะโชติกุล
Mr.Varote Chinachotekul
ผู้อำนวยการ กองกฎหมาย

Tel 0 2936 2783
Update : 2014-10-21 19:39:18


 
นางสาวจันทรา รัตนธรรม
MS.Jantra Rattanatham
ผู้อำนวยการ กองพัสดุ

Tel 0 2936 1975
Update : 2014-10-21 19:34:40


 

นายชัยรัตน์ พรประไพ
Mr.Chairat Pornprapai
ผู้อำนวยการ ประจำฝ่ายพัฒนาองค์กร

Tel 0 2936 2947
Update : 2014-10-09 16:27:30


 
นางสาวจิตรสินี จันทร์วิเศษกุล
MS.chitsinee Chanvisetkul
ผู้อำนวยการ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Tel 0 2901 2350
Update : 2014-10-21 19:44:55


 
นางสาวนลินทรา เขียวสด
MS.Nalintra Kieosod
ผู้อำนวยการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล

Tel 0 2936 1152
Update : 2014-10-21 19:44:02


 

นางสาววิทิดา ถีระศิลป์
MS.Witida Teerasil
ผู้อำนวยการ กองวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ

Tel 0 2936 2831
Update : 2014-10-21 19:36:04


 
นางสาวศิริลักษณ์ ศรีปรัชญากุล
MS.Sirilak Sriprachyakul
ผู้อำนวยการ กองการแพทย์

Tel 0 2936 2785
Update : 2014-10-21 19:41:11


 
นายสิทธิชัย เกาศล
Mr.Sitichai Kaosol
ผู้อำนวยการ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

Tel 0 2936 2832
Update : 2014-10-21 19:39:55


 

นายสุพัฒน์ พจน์พัฒนพล
Mr.Suphat Potpattanapon
ผู้อำนวยการ ประจำสำนักซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ

Tel 0 2901 2339
Update : 2014-10-21 19:38:00


 
นางสาวภริดา ร่มโพธิ์
MS.Pharida Rompho
ผู้อำนวยการ กองบริหารซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ

Tel 0 2901 2331
Update : 2014-10-21 19:49:03


 
นายสมศักดิ์ มากเจริญ
MR.Somsuk Markcharoen
ผู้อำนวยการ กองซ่อมบำรุง

Tel 0 2901 2340
Update : 2014-10-21 19:47:41


 

นางสาวรัศมี วัฒนศิริธรรม
MS.Rasmi Wattanasitham
ผู้อำนวยการ กองตรวจสภาพรถ

Tel 0 2901 2344
Update : 2014-10-21 19:50:12


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400