นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงคมนาคม    บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด
บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด
Thai Maritime Navigation Co., Ltd.

เลขที่ 3354/51 อาคารมโนรม ชั้น 15 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
3354/5, 15th Floor, Manorom Bldg, Rama IV Rd., Klong-Ton

Bangkok Thailand 10110
Tel 0 2672 8691-2
Fax 0 26728693
tanradasomboon@hotmail.com
Update : 2014-11-05 11:13:51


 

ดร.จุฬา สุขมานพ (รักษาการ)
Chula Sukmanop, Ph.D. (Acting)
ผู้อำนวยการ
Director General
Tel 0 2672 8691 Fax 0 26728693
ompcchula@hotmail.com
Update : 2014-11-05 11:09:57


 
น.ส.ธัญรดา สมบุญ
MissTanrada Somboon
หัวหน้ากอง กองบัญชีและการเงิน
Chief Accounting & Finance Division
Tel 0 2672 8691-2 Fax 0 26728693
tanradasomboon@hotmail.com
Update : 2014-11-05 11:12:50


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400