นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงคมนาคม    สถาบันการบินพลเรือน
สถาบันการบินพลเรือน
Civil Aviation Training Center

1032/355 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
1032/355 Thanon Phahon Yothin, Lardyao
Chatuchak
Bangkok 10900
Tel 0 2272 5741-4, 0 2272 4210-7
Fax 0 2272 5288

Update :


 

น.อ.จิรพล เกื้อด้วง
Gp.Capt.Jirapon Kuaduang
ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน
President
Tel 0 2272 5297
Update : 2014-11-26 09:12:36


 
นางสาวภัคณัฎฐ์ มากช่วย
MissPakkanat Makechouy
รองผู้ว่าการ ฝ่ายบริหาร
Vice President of Administrative Affairs
Tel 0 2272 6103
Update : 2014-11-26 15:54:52


 
น.ต.ดร.วัฒนา มานนท์
Sqn.Ldr.Dr.Watana Manon
รองผู้ว่าการ ฝ่ายวิชาการ
Vice President of Academic Affairs
Tel 0 2617 7116
Update : 2014-11-26 15:56:48


 

นายฐปนพงศ์ พุทธศิริ
Mr.Tapanapong Buddhasiri
ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ สำนักผู้ว่าการ
Director of Bureau the President Office of the Governor
Tel 0 2272 6100
Update : 2014-11-26 15:58:21


 
น.ส.วรินทร เลี่ยมนาค
MissVarintorn Liamnak
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน สำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน
Director of Aviation Business Research and Development Bureau Aviation Business Reseach and Development Division
Tel 0 2272 5155
Update : 2014-11-26 16:01:28


 
นางนางรัชนี สุขสมอรรถ
Mrs.Ratchanee Suksomarth
ผู้อำนวยการสำนักการเงินการคลัง สำนักการเงินการคลัง
Director of Finance Bureau Office of Finance
Tel 0 2272 6138
Update : 2014-11-26 16:02:55


 

นางสาวมณสิชา สิทธิคง
MissMonsicha Sittikong
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน
Director of Information Teachnology Bureau Information Technology Division
Tel 0 2272 5860
Update : 2014-11-26 09:10:10


 
น.ต.จินตวัชร์ เพชรเรียง
sqn.Ldr.Chintawat Phetriang
ผู้อำนวยการกงวิชาบริการการบิน กองวิชาบริการการบิน
Director of Aeronautical Services Training Division Aeronautical Services Training Division
Tel 0 2272 5292
Update : 2014-11-26 09:20:59


 
นายฐิติวัฒน์ บุญญฤทธิ์
Mr.Thitiwatana Boonyarithi
ผู้อำนวยการกองวิชาบริหารการบิน กองวิชาบริหารการบิน
Director of Aviation Management Training Division Aviation Management Division
Tel 0 2272 6107
Update : 2014-11-26 09:24:08


 

ดร.กนก สารสิทธิธรรม
Mr.Kanok Sarasitthithum
ผู้อำนวยการกองวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน กองวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน
Director of Avionics Training Division Avionics Training Division
Tel 0 2272 5300
Update : 2014-11-26 16:07:01


 
นายวิโรจน์ น้อยวิไล
Mr.Virojana Noyvilai
ผู้อำนวยการ กองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์
Director Aircraft Maintenance Training Division
Tel 0 2272 5296
Update : 2014-11-26 16:08:50


 
น.ส.นภคพร นคฤทธภพ
MissNapakaporn Nakarittapope
ผู้อำนวยการกองวิชาภาษาอังกฤษเทคนิคการบิน กองวิชาภาษาอังกฤษเทคนิคการบิน
Director of Aviation Teachnical English Division Aviation Technical English Division
Tel 0 2272 6115
Update : 2014-11-26 09:27:11


 

น.ท.อภิชาติ วาทะวัฒนะ
Wg.Cdr. Apichart Watawattana
รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ฝึกการบิน ศูนย์ฝึกการบิน
Acting Director of Flight Training Division Flight Training Center
Tel 0 3252 0337
Update : 2014-11-26 09:30:37


 
นายเจน หน่อท้าว
Mr.Jane Northaw
ผู้อำนวยการกองซ่อมบำรุงอากาศยาน กองซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน
Director of Aircraft Maintenance Division Aircraft Maintenance Division
Tel 0 3252 0332
Update : 2014-11-26 09:32:19


 
ร.อ.ชินกฤต มั่นชาวนา
Capt.Chinkrit Munchawna
รักษาการผู้อำนวยการกองฝึกบิน กองฝึกบิน
Acting Director of Flight Training Division Flight Training Division
Tel 032520333
Update : 2014-11-26 09:54:56


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400