นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงคมนาคม    การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
Expressway and Rapid Transit Authority of Thailand

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
2380 Thanon Phaholyothin, Khwaeng Sena Nikhom
Khet Chatuchak
Bangkok 10900
Tel 0 2558 9800
Fax 0 2561 2984
www.exat.co.th
Update : 2018-07-09 09:05:02


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
Expressway and Rapid Transit Authority of Thailand

อาคารฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน 238/1-9 อาคารอโศก ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Land Right-Acquisition Building 238/1-9 Asok Building, Thanon Asok-Din Daeng, Khwaeng Bang Kapi
Khet Huai Khwang
Bangkok 10310
Tel 0 2248 6574-6, 0 2641 5355-9, 0 2246 9994-6
Fax 0 2247 1197
www.exat.co.th
Update : 2012-03-30 10:47:00


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
Expressway and Rapid Transit Authority of Thailand

ศูนย์ควบคุมทางพิเศษเฉลิมมหานคร ถนนเกษมราษฎร์ แขวงคลองเตย
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10110
Chalerm Maha Nakhon Expressway Central Control Building Thanon Kasem Rat, Khwaeng Khlong Toei
Khet Phra Khanong
Bangkok 10110
Tel 0 2249 8166, 0 2249 6943-52
Fax 0 2240 0709
www.exat.co.th
Update : 2012-03-30 10:48:36


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
Expressway and Rapid Transit Authority of Thailand

ศูนย์ควบคุมทางพิเศษศรีรัช เลขที่ 238/7 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ
เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Si Rat Expressway Central Control Building 238/7 Thanon Asok-Din Daeng, Khwaeng Bang Kapi
Khet Huai Khwang
Bangkok 10310
Tel 0 2248 7563
Fax 0 2247 6816
www.exat.co.th
Update : 2012-03-30 10:49:58


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
Expressway and Rapid Transit Authority of Thailand

ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Chalong Rat Expressway Central Control Building Thanon Rama lX, Khwaeng Bang Kapi
Khet Huai Khwang
Bangkok 10310
Tel 0 2319 7166-7
Fax 0 2319 9730-9 ext.4623
www.exat.co.th
Update : 2012-03-29 23:19:39


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
Expressway and Rapid Transit Authority of Thailand

ศูนย์ควบคุมทางพิเศษบูรพาวิถี ถนนศรีนครินทร์ กม.11 แขวงบางนา
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
Burapha Withi Expressway Central Control Building Thanon Srinagarindra komo.11, Khwaeng Bang Na
Khet Phra Khanong
Bangkok 10260
Tel 0 2746 9800-4,0 2746 9799
Fax 0 2746 9799
www.exat.co.th
Update : 2012-03-29 23:23:30


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
Expressway and Rapid Transit Authority of Thailand

ศูนย์ควบคุมทางพิเศษอุดรรัถยา ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง
อำเภอเมือง ปทุมธานี 12000
Udon Ratthaya Expressway Central Control Building Thanon Rangsit-Pathum Thani, Tambon Ban Klang
Amphoe Mueang
Pathum Thani 12000
Tel 0 2567 5700 ext. 723
Fax 0 2567 5700 ext. 328
www.exat.co.th
Update : 2012-03-29 23:24:43


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
Expressway and Rapid Transit Authority of Thailand

ศูนย์ควบคุมทางพิเศษกาญจนาภิเษก ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ
อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130
Kanchannapisak Expressway Central Control Building Thanon Suksawat, Tambon Bang Kru
Amphoe Phra Pradaeng
Samut Prakan 10130
Tel 02 442 0877
Fax 0 2442 0800 ext. 7176,7178
www.exat.co.th
Update : 2012-03-30 10:57:57


 

นายสุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์
Mr.Suchart Chonsakpipat
ผู้ว่าการ
Governor
Tel 0 2558 9800 ext. 2331 Fax 0 2940 1228
engineere220@gmail.com
Update : 2019-05-29 14:23:29


 
นายสุทธิศักดิ์ วรรธนวินิจ
Mr.Sudthisak Wattanavinid
รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
Deputy Governor for Law & Land Acquisition
Tel 0 2558 9800 ext. 4513 Fax -
sak2407@gmail.com
Update : 2019-01-31 10:35:50


 
นายวิชาญ เอกรินทรากุล
Mr.Wichan Ekarintrakul
รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน
Deputy Governor for Strategy & Planning
Tel 0 2940 1253 Fax 0 2940 1253
ekarintrakul_w@windowslive.com
Update : 2019-06-10 11:24:28


 

นายดำเกิง ปานขำ
Mr.Dumkerng Pankam
รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ
Deputy Governor for Operation
Tel 0 2558 9725 Fax 0 2319 7124
dumkerng_pan@exat.co.th
Update : 2019-01-29 11:43:36


 
นายพุฒิกัญจน์ กาญจนะพังคะ
Mr.Phuttigun Kanjanapangka
รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา
Deputy Governor for Construction and Maintenance
Tel 0 2579 5203 Fax 0 2940 1151
phuttigun@hotmail.com
Update : 2018-11-30 14:19:41


 
- ว่าง -
- vacant -
รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร
Deputy Governor for Administration
Tel 0 2940 1250 Fax 0 2940 1160

Update : 2018-11-30 11:10:22


 

นางเบญจมาส ปิยโชติสุกิจ
Mrs.Benchamas Piyachotisukit
ผู้ช่วยผู้ว่าการ
Assistant Governor
Tel 0 2558 9800 ext. 2980 Fax 0 2579 8158
benchamas2503@gmail.com
Update : 2019-01-31 10:36:12


 
- ว่าง -
- vacant -
ผู้ชำนาญการ (ด้านการบริหาร)
Expert (Administration)
Tel 0 2558 9800 ext. 2881 Fax -

Update : 2019-01-21 15:31:00


 
- ว่าง -
- vacant -
ผู้ชำนาญการ (ด้านนิติศาสตร์)
Expert (Law)
Tel 0 2558 9800 ext. 2334 Fax -

Update : 2019-01-21 15:28:01


 

นายสมชาย แสงทิพย์บวร
Mr.Somchai Saengtipbovorn
ผู้ชำนาญการ (ด้านวิศวกรรม)
Expert (Engineering)
Tel 0 2558 9800 ext. 2884 Fax -
somchai_sae@exat.co.th
Update : 2019-01-21 15:29:48


 
- ว่าง -
- vacant -
ผู้ชำนาญการ (ด้านการคลัง)
Expert (Finance)

Update : 2016-04-19 11:04:14


 
นางสุจินดา จารุจิตร
Mrs.Sujinda Jarujit
ผู้อำนวยการ สำนักผู้ว่าการ
Director Office of the Governor
Tel 0 2558 9800 ext. 2182 Fax 0 2561 2984
sujinda_jarujit@yahoo.com
Update : 2019-01-29 14:02:14


 

นางกุลกัญญา ทุมเสน
Mrs.Kulkanya Tumsen
ผู้อำนวยการ กองกลางและการประชุม
Director General Affairs and Conference Division
Tel 0 2940 1263 Fax 0 2579 5201
kul-nus@hotmail.com
Update : 2019-01-29 14:08:37


 
นางสาววิภาดา เกษมสุข
MissWipada Kasemsuk
ผู้อำนวยการ กองประชาสัมพันธ์
Director Public Relations Division
Tel 0 2579 9155 Fax 0 2579 9156
Wipada_Kas@exat.co.th
Update : 2017-04-27 14:42:11


 
นางอภิญญา สุนทรธาราวงศ์
Mrs.Apinya Suntorntarawong
ผู้อำนวยการ กองกำกับดูแลกิจการที่ดี
Director Corporate Governance Division
Tel 0 2558 9800 ext. 2194 Fax 0 2940 1210
apinya_sun@exat.co.th
Update : 2019-01-29 14:15:59


 

นายพงศ์ศักดิ์ ชุมสาย ณ อยุธยา
Mr.Pongsak Jumsai Na Ayudhya
ผู้อำนวยการ กองพัฒนาธุรกิจและการตลาด
Director Business Development and Marketing Division
Tel 0 2558 9800 ext. 2255 Fax 0 2940 1184
pongs232@gmail.com
Update : 2019-01-29 14:16:40


 
นางอ้อยอัจฉรา รุ่งรัตนาอุบล
Mrs.Aoyatchara Rungrattanaubol
ผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบภายใน
Director Internal Audit Office
Tel 0 2940 1245 Fax 0 2940 1245
aoyatchara_r@exat.co.th
Update : 2019-01-29 14:23:18


 
นางผจงลักษณ์ ยี่สุ่นเทศ
Mrs.Pajonglak Yeesoontes
ผู้อำนวยการ กองตรวจสอบภายใน 1
Director Internal Audit Division 1
Tel 0 2940 1265 Fax 2940 1246
Pj_Yee@hotmail.com
Update : 2017-11-09 16:16:45


 

นางปสันทนี พจนศิลป
Mrs.Pasantanee Phojchanasin
ผู้อำนวยการ กองตรวจสอบภายใน 2
Director Internal Audit Division 2
Tel 0 2940 1247 Fax 0 2579 0042
Yoonpun@hotmail.com
Update : 2019-01-29 14:26:19


 
นางทศานุช ธรรมโชติ
Mrs.Tasanuch Thammachot
ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
Director General Administration Department
Tel 0 2579 8156 Fax -
tasanuch_tha@exat.co.th
Update : 2019-01-31 10:35:35


 
นางสาวศิริมา ชวนอยู่
Mrs.Sirima Chuanyoo
ผู้อำนวยการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Director Human Resource Management Division
Tel 0 2579 0045 Fax 0 2940 1268
numa@exat.co.th
Update : 2019-01-29 15:12:12


 

นางกนกพร เย็นสุดใจ
Mrs.Kanokporn Yensudjai
ผู้อำนวยการ กองสวัสดิการและพนักงานสัมพันธ์
Director General Welfare and Employee Relations Division
Tel 0 2940 1214 Fax 0 2940 1213
kanokporn_yen@exat.co.th
Update : 2019-01-29 15:12:12


 
นางพงษ์ทิพยา สมชิต
Mrs.Pongthippaya Somchit
ผู้อำนวยการ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล
Director Human Resource Development Division
Tel 0 2940 1231 Fax 0 2940 1213
pthippaya@hotmail.com
Update : 2019-01-29 14:39:13


 
นางปฐมาวดี จ๋วงพานิช
Mrs.Pathamawadi Juangpanich
ผู้อำนวยการ กองจัดซื้อจัดจ้าง
Director Procurement Division
Tel 0 2579 0043 Fax 0 2579 7735
jpathama@gmail.com
Update : 2019-01-29 14:39:33


 

นางอุบลรัตน์ เท้นประเสริฐ
Mrs.Ubolrat Tanprasert
ผู้อำนวยการ กองพัฒนาองค์กร
Director Organization Development Division
Tel 0 2940 1222 Fax -
urat_sri@exat.co.th
Update : 2019-01-31 10:37:09


 
นายนนทจิตต์ บ่างสมบูรณ์
Mr.Nontajit Bangsomboon
ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชี
Director Treasury and Accounting Department
Tel 0 2940 1154 Fax 0 2940 1157
nontajitbang@yahoo.com
Update : 2019-01-29 14:49:36


 
นางสาวธนาภรณ์ อาทรมิตร
MissTanaporn Aretornmit
ผู้อำนวยการ กองการเงิน
Director Finance Division
Tel 0 2579 5164 Fax 0 2579 0037
tanaporn_are@exat.co.th
Update : 2019-01-29 14:51:15


 

นางสุวรรณา อินทร์สำเภา
Mrs.Suwanna Insompao
ผู้อำนวยการ กองบัญชี
Director Accounting Division
Tel 0 2558 9800 ext. 2488 Fax 0 2940 1155
suwanna_ins@exat.co.th
Update : 2019-01-29 14:52:45


 
นางวราภรณ์ สอาดพงษ์
Mrs.Varaporn Saardpong
ผู้อำนวยการ กองงบประมาณ
Director Budget Division
Tel 0 2558 9800 ext. 2457 Fax 0 2940 1233
varaporn_saa@exat.co.th
Update : 2019-01-29 14:52:52


 
นายกิจจา สุขนิวัฒน์ชัย
Mr.Kitja Sukniwatchai
ผู้อำนวยการ กองตรวจสอบรายได้
Director Revenue Audit Division
Tel 0 2558 9800 ext. 2672 Fax 0 2579 0044
ja8_tag8@hotmail.com
Update : 2019-01-29 14:54:27


 

นางสาวนงเยาว์ กิตติวิไลลักษณ์
MissNongyao Kittiwilailux
ผู้อำนวยการ กองบริหารการเงินและกองทุน
Director Finance and Funds Management Division
Tel 0 2558 9800 ext. 2561 Fax 0 2579 0037
nongyao_kit@exat.co.th
Update : 2019-03-07 10:06:39


 
นางสาวจริยา ทองจันทึก
MissJariya Thongjunthuck
ผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายและแผน
Director Policy and Planning Department
Tel 0 2558 9800 ext. 2836 Fax 0 2940 1219
jariya_tho@exat.co.th
Update : 2019-01-29 15:11:37


 
นางสาวกชพรรณ เข็มทอง
MissKotchapan Khemthong
ผู้อำนวยการ กองวางแผนและวิเคราะห์โครงการ
Director Planning and Project Analysis Division
Tel 0 2940 1227 Fax 0 2940 1223
Philalak@hotmail.com
Update : 2019-01-29 15:08:26


 

นางกุณฑล ระบือพิน
Mrs.Kunthon Rabuepin
ผู้อำนวยการ กองประเมินผล
Director Evaluation Division
Tel 0 2558 9800 ext. 2866 Fax 0 2579 9145
eva_exat@exat.co.th
Update : 2019-01-29 15:10:51


 
นายเอนก โคตรพรมศรี
Mr.Anek Kotepromsri
ผู้อำนวยการ กองจัดการสิ่งแวดล้อม
Director Environmental Management Division
Tel 0 2558 9800 ext. 2840 Fax 0 2940 1223
Anek_Kho@exat.co.th
Update : 2019-01-29 15:20:14


 
ร้อยโทเสนาะ พุทธาวงษ์
Lt.JGSanaw Puthawong
ผู้อำนวยการ ฝ่ายสารสนเทศ
Director Information Technology Department
Tel 0 2558 9800 ext. 2346 Fax 0 2579 5166
sanaw@exat.co.th
Update : 2019-01-29 15:47:19


 

นางปนัดดา ศรีกอก
Mrs.Panadda Srikok
ผู้อำนวยการ กองระบบงานคอมพิวเตอร์
Director Computer Application System Division
Tel 0 2940 1258 Fax 0 2579 5166
panadda_sri@exat.co.th
Update : 2019-01-29 15:48:26


 
นายอานุรัตน์ ตรีหิรัญกุล
Mr.Arnurut Treehirunkul
ผู้อำนวยการ กองปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
Director Computer Operations Division
Tel 0 2940 1159 Fax 0 2579 5206
arnurut_tre@exat.co.th
Update : 2019-02-06 10:38:23


 
นายชาตรี ตันศิริ
Mr.Chatri Tansiri
ผู้อำนวยการ ฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ
Director Expressway Construction Department
Tel 0 2249 7655 Fax 0 2249 4923
Chatansiri2000@gmail.com
Update : 2019-02-06 15:24:13


 

นายทศพร บุญประตูไชย
Mr.Tossaporn Boompratuchai
ผู้อำนวยการ กองวิศวกรรมทางพิเศษ 1
Director Expressway Engineering Division 1
Tel 0 2558 9800 ext. 6110 Fax 0 2249 4923
Tossaporn_Boo@exat.co.th
Update : 2019-02-06 10:41:34


 
นางอินทิรา รัตนปัญญากร
Mrs.Inthira Rattanapanyagorn
ผู้อำนวยการ กองวิศวกรรมทางพิเศษ 2
Director Expressway Engineering Division 2
Tel 0 2558 9800 ext. 6170 Fax 0 2249 6375
aonthain@gmail.com
Update : 2019-02-06 10:42:05


 
นายรณรงค์ สาระคุณ
Mr.Ronnarong Sarakun
ผู้อำนวยการ กองออกแบบและก่อสร้าง
Director Design and Construction Division
Tel 0 2558 9800 ext. 2197 Fax -
mrsarakun@gmail.com
Update : 2019-02-06 10:42:25


 

นางชนมพรรษ ตันวรรณรักษ์
Mrs.Chonmapat Tanwannarak
ผู้อำนวยการ กองบริหารงานกลาง
Director General Administration for Engineering Division
Tel 0 2558 9800 ext. 6105 Fax 0 2249 4143
chonmapat123@gmail.com
Update : 2019-02-06 10:42:36


 
นางชินนาฏ คุณเจริญ
Mrs.Chinnanat Khunjaroen
ผู้อำนวยการ ฝ่ายบำรุงรักษา
Director Maintenance Department
Tel 0 2319 7169 Fax 0 2319 7119
chinnanat_ann@yahoo.com
Update : 2019-02-06 10:42:53


 
นายประสิทธิ์ ประคัลภวงส์
Mr.Prasit Prakalphawong
ผู้อำนวยการ กองบำรุงรักษาทาง
Director Expressway Maintenance Division
Tel 0 2319 9730-9 ext. 4901 Fax 0 2319 9730-9 ext. 4904, 4909
prasit_pra@exat.co.th
Update : 2019-02-06 10:43:06


 

นายนิวัติ เจริญในวงศ์เผ่า
Mr.Niwat Charoennaiwongphao
ผู้อำนวยการ กองบำรุงรักษาอาคาร และความสะอาด
Director Building and General Property Maintenance Division
Tel 0 2319 9730-9 ext. 4117 Fax 0 2319 7119
niwat_cha@exat.co.th
Update : 2019-02-06 10:43:30


 
นายพีรพงศ์ สุวรรณมณีสกุล
Mr.Peerapong Suwanmaneesakul
ผู้อำนวยการ กองบำรุงรักษาอุปกรณ์
Director Equipment Maintenance Division
Tel 0 2319 9730-9 ext. 4163 Fax 0 2319 9730-9 ext. 4162
Peerapong4559@gmail.com
Update : 2019-02-06 10:43:39


 
นายสมยศ วงษ์มีชัย
Mr.Somyos Wongmeechai
ผู้อำนวยการ กองไฟฟ้า เครื่องกลและยานพาหนะ
Director Electrical Mechanical Work and Vehicles Division
Tel 0 2319 9730-9 ext. 4701 Fax 0 2319 9730-9 ext. 4831
iti85802@gmail.com
Update : 2019-02-06 14:24:15


 

นายประมวลรัตน์ จินณรงค์
Mr.Pramounrat Chinnarong
ผู้อำนวยการ ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน
Director Land Acquisition Department
Tel 0 2246 8508 Fax 0 2247 1197
pompj505@hotmail.co.th
Update : 2019-02-06 14:32:12


 
นายพายัพ เฉลยถ้อย
Mr.Phayup Chaloeytoi
ผู้อำนวยการ กองจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
Director Land Acquisition Division
Tel 0 2248 6485 Fax 0 2248 6483
cphayup@gmail.com
Update : 2019-02-06 10:45:04


 
นายพิศาล ไทยสม
Mr.Pisan Thaisom
ผู้อำนวยการ กองพัฒนาและรักษาเขตทาง 1
Director Property Development and Right of Way Maintenance Division 1
Tel 0 2248 6890 Fax 0 2246 9390
Pisan_Noi@hotmail.com
Update : 2019-02-06 14:35:03


 

นายวรปรัชญ์ พ้องพงษ์ศรี
Mr.Woraprach Phongphongsri
ผู้อำนวยการ กองพัฒนาและรักษาเขตทาง 2
Director Property Development and Right of Way Maintenance Division 2
Tel 0 2248 6492 Fax 0 2248 6492
woraprach_law@hotmail.com
Update : 2019-02-06 10:46:16


 
นายสมพร โสมะบถ
Mr.Somporn Somabot
ผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมาย
Director Legal Department
Tel 0 2319 7391 Fax 0 2319 7394
somporn_som@exat.co.th
Update : 2019-02-06 14:37:32


 
นายอดิศักดิ์ คงเจริญ
Mr.Adisak Kongcharoen
ผู้อำนวยการ กองคดี
Director Litigation Division
Tel 0 2319 7394 Fax 0 2319 7393
adisak_kon@exat.co.th
Update : 2019-02-06 14:39:14


 

นางอรนุช ถิ่นพังงา
Mrs.Oranut Thinpangnga
ผู้อำนวยการ กองนิติการ
Director Legal Affairs Division
Tel 0 2319 7391 Fax 0 2319 7394
oranut_thi@exat.co.th
Update : 2019-02-06 14:46:15


 
นายสมบัติ สุระประสิทธิ์
Mr.Sombat Suraprasit
ผู้อำนวยการ ฝ่ายควบคุมการจราจร
Director Traffic Control Department
Tel 0 2558 9800 ext. 3531 Fax 0 2248 7564
sombat_sur@exat.co.th
Update : 2019-02-06 14:52:48


 
นายสาโรจน์ สำลีรัตน์
Mr.Saroj Sumleerut
ผู้อำนวยการ กองจัดการจราจร
Director Traffic Management Division
Tel 0 2240 0426 Fax 0 2240 0426
sarojexat@gmail.com
Update : 2019-02-06 14:53:31


 

นายสมบัติ แก้วสุขสมบัติ
Mr.Sombat Kaewsuksombat
ผู้อำนวยการ กองกู้ภัย
Director Rescue Division
Tel 0 2558 9800 ext.6250 Fax 0 23199 730-9 ext.6291
sombat_kae@exat.co.th
Update : 2019-02-06 15:01:45


 
นายชุมพล โล่ห์จินดา
Mr.Chumpol Lohjinda
ผู้อำนวยการ กองสื่อสารและปฏิบัติการพิเศษ
Director Traffic Communication and Special Rescue Operations Division
Tel 0 2558 9800 ext. 4152 Fax 0 2558 9800 ext.4153
chumloh@yahoo.com
Update : 2019-02-06 15:03:37


 
นายชัย แก้วเพ็ง
Mr.Chai Gaewpeng
ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง
Director Toll Collection Department
Tel 0 2319 9724 Fax 0 2319 9725
Chai_gea@exat.co.th
Update : 2019-02-06 15:07:50


 

นางวศินี เทพสุนทร
Mrs.Wasinee Thepsoonthorn
ผู้อำนวยการ กองจัดเก็บค่าผ่านทาง 1
Director Toll Collection Division 1
Tel 0 2319 9727 Fax 0 2558 9800 ext. 4402
rattana_the@exat.co.th
Update : 2019-02-06 15:11:47


 
นางสาววิภาภรณ์ ชุณหะวัฒนกิจ
MissWipaporn Chunhawattanakij
ผู้อำนวยการ กองจัดเก็บค่าผ่านทาง 2
Director Toll Collection Division 2
Tel 0 2319 9728 Fax 0 2319 9725
wipa_ped@hotmail.com
Update : 2019-02-06 15:13:40


 
นางสาวเพ็ญสุดา พิทักษานนท์กุล
MissPensuda Pitaksanonkul
ผู้อำนวยการ กองจัดเก็บค่าผ่านทาง 3
Director Toll Collection Division 3
Tel 0 2319 9729 Fax 0 2319 9725
pensuda_put@yahoo.com
Update : 2019-02-06 14:12:58


 

นายสุรศักดิ์ ดำรงศักดิ์
Mr.Surasak Dumrongsak
ผู้อำนวยการ กองจัดเก็บค่าผ่านทาง 4
Director Toll Collection Division 4
Tel 0 2558 9800 ext. 4440 Fax 0 2558 9800 ext. 4402
surasak_dum@exat.co.th
Update : 2019-02-06 15:17:59


 
นายพิทยา ธนวณิชย์กุล
Mr.Pittaya Thanavanichkul
ผู้อำนวยการ กองบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
Director E - Business Services Division
Tel 0 2558 9800 ext. 4424 Fax 0 2558 9800 ext. 4442
pittaya_tha@exat.co.th
Update : 2019-02-06 15:19:17


 
นางสาวรวิพันธุ์ เด็ดแก้ว
MissRavipan Dedkeaw
ผู้อำนวยการ กองวางแผนปฏิบัติการ
Director Operation Planning Division
Tel 0 2246 7968 Fax 0 2247 1550
chat_tonnam@yahoo.com
Update : 2019-02-06 15:21:21


 

นางสาวภารดี นามวงศ์
MissParadee Namwongse
ผู้อำนวยการ กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
Director Risk Management and Internal Control Division
Tel 0 2558 9800 ext. 2811 Fax -
paradee.nam@gmail.com
Update : 2019-06-10 15:23:17


 
นายเทพฤทธิ์ รัตนปัญญากร
Mr.Thepparit Rattanapanyagorn
ผู้อำนวยการ กองวิจัยและพัฒนา
Director Research and Development Division
Tel 0 2558 9800 ext. 2945 Fax 0 2558 9800 ext. 1729
thepp9@hotmail.com
Update : 2019-02-06 15:24:29


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400