นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงคมนาคม    การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
Mass Rapid Transit Authority of Thailand

175 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
175 Rama IX Road
Huai Kwang
Bangkok 10320
Tel 0 2716 4000
Fax 0 2716 4019
http://www.mrta.co.th
Update : 2014-11-10 11:17:38


 

นายรณชิต แย้มสอาด
Mr.Ronnachit Yaemsaard
รองผู้ว่าการฯ (บริหาร) รักษาการแทนผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
Deputy Governor (Administration) Acting Governor
Tel 0 2716 4000 ext. 2807 Fax 0 2716 4040
Ronnachit@mrta.co.th
Update : 2014-11-10 13:08:52


 
นายรณชิต แย้มสอาด
Mr.Ronnachit Yaemsaard
รองผู้ว่าการฯ (บริหาร)
Deputy Governor (Administration)
Tel 0 2716 4000 ext. 2807 Fax 0 2716 4040
Ronnachit@mrta.co.th
Update : 2014-11-10 13:12:32


 
นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล
Mr.Peerayudh Singpatanakul
รองผู้ว่าการฯ (วิศวกรรมและก่อสร้าง)
Deputy Governor (Engineering and Construction)
Tel 0 2716 4005, 0 2716 4000 ext. 2802, 2809 Fax 0 2716 4006
Peerayudh@mrta.co.th
Update : 2014-11-10 14:32:29


 

นายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล
Mr.Theeraphan Tachasirinugune
รองผู้ว่าการฯ (กลยุทธ์และแผน)
Deputy Governor (Strategy and Planning)
Tel 0 2716 4000 ext. 2803, 2808 Fax 0 2716 4006
Theeraphan@mrta.co.th
Update : 2014-11-10 14:57:12


 
นายสัจจพงศ์ สนั่นเสียง
Mr.Sujjapong Snunsieng
รองผู้ว่าการฯ (ปฏฺิบัติการ)
Deputy Governor (Operations)
Tel 0 2716 4000 ext. 2805, 2810 Fax 0 2716 4008
Sujjapong@mrta.co.th
Update : 2014-11-10 15:03:04


 
นายธนสาร สุรวุฒิกุล
Mr.Dhanasarn Suravudhikul
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน ผู้ว่าการฯ
Chief Financial Officer Governor
Tel 0 2716 4000 ext. 1811, 1818 Dhanasarn@mrta.co.th
Update : 2014-11-10 15:13:48


 

นายประพนธ์ ชนะกิจจานุกิจ
Mr.Prapon Chanakitjanukit
ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ ผู้ว่าการฯ
Assistant Governor Governor
Tel 0 2716 4000 ext. 1804, 1805 Prapon@mrta.co.th
Update : 2014-11-10 15:21:21


 
นายฤทธิกา สุภารัตน์
Mr.Rithika Suparat
ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ ผู้ว่าการฯ
Assistant Governor Governor
Tel 0 2716 4000 ext.1803, 1806 Rithika@mrta.co.th
Update : 2014-11-11 15:15:14


 
นายสุชิน ศศิประภากุล
Mr.Suchin Sasiprapakul
ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ ผู้ว่าการฯ
Assistant Governor Governor
Tel 0 2716 4000 ext. 1812, 1821 Fax 0 2716 4008
Suchin@mrta.co.th
Update : 2014-12-03 09:16:49


 

นายวีรพงศ์ พัฒนะพันธุ์
Mr.Weerapong Puttanapun
ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ ผู้ว่าการฯ
Assistant Governor Governor
Tel 0 2716 4000 ext. 1881, 1882 Weerapong@mrta.co.th
Update : 2014-11-11 16:45:23


 
นางณฐมณ บุนนาค
Mrs.Natamon Bunnak
ผู้อำนวยการ สำนักผู้ว่าการ
Director Office of the Governor
Tel 0 2716 4000 ext. 1701, 1709 Fax 0 2716 4019
Natamon@mrta.co.th
Update : 2014-11-12 09:48:49


 
นางพรทิพย์ เจริญรุ่งรัตน์
Mrs.Pornthip Charoenrungrat
ผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบ
Director Audit Office
Tel 0 2716 4000 ext. 1505, 1535 Fax 0 2716 4020
Pornthip@mrta.co.th
Update : 2014-11-12 11:00:21


 

น.ส.บุษกร อยู่สุข
MissBudsakorn Yusook
ผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
Director Policy and Strategy Department
Tel 0 2716 4000 ext. 2401 Fax 0 2716 4021
Budsakorn@mrta.co.th
Update : 2014-11-12 13:30:15


 
นายสาโรจน์ ต.สุวรรณ
Mr.Sarot T.Suwan
ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า
Director Technical Department
Tel 0 2716 4000 ext. 1501 Fax 0 2716 4022
Sarot@mrta.co.th
Update : 2014-11-12 13:34:08


 
นางพวงหยก บุญถนอม
Mrs.Pouangyok Boonthanom
ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน
Director Accounting and Finance Department
Tel 0 2716 4000 ext. 2206 Fax 0 2716 4023
Pouangyok@mrta.co.th
Update : 2014-11-12 13:41:52


 

นายกิตติกร ตันเปาว์
Mr.Kittikorn Tanpao
ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมโยธา รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
Director of Civil Engineering Division, Acting Director of Civil Engineering and Architecture Department Civil Engineering and Architecture Department
Tel 0 2716 4000 ext. 2601 Fax 0 2716 4024
Kittikorn@mrta.co.th
Update : 2014-11-26 10:48:52


 
นายจีระศักดิ์ ชินรุ่งเรือง
Mr.Jerasak Chinrungruang
ผู้อำนวยการ ฝ่ายระบบรถไฟฟ้า
Director M&E System Department
Tel 0 2716 4000 ext. 1305 Fax 0 2716 4025
Jerasak@mrta.co.th
Update : 2014-11-13 15:06:19


 
นายสมประสงค์ สัตยมัลลี
Mr.Somprasong Suttayamully
ผู้อำนวยการกองพัฒนาพื้นที่ และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและบริหารพื้นที่ ฝ่ายพัฒนาและบริหารพื้นที่
Senior Administrative Officee 11 Acting of Policy and Planning Section Land Development and Management Department
Tel 0 2716 4000 ext. 1905 Fax 0 2716 4019
Somprasong@mrta.co.th
Update : 2014-11-13 15:11:29


 

นายอดุลย์เวทย์ จิตรประเสริฐ
Mr.Adulvet Chitprasert
ผู้อำนวยการกองกรรมสิทธิ์ที่ดิน 2 รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน
Director of Land Acquisition Division 2, Acting Director of Land Acquisition Department Land Acquisition Department
Tel 0 2716 4000 ext. 1402 Fax 0 2716 4027
Adulvet@mrta.co.th
Update : 2014-11-26 10:48:17


 
นายธีระพล อดิสร
Mr.Theeraphon Adisorn
ผู้อำนวยการกองบำรุงรักษาโครงสร้างงานโยธา รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายปฏิบัติการ
Director of Infrastructure Maintenance Division, Acting Director of Operations Department Operations Department
Tel 0 2716 4000 ext. 2506 Fax 0 2716 4028
Theeraphon@mrta.co.th
Update : 2014-11-26 10:54:33


 
พ.ต.ท.อนุศิลป์ สิริเวชชะพันธ์
Pol.Lt.Col.Anusilp Sirivejchapan
ผู้อำนวยการ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย
Director Security and Rescue Department
Tel 0 2716 4000 ext. 3001, 3015 Fax 0 2716 4029
Anusilp@mrta.co.th
Update : 2014-11-26 11:02:12


 

นายธนะรัตน์ อ้นชัยยะ
Mr.Tanarutana Ounchaiya
ผู้อำนวยการกองบริหารสัมปทาน รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
Director of Concession Management Division, Acting Director of Business Development Department Business Development Department
Tel 0 2716 4000 ext. 2301 Fax 0 2716 4030
Tanarutana@mrta.co.th
Update : 2014-11-17 15:17:43


 
น.ส.อรทัย ลาภรัตนากุล
Miss Auratai Laprattanakul
ผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Director Human Resource Department
Tel 0 2716 4000 ext. 1201 Fax 0 2716 4031
Auratai@mrta.co.th
Update : 2014-11-26 11:12:59


 
นายวิชัย ศักดิ์ศิรินุกูล
Mr.Vichai Saksirinukul
พนักงานบริหารอาวุโส ระดับ 11 รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายกฎหมาย
Senior Administrative Officer 11, Acting Director of Legal Affairs Department Legal Affairs Department
Tel 0 2716 4000 ext. 2702 Fax 0 2716 4032
Vichai@mrta.co.th
Update : 2014-12-01 14:44:58


 

นายสมคิด ลีลิตธรรม
Mr.Somkid Leelittam
ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Director of Information Technology Department
Tel 0 2716 4000 ext. 2501, 2562 Fax 0 2716 4033
Somkid@mrta.coth
Update : 2014-12-03 08:34:39


 
นางชูศิลป์ นราภินนท์
Mrs.Chusilp Naraphinonta
พนักงานบริหารอาวุโส 11 และปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สำนักงานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
Senior Administative Officer 11 Director Safety Occupational Health and Environment Office
Tel 0 2716 4000 ext. 2303 Fax 0 2716 4034
Chusilp@mrta.co.th
Update : 2014-12-01 14:57:02


 
นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ
Mr.Pakapong Sirikantaramas
ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 1
Director Construction Management Division 3
Tel 0 2716 4000 ext. 1601 Fax 0 2716 4026
Pakapong@mrta.co.th
Update : 2014-11-27 10:43:28


 

นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข
Mr.Surachet Laophulsuk
ผู้อำนวยการกองบริหารงานก่อสร้าง 4 รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 2 ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 2
Director of Construction Management Division 4, Acting Director of Construction Management Department 2 Construction Management Department 2
Tel 0 2716 4000 ext. 2626 Fax 0 2716 4000 ext. 2642
Surachet@mrta.co.th
Update : 2014-12-01 15:15:12


 
นายพงษ์ศักดิ์ เวชสิทธิ์
Mr.Pongsak Wedchasit
ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดซื้อและบริการ
Director Procurement and Service Department
Tel 0 2716 4000 ext. 1234 Fax 0 2716 4031
Pongsak@mrta.co.th
Update : 2014-12-01 14:50:09


 
นายสมคิด ลีลิตธรรม
Mr.Somkid Leelittam
ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ รักษาการผู้อำนวยการสำนักหน่วยธุรกิจตั๋วร่วม สำนักหน่วยธุรกิจตั๋วร่วม
Director of Information Technology Department, Acting Director of Office of Common Ticket Business Unit Office of Common Ticket Business Unit
Tel 0 2716 4000 ext. 2501, 2562 Fax 0 2716 4033
Somkid@mrta.coth
Update : 2014-12-03 08:49:39


 

นายสุชิน ศศิประภากุล
Mr.Suchin Sasiprapakul
ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ รักษาการผู้อำนวยการสำนักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า สำนักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า
Assistant Governor, Acting Director of Common Ticket Business Unit Office of Common Ticket Business Unit
Tel 0 2716 4000 ext. 1812, 1821 Fax 0 2716 4008
Suchin@mrta.co.th
Update : 2014-12-03 09:15:07


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400