นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงคมนาคม    โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด
โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด
Suvarnabhumi Airport Hotel Co., Ltd.

999 อาคารโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรือ
บางพลี สมุทรปราการ 10540
999 Suvarnabhumi Airport Hotel Building, Moo 1, Nongplue
Bang Plee
Samutprakarn 10540

Update :


 

นางกรรัตน์ โกษาคาร
Mrs.Kornrat Kosakarn
ผู้จัดการบริษัท บจก.โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Owner Representative Suvarnabhumi Airport Hotel Company Limited
Tel 0 2131 1035-46 Fax 0 2131 1189
sah.hotel@hotmail.com
Update : 2014-10-02 15:54:59


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400