นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
The Forest Industry Organization

76 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
76 Ratchadamnern - Nok Avenue, Watsommanus Sub-district
Pomprabsattrupai
Bangkok 10100
Tel 0 2282 3243-7
Fax 0 2282 4197
www.fio.co.th E-mail : fio@fio.co.th
Update : 2012-03-06 11:32:14


 

นาย พิพัฒน์ ชนินทยุทธวงศ์
Mr.Pipat Chaninthayutthawong
ผู้อำนวยการ
Managing Director
Tel 0 2282 9151, 0 2282 3243-7 ext. 200, 201 Fax 0 2282 3907
pipattt@gmail.com
Update : 2015-04-17 08:14:49


 
นายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ
Mr.Pichai Rujirosesuwan
รองผู้อำนวยการ
Deputy Managing Director
Tel 0 2281 4201, 0 2282 3243-7 ext. 206 Fax 0 2629 8144
Pichai.r42@hotmail.com
Update : 2016-02-10 09:59:43


 
นายเกษม วัยวุฒิ
Mr.Kasem Vaiyavuthi
รองผู้อำนวยการ
Deputy Managing Director
Tel 0 2282 4201, 0 2282 3243-7 ext. 205 Fax 0 2629 8144
fiokasem.v@gmail.com,fiokasem.v@fio.co.th
Update : 2016-02-10 10:01:18


 

นางพรเพ็ญ วรวิลาวัลย์
Mrs.Pornpen Warawilawan
รองผู้อำนวยการ
Deputy Managing Director
Tel 0 2282 1063, 0 2282 3243-7 ext. 207 Fax 0 2282 4888
Pornpenfio@fio.co.th
Update : 2016-02-10 10:02:24


 
นางอารยา ณ ป้อมเพ็ชร์
Mrs.Araya Napombejra
ผู้อำนวยการสำนัก (รษก.) สำนักอำนวยการ
Director (Acting) Office of General Administration (Attached)
Tel 0 2282 3055, 0 2282 3243-7 ext. 210 Fax 0 2282 4197
fioem05@fio.co.th,evaluate.fio@gmail.com
Update : 2016-10-10 08:58:35


 
นายบุญส่ง แสงวัฒนะรัตน์
Mr.Boonsong Saengvatanarat
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบภายใน
Director Office of Internal Audit
Tel 0 2281 8335, 0 2282 3243-7 ext. 500 Fax 0 2282 4197
fioem02@fio.co.th
Update : 2014-10-10 08:52:30


 

นางจีรนันท์ เมฆสุวรรณ
Mrs.Chiranunt Meksuwan
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบัญชีและการเงิน
Director Office of Finance and Accounting
Tel 0 2282 3874, 0 2282 3243-7 ext. 110 Fax 0 2282 8837
fioem03@fio.co.th., Chiranunt@gmail.com
Update : 2014-10-29 07:55:52


 
นายทรงพล อาทรธุระสุข

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักกิจกรรมสัมพันธ์
Director Office of Media and Activity Relation
Tel 0 2282 3243-7 ext. 100 Fax 0 2282 4197
fioem04@fio.co.th
Update : 2015-10-19 08:00:24


 
นางอารยา ณ ป้อมเพ็ชร์
Mrs. Araya Napombejra
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักทรัพยากรมนุษย์
Director Office of Human Resources
Tel 0 2282 4617, 0 2282 3243-7 ext. 130 Fax 0 2282 4617
fioem05@fio.co.th,evaluate.fio@gmail.com
Update : 2016-10-10 08:34:24


 

นายสุกิจ จันทร์ทอง
Mr.Sukit Junthong
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ
Director Office of Planning and Budgeting
Tel 0 2629 8660, 0 2282 3243-7 ext. 510 Fax 0 2282 4197, 0 2629 8660
fioem06@fio.co.th,sukit.j@northfio.com
Update : 2016-10-10 08:40:55


 
นายนิทัศน์ ศรีทะวงศ์
Mr.Nitas Sritavong
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักกฎหมาย
Director Office of Law
Tel 0 2282 3744, 0 2282 3243-7 ext. 320 Fax 0 2282 3744
fioem07@fio.co.th
Update : 2014-10-10 09:58:01


 
นายประสิทธิ์ เกิดโต
Mr.Prasit Kerdto
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ
Director Office of Research Development and Information Technology
Tel 0 2280 7714, 0 2282 3243-7ext. 237 Fax 0 2282 4197
Prasito@hotmail.com
Update : 2016-02-10 10:05:29


 

นายมนต์ชัย น้อยฤทธิ์
Mr.Monchai Noyrith
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ
Director The Office of Economic Wood Innovation
Tel 0 2280 7847 ,0 2282 3243-7 ext. 145 Fax 0 2282 4197
nmonchai@yahoo.co.th
Update : 2016-02-10 10:06:36


 
นายภาสกร มีวาสนา
Mr.Pasakon Meevasana
ผู้อำนวยการสำนัก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน
Director Forest Industry Organization Upper Northern Region
Tel 0 5422 7051, 0 5422 7544 Fax 0 5422 6163
fioem10@fio.co.th
Update : 2016-10-10 08:41:39


 
นายภาสกร มีวาสนา
Mr.Pasakon Meevasana
ผู้อำนวยการสำนัก (รษก.) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง (รษก.)
Director (Acting) Forest Industry Organization Lower Northern Region (Attached)
Tel 0 5551 7869 Fax 0 5551 7867
fioem11@.fio.co.th
Update : 2016-10-10 08:58:08


 

นายจอง มงคลสกุลฤทธิ์
Mr.Jong Mongkolsakulrit
ผู้อำนวยการสำนัก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง
Director Forest Industry Organization Central Region
Tel 0 2282 3243-7 ext. 230 Fax 0 2282 3872
fioem12@fio.co.th
Update : 2016-10-10 08:43:52


 
นายชาญณรงค์ อินทนนท์
Mr.Chanarong Intanont
ผู้อำนวยการสำนัก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Director Forest Industry Organization North-Eastern Region
Tel 0 4323 4546 ext.11 Fax 0 4324 3540
fioem13@fio.co.th, Fio_ne@hotmail.com
Update : 2016-10-10 09:10:30


 
นายสุชาติ ทับเคลียว
Mr.Suchart Thabkhliao
ผู้อำนวยการสำนัก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้
Director Forest Industry Organization Southern Region
Tel 0 7727 2161, 0 7727 5915 Fax 0 7728 1132
fioem14@fio.co.thforestfio_49@hotmail.com
Update : 2016-10-10 09:11:46


 

นายสวัสดิ์ ตวงรัตน์หรดี
Mr.Sawat Tuangrathooradee
ผู้อำนวยการสำนัก สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
Director National Elephant Institute, Under the Patriot of Her Royal Highness Princess Galayani
Tel 0 5424 7980 Fax 0 5424 7896
fioem15@fio.co.thst.2500@hotmail.com
Update : 2016-10-10 09:15:34


 
นายนเรศวร์ สงวนกุล
Mr.Nareht Sa-nguankul
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักอุตสาหกรรมไม้
Director Office of Wood Industry
Tel 0 2241 4714 Fax 0 2241 3144
Tnnrich@hotmail.com
Update : 2015-04-17 09:18:11


 
นายนรินทร์ วรวิลาวัลย์
Mr.Narin Warawilawan
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักธุรกิจและการตลาด
Director Office of Business and Marketing
Tel 0 2282 3243-7 ext. 141 Fax 0 2280 2472
fioem17@fio.co.th
Update : 2015-10-19 07:26:53


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400