นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Office of the Permanent Secretary

92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
พญาไท กรุงเทพฯ 10400
92 Phahonyothin Soi 7, Thanon Phahonyothin
Phayathai
Bangkok 10400
Tel 022788500
Fax 022788500
www.mnre.go.th
Update : 2014-12-11 15:13:22


 

นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์
Mrs.Mingquan Wichayarangsaridh
ปลัดกระทรวง
Permanent Secretary
Tel 0 2278 8543 Fax 0 2278 8545
mingquan.w@hotmail.com
Update : 2014-11-12 16:00:54


 
นายวิจารย์ สิมาฉายา
Mr.Wijarn Simachaya
รองปลัดกระทรวง
Deputy Permanent Secretary
Tel 0 2278 8551 Fax 0 2265 6172
wijarn2002@yahoo.com
Update : 2014-12-03 15:06:06


 
นายเสรี โสภณดิเรกรัตน์
Mr.Seree Sopondirakrat
รองปลัดกระทรวง
Deputy Permanent Secretary
Tel 0 2278 8556 Fax 0 2278 8560
sereeso@hotmail.com
Update : 2014-11-12 16:08:31


 

นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล
Mr.Suphot Tovichakchaikul
รองปลัดกระทรวง
Deputy Permanent Secretary
Tel 0 2278 8548 Fax 0 2278 8550
suphot.t@mnre.mail.go.th
Update : 2014-12-03 15:08:00


 
ว่าง

รองปลัดกระทรวง
Deputy Permanent Secretary

Update : 2014-12-03 17:29:22


 
นายบุญชอบ สุุทธมนัสวงษ์
Mr.Boonchob Suthamanuswong
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง
Chief of Inspector General
Tel 0867833331, 022656198 Fax 022788605
sutha1963@yahoo.com
Update : 2014-12-03 15:13:43


 

นายนพพล ศรีสุข
Mr.Noppon Srisuk
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
Inspector General
Tel 0 2265 6245 Fax 0 2265 6112

Update : 2014-11-12 16:28:43


 
นายชัยพร ศิริพรไพบูลย์
Mr.Chaiporn Siripornpibul
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
Inspector General
Tel 02 2788659 Fax 02 2788660
alekchaiporn@gmail.com
Update : 2014-12-03 15:47:23


 
นางสาวอาระยา นันทโพธิเดช
MissAraya Nuntapotidech
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
Inspector General
Tel 0 2278 8572, 022788573 Fax 0 2278 8574
araya.n@mnre.mail.go.th
Update : 2014-12-03 15:14:35


 

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา
Mr.Rutchada Suriyakul Na Ayutya
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
Inspector General
Tel 0 2265 6297, 081 3449970 rutrutchada@windowslive.com
Update : 2014-12-11 10:27:03


 
นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ
MissSuthiluck Raviwan
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
Inspector General
Tel 0 2278 8569 Fax 0 2278 8571
suthiluck.ra@hotmail.com
Update : 2014-12-11 10:32:58


 
นางรวีวรรณ ภูริเดช
Mrs.Raweewon Bhuridej
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
Inspector General
Tel 02 278 8662 Fax 0 2278 8663
rbhuridij@gmail.com
Update : 2014-12-11 14:34:48


 

นางดวงพร จั่นหยง
Mrs.Doungporn Chanyong
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารกลาง
Director Bureau of Central Administration
Tel 0 2278 8584 Fax 0 2265 6140
dpcdgr@hotmail.com
Update : 2012-03-23 14:52:16


 
นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล
Mr.Prakit Vongsrivattanakul
ผู้อำนวยการ สำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
Director Office of Aviation for Natural Resource Conservation
Tel 0 2278 8674 Fax 0 2278 8673
Prakit_Vong@hotmail.com
Update : 2014-12-03 15:24:38


 
นายทองใบ บุญญาเสนีย์กุล
Mr.Thongbai Boontaseneekul
ผู้อำนวยการ สำนักตรวจและประเมินผล
Director Office of Monitoring and Evaluation
Tel 0 2278 8628 Fax 0 2278 8630
Ome.org@mnre.mail.go.th
Update : 2014-12-03 15:27:30


 

นายอำนาจ ทองเบ็ญญ์
Mr.Amnat Thongben
ผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
Director Policy and Stratecy Office
Tel 0 2278 8641 Fax 0 2265 6125
mnre.oops@gmail.com
Update : 2014-12-03 15:28:42


 
นายสมชาย ศิริสมฤทัย
Mr.Somchai Sirisomruetai
ผู้อำนวยการ สำนักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
Director Office of the State Land Management
Tel 02 278 8606 Fax 0 2278 8608
t.siri115@hotmail.com
Update : 2014-12-03 15:30:20


 
นางอัษฎาพร ไกรพานนท์
Miss Asdaporn Krairapanond
ผู้อำนวยการ สำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
Director Office of Intetnational Coorperation on Natural Resources and Environment
Tel 022788620 Fax 0 2265 6192

Update : 2012-03-22 18:23:19


 

นายอนุกูล วงศ์ใหญ่
Mr.Anukoon Wongyai
ทำหน้าที่ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
Director(acting) Center for Information and Communication Technology
Tel 0 2278 8681 Fax 0 2298 5735
anukoon.w@mnre.mail.go.th
Update : 2014-12-03 15:33:03


 
นางจินตนา เหลืองวิไลย์
Mrs.Jintana Lueangwilai
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน
Senior Professional Level Acting Director of the internal audit Internal audit
Tel 0 2278 8575 Fax 0 2265 6134
http://audit.mnre.go.th
Update : 2014-12-03 15:37:56


 
นางจิตต์วิมล วินิจฉัยกุล

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director(acting) Public Sector development group
Tel 0 2265 6199 Fax 0 2278 8582
psdg.org@mnre.mail.go.th
Update : 2014-12-11 10:41:29


 

นายวิสาล ทฤษฎิคุณ
Mr.Wisan
ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มกฎหมาย

Tel 0 2278 8601,0817007309 Fax 0 2278 8603
wisan_nui@hotmail.com
Update : 2014-12-11 10:36:51


 
ว่าง

ผู้อำนวยการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)
Director Regional Environmental Office 1 (Chiang Mai)
Tel 0 5321 8032-4 Fax 0 5321 8032-4 ext.102
www.reo1@mnre.go.th
Update : 2014-12-03 15:41:46


 
ว่าง

ผู้อำนวยการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)
Director Regional Environmental Office 2 (Lampang)
Tel 0 5422 7201, 0 5421 8605 Fax 0 5422 7207
www.reo02.com
Update : 2014-12-03 15:42:29


 

ว่าง

ผู้อำนวยการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)
Director Regional Environmental Office 3 (Phitsanulok)
Tel 0 5531 1172, 0 5531 1256 Fax 0 5531 1172, 0 5531 1256
www.reo03.go.th
Update : 2014-12-03 15:43:36


 
นายภูวพล ภานุมาศเมธี
Mr.Phuwapon Phanumatmeti
ผู้อำนวยการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (นครสวรรค์)
Director Regional Environmental Office (Nakhonsawan)
Tel 0 5638 3565-7 Fax 0 5638 3565 -7
Reo04.org@mnre.mail.go.th
Update : 2014-12-03 15:44:54


 
นายวรพล จันทร์งาม
Mr.Worapon Chan-ngam
ผู้อำนวยการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)
Director Regional Environmental Office 5 (Nakhon Pathom)
Tel 0 3427 5339-40 Fax 0 3427 5339-40 ext. 1 or 105
http://www.reo05.mnre.com
Update : 2014-12-03 15:51:33


 

ว่าง

ผู้อำนวยการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี)
Director Regional Environmental Office 6 (Nonthaburi)
Tel 0 29688065 Fax 0 2968 8062

Update : 2014-12-03 15:52:47


 
นางสาวจารุภา อยู่พูล
MissJarupa U-pool
ผู้อำนวยการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 (สระบุรี)
Director Regional Environmental Office 7 (Saraburi)
Tel 0 3626 6202,0819060346 Fax 0 3626 7031
reo07.org@mnre.mail.go.th
Update : 2014-12-03 15:53:51


 
ว่าง

ผู้อำนวยการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี)
Director Regional Environmental Office 8 (Ratchaburi)
Tel 0 3232 7602, 0 3232 7603 Fax 0 3231 5044

Update : 2014-12-03 18:44:42


 

นายเฉลียว ลีสง่า
Mr.Chaliew Leesanga
ผู้อำนวยการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)
Director Regional Environmental Office 9 (Udonthani)
Tel 0 4229 2817-8 Fax 0 4229 2819

Update : 2014-11-14 10:07:28


 
ว่าง

ผู้อำนวยการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (ขอนแก่น)
Director Regional Environmental Office 10 (Khon Kaen)
Tel 0 4324 6772-3, 0 4333 1133 Fax 0 4323 6107

Update : 2014-12-03 18:45:55


 
นางจันทนา ภาคย์ทองสุข
Mrs.Chantana Bharktongsook
ผู้อำนวยการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา)
Director Regional Environmental Office 11 (Nakornrachasima)
Tel 0 4424 2818 Fax 0 4424 3480
Chantana.b@mnre.mail.go.th
Update : 2014-11-13 17:19:10


 

นายวิรุฬห์ ฤกษ์ธนะขจร
Mr.Wiroon Lerkthanakajon
ผู้อำนวยการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี)
Director Regional Environmental Office 12 (Ubon Ratchathani)
Tel 0 4528 5071-2 Fax 0 4528 5073, 0 4531 4705

Update : 2014-12-03 16:04:14


 
นายสุวรรณ นันทศรุต
Mr.Suwan Nanthasarut
ผู้อำนวยการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)
Director Regional Environmental Office 13 (Chonburi)
Tel 0 3828 2381, 0 3828 2383 Fax 0 3827 5420
www.reo13.go.th , reo13.org@mnre.mail.go.th , envi13@hotmail.com
Update : 2014-12-03 16:05:29


 
นายยงยุทธ พนิตอังกูร
Mr.Yongyut Panitaungkul
ผู้อำนวยการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี)
Director Regional Environmental Office 14 (Suratthani)
Tel 0 7727 2789 Fax 0 7727 2584
www.reo14.go.th
Update : 2014-12-03 16:06:53


 

นางสาวพรศรี สุทธนารักษ์
MissPornsri Sutanaruk
ผู้อำนวยการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต)
Director Regional Environmental Office 15 (Phuket)
Tel 0 7621 9329, 0 7621 9415 Fax 0 7621 9603
www.reo15.net, eo15_org@mnre.mail.go.th
Update : 2014-12-03 16:08:45


 
นายฮาเล็ม เจะมาริกัน
Mr.Halem J.marigan
ผู้อำนวยการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา)
Director Regional Environmental Office 16 (Songkhla)
Tel 0 7431 1882 ext.14 Fax 0 7431 3419 ext. 13
www.rep16.mnre.go.th, jongjit.n@mnre.go.th, reo16.org@mnre.mail.go.th
Update : 2014-11-19 15:16:40


 
นายอาคม ยุทธนา
Mr.Arkom Yuttana
ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่
Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Krabi
Tel 0 7562 2787 Fax 0 7562 2787
krabimnre@hotmail.com
Update : 2014-12-04 08:53:01


 

นายสรพงษ์ โกสุวินทร์
Mr.
ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร
Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Kamphaengphet
Tel 0 5571 1288 Fax 0 5571 2956

Update : 2014-11-14 15:48:57


 
นายวิชัย ตะวัน
Mr.Vichai Tawan
ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์
Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Kalasin
Tel 0 4381 1778 Fax 0 4381 1778
kalasin.org@mnre.mail.go.th
Update : 2014-12-03 16:58:52


 
นายสินธพ โมรีรัตน์
Mr.Sintop Moreeratana
ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี
Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Kanchanaburi
Tel 0 3462 2910 Fax 0 3451 4415
kanchanaburi.org@mnre.mail.go.th
Update : 2014-12-03 18:31:51


 

นายสมาน มานะกิจ
Mr.Saman Manakit
ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น
Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Khon Kaen
Tel 0 4323 7971, 0 4324 5115, 0 4323 6687 Fax 0 4323 7279
khonkaen.org@mnre.mail.go.th
Update : 2014-12-03 18:50:01


 
นางสาวเยาวนีย์ สุทธิพงศ์
MissYoawanee Suttipong
ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี
Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Chanthaburi
Tel 0 3931 3404 Fax 0 3931 3404
http://chanthaburi.mnre.go.th
Update : 2014-12-03 17:44:19


 
ว่าง

ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา
Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Chachoengsao
Tel 0 3851 1053 Fax 0 3851 1053
Chachoengsao.org@mnre.mail.go.th
Update : 2014-12-03 18:50:33


 

นายวีระ ทองประไพ
Mr.Weera Thongprapai
ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Chonburi
Tel 0 3839 8268-9 Fax 0 3839 8268-9
Chonburi.org@mnre.go.th
Update : 2014-12-03 17:28:38


 
นายสันติ บรรเทิงจิตร
Mr.Santi Bunteongjit
ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท
Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Chainat
Tel 0 5641 1013 Fax 0 5641 1013
chainat.org@mnre.mail.go.th
Update : 2014-12-03 17:32:53


 
นายอิสระ พรหมเดชบุญ
Mr.Issara Phromdetbun
ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ
Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Chaiyaphum
Tel 0 4481 1466 , 0817520156 Fax 0 4481 1478
Cyp-env@hotmail.com
Update : 2014-12-03 15:24:01


 

ว่าง

ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย
Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Chiangrai
Tel 0 5360 0816 Fax 0 5360 0816
www.chiangrai.mnre.go.th, Chiangrai@mnre.go.th
Update : 2014-12-11 15:05:55


 
นายจงคล้าย วรพงศธร
Mr.Chongklai Worapongsathorn
ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Chiang Mai
Tel 0 53112725-6 Fax 0 5311 2674
http://chiangmail.mnre.go.th
Update : 2014-12-03 16:57:21


 
นายขจรศักดิ์ ละอองเทพ
Mr.Khajornsak La-oangthep
ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร
Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Chumphon
Tel 0 7751 2166 Fax 0 7751 2168
chumphon.org@mnre.mail.go.th
Update : 2014-12-03 17:34:44


 

นายไพศาล ธนะเพิ่มพูล
Mr.paisarn Tanapermpool
ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด
Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Trad
Tel 0 3951 1157 Fax 0 3952 0057
Trat.org@mnre.go.th
Update : 2014-12-03 17:37:33


 
นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์
Mr.Phudhiphong Suraphruk
ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก
Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Tak
Tel 0 5551 2153 Fax 0 5551 2153

Update : 2014-12-03 17:38:30


 
นายมนภัทร วังศานุวัตร
Mr.Monpat Wungsanuwat
ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง
Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Trang
Tel 0 7521 8983 Fax 0 7522 0305
Trang.org@mnre.mail.go.th
Update : 2012-03-23 11:03:34


 

นายชัยรัตน์ หินทอง
Mr.Chairat Hinthong
ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก
Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Nakhonnayok
Tel 0 3731 1776 Fax 0 3731 1291

Update : 2014-12-03 18:57:42


 
นายพรศักดิ์ ภู่อิ่ม
Mr.Pornsak Phuim
ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม
Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Nakhonpathom
Tel 0 3434 0025-6 Fax 0 3434 0025
nptmnre.com
Update : 2014-12-03 17:40:30


 
นายวิทยา วานิช
Mr.Wittaya Wanit
ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม
Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Nakhonphanom
Tel 0 4251 1272 Fax 0 4251 1272

Update : 2014-12-04 08:47:17


 

นายวิชัย อุดมรัตนศิลป์
Mr.Vichai Udomratanasilp
ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา
Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Nakhonratchasima
Tel 0 4421 4377, 0817520358 Fax 0 4421 4908
koratnreo.org@mnre.mail.go.th
Update : 2014-12-11 15:26:19


 
นายสวัสดิ์ อั้นเต้ง
Mr.Sawat Unteng
ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช
Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Nakhon Si thammarat
Tel 0 7534 1010 Fax 0 7531 8370
www.nakhonsithammarat.mnre.go.th
Update : 2014-12-03 17:40:46


 
นายสมพงษ์ สิทธิโชคสกุลชัย
Mr.Sompong Sithichoksakulchai
ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์
Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Nakhonsawan
Tel 0 5622 8058 Fax 0 5622 8058
nakhonsawan.org@mnre.go.th
Update : 2014-12-03 17:43:32


 

นายนรินทร์ สายซอ
Mr.Narin Saisor
ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี
Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Nonthaburi
Tel 0 2580 0727-8 Fax 0 2580 0727
nonthaburi.org@mnre.mail.go.th
Update : 2014-12-03 17:45:43


 
นายสามารถ ขุนศรีหวาน
Mr.Samart Khunsriwan
ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส
Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Narathiwat
Tel 0 7364 2651 Fax 0 7364 2652
Narathiwat.org@mnre.mail.go.th
Update : 2014-12-03 17:47:54


 
นายประสิทธิ์ พัฒนใหญ่ยิ่ง
Mr.Prasit Puttanayaiying
ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน
Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Nan
Tel 0 5471 0136 Fax 0 5471 0136 ext. 21
Prasit_tonkla@hotmail.xom
Update : 2014-12-03 17:50:59


 

นายสายยนต์ สีหาบัว
Mr.Saiyont Srihabua
ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์
Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Buriram
Tel 0 44666553-4 Fax 0 44666553-4
Saiyont_s@hotmail.com
Update : 2014-12-03 18:27:22


 
นายประเสริฐ ชุตาภรณ์
Mr.Prasert Chutaporn
ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ
Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Bueng Kan
Tel 0 4240 3275,042 403 277 Fax 0 4240 3275,042 403 277
Buengkan.org@mnre.mail.go.th
Update : 2014-12-04 08:55:40


 
ว่าง

ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี
Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Pattani
Tel 0 7346 0073 Fax 0 7346 0073

Update : 2014-12-03 18:54:21


 

นายอร่าม ศรีปรางค์
Mr.Aram Sriprang
ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Prachuapkhirikhan
Tel 0 3260 2496 Fax 0 3260 2496 ext.12
Prachuapkhirikhan.mnre.go.th, prachuapkhirikhan@mnre.go.th
Update : 2014-12-03 18:31:11


 
นายชูศักดิ์ ตั้งศิริไพบูลย์
Mr.Chusak Tangsiripaiboon
ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี
Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Prachinburi
Tel 0 3745 4326 Fax 0 3745 327
prachinburi.org@mnre.mail.go.th
Update : 2014-12-03 18:34:17


 
นายวัชระ ชมภูศรี
Mr.Wachara Chompoosri
ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี
Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Pathumthani
Tel 0 2581 6341 Fax 0 2581 6341
pathumtani.org@mnre.mail.go.th
Update : 2014-12-03 17:22:45


 

นายพิภพ พัชรพรรณสกุล
Mr.Pipop Phatcharaphansakul
ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี
Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Phetchaburi
Tel 0 3242 8028 Fax 0 3242 8802
phetchaburi.org@mnre.mail.go.th
Update : 2014-12-03 16:20:50


 
นายสุรชัย อจลบุญ
Mr.Surachai Achalaboon
ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Pranakornsriayutthaya
Tel 0 3533 6356 Fax 0 3533 6356
surachai_29@hotmail.com
Update : 2014-12-03 17:39:10


 
นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์
Mr.Jarasak Nantawong
ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์
Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Phetchabun
Tel 0 5672 9786-7 Fax 0 5672 9786-7
www.phetchabun-mnre.go.th , phetchabun.org@mnre.mail.go.th
Update : 2014-12-04 08:24:04


 

ว่าง

ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา
Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Phang-nga
Tel 0 7644 0619 Fax 0 7644 0619
phang-nga.org@mnre.mail.go.th
Update : 2014-12-11 10:49:30


 
นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ
Mr.Chukiat Pongsiriwan
ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่
Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Phrae
Tel 0 5451 1637 Fax 0 5451 1637
phrae.org@mnre.mail.go.th , C0819614015@hotmail.com
Update : 2014-12-03 16:27:10


 
นายปัญญารัตน์ รังศิลป์
Mr.Panyarat Rungsin
ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา
Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Phayao
Tel 0 5488 7112 Fax 0 5488 7113
phayao.org@mnre.mail.go.th
Update : 2014-12-03 18:36:01


 

นายสา แสงสว่าง
Mr.Sa Sangsawang
ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง
Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Phatthalung
Tel 0 7482 0823 Fax 0 7484 0822
phatthalung.org@mnre.go.th
Update : 2014-12-03 18:37:16


 
นายเกษม สุขวารี
Mr.Kasem Sukvaree
ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต
Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Phuket
Tel 0 7621 1067 Fax 0 7621 1067
phuket.org@mnre.mail.go.th
Update : 2014-12-03 17:16:15


 
นายชมภู มหันตะกาศรี
Mr.Chompoo Mahantakasri
ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดมหาสารคาม
Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Mahasarakham
Tel 0 4377 7900, 0 4377 7899 Fax 0 4377 7900 ext 21
mahasarakham@mnre.go.th
Update : 2014-11-14 16:10:45


 

นายวรพจน์ ผ่องสมัย
Mr.Vorapoj Pongsamai
ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Maehongson
Tel 0 5361 2136, 0 5361 2595 Fax 0 5361 2594
maehongson@mnre.mail.go.th
Update : 2014-12-03 18:56:33


 
นายไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม
Mr.Paiboon Rattanacharoentham
ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Mukdahan
Tel 0 4261 5442, 0 4261 4231 Fax 0 4261 4231
www.mukdahan.mnre.go.th
Update : 2014-12-03 17:21:09


 
นายสมาน สะแต
Mr.Saman Satae
ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา
Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Yala
Tel 0 7321 2787 Fax 0 7321 2786
Mnre_yala@hotmail.com
Update : 2014-12-03 16:31:26


 

นายชานนท์ คำทอง
Mr.Chanonta Kamthong
ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร
Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Yasothon
Tel 0 4571 1737 Fax 0 4571 5657
yasothon.org@mnre.mail.go.th
Update : 2014-12-03 17:42:33


 
นางสาวสุวิน สิทธิบุตระ
MissSuwin Sittibutara
ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Roi-Et
Tel 0 4351 3043, 0 4351 1561 Fax 0 4351 3043
www.mnre.go.th
Update : 2012-03-23 10:09:50


 
นายถิน พิสูจน์
Mr.Thin Pisoot
ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง
Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Ranong
Tel 0 7782 4011 Fax 0 7782 3255
Pisoot24@gmail.com
Update : 2014-12-03 16:33:52


 

นายอาทิตย์ ละเอียดดี
Mr.Arthit Laieddee
ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Rayong
Tel 0 3861 1008 Fax 0 3861 4258
rayong.org@mnre.mail.go.th
Update : 2014-12-03 17:36:28


 
นายสวง สุดประเสริฐ
Mr.sawong sudprasert
ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี
Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Ratchaburi
Tel 0 3233 7041 Fax 0 3232 2037
sawongsud@gmail.com
Update : 2014-12-03 17:37:26


 
นายชุติวัฒน์ ศรทอง
Mr.Shutiwat Sorntong
ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี
Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Lopburi
Tel 0 3641 1060 Fax 0 3642 7671
Lopburi.org@mnre.mail.go.th
Update : 2014-12-03 17:38:33


 

นายฉลอง ของเดิม
Mr.
ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง
Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Lampang
Tel 0 5481 0554, 0 5481 0545 Fax 0 5481 0555
lampang@mnre.mail.go.th
Update : 2014-11-14 16:15:06


 
นายสุวรรณทัสน์ ธนัญชัย
Mr.Suvunatat Thanunchai
ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน
Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Lamphun
Tel 0 5351 0662 Fax 0 5351 0667
lamphun.org@mnre.mail.go.th
Update : 2014-12-03 17:00:28


 
นายยงยุทธ ชำนาญรบ
Mr.Yongyut Chamnanrob
ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย
Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Loei
Tel 0 4281 1112 Fax 0 4281 1112
loei@mnre.mail.go.th
Update : 2014-12-11 15:49:02


 

นายปรีชาญ สามารถ
Mr.
ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ
Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Srisaket
Tel 0 4561 2667, 0 4564 3091 Fax 045611988, 0 4561 2667, 0 4564 3091
sisaket.o@mnre.mail.go.th
Update : 2014-11-14 16:16:45


 
นายอำนาจ เจิมแหล่
Mr.Amnot Jermloe
ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร
Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Sakonnakhon
Tel 0 4271 3432 , 1847 Fax 0 4271 3432 , 1847
sakonnakhon.org@mnre.mail.go.th
Update : 2014-12-03 17:46:03


 
นางจินตวดี พิทยเมธากูล
Mrs.Jintavadee Pittayamatagul
ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา
Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Songkhla
Tel 0 7431 1579 Fax 0 7432 7428
Songkhla.org@mnre.mail.go.th
Update : 2014-12-04 08:44:39


 

นายธนิตย์ หนูยิ้ม
Mr.Tanit Nuyim
ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล
Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Satun
Tel 0 7471 1039 Fax 0 7472 1391
Tanitnuyim@hotmail.com
Update : 2014-12-03 17:08:47


 
นายเก่งกาจ ศรีหาสาร
Mr.Kengkart Srihasarn
ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ
Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Samutprakan
Tel 0 2380 1169 Fax 0 2380 1169
samutprakarn.org@mnre.mail.go.th
Update : 2014-12-03 16:41:13


 
นายเชวง ไชยหลาก
Mr.Chaweang Chaiyalark
ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม
Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Samutsongkhram
Tel 0 3471 3135 Fax 0 3471 3135
nre_samut@hotmail.com
Update : 2014-12-03 16:43:55


 

นายยรรยง เลขาวิจิตร
Mr.Yanyong Lekavijit
ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร
Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Samutsakhon
Tel 0 3441 1681, 0 3481 0300 Fax 0 34181 0300
Samutsakhon@mnre.mail.go.th
Update : 2014-12-12 15:02:19


 
นายสุกิจ รัตนวิบูลย์
Mr.Sukit Rattanaviboon
ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี
Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Saraburi
Tel 0 36211037,0892120348 Fax 0 3622 0454
http://saraburi.mnre.go.th
Update : 2014-12-03 17:31:02


 
นายประพันธ์ กาใจทราย
Mr.Praphan Kajaisai
ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว
Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Srakaew
Tel 0 3742 5500, 0 3742 5039, 0 3742 5275 Fax 0 3742 5038
sakaeo.org@mnre.mail.go.th
Update : 2014-12-03 16:45:12


 

นายสามารถ มีตำเนิน
Mr.Samart Meetumnearn
ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี
Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Singburi
Tel 0 3651 1713 ext 102 Fax 0 3651 1713 ext 103
singburi.org@mnre.mail.go.th
Update : 2014-12-04 08:54:28


 
นายไพรัช นาคทรัพย์
Mr.Pirat Naksub
ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย
Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Sukhothai
Tel 0 5561 3352 Fax 0 5561 0635
https://sukhothai.mnre.go.th
Update : 2014-12-03 17:18:59


 
นายองอาจ ชนะชาญมงคล
Mr.Ongart Chanachanmongkol
ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี
Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Suphanburi
Tel 0 3553 5426 Fax 0 3553 6179
Suphanburi.org@mnre.go.th
Update : 2014-12-03 17:29:34


 

นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์
Mr.Jongrak Songrattananphan
ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Surat Thani
Tel 0 7728 7156 Fax 0 7728 7156
Suratthanemnre@gmail.com
Update : 2014-12-03 17:34:55


 
นายนิรันดร์ สุรัสวดี
Mr.Niran Surassawadi
ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์
Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Surin
Tel 0 4451 8133 Fax 0 4471 3520
http://www.surinmnre.go.th
Update : 2014-12-03 17:07:19


 
นายพิชิต สมบัติมาก
Mr.Pichit Sombatmak
ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย
Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Nongkhai
Tel 0 4242 3971 Fax 0 4242 3971
nongkhai.org@mnre.mail.go.th
Update : 2014-12-03 17:14:51


 

นายสุเมธ ศิริลักษณ์
Mr.Sumet Sirilak
ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร
Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Phichit
Tel 0 5661 1295 Fax 0 5661 1315
http://phichit.mnre.go.th , phichit.org@mnre.mail.go.th
Update : 2014-12-03 17:04:25


 
นายสันธาน มั่นคง
Mr.Santhan Mankhong
ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Nongbualamphu
Tel 0 4231 6707 Fax 0 4231 6707
http://nongbualamphu.mnre.go.th
Update : 2014-12-03 17:26:00


 
นายอนันต์ พรหมดนตรี
Mr.Anant Phromdontree
ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก
Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Phitsanulok
Tel 0 55322630 Fax 0 55322652
phitsanulok.org@mnre.mail.go.th
Update : 2014-12-03 17:27:44


 

นายมิตรชัย อานันทนสกุล
Mr.Mitchai Anantanasakul
ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง
Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Angthong
Tel 0 3561 5995-6 Fax 0 3561 5995-6
http://angthong.mnre.go.th
Update : 2014-12-03 16:48:18


 
นายอภิชัย เชียร์ศิรกุล
Mr.Apichai Cheersirikul
ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี
Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Udonthani
Tel 0 4221 2588 Fax 0 4221 2588
udonthani.mnre@gmail.com
Update : 2014-12-04 08:42:36


 
นายธีระ เงินวิลัย
Mr.Theera Ngoenwilai
ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์
Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Uttaradit
Tel 0813792375 Fax 0 5544 0532
http://uttaradit.mnre.go.th , mnre_utt@hotmail.com
Update : 2014-12-04 08:26:10


 

นายไพโรจน์ ปานสมุทร์
Mr.Pairod Pansamut
ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี
Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Uthaithani
Tel 0817521077 Fax 0 5651 3159
uthaithani_mnre@hotmail.com
Update : 2014-12-03 16:52:10


 
นายสุเมธ อำภรณ์
Mr.Sumate Amporn
ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดอุบลราชธานี
Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Ubonratchathani
Tel 045344642 Fax 045344643
ubonratchathani.mnre.go.th
Update : 2014-12-03 16:55:06


 
นายดุลยวิชญ์ รัตนภาค
Mr.Dulyawit Rattanapak
ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ
Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Amnatcharoen
Tel 0 4552 3235 Fax 0 4552 3237
http://amnatcharoen.mnre.go.th/main.php?filename=index , amnatmnre@hotmail.com
Update : 2014-12-03 16:50:33


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400