นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
Pollution Control Department

92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
พญาไท กรุงเทพฯ 10400
92 Soi Phahon Yothin 7, Thanon Phahon Yothin
Payathai
Bangkok 10400
Tel 0 2298 2000
Fax 0 2298 5373

Update : 2014-11-04 14:56:04


 

นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง
Mr.Wichien Jungrungruang
อธิบดี
Director - General
Tel 0 2298 2121-2 Fax 0 2298 5376

Update : 2014-11-04 14:36:59


 
นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์
Mrs.Sunee Piyapanpong
รองอธิบดี
Deputy Director - General
Tel 0 2298-2150 Fax 0 2298-5379

Update : 2014-11-04 14:40:34


 
นายสุวิทย์ ขัตติยวงศ์
Mr.Suvit Kuttiyawong
รองอธิบดี
Deputy Director - General
Tel 0 2298 2753 Fax 0 2298 5378

Update : 2014-11-04 14:39:59


 

น.ส.วชิรา แสงศรี
MissVachira Sangsri
เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม
Secretary Office of the Secretary
Tel 0 2298 2010 Fax 0 2298 5371

Update : 2014-11-04 14:41:36


 
นายสุชิน สังขพงษ์
Mr.Suchin Sangkhapong
ผู้อำนวยการกอง กองนิติการ
Director Legal Division
Tel 0 2298 2357 Fax 0 2298 5390

Update : 2014-11-04 14:42:43


 
นางกัญชลี นาวิกภูมิ
Mrs.Kanchalee Navickabhum
ผู้อำนวยการกอง กองแผนงานและประเมินผล
Director Planning Analysis and Evaluation Divison
Tel 0 2298 2435 Fax 0 2298 5394

Update : 2014-11-04 14:46:49


 

นายอนุพันธ์ อิฐรัตน์
Mr.Anuphan Ittharatana
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย
Director Waste and Hazardous Substances Management Bureau
Tel 0 2298 2399 Fax 0 2298 5393

Update : 2014-11-04 14:47:10


 
นายรังสรรค์ ปิ่นทอง
Mr.Rangsan Pinthong
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักจัดการคุณภาพน้ำ
Director Water Quality Management Bureau
Tel 0 2298 2124 Fax 0 2298 5380

Update : 2014-11-04 14:46:06


 
น.ส.จงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล
MissJongjit Niranathmateekul
ผู้อำนวยการ สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
Director Air Quality and Noise Management Bureau Director
Tel 0 2298 2253 Fax 0 2298 5385

Update : 2014-11-04 14:49:02


 

น.ส.ผานิต รัตสุข
MissPhanit Ratasuk
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายตรวจและบังคับการ
Director Inspection and Enforcement Division
Tel 0 2298 2503 Fax 0 2298 5396

Update : 2014-11-04 14:50:34


 
นายเจนจบ สุขสด
Mr.Janejob Suksod
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ
Director Environmental Quality and Laboratory Division
Tel 0 2298 2082 Fax 0 2298 53

Update : 2014-11-04 14:53:30


 


หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Chief Public Section Development Group
Tel 0 2298 2230 Fax 0 2298 5382

Update : 2014-11-04 14:55:08


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400