นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    กรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง
กรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง
Department of Marine and Coastal Resources

120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
120 Moo 3 Cheangwattana 7 Rd,
Laksi
Bangkok 10210
Tel 0 2141 1248
Fax 0 21439242
www.dmcr.go.th
Update : 2012-02-28 11:31:38


 

นายชลธิศ สุรัสวดี
Mr.Chonlatid Suraswadi
อธิบดี
Director - General
Tel 0 2141 1234 , 089 923 6335 Fax 0 2 141 7926
supergreen43@hotmail.com
Update : 2014-10-02 11:02:40


 


รองอธิบดี
Deputy Director General

Update : 2014-10-02 13:22:39


 
นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ
MissSuthiluck Raviwan
รองอธิบดี
Deputy Director - General
Tel 0 2141 1369 Fax 0 2 143 8317
suthiluck@dmcr.go.th
Update : 2014-10-02 11:01:17


 

นายสมศักดิ์ พิริยโยธา
Mr.Somsak Piriyayotha
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรทางชายฝั่งและป่าชายเลน
Expert Coastal and Mangrove Resources Management
Tel 0 2141 1236 Fax 02 143 8675
sakptt@gmail.com
Update : 2014-10-02 11:03:39


 
นายวุฒิชัย เจนการ
Mr.Vudhichai Janekarn
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรทางทะเล
Marine Resources Management Specialist
Tel 0 81173 1148 Fax 02 143 8675
vudhichaij@hotmail.com
Update : 2014-10-02 11:04:37


 
นายสมบัติ ภู่วชิรานนท์
Mr.Sombat Poovachiranon
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ
Director of Phuket Marine Biological Center
Tel 02 141 1360,081 173 1149 Fax 02 143 8675
poovachiranon@hotmail.com
Update : 2014-10-02 11:14:39


 

นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี
Mr.Pinsak Suraswadi
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน

Tel 02 141 1383 , 081 803 9403 Fax 02 143 9259
pinsak@gmail.com
Update : 2014-10-02 13:39:42


 
นายโสภณ ทองดี
Mr.Sopol Thongdee
ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
Director of Marine and Coastal Resources Concervation
Tel 0 2141 1385,081 173 1168 .085 186 5713 Fax 0 2143 9264
so_far_05@hotmail.com
Update : 2014-10-02 11:26:37


 
นายชากรี รอดไฝ
Mr.Chakree Rodfai
ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
Director of Mangrove Resources Concervation
Tel 0 2141 1317, 08 1898 7724 Fax 0 2143 9257
chakree_46@hotmail.com
Update : 2014-10-02 11:28:40


 

นายธนา ยิ่งเจริญ
Mr.Dhana Yingcharoen
ผู้อำนวยการกองแผนงาน
Director of Planning Division
Tel 0 2141 1267, 08 1173 1142 Fax 0 21439244
dyingcharoen@hotmail.com
Update : 2014-10-02 11:30:31


 
นายพชรพง ทุมมาศ
Mr.Phacharapong Toommas
เลขานุการกรม
Department Secretary
Tel 0 2141 1243, 08 1173 1168, 08 5186 5713 Fax 0 2143 9242
pongmass959@gmail.com
Update : 2014-10-02 13:02:36


 
นายรักชาติ สุขสำราญ
Mr.Rakchat Suksamran
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Public Sector Development Division
Tel 0 2141 1313, 08 1821 7615 Fax 0 2143 9252
srakchat@yahoo.com
Update : 2014-10-02 13:04:01


 

นายสิรภพ พูนเพชร
Mr.Sirapop Phoonphech
หัวหน้ากลุ่มนิติการ
Head of Legal Division
Tel 0 2141 1293, 0 2141 1295, 08 9167 9063 Fax 0 2143 9247
sirapop_law@hotmail.com
Update : 2014-10-02 13:06:05


 
นายประกาศ พันธุมา
Mr.Prakat Puntuma
ผู้อำนวยการส่วนการเจ้าหน้าที่
Director of Personnel Group
Tel 0 2141 1302,081 860 4919 Fax 0 2143 9250
puntuma@gmail.com
Update : 2014-10-02 13:16:26


 
นายปรานต์ ดิลกคุณากุล
Mr.Pran Dilokekunakul
ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร
Director of Corporate Communications Group
Tel 0 2141 1300, 0 2141 1296 Fax 0 2143 9249
pran_dil@hotmail.com
Update : 2014-10-02 13:17:47


 หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
Internal Auditing Division

Update : 2014-10-02 13:20:25


 
นางเสาวลักษณ์ วิญญูนันทกุล
Mrs.Saowalak Winyoonantakul
หัวหน้าฝ่ายการต่างประเทศ
Chief of Foreign Affairs Group
Tel 0 2141 1267, 08 1 866 0714 Fax 0 2143 8163
saowiny@yahoo.com, foreign@dmcr.go.th
Update : 2014-10-02 13:28:32


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400