นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    กรมทรัพยากรธรณี
กรมทรัพยากรธรณี
Department of Mineral Resources

75/10 ถนนพระราม 6
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Rama VI Rd
Ratchathewi
Bangkok 10400
Tel 0 2621 9603-5
Fax 0 2621 9602
www.dmr.go.th
Update : 2015-01-29 16:11:18


 

นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์
Mr.Supot Jermsawatdipong
อธิบดี
Director - General
Tel 02-621 9501-3 Fax 02-621 9504
Supot@dmr.mail.go.th
Update : 2015-06-09 15:17:53


 
นายวรศาสน์ อภัยพงษ์
Mr.Worasart Apaipong
รองอธิบดี
Deputy Director - General
Tel 02-621 9517 Fax 02-621 9514
Worasart.a@gmail.com
Update : 2014-11-26 17:17:30


 
นายทศพร นุชอนงค์
Mr.tawsaporn Nuchanong
รองอธิบดี
Deputy Director - General
Tel 02-621 9507 Fax 02-621 9514
tawsaporn@dmr.mail.go.th
Update : 2014-11-26 17:17:05


 

นายสมหมาย เตชวาล
Mr.Sommai Techawan
ผู้ตรวจราชการกรม
Inspector
Tel 02-621 9511 Fax 02-621 9511
sommai@dmr.go.th
Update : 2014-11-26 17:19:29


 
นายนราเมศวร์ ธีระรังสิกุล
Mr.Naramase Teerarungsigul
รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ปรึกษาทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี
Senior Expert, Mineral Resource Management
Tel 02-621 9565 Fax 02-621
naramase@hotmail.com
Update : 2015-01-29 15:07:14


 
นายมานพ รักษาสกุลวงศ์
Mr.Manop Raksasakulwong
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาธรณี
Senior Expert, Geological Research and Development
Tel 02-621 9633 Fax 02-621
manopraksa@gmail.com
Update : 2014-11-26 17:38:33


 

นายบุญรุ่ง เสืองามเอี่ยม
Mr.Boonroong Suangarmiam
เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม
Director Office of the Secretary
Tel 02-621 9529 Fax 02-621 9531
br@dmr.go.th
Update : 2015-01-29 16:12:54


 
นายมนตรี เหลืองอิงคะสุต
Mr.Montri Luengingkasut
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักธรณีวิทยา
Director Bureau of Geological Survey
Tel 02-621 9650 Fax 02-621 9651
montri@dmr.go.th
Update : 2012-03-29 12:10:24


 
นายนิวัต มณีขัติย์
Mr.Niwat Maneekhut
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักทรัพยากรแร่
Director Bureau of Mineral Resources
Tel 02-621 9772 Fax 02-621 9773
niwat.m@mre.mail.go.th
Update : 2014-11-28 17:27:02


 

นายไวพจน์ วรกนก
Mr.Waiyapt Wqrakanok
ผู้อำนวยสำนัก สำนักเทคโนโลยีธรณี
Director Bureau of Geotechnology
Tel 0 2621 9611 Fax 0 2621 9612

Update : 2015-01-29 15:19:31


 
นายสมบุญ โฆษิตานนท์
Mr.Somboon Khositanont
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม
Director Bureau of Environment Geology
Tel 02-621 9791 Fax 02-621 9795
somboon@dmr.go.th
Update : 2014-11-28 17:30:42


 
นายต่อศักดิ์ ประสมทรัพย์
Mr.Torsak Prasomsup
ผู้อำนวยการกอง กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี
Director Division of Mineral Resources Analysis and Identification
Tel 02-621 9551 Fax 02-621 9554
Torsak@dmr.mail.go.th
Update : 2015-01-29 15:21:36


 

นายสุรชัย ศิริพงษ์เสถียร
Mr.Surachai Siripongsatian
ผู้อำนวยการกอง กองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี
Director Geological Resourecs Conservation and Management Division
Tel 02-621 9809 Fax 02-621 9820-21
surachai@dmr.mail.go.th
Update : 2014-11-28 17:48:10


 
นายวินัต พุฒเหียง
Mr.Winat Phuthiang
ผู้อำนวยการกอง กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์
Director Division of Fossil Protection
Tel 02-621 9639 Fax 02-621 9641
winat@dmr.mail.go.th
Update : 2014-11-28 17:54:51


 
นายอนุกูล วงศ์ใหญ่
Mr.Anukoon Wongyai
ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรธรณี
Director Geological Resources Information Center
Tel 02-621 9696 Fax 02-621 9689
anukoon@dmr.mail.go.th
Update : 2014-11-28 17:59:01


 

นายทินกร ทาทอง
Mr.Tinnakorn Tatong
ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานทรัพยากรธรณีเขต 1 (ลำปาง)
Director Department of Mineral Resources Regional Office 1 (Lampang)
Tel 054-282 049-50 Fax 054-282 159
ttatong@hotmail.com
Update : 2014-11-28 18:01:53


 
นายนิมิตร ศรคลัง
Mr.Nimit Sornklang
ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานทรัพยากรธรณีเขต 2 (ขอนแก่น)
Director Mineral Resources Regional Office 2 (Khon Kaen)
Tel 0 4324 3960 Fax 0 4324 3961
nimit@dmr.mail.go.th
Update : 2014-11-28 18:07:16


 
นางสุรีย์ ธีระรังสิกุล
Mrs.Suree Teerarungsigul
ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานทรัพยากรธรณีเขต 3 (ปทุมธานี)
Director Mineral Resources Ragional Office 3 (Pathum Thani)
Tel 02-902 7684 Fax 02-902 7695
tee_suree@yahoo.com
Update : 2014-11-28 18:17:18


 

นายธวัชชัย เทพสุวรรณ
Mr.Thawatchai Tetsuwan
ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานทรัพยากรธรณีเขต 4 (สุราษฎร์ธานี)
Director Department of Mineral Resources Regional Office 4 (Surat Thani)
Tel 02-621 9835 Fax 02-621 9835
t_tepsuwan@yahoo.com
Update : 2012-03-26 14:12:54


 
-- -
-- -
- กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร
- Public Sector Development Group
Tel 02-621 9561 Fax 02-621 9564

Update : 2015-01-29 15:15:59


 
นายวรศาสน์ อภัยพงษ์
Mr.Worasart Apaipong
หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
Director The Protection of Ethics Group
Tel 02-621 3565 Fax -
Worasart.a@gmail.com
Update : 2014-11-28 18:24:03


 

นายบุญรุ่ง เสืองามเอี่ยม
Mr.Boonroong Suangarmiam
ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มงานนิติการ
Director Legal Affairs Group
Tel 02-621 9851 Fax 02-621 9709
br@dmr.go.th
Update : 2012-03-26 10:04:14


 
-- -
-- -
- กลุ่มตรวจสอบภายใน
- Internal Audit Group
Tel 02-621 9855 Fax 02-621 9527
-
Update : 2014-11-28 17:22:54


 
นายสุรีย์ เกณฑ์มา
Mr.Suree Gainma
ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการประชาชน
Director of Public Relations Center for Public Service
Tel 02-621 9901 Fax 02-621 9602
suree.gainma@yahoo.com
Update : 2012-03-23 14:46:30


 

นางสาวโชติมา ยามี
MissChotima Yamee
ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์
Director Phuwiang Fossil Research Center and Dinosaur Museum
Tel 043-438 204 Fax 043-438 204
chotimay@yahoo.com
Update : 2012-03-23 14:03:25


 
นางสาวอรอุมา สุ่มมาตย์
MissOrn-Uma Summart
ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์สิริธร
Director Sirindhorn Museum
Tel 043-871615 Fax 043-871 614
o_summart@hotmail.com
Update : 2015-02-05 09:56:18


 
นางมิลธิตา มณีนัย
MrsMiltitha Maneenai
ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี
Director National Geological Museum
Tel 02-902 7695 Fax 02-902 7695
phuphin@hotmail.co.th
Update : 2012-03-26 10:11:03


 

นางสาวดรุณี สายสุทธิชัย
MissDarunee Saisuttichai
ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์วิจัยทรัพยากรแร่และหิน จ.ระยอง
Director Rock and Mineral Research Center
Tel 038-647 569 Fax 038-647476
darune_s@hotmail.com
Update : 2014-11-28 18:22:03


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400