นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    กรมทรัพยากรน้ำ
กรมทรัพยากรน้ำ
Department of Water Resources

180/3 อาคารกรมทรัพยากรน้ำ ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน
พญาไท กรุงเทพฯ 10400
180/3 Department of Water Resources Building Rama VI Road.,Soi 34, Samsen Nai
Phayathai
Bangkok 10400
Tel 0 2271 6000
Fax 0 2271 6004
www.dwr.go.th
Update : 2014-11-04 09:17:38


 

นายจตุพร บุรุษพัฒน์
Mr.Jatuporn Buruspat
อธิบดี
Director - General
Tel 0 2271 6115 Fax 0 2271 6118
jatuporn.b@dwr.mail.go.th
Update : 2014-11-03 17:37:37


 
นายนิวัติชัย คัมภีร์
Mr.Niwatchai Khampee
รองอธิบดี
Deputy Director General
Tel 0 2271 6133 Fax 0 2271 6134
niwatchai.k@dwr.mail.go.th
Update : 2014-11-04 09:01:26


 
ว่าง -
-- -
รองอธิบดี
Deputy Director General
Tel 0-2271-6144 Fax 0-2298-6620
-
Update : 2014-12-03 15:51:19


 

นายบุญจง จรัสดำรงนิตย์
Mr.Boonjong Jarusdumrongdnit
รองอธิบดี
Deputy Director General
Tel 0 2271 6122 Fax 0 2298 6600
boonjong.j@dwr.mail.go.th
Update : 2014-11-04 09:03:47


 
-ว่าง -
-- -
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
Chief Inspector General, Department of.
Tel 0 2271 6194 Fax 0 2271 6191
-
Update : 2014-12-03 15:53:13


 
-ว่าง -
-- -
ผู้ตรวจราชการกรม
Inspector General of the Department.
Tel 0 2271 6194 Fax 0 2271 6191
-
Update : 2014-12-03 15:53:30


 

นายมงคล หลักเมือง
Mr.Mongkol Lukmuang
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง สำนักบริหารกลาง
Director of Bureau of Central Administration Bureau of Central Administration
Tel 022716180 Fax 0-2271-6180
lukmuang@gmail.com
Update : 2014-12-04 10:51:47


 
นายสาธิต สื่อประเสริฐสุข
Mr.Satit Seuprasertsuk
ผู้อำนวยการ ศูนย์ป้องกันวิกฤตน้ำ
Director, Water Quality Crisis Prevention Division Acting Director, Water Crisis Prevention Center Water Crisis Prevention Center
Tel 0-2271-6415 Fax 0-2298-6629
konbannork@gmail.com
Update : 2014-12-08 10:05:49


 
นางสาวพสชนัน สุภาคกุลธร
MissPhoschanan Supakkulthorn
ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ
Director, Technology Center of Water Resources Technology Center of Water Resources
Tel 0-2271-6131 Fax 0-2271-6130
puschaa@gmail.com
Update : 2014-12-08 10:53:31


 

นายนิรุติ คูณผล
Mr.Nirut Koonphol
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ
Director, Bureau of Water Resources Policy and Planning Bureau of Water Resources Policy and Planning
Tel 0-2271-6136 Fax 0-2298-6627
nirut2@yahoo.com
Update : 2014-12-08 10:48:47


 
นายธีระวุฒิ สุคนธประดิษฐ
Mr.Terawut Sukontapradit
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยา สำนักวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยา
Director, Bureau of Research Development Bureau of Research Development
Tel 0-2271-6188 Fax 0-2298-6615
terawut.s@dwr.mail.go.th, bankkung50@hotmail.com
Update : 2014-12-08 10:59:05


 
นายชูพันธ์ บุญยเนตร
Mr.Choophan Boonyanate
ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ สำนักบริหารจัดการน้ำ
Director, Bureau of Water Management Bureau of Water Management
Tel 0-2271-6171 Fax 0-2298-6608-9
choo_97@hotmail.com
Update : 2014-12-08 11:04:32


 

นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์
MissAmornrat Phumsripak
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานมวลชน สำนักส่งเสริมและประสานมวลชน
Director, Bureau of Mass Promotion and Coordination Bureau of Mass Promotion and Coordination
Tel 0-2271-6177 Fax 0-2298-6610
khuntoy8357@gmail.com
Update : 2014-12-08 11:13:49


 
นายนิรุติ คูณผล
Mr.Nirut Koonphol
ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
Director, Bureau of Water Resources Policy and Planning Acting Director, Bureau of Internationnal Cooperation Bureau of Internationnal Cooperation
Tel 0-2271-6166 Fax 0-2271-6165
nirut2@yahoo.com
Update : 2014-12-08 11:20:03


 
นายนิรุติ คูณผล
Mr.Nirut Koonphol
ผู้อำนวยการสำนักบริหารลุ่มน้ำโขง สำนักบริหารลุ่มน้ำโขง
Director, Bureau of Water Resources Policy and Planning Acting Director, Bureau of Mekong Managment Bureau of Mekong Management
Tel 0-2298-6605 Fax 0-2298-6605
nirut2@yahoo.com
Update : 2014-12-08 14:50:38


 

นายประสิทธิ์ พัวทวี
Mr.Prasit Puathawee
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ
Director, Bureau of Water Resources Development Bureau of Water Resources Development
Tel 0-2298-6607 Fax 0-2298-6607
p.992009@hotmail.com
Update : 2014-12-08 11:38:42


 
นายสมนึก สุขช่วย
Mr.Somnuk SookChaoy
ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ
Director, Bureau of Water Resources Conservation and Rehabilitation Bureau of Water Resources Conservation and Rehabilitation
Tel 0-2271-6151 Fax 0-2298-6602
somnuk_2501@yahoo.co.th
Update : 2014-12-08 11:48:28


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400