นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
Department of Groundwater Resources

26/83 ซอยงามวงศ์วาน 54 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
26/83 Soi Ngamwongwan 54 Ngamwongwan Rd., Ladyao
Chatuchak
Bangkok 10900
Tel 0 2666 7000
Fax 0 2666 7059
www.dgr.go.th
Update : 2017-10-30 19:44:51


 

นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล
MissJongjit Niranathmateekul
รักษาราชการแทนอธิบดี
Acting Director - General
Tel 0 2666 7111 Fax 0 2666 7116
jongjit.n@dgr.mail.go.th
Update : 2018-02-27 14:04:19


 
นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี
Mrs.Oranuj Lorphensri
รองอธิบดี
Deputy Director General
Tel 0 2666 7333 Fax 0 2666 7337
oranuj.l@dgr.mail.go.th
Update : 2017-10-30 19:47:28


 
นายกุศล โชติรัตน์
Mr.Kukon Chotira
รองอธิบดี
Deputy Director General
Tel 0 2666 7222 Fax 0 2666 7224
kuson.c@dgr.mail.go.th
Update : 2019-03-25 14:39:57


 

นายชัยวัฒน์ ดุษฎีพาณิชย์
Mr.Chaiwat Dussadeepanich
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานทรัพยากรน้ำบาดาล)
Specialist
Tel 0 2666 7206 Fax 0 2666 7207
chaiwat.d@dgr.mail.go.th
Update : 2017-10-30 19:48:12


 
นางสาวกัญญา เดือนนวล
Ms.Kanya Duennuan
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน(งานทรัพยากรน้ำบาดาล)
Acting Specialist
kanya.d@dgr.mail.go.th
Update : 2019-03-25 14:46:25


 
นายประกอบ อยู่คง
Mr.Prakorb Ukong
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาล
Acting Specialist
Tel 0 2666 7243 prakorb.k@dgr.mail.go.th
Update : 2019-03-25 14:50:35


 

นางดวงพร จั่นหยง
Mrs.Duangporn chanyong
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารกลาง
Director Office of General Affairs
Tel 0 2666 7011 Fax 0 2666 7014
duangporn.c@dgr.mail.go.th
Update : 2017-10-30 19:57:48


 
นางสาวดวงมณี จั่นเพิ่ม
Ms.Doungmanee Janperm
ผู้อำนวยการ กองแผนงาน
Director Planning Division
Tel 0 2666 7066 Fax 0 2666 7085
doungmanee.j@dgr.mail.go.th
Update : 2017-10-30 19:58:41


 
นางสาวชรินทิพย์ กองศิลป์
Ms.Charintip Kongsin
ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director Public Sector Development Group
Tel 0 2666 7121 Fax 0 2666 7123
charintip.k@dgr.mail.go.th
Update : 2017-10-30 19:55:49


 

นางสังวาลย์ จินต์แสวง
Mrs.Sungwan Jinsawaeng
ผู้อำนวยการ กลุ่มตรวจสอบภายใน
Director Internal Audit Group
Tel 0 2666 7131 Fax 0 2666 7134
sungwan.g@dgr.mail.go.th
Update : 2017-10-30 19:57:14


 
นายกู้เกียรติ โยมศิลป์
Mr.Kukiat Yomsin
ผู้อำนวยการ กลุ่มนิติการ
Acting Director Legal Group
Tel 0 2666 7141 Fax 0 2666 7147
kukiat.y@dgr.mail.go.th
Update : 2017-10-30 20:00:03


 
นางสาววิลาวัณย์ ไทยสงคราม
Ms.Vilavan Thaisongkram
ผู้อำนวยการ สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล
Director Bureau of Groundwater Control
Tel 0 2666 7305 Fax 0 2666 7313
vilavan.t@dgr.mail.go.th
Update : 2017-10-30 20:00:45


 

นายมณเฑียร จงจินากูล
Mr.Montian Chongginakul
ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาน้ำบาดาล
Director Bureau of Groundwater Development
Tel 0 2666 7343 Fax 0 2666 7357
montian.c@dgr.mail.go.th
Update : 2019-03-25 14:49:57


 
นายจิตรกร สุวรรณเลิศ
Mr.Jittrakorn Suwanlert
ผู้อำนวยการ สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล
Director Bureau of Groundwater Potential Assessment
Tel 0 2793 1021 Fax 0 2793 1016
jittrakorn.s@dgr.mail.go.th
Update : 2017-05-05 14:53:34


 
นายบรรจง พรหมจันทร์
Mr.Banjong Promchan
ผู้อำนวยการ สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล
Director Bureau of Groundwater Conservation and Restoration
Tel 0 2666 7270 Fax 0 2666 7277
banjong.p@dgr.mail.go.th
Update : 2018-05-11 14:15:37


 

นายเกรียงศักดิ์ ภิระไร
Mr.Kriangsak Pirarai
ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล
Director Information and Communication Technology Center
Tel 0 2666 7086 Fax 0 2666 7100
kriangsak.p@dgr.mail.go.th
Update : 2018-05-11 14:47:42


 
นายสุดใจ วงชารี
Mr.Sudjai Wongcharee
ผู้อำนวยการ กองวิเคราะห์น้ำบาดาล
Director Division of Groundwater Analysis
Tel 0 2666 7383 Fax 0 23564 4764
sudjai.w@dgr.mail.go.th
Update : 2017-10-30 20:04:37


 
นายศักดิ์ฉลาด ศรีวิชา
Mr.Sakchalad Sriwicha
ผู้อำนวยการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (ลำปาง)
Director Groundwater Resource Regional Center 1 (Lampang)
Tel 0 5428 2357-8 Fax 0 5428 2326
sakchalad.s@dgr.mail.go.th
Update : 2016-02-04 11:47:00


 

นายวิทยา มีนิสัย
Mr.Wittaya Meenisai
ผู้อำนวยการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 (สุพรรณบุรี)
Director Groundwater Resource Regional Center 2 (Suphanburi)
Tel 0 3549 4674-6 Fax 0 3549 4676
wittaya.m@dgr.mail.go.th
Update : 2019-03-25 14:53:42


 
นายทนงศักดิ์ ล้อชูสกุล
Mr.Tanongsak Lorchusakol
ผู้อำนวยการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (สระบุรี)
Director Groundwater Resource Regional Center 3 (Saraburi)
Tel 0 3638 9450-3 Fax 0 3638 9450
tanongsak.l@dgr.mail.go.th
Update : 2016-02-04 11:55:07


 
นายอุโรม แก้วจันทร์
Mr.Urom Keawchan
ผู้อำนวยการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 (ขอนแก่น)
Director Groundwater Resource Regional Center 4 (Khonkaen)
Tel 0 4323 6663 Fax 0 4324 6698
urom.k@dgr.mail.go.th
Update : 2016-02-04 11:52:02


 

นายสุรัตน์ บัวพันธ์
Mr.Surat Buaphan
ผู้อำนวยการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 (นครราชสีมา)
Director Groundwater Resource Regional Center 5 (Nakhonratchasima)
Tel 0 4435 4115-9 Fax 0 4435 4116
surat.b@dgr.mail.go.th
Update : 2017-05-05 15:21:58


 
นายวินัย สามารถ
Mr.Vinai Samart
ผู้อำนวยการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (ตรัง)
Director Groundwater Resource Regional Center 6 (Trang)
Tel 0 7522 4991 Fax 0 7522 4990
vinai.s@dgr.mail.go.th
Update : 2017-05-05 15:23:06


 
นายประจวบ ลอยสุวรรณ
Mr.Prachuab Loysuwan
ผู้อำนวยการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (กำแพงเพชร)
Director Groundwater Resource Regional Center 7 (Kamphaengphet)
Tel 0 5585 1128 Fax 0 5585 1128
prachuab.l@dgr.mail.go.th
Update : 2015-01-26 14:53:35


 

นายสิทธิศักดิ์ มั่นอยู่
Mr.Sitthisak Manyou
ผู้อำนวยการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)
Director Groundwater Resource Regional Center 8 (Ratchaburi)
Tel 0 3273 6084-6 Fax 0 3273 6084-6
sitthisak.m@dgr.mail.go.th
Update : 2017-05-05 16:01:58


 
ว่าง

ผู้อำนวยการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 (ระยอง)
Director Groundwater Resource Regional Center 9 (Rayong)
Tel 0 3867 2506, 0 3867 7768 Fax 0 3867 2506

Update : 2019-03-25 14:54:44


 
นายวัฒนชัย ทุมโคตร
Mr.Wattanachai Thoomkotr
ผู้อำนวยการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (อุดรธานี)
Director Groundwater Resource Regional Center 10 (Udonthani)
Tel 0 4229 0231, 0 4229 0355 Fax 0 4229 0355
wattanachai.t@dgr.mail.go.th
Update : 2016-02-04 12:02:29


 

นายบรรจบ บุญแก้วปอม
Mr.Bunjub Bunkaewpom
ผู้อำนวยการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 (อุบลราชธานี)
Director Groundwater Resource Regional Center 11 (Ubonratchathani)
Tel 0 4531 1763 Fax 0 4531 1763
bunjub.b@dgr.mail.go.th
Update : 2018-02-27 14:08:03


 
นายมนู จีนฉาย
Mr.Manoo Jeenchay
ผู้อำนวยการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 (สงขลา)
Director Groundwater Resource Regional Center 12 (Songkhla)
Tel 0 7444 7106-7 Fax 0 7444 7107
manoo.j@dgr.mail.go.th
Update : 2018-02-27 14:16:40


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400