นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
Department of Groundwater Resources

26/83 ซอยงามวงศ์วาน 54 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
26/83 Soi Ngamwongwan 54 Ngamwongwan Rd., Ladyao
Chatuchak
Bangkok 10900
Tel 0 2299 3900
Fax 0 2299 3926
www.dgr.go.th
Update : 2012-03-12 17:13:59


 

นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล
Mr.Suphot Tovichakchaikul
อธิบดี
Director - General
Tel 0 2299 3901 Fax 0 2299 3979
suphot.t@dgr.mail.go.th
Update : 2017-05-05 15:23:47


 
นางอรัญญา เฟื่องสวัสดิ์
Mrs.Aranya Fuangswasdi
รองอธิบดี
Deputy Director General
Tel 0 2299 3903 Fax 0 2299 3913
aranyaf@yahoo.com
Update : 2015-11-06 18:17:04


 
นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี
Mrs.Oranuj Lorphensri
รองอธิบดี
Deputy Director General
Tel 022993902 Fax 022993921
oranuj.l@dgr.mail.go.th
Update : 2017-06-27 17:06:08


 

นายชัยวัฒน์ ดุษฎีพาณิชย์
Mr.Chaiwat Dussadeepanich
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานทรัพยากรน้ำบาดาล)
Specialist
Tel 0 2299 3904 Fax 0 2299 3964
chaiwat.d@dgr.mail.go.th
Update : 2016-10-04 16:35:15


 
นายชนินทร์ วงศ์พันธุเศรษฐ์
Mr.Chanin Wongpanthusert
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานทรัพยากรน้ำบาดาล)
Specialist
Tel 0 2660 2519 Fax 0 2299 3926
chanin.w@dgr.mail.go.th
Update : 2017-05-05 14:57:31


 
ว่าง
Vacant
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาล
Specialist

Update : 2016-10-04 16:40:10


 

นางดวงพร จั่นหยง
Mrs.Duangporn chanyong
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารกลาง
Director Office of General Affairs
Tel 0 2299 3914 Fax 0 2660 2517
duangporn.c@dgr.mail.go.th
Update : 2016-08-18 17:29:35


 
นางสาวโสพิศ จันทร์พินิจรัตน์
Ms.Sopit Janpinitrat
ผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพิเศษ
Director Groundwater Coodinating Center for Royal Initiative Project
Tel 0 2299 3907 Fax 0 2660 2531
sopit.j@dgr.mail.go.th
Update : 2017-05-06 15:54:11


 
นางสาวดวงมณี จั่นเพิ่ม
Ms.Doungmanee Janperm
ผู้อำนวยการ กองแผนงาน
Director Planning Division
Tel 0 2299 3952 Fax 0 22299 3941
doungmanee.j@dgr.mail.go.th
Update : 2016-02-04 11:48:57


 

ว่าง
Vacant
ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director Public Sector Development Group

Update : 2017-05-05 14:54:20


 
นางสังวาลย์ จินต์แสวง
Mrs.Sungwan Jinsawaeng
ผู้อำนวยการ กลุ่มตรวจสอบภายใน
Director Internal Audit Group
Tel 0 2299 3910 Fax 0 2299 3942
sungwan.g@dgr.mail.go.th
Update : 2014-12-16 19:53:59


 
นายกู้เกียรติ โยมศิลป์
Mr.Kukiat Yomsin
ผู้อำนวยการ กลุ่มนิติการ
Acting Director Legal Group
Tel 0 2299 3963 Fax 0 2299 3962
kukiat.y@dgr.mail.go.th
Update : 2016-10-04 16:05:01


 

นางสาววิลาวัณย์ ไทยสงคราม
Ms.Vilavan Thaisongkram
ผู้อำนวยการ สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล
Director Bureau of Groundwater Control
Tel 0 2793 1075 Fax 0 2793 1099
vilavan.t@dgr.mail.go.th
Update : 2015-11-06 17:58:23


 
ว่าง
Vacant
ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาน้ำบาดาล
Director Bureau of Groundwater Development
Tel 0 2793 1046 Fax 0 2793 1037

Update : 2017-06-27 17:09:10


 
นายจิตรกร สุวรรณเลิศ
Mr.Jittrakorn Suwanlert
ผู้อำนวยการ สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล
Director Bureau of Groundwater Potential Assessment
Tel 0 2793 1021 Fax 0 2793 1016
jittrakorn.s@dgr.mail.go.th
Update : 2017-05-05 14:53:34


 

ว่าง
Vacant
ผู้อำนวยการ สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล
Director Bureau of Groundwater Conservation and Restoration
Tel 0 2660 2569 Fax 0 2660 2566

Update : 2017-06-27 17:08:29


 
นายกุศล โชติรัตน์
Mr.Kuson Chotiral
ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล
Director Information and Communication Technology Center
Tel 0 2660 2509 Fax 0 2660 2566
kuson.c@dgr.mail.go.th
Update : 2017-05-05 15:13:31


 
นายสุดใจ วงชารี
Mr.Sudjai Wongcharee
ผู้อำนวยการ กองวิเคราะห์น้ำบาดาล
Director Division of Groundwater Analysis
Tel 0 2660 2588 Fax 0 2354 4768
sudjai.w@dgr.mail.go.th
Update : 2012-03-14 15:22:12


 

นายศักดิ์ฉลาด ศรีวิชา
Mr.Sakchalad Sriwicha
ผู้อำนวยการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (ลำปาง)
Director Groundwater Resource Regional Center 1 (Lampang)
Tel 0 5428 2357-8 Fax 0 5428 2326
sakchalad.s@dgr.mail.go.th
Update : 2016-02-04 11:47:00


 
นายสำเริง สโมทัย
Mr.Samroeng Samothai
ผู้อำนวยการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 (สุพรรณบุรี)
Director Groundwater Resource Regional Center 2 (Suphanburi)
Tel 0 3549 4674-6 Fax 0 3549 4676
samroeng.s@dgr.mail.go.th
Update : 2017-06-27 17:10:35


 
นายทนงศักดิ์ ล้อชูสกุล
Mr.Tanongsak Lorchusakol
ผู้อำนวยการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (สระบุรี)
Director Groundwater Resource Regional Center 3 (Saraburi)
Tel 0 3638 9450-3 Fax 0 3638 9450
tanongsak.l@dgr.mail.go.th
Update : 2016-02-04 11:55:07


 

นายอุโรม แก้วจันทร์
Mr.Urom Keawchan
ผู้อำนวยการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 (ขอนแก่น)
Director Groundwater Resource Regional Center 4 (Khonkaen)
Tel 0 4323 6663 Fax 0 4324 6698
urom.k@dgr.mail.go.th
Update : 2016-02-04 11:52:02


 
นายสุรัตน์ บัวพันธ์
Mr.Surat Buaphan
ผู้อำนวยการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 (นครราชสีมา)
Director Groundwater Resource Regional Center 5 (Nakhonratchasima)
Tel 0 4435 4115-9 Fax 0 4435 4116
surat.b@dgr.mail.go.th
Update : 2017-05-05 15:21:58


 
นายวินัย สามารถ
Mr.Vinai Samart
ผู้อำนวยการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (ตรัง)
Director Groundwater Resource Regional Center 6 (Trang)
Tel 0 7522 4991 Fax 0 7522 4990
vinai.s@dgr.mail.go.th
Update : 2017-05-05 15:23:06


 

นายประจวบ ลอยสุวรรณ
Mr.Prachuab Loysuwan
ผู้อำนวยการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (กำแพงเพชร)
Director Groundwater Resource Regional Center 7 (Kamphaengphet)
Tel 0 5585 1128 Fax 0 5585 1128
prachuab.l@dgr.mail.go.th
Update : 2015-01-26 14:53:35


 
นายสิทธิศักดิ์ มั่นอยู่
Mr.Sitthisak Manyou
ผู้อำนวยการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)
Director Groundwater Resource Regional Center 8 (Ratchaburi)
Tel 0 3273 6084-6 Fax 0 3273 6084-6
sitthisak.m@dgr.mail.go.th
Update : 2017-05-05 16:01:58


 
นายวิทยา มีนิสัย
Mr.Wittaya Meenisai
ผู้อำนวยการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 (ระยอง)
Director Groundwater Resource Regional Center 9 (Rayong)
Tel 0 3867 2506, 0 3867 7768 Fax 0 3867 2506
wittaya.m@dgr.mail.go.th
Update : 2016-02-04 12:01:04


 

นายวัฒนชัย ทุมโคตร
Mr.Wattanachai Thoomkotr
ผู้อำนวยการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (อุดรธานี)
Director Groundwater Resource Regional Center 10 (Udonthani)
Tel 0 4229 0231, 0 4229 0355 Fax 0 4229 0355
wattanachai.t@dgr.mail.go.th
Update : 2016-02-04 12:02:29


 
นายนรชิต คชาชีวะ
Mr.Norchid Kachacheewa
ผู้อำนวยการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 (อุบลราชธานี)
Director Groundwater Resource Regional Center 11 (Ubonratchathani)
Tel 0 4531 1025, 0 4531 1763 Fax 0 4531 1763
norchid.k@dgr.mail.go.th
Update : 2017-05-05 16:49:46


 
นายบรรจบ บุญแก้วปอม
Mr.Bunjub Bunkaewpom
ผู้อำนวยการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 (สงขลา)
Director Groundwater Resource Regional Center 12 (Songkhla)
Tel 0 7444 7106-7 Fax 0 7444 7107
bunjub.b@dgr.mail.go.th
Update : 2016-02-04 12:12:26


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400