นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
Department of Environment Quality Promotion

49 พระราม 6 ซ.30 ถนนพระราม 6
พญาไท กรุงเทพฯ 10400
49 Rama 6 Soi 30, Rama 6 Rd.,
Phayathai
Bangkok 10400
Tel 0 2278 8400-19
www.deqp.go.th
Update :


 

นางสาวภาวิณี ปุณณกันต์
MissPavinee Punnakanta
อธิบดี
Director - General
Tel 0 2278 8422 Fax 0 2298 5617
Pavinee_PG@hotmail.com
Update : 2014-11-10 15:09:38


 
นายสากล ฐินะกุล
Mr.Sakol Tinagul
รองอธิบดี
Deputy Director - General
Tel 0-2278-8443 Fax 0-2298-5610
sakol@deqp.mail.go.th
Update : 2014-11-10 15:23:35


 
นายเสริมยศ สมมั่น
Mr.Sermyot Sommun
รองอธิบดี
Deputy Director - General
Tel 0-2278-8423 Fax 0-2298-5615
shermyot@deqp.mail.go.th
Update : 2014-11-12 09:20:57


 

นางอนงค์ ชานะมูล
Mrs.Anong Chanamool
เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม
Secretary Office of Secretary
Tel 0 2298 5619 Fax 0 2298 5619, 0 2298 5606
anong@deqp.mail.go.th
Update : 2014-11-10 15:18:03


 
นายบรรพต อมราภิบาล
Mr.Bunpot Amarapiban
ผู้อำนวยการกอง กองส่งเสริมและเผยแพร่
Director Public Education and Extension Division
Tel 0 2298 5625 Fax 0 2298 5627
bunpot@deqp.mail.go.th
Update : 2014-11-10 15:14:22


 
นายวีรวัฒน์ ปภุสสโร
Mr.Weerawat Phapussaro
ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม
Director Environmental Information Center
Tel 0 2298 5633 Fax 0 2298 5634

Update : 2014-12-12 09:21:21


 

นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ
Mrs.Suwanna Tiansuwan
ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
Director Environmental Research And Training Center
Tel 0 2577 2387 Fax 0 2577 4199
suwanna@deqp.mail.go.th
Update : 2012-03-01 16:01:13


 
นางมาลี หุตะเจริญ
Mrs.Malee Hutacharoen
ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
Director Bureau of Public Participatory Promotion
Tel 0 2278 8428 Fax 0 2298 5650
maleeh@deqp.mail.go.th
Update : 2014-11-10 15:16:45


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400