นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
National Park, Wildlife and Plant Conservation Department

61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
61 Phaholyothin Road, Lardyao
Chatuchak
Bangkok 10900
Tel 0 2579 6666 , 0 2561 0777
www.dnp.go.th
Update : 2016-05-25 09:57:15


 

นายธัญญา เนติธรรมกุล
MR.THANYA NETITHAMMAKUN
อธิบดี
Director General
Tel 0 2579 6666,0 2561 0777 ext. 1999,1901,1902,1903,1904,1905,1906 Fax 0 2579 6886

Update : 2016-05-17 15:32:20


 
นายสมหมาย กิตยากุล
MR.SOMMAI KITTAYAKUL
รองอธิบดี
Deputy Director General
Tel 0 2579 6666, 0 2561 0777 ext. 1910,1911,1912 Fax 0 2579 9504

Update : 2016-05-17 15:34:41


 
นายอดิศร นุชดำรงค์
MR.ADISORN NOOCHDUMRONG
รองอธิบดี
Deputy Director General
Tel 0 2579 6666, 0 2561 0777 ext. 1930,1931 Fax 0 2579 7099

Update : 2016-05-17 15:37:07


 

นายเฉลิมชัย ปาปะทา
MR.CHALERMCHAI PAPATA
รักษาราชการแทนรองอธิบดี
Acting Deputy Director General
Tel 0 2579 6666, 0 2561 0777 ext.1920,1921,1922 Fax 0 2579 9574

Update : 2016-05-17 15:39:35


 
นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์
MR.WITTAYA HONGWIANGJAN
ผู้ตรวจราชการกรม
Inspector General
Tel 0 2579 6666, 0 2561 0777 ext. 1943 Fax 0 2579 7477

Update : 2016-05-17 15:42:13


 
นางกรภัทร ดำรงค์ไทย
MRS.KORAPAT DUMRONGTHAI
ผู้ตรวจราชการกรม
Inspector General
Tel 0 2579 6666, 0 2561 0777 ext. 1950 Fax 0 2579 7477

Update : 2016-05-17 15:42:47


 

นายมนู อานันทสฤษฎ์
MR.MANOO ARNANTHASALIT
ผู้ตรวจราชการกรม
Inspector General
Tel 0 2579 6666, 0 2561 0777 ext. 1946 Fax 0 2579 7477

Update : 2016-05-17 15:59:51


 
นายทรงธรรม สุขสว่าง
MR.SONGTAM SUKSAWANG
ผู้ตรวจราชการกรม
Inspector General
Tel 0 2579 6666, 0 2561 0777 ext. 1794 Fax 0 2579 7477

Update : 2016-05-17 16:24:04


 
นางชลิดา เพ็ญศิริ
MRS.CHALIDA PENSIRI
หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มตรวจสอบภายใน
Chief Auditor Group
Tel 0-2561-0777 ต่อ 1949 Fax 0-2579-8608 Fax

Update : 2014-12-12 10:33:49


 

นางสิริมณี ชุมเรียง
MRS.SIRIMANEE CHUMRIENG
หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Chief Public Sector Development Group
Tel 0 2579 9701, 0 2579 6666 ext. 194, 660 Fax 0 2579 9701

Update : 2014-10-20 09:55:11


 
นายบุญเกิด ร่องแก้ว
MR.BOONKERD RONGKEAW
ผู้อำนวยการกอง กองนิติการ
Legal Affairs Division Director
Tel 0 2579 6666, 0 2561 0777 ext. 1210 Fax 0 2579 7594

Update : 2014-10-20 09:46:41


 
นายสมเกียรติ สุนทรพิทักษ์กุล
MR.SOMKIAT SOONTORNPITAKKOOL
ผู้อำนวยการกอง กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา
Wild Fauna and Flora Protection Division Director
Tel 0 2579 6666, 0 2561 0777 ext. 1488 Fax 0 2579 8884

Update : 2016-05-17 16:24:58


 

นายเฉลิมชัย ปาปะทา
MR.CHALERMCHAI PAPATA
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารงานกลาง
Central Administration Office Director
Tel 0 2579 6666,0 2561 0777 ext.1100 Fax 0 2579 1187

Update : 2014-10-08 10:40:24


 
นายศิริ อัคคะอัคร
MR.SIRI AKAAKARA
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักป้องกัน ปรามปราม และควบคุมไฟป่า
Forest Protection and Fire Control Office Director
Tel 0 2561 0777 ext.1300 Fax 0 2579 3003

Update : 2016-05-17 16:26:34


 
นายศิวจักร ชื่นสังข์
MR.SIVAJARK CHUENSUNK
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักแผนงานและสารสนเทศ
Planning and Information Office Director
Tel 0 2579 9533, 0 2579 6666 ext. 230 Fax 0 2579 9533

Update : 2016-05-17 16:27:21


 

นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์
MR.PORAMIN VONGSUWAT
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
Director of Protected Area Rehabilitation and Development Office
Tel 0 2561 0777 ext.1500 Fax 0 2579 5424

Update : 2014-10-14 15:39:08


 
นายสว่าง กองอินทร์
MR.SAWANG KONG-IN
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักสนองงานพระราชดำริ
Office for Response to Royal Initiatives Director
Tel 0 2579 6666, 0 2561 0777 ext. 1940 Fax 0 2940 7342
sawang50@yahoo.com
Update : 2014-10-20 09:45:48


 
นายณรงค์ มหรรณพ
MR.NARONG MAHANNOP
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
Forest and Plant Conservation Research Office Director
Tel 0 2579 6666,0 2561 0777 ext.400 Fax 0 2579 9576

Update : 2014-10-14 15:37:49


 

นายธนิตย์ หนูยิ้ม
MR.TANIT NUYIM
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ
Watershed Conservation and Management Bureau Office Director
Tel 0 2561 0777 ext.1800 Fax 0-2579-5344

Update : 2016-05-17 16:27:54


 
นางเตือนใจ นุชดำรงค์
MRS.TEUNCHAI NOOCHDUMRONG
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
Wildlife Conservation Office Director
Tel 0 2579 6666,0 2561 0777 ext.1600 Fax 0 2561 4836

Update : 2014-12-12 09:38:26


 
นายเรืองศักดิ์ ทีฆะสุข
MR.RUENGSAK TEEKASUK
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก สำนักอุทยานแห่งชาติ
Acting National Park Office Director
Tel 0 2561 0777 ext. 1701 Fax 0 2579 5964, 0 2562 0759

Update : 2016-05-25 09:47:52


 

นายธนโรจน์ โพธิสาโร
MR.THANAROJ PHOTISARO
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
Protected Area Regional Office 1 Director
Tel 0 3721 1140 ext. 101
Update : 2016-05-25 09:58:43


 
นายอยู่ เสนาธรรม
MR.YOO SANATHAM
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)
Protected Area Regional Office 2 Director
Tel 038-325727 ต่อ 100
Update : 2016-05-25 09:59:16


 
นายยรรยง เลขาวิจิตร
MR.YANYONG LEKAVIJIT
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)
Protected Area Regional Office 3 Director
Tel 032-211025 ext.100 Fax 032-302227

Update : 2016-05-25 09:59:46


 

นายไพศาล สถิตวิบูรณ์
MR.PHAISAN SATITWIBOON
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)
Protected Area Regional Office 4 Director
Tel 0 7727 2058 ext. 201 Fax 0 7727 3077

Update : 2016-05-25 10:00:14


 
นายจิระศักดิ์ ชูความดี
MR.JIRASAK CHUKWAMDEE
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)
Director of Protected Area Regional Office 5
Tel 0 7535 6134 ext.100 Fax 0 7535 6719
j_chukwamdee@hotmail.com
Update : 2016-05-25 10:01:15


 
นายสุพจน์ เพริดพริ้ง
MR.SUPOT PURDPRING
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)
Protected Area Regional Office 6 Director
Tel 0 7444 0409 Fax 0 7431 2155
Paro6_SKL@dnp.go.th
Update : 2016-05-25 10:01:56


 

นายฐากร ล้อมศตพร
MR.THAGORN LOMSATAPORN
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)
Protected Area Regional Office 7 Director
Tel 0 4424 4411 Fax 0 4424 2060

Update : 2016-05-25 10:02:24


 
นายไพโรจน์ ปานสมุทร์
MR.PAIROD PANSAMUT
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)
Protected Area Regional Office 8 Director
Tel 0 4334 3411-2 ext. 121 Fax 0 4334 3414

Update : 2016-05-25 10:02:51


 
นายทองใบ บุญญาเสนีย์กุล
MR.THONGBAI BOONYASENEEKUL
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
Protected Area Regional Office 9 Director
Tel 0 4531 1682 ext. 102 Fax 0 4531 1683

Update : 2016-05-25 10:03:24


 

นายสวัสดิ์ อั้นเต้ง
MR.SAWAT UNTENG
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)
Protected Area Regional Office 10 Director
Tel 0 4222 1725 ext. 111
Update : 2016-05-25 10:03:58


 
นายอมร ต่อเจริญ
MR.AMORN TOJARERN
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)
Protected Area Regional Office 11 Director
Tel 0 5525 8028, 08 1961 0261 Fax 0 5525 2127

Update : 2016-05-25 10:04:42


 
นายวิรัช จตุพนาพร
MR.WIRACH CHATUPANAPORN
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)
Protected Area Regional Office 12 Director
Tel 0 5622 1140 ext. 777 Fax 0 5622 2735

Update : 2016-05-25 10:05:09


 

นายสุรชัย อจลบุญ
MR.SURACHAI ACHALABOON
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)
Protected Area Regional Office 13 Director
Tel 0 5451 1900 Fax 0 5451 1900

Update : 2016-05-25 10:05:32


 
นายยุทธชัย ปัทมสนธิ
MR.YUTTACHAI PATTAMASONTI
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)
Protected Area Regional Office 14 Director
Tel 0 5551 1142 ext. 100 Fax 0 5551 1518

Update : 2016-05-25 10:05:57


 
นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์
MR.NIPON JOMNONGSIRISAK
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
Protected Area Regional Office 15 Director
Tel 0 5371 1402 ext. 114 Fax 0 5371 1961

Update : 2016-05-25 10:06:25


 

นายกมลไชย คชชา
MR.KAMOLCHAI KOTCHA
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
Protected Area Regional Office 16 Director
Tel 0 5327 6100 ext. 100 Fax 0 5327 2226

Update : 2016-05-25 10:06:45


 
นายสรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา
MR.SARATCHA SURIYAKUL NA AYUDHAYA
ผู้อำนวยการสำนัก สาขาสระบุรี สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี
Protected Area Regional Office 1 Director (Saraburi Branch)
Tel 0-3634-7106 ต่อ 100
Update : 2016-05-25 10:08:02


 
นายนิธิ อาจสมรรถ
MR.NITI ARDSAMAK
ผู้อำนวยการสำนัก สาขาเพชรบุรี สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี
Protected Area Regional Office 3 Director (Phetchaburi Branch)
Tel โทร. 0-3634-7106 ต่อ 100
Update : 2016-05-25 09:51:58


 

นายณรงค์พล หมึกทอง
MR.NARONGPOL MUEKTHONG
ผู้อำนวยการสำนัก สาขาปัตตานี สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี
Protected Area Regional Office 6 Director (Pattani Branch)
Tel 0-7333-6290 ต่อ 100
Update : 2014-12-12 10:27:57


 
นายภานุเทพ วงศ์วาร
MR.PANUTEP WONGWAN
ผู้อำนวยการสำนัก สาขาลำปาง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง
Protected Area Regional Office 13 Director (Lampang Branch)
Tel 0-5422-6828 ต่อ 100
Update : 2014-12-12 10:29:16


 
นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์
MR.KRIANGSAK THANOMPUN
ผู้อำนวยการสำนัก สาขาแม่สะเรียง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง
Protected Area Regional Office 16 Director (Mae Sariang Branch)
Tel 0-5368-1330 ต่อ 100
Update : 2014-12-12 10:31:09


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400