นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (ONEP)

60/1 ซ.พิบูลวัฒนา 7 ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน
พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
60/1 Soi Phibul Wattana 7 Rama 6 Rd., Samsennai
Phayathai
Bangkok 10400
Tel 0 2265 6500
Fax 0 2265 6511
www.onep.go.th
Update : 2014-09-30 14:27:22


 

นาย เกษมสันต์ จิณณวาโส
Mr.Kasemsun Chinnavaso
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Secretary General
Tel 0 2265 6501-02 Fax 0 2265 6503
kasemsun@onep.go.th
Update : 2014-09-30 14:48:59


 
นายพงศ์บุณย์ ปองทอง
Mr. Pongboon Pongtong
รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Deputy Secretary General
Tel 0 2265 6507 Fax 0 2265 6508
pongboonp@onep.go.th
Update : 2014-09-30 14:51:28


 
-ว่าง-

รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Deputy Secretary - General
Tel 0 2265 6518 Fax 0 2265 6512

Update : 2014-11-12 16:35:57


 

-ว่าง-

รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Deputy Secretary - General

Update : 2014-09-30 15:12:29


 
นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร
Mrs.Indhira Euamonlachat
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม
Environmental Expert
Tel 0 2265 6500 ต่อ 6831 indhira@onep.go.th
Update : 2014-11-11 16:54:28


 
-ว่าง-

เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม
Director Office of the Secretary
Tel 0 2265 6514 Fax 0 2265 6511

Update : 2014-11-27 16:42:52


 

นางสีฟ้า จุลกัณห์
Mrs.Srifar Chunlakan
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม
Chief of Human Resource Section Office of the Secretary
Tel 0 2265 6524 Fax 0 2265 6511
Srifar@onep.go.th
Update : 2014-09-30 15:06:51


 
นายสมจิตร์ ปานอินทร์
Mr.Somjit Panin
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม
Chief of General Administration Unit Office of the Secretary
Tel 0 2265 6515 Fax 0 2265 6511
somjit@onep.go.th
Update : 2014-09-30 15:03:51


 
นางสาวจิรัชยา บำรุง
MissJiratchaya Bumrung
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม
Finance and Accounting Analyst Professional Level Office of the Secretary
Tel 0 2265 6680 Fax 0 2265 6641
bjiratchaya@gmail.com
Update : 2014-11-13 15:25:37


 

นางสาวธุวานันท์ ยุกติรัตน
MissDhuvanun Yuktiratana
ผู้อำนวยการกลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ สำนักงานเลขานุการกรม
Chief of Planning and Budget Section Office of the Secretary
Tel 0 2265 6526-7 Fax 0 2265 6526
r_rhum@hotmail.com
Update : 2014-09-30 15:20:41


 
นางสาววัลย์นภา รัชเดช
Miss Wannapar Ruchadet
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม
Chief of Administration Public Relation Section Office of the Secretary
Tel 0 2265 6530 Fax 0 2265 6512
wannapar@onep.go.th
Update : 2014-12-01 10:54:59


 
-ว่าง-

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
Director of the Bureau of the National Environment Board Bureau of the National Environment Board
Tel 0 2265 6601 Fax 0 2265 6602

Update : 2014-10-28 14:39:13


 

นางสาวธัญชนิต ตันฑ์ศรีสุโรจน์
Miss Thanchanit Tansrisuroje
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
Chief of Policy and Planning Section Bureau of the National Environment Board
Tel 0 2265 6605 Fax 0 2265 6602
thanchanit@onep.go.th
Update : 2014-09-30 15:48:52


 
นางสาวศิริรัตน์ คงมนต์
Miss Sirirat Kongmon
ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์และประสานแผนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
Chief of Action Plan Analysis and Coordination Section Bureau of the National Environment Board
Tel 0 2265 6607 Fax 0 2265 6607
sirirat@onep.go.th
Update : 2014-09-30 15:51:47


 
นางอรวรรณ ดนัยบุตร
Mrs.Orawan Danaibuthr
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
Chief of Secretary of the National Environment Board Section Bureau of the National Environment Board
Tel 0 2265 6609 Fax 0 2265 6602
orawan@onep.go.th
Update : 2014-09-30 15:54:15


 

นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี
Miss Nareerat Panmanee
ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์มาตรการ สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
Chief of Measure Analysis Section Bureau of the National Environment Board
Tel 0 2265 6612 Fax 0 2265 6602
nareerat@onep.go.th
Update : 2014-09-30 16:03:45


 
นางปิยนันท์ โศภนคณาภรณ์
Mrs.Piyanan Soponkanabhorn
ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Director of the Bureau of Environmental Impact Evaluation Bureau of the Environmental Impact Evaluation
Tel 0 2265 6613-14 Fax 0 2265 6616
piyanan@onep.go.th
Update : 2014-09-30 16:13:50


 
นายสมชาย ตะสิงห์ษะ
Mr.Somchai Tasingsa
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเหมืองแร่ สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Director of Mining Section Bureau of the Environmental Impact Evaluation
Tel 0 2265 6517 Fax 0 2265 6616
somchai@onep.go.th
Update : 2014-09-30 16:15:39


 

นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา
Mr.Issarapun Karnjanareka
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอุตสาหกรรม สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Chief of Industry Section Bureau of the Environmental Impact Evaluation
Tel 0 2265 6627 Fax 0 2265 6616
issarapun@onep.go.th
Update : 2014-09-30 16:20:03


 
นายดำรงค์ เครือไพบูลย์กุล
Mr.Damrong Kruepiboonkul
ผู้อำนวยการกลุ่มงานพลังงาน สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Chief of Energy Section Bureau of the Environmental Impact Evaluation
Tel 0 2265 6619 Fax 0 2265 6616
meca98@hotmail.com
Update : 2014-09-30 16:43:01


 
นางกานดา ปิยจันทร์
Mrs.Ganda Piyajun
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคมนาคม สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Chief of Transport Section Bureau of the Environmental Impact Evaluation
Tel 0 2265 6621 Fax 0 2265 6616
ganda@onep.go.th
Update : 2014-09-30 16:45:13


 

นางสาวญาณิศา ศิริพรกิตติ
MissYanisa Siripornkitti
ผู้อำนวยการกลุ่มงานโครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Chief of Housing and Urban Service Section Bureau of the Environmental Impact Evaluation
Tel 0 2265 6623 Fax 0 2265 6616
yanisa@onep.go.th
Update : 2014-09-30 16:47:12


 
นางอินทนิล อินท์ชยะนันท์
Mrs.Intanin Inchayanunth
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Chief of Water Resources and Agricultural Development Section Bureau of the Environmental Impact Evaluation
Tel 0 2265 6625 Fax 0 2265 6616
intanin@onep.go.th
Update : 2014-09-30 16:50:52


 
นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช
Mr.Phirun Saiyasitpanich,Ph.D.
ผู้อำนวยการกลุ่มงานปิโตรเคมี สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Chief of Petrochemical Section Bureau of Environmental Impact Evaluation
Tel 0 2265 6620 Fax 0 2265 6616
phirun@onep.go.th
Update : 2014-09-30 16:53:00


 

นางรสริน อมรพิทักษ์พันธ์
Mrs.Rosalind Amornpitakpun
รักษาการแทนผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบและติดตามตรวจสอบ สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Bureau of the Environmental Impact Evaluation
Tel 0 2265 6832 Fax 0 2265 6616
-
Update : 2014-11-13 15:39:06


 
นางสาวสุชญา อัมราลิขิต
MissSuchaya Ammaralikit
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
Director of the Bureau of the Environmental Fund Bureau of the Environmental Fund
Tel 0 2265 6587 Fax 0 2265 6588
suchaya@onep.go.th
Update : 2014-09-30 16:56:57


 
นางอัศนี กุลประดิษฐ์
Mrs.Asnee Kulpradit
ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
Chief of Environmental Project Analysis Section Bureau of the Environmental Fund
Tel 0 2265 6592 Fax 0 2265 6588
asnee@onep.go.th
Update : 2014-09-30 16:59:58


 

นางสาวฐิติมา ฐิติประวัติ
MissThitima Thitipravat
ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
Chief of Natural Resource Project Analysis Section Bureau of the Environmental Fund
Tel 0 2265 6594 Fax 0 2265 6594
thitima@onep.go.th
Update : 2014-10-01 13:34:30


 
นางเชนิสา โพธิ์บุญ
Mrs.Chenisa Poboon
ผู้อำนวยการกลุ่มงานติดตามและประเมินผล สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
Chief of Monitoring and Evaluation Section Bureau of the Environmental Fund
Tel 0 2265 6595 Fax 0 2265 6588
chenisa@onep.go.th
Update : 2014-10-01 13:48:44


 
นางนฤดี คณิตจินดา
Mrs. Naruedee Kanitjinda
ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและแผนการบริหารกองทุน สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
Chief of Fund Management Policy and Planning Section Bureau of the Environmental Fund
Tel 0 2265 6597 Fax 0 2265 6588
naruedee@onep.go.th
Update : 2014-11-11 17:01:00


 

นางรพีพร ขันโอฬาร
Mrs.Rapeeporn Kunoran
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการและประสานเครือข่าย สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
Chief of Network Coordination and Administration Section Bureau of the Environmental Fund
Tel 0 2265 6600 Fax 0 2265 6599
rapeeporn@onep.go.th
Update : 2014-10-01 15:48:49


 
นายสมศักดิ์ บุญดาว
Mr.Somsak Bundao
ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ สำนักสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ
Director of Urban Environment and Area Planning Bureau Urban Environment and Area Planning Bureau
Tel 0 2265 6565 Fax 0 2265 6567
somsak@onep.go.th
Update : 2014-10-01 16:27:06


 
นายประยูร จิรโสภณ
Mr.Prayoon Chirasophon
ผู้อำนวยการกลุ่มงานสิ่งแวดล้อมชุมชน สำนักสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ
Chief of Urban Environment Section Urban Environment and Area Planning Bureau
Tel 0 2265 6569 Fax 0 2265 6570
prayooni@onep.go.th
Update : 2014-10-01 16:33:27


 

นายวีรนิต ฐานสุพร
Mr.Weranit Thansuporn
ผู้อำนวยการกลุ่มงานพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม สำนักสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ
Chief of Environment Protected Area Section Urban Environment and Area Planning Bureau
Tel 0 2265 6571 Fax 0 2265 6572
weranit@onep.go.th
Update : 2014-10-01 16:36:41


 
นางสุพิทย์พร บุนนาค
Mrs.Supitporn Bunnag
ผู้อำนวยการกลุ่มงานพื้นที่สีเขียวและนันทนาการ สำนักสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ
Chief of Green City Section Urban Environment and Area Planning Bureau
Tel 0 2265 6573 Fax 0 2265 6574
supitporn@onep.go.th
Update : 2014-10-01 16:40:00


 
นางสาวชิดชนก พุทธประเสริฐ
MissChidchanok Putprasert
ผู้อำนวยการสำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
Director of Cultural and Natural Environment Management Bureau Cultural and Natural Environment Management Bureau
Tel 0 2265 6575 Fax 0 2265 6578
chidchanok@onep.go.th
Update : 2014-11-27 16:52:42


 

นายปราโมทย์ นิลถนอม
Mr.Pramote Nilthanom
ผู้อำนวยการกลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
Chief of Natural Environment Management Section Cultural and Natural Environment Management Bureau
Tel 0 2265 6579 Fax 0 2265 6579
pramote@onep.go.th
Update : 2014-10-01 17:27:03


 
นางสุกัลยา ปัณฑะจักร์
MrsSukanya Panthajak
ผู้อำนวยการกลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
Chief of Cultural Environmental Management Section Cultural and Natural Environment Management Bureau
Tel 0 2265 6581 Fax 0 2265 6578
sukanya_p@onep.go.th
Update : 2014-10-01 17:30:34


 
นางสาวนิรมล มณีคำ
MissNiramol maneekum
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
Chief of Krung Rattanakosin and Old Towns Conservation and Development Section Cultural and Natural Environment Management Bureau
Tel 0 2265 6583 Fax 0 2265 6584
niramol@onep.go.th
Update : 2014-10-02 08:17:58


 

นางกิตติมา ยินเจริญ
Mrs.Kittima Yincharoen
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานการบริหารจัดการมรดกโลก สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
Chief of World Heritage Administrative Coordination Section Cultural and Natural Environment Management Bureau
Tel 0 2265 6585 Fax 0 2265 6586
kittima@onep.go.th
Update : 2014-10-02 08:21:10


 
นายสุโข อุบลทิพย์
Mr.Sukho Ubolthip
ผู้อำนวยการสำนักติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม สำนักติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม
Director of Environmental Monitoring and Evaluation Bureau Environmental Monitoring and Evaluation Bureau
Tel 0 2265 6533 Fax 0 2265 6536
sukho@onep.go.th
Update : 2014-10-01 16:43:21


 
นางพรทิพย์ จัยสิน
MrsPorntip Jaisin
ผู้อำนวยการกลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ สำนักติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม
Chief of State of the Environment Monitoring and Evaluation Section Environmental Monitoring and Evaluation Bureau
Tel 0 2265 6537 Fax 0 2265 6536
porntip@onep.go.th
Update : 2014-10-01 16:50:15


 

นายเอกชัย ภาระนันท์
Mr.Eakchai Paranan
ผู้อำนวยการกลุ่มงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผน สำนักติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม
Chief of Policy and Plan Monitoring and Evaluation Environmental Monitoring and Evaluation Bureau
Tel 0 2265 6539 Fax 0 2265 6536
eakchai@onep.go.th
Update : 2014-10-01 16:55:31


 
นายเศกสิทธิ์ ภู่คำมี
Mr.Seksit Pucummee
ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม
Chief of Database System and Information Technology Section Environmental Monitoring and Evaluation Bureau
Tel 0 2265 6541 Fax 0 2265 6536
seksit@onep.go.th
Update : 2014-10-01 16:58:27


 
นายประเสริฐ ศิรินภาพร
Mr.Prasert Sirinapaporn
ผู้อำนวยการสำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Director of Climate Change Management and Coordination Division Climate Change Management Coordination Division
Tel 0 2265 6650 Fax 0 2265 6692
prathpart@yahoo.com
Update : 2014-10-02 08:24:19


 

นางสาวภัทรทิพา ศันสยะวิชัย
Miss Pathratipa Sansayavichai
ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Chief of Policy and Strategy Section Climate Change Management Coordination Division
Tel 0 2265 6500 ต่อ 6784 Fax 0 2265 6692
patsansay@yahoo.com
Update : 2014-10-02 08:28:05


 
นางณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล
Mrs.Natthanich Asvapoositkul,Ph.D.
ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์และพัฒนากลไก สำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Chief of Climate Mechanism Analysis and Development Section Climate Change Management Coordination Division
Tel 0 2265 6500 ต่อ 6783 Fax 0 2265 6692
natthan.asv@gmail.com
Update : 2014-11-11 17:11:56


 
นายเศรษฐพันธ์ กระจ่างวงษ์
Mr.Sethapan Krajangwongs,Ph.D.
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานงานกลางอนุสัญญา สำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Chief of UNFCCC Focal Point Section Climate Change Management Coordination Division
Tel 0 2265 6500 ต่อ 6785 Fax 0 2265 6690
sedthapan@hotmail.com
Update : 2014-10-02 08:37:04


 

นางจุไรรัตน์ สุขสวัสดิ์
Mrs.Jurairat Suksawad
ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการที่ดิน กองบริหารจัดการที่ดิน
Director of Land Management Division Land Management Division
Tel 0 2265 6543 Fax 0 2265 6544
jurairat@onep.go.th
Update : 2014-10-01 17:09:36


 
นายปองศักดิ์ ว่องวิษณุพงศ์
Mr. Pongsak Wongwisnupong
ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์การบริหารจัดการที่ดิน กองบริหารจัดการที่ดิน
Chief of Land Management Analysis Section Land Management Division
Tel 0 2265 6549 Fax 0 2265 6544
pisan@onep.go.th
Update : 2014-10-01 17:13:17


 
นายพิสันต์ ธนะสารสมบูรณ์
Mr.pisan Thanasansomboon
ผู้อำนวยการกลุ่มงานจัดที่ดินของทบวงการเมือง กองบริหารจัดการที่ดิน
Chief of Land Allocation of Public Bodies Section Land Management Division
Tel 0 2265 6549 Fax 0 2265 6544
pisan@onep.go.th
Update : 2014-10-01 17:16:35


 

-ว่าง-

Chief of Land Reservation and Restriction Section กองบริหารจัดการที่ดิน
ผู้อำนวยการกลุ่มงานสงวนหวงห้ามและจัดที่ดิน Land Administration Division
Tel 0 2265 6551 Fax 0 2265 6544

Update : 2014-11-11 17:08:59


 
นายนวรัตน์ ไกรพานนท์
Mr.Nawarat krairapanond, Ph.D.
ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Director of Natural Resources and Environmental Management Coordination Division Natural Resource and Environmental Management Coordination Division
Tel 0 2265 6553 Fax 0 2265 6684
nawarat@onep.go.th
Update : 2014-10-01 15:53:30


 
นายศิริชัย เรืองฤทธิ์
Mr.Sirichai Roungrit
ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบนิเวศต้นน้ำ กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Director of Coordination Section 1 Natural Resource and Environmental Management Coordination Division
Tel 0 2265 6557 Fax 0 2265 6558
sirichai@onep.go.th
Update : 2014-10-01 16:09:06


 

นายไพศาล ผดุงศิริกุล
Mr.Paisan Padungsirikul
ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบนิเวศแหล่งน้ำ กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Chief of Water Ecosystem Section Natural Resource and Environmental Management Coordination Division
Tel 0 2265 6559 Fax 0 2265 6560
paisan.p@onep.go.th
Update : 2014-10-01 16:13:08


 
นายธีระ จันทร์เพชร
Mr.Theera Junpet
ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบนิเวศเกษตร กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Chief of Agricultural Ecosystem Section Natural Resource and Environmental Management Coordination Division
Tel 0 2265 6561 Fax 0 2265 6562
theera@onep.go.th
Update : 2014-10-01 16:16:21


 
นางมิ่งขวัญ ธรศิริกุล
Mrs.Mingkwan Thornsirikul
ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบนิเวศชายฝั่งและทะเล กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Chief of Coastal and Marine Ecosystems Section Natural Resource and Environmental Management Coordination Division
Tel 0 2265 6563 Fax 0 2265 6684
mthornsirikul@onep.go.th
Update : 2014-10-01 16:21:33


 

นางเพราพรรณ ทองส้ม
Mrs.Praopan Tongsom
หัวหน้าฝ่ายความหลากหลายทางชีวภาพ ฝ่ายความหลากหลายทางชีวภาพ
Biosecurity section Biological Diversity Section
Tel 0 2265 6637 Fax 0 2265 6638
praopan@onep.go.th
Update : 2014-11-11 17:14:23


 
นางภัทรินทร์ ทองสิมา
Mrs.Pattarin tongsima
หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ ฝ่ายความหลากหลายทางชีวภาพ
Biodiverisity Committee’s secretarial section Biological Diversity Section
Tel 0 2265 6564 Fax 0 2265 6564
pattarin@onep.go.th
Update : 2014-10-09 14:52:06


 
นายภาณุวัตร กมุทชาติ
Mrs.Pranuwat kamuchad
หัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคงทางชีวภาพ ฝ่ายความหลากหลายทางชีวภาพ
Biosecurity section Biological Diversity Section
Tel 0 2265 6636 Fax 0 2265 6636

Update : 2014-10-09 15:29:10


 

นางนิรวาน พิพิธสมบัติ
Mrs.Nirawan Pipitsombat
หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการจัดการระบบนิเวศ ฝ่ายความหลากหลายทางชีวภาพ
Ecosystems Management Support Section Biological Diversity Section
Tel 0 2265 6636 Fax 0 2265 6638
jittinun@onep.go.th
Update : 2014-10-09 15:01:46


 
นางปัทมา ดำรงผล
Mrs.Patama Domrongphol
National Focal Point on Biological Diversity ฝ่ายความหลากหลายทางชีวภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานหน่วยประสานงานอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ Biological Diversity Section
Tel 0 2265 6640 Fax 0 2265 6640
pimdomrongphol@yahoo.com
Update : 2014-10-09 15:04:57


 
นายชัชชัย ศิลปสุนทร

หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ฝ่ายความหลากหลายทางชีวภาพ
Biodiversity Data section Biological Diversity Section
Tel 0 2265 6639 Fax 0 2265 6639
chailsilp@onep.go.th
Update : 2014-10-09 15:07:39


 

นางสาวลีลา สุชาติวัฒนชัย
MissLeela Suchatwatanachai
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายใน
Chief of Internal Audit Section Internal Audit Department
Tel 0 2265 6652 Fax -
leela@onep.go.th
Update : 2014-10-09 15:16:35


 
นางณัฐิยา ลาภเลิศสุข
Mrs.Nattiya Lapleartsuk
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Chief of Public Sector Development Section Public Sector Development Section
Tel 0 2265 6632-33 Fax 0 2265 6526
nattiya@onep.go.th
Update : 2014-10-09 15:13:51


 
นายประมวล เฉลียว
Mr.Pramual Chaleaw
ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ กลุ่มนิติการ
Chief of Legal Affairs Section Legal Affairs Section
Tel 0 2265 6634 Fax 0 2265 6635
pramualchaleaw@hotmail.com
Update : 2014-10-09 15:11:11


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400