นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    กรมป่าไม้
กรมป่าไม้
Royal Forest Department

61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
61 Phahol Yothin Rd., Ladyao
Chatuchak
Bangkok 10900
Tel 0 2561 4292-3
www.forest.go.th
Update : 2012-02-28 11:09:30


 

นายชลธิศ สุรัสวดี
Mr.Chonlatid Suraswadi
อธิบดี
Director General
Tel 0 2567 4292-3 ext. 5173, 5199 Fax 0 2579 8611

Update : 2015-10-07 10:23:33


 
นางเปรมพิมล พิมพ์พันธ์ุ
Mrs.Prempimol Pimpan
รองอธิบดี
Deputy Director General
Tel 0 2561 5421, 0 2561 4292-3 ext. 5123 Fax 0 2561 5421
jubjang95@hotmail.com
Update : 2014-10-15 09:46:58


 
นายสมชัย มาเสถียร
Mr.Somchai Masathian
รองอธิบดี
Deputy Director General
Tel 0 2561 4292 - 3 ext. 5580, 5640 Fax 0 2579 8338
masathian_21@hotmail.com
Update : 2014-10-15 09:49:20


 

นายประลอง ดำรงค์ไทย
Mr.Pralong Dumrongthai
รองอธิบดี
Deputy Director General
Tel - Fax -
pralong2000@hotmail.com
Update : 2015-10-06 15:44:35


 
นายพฤกษ์ โสโน
Mr.Phruek Sono
ผู้ตรวจราชการกรม
Inspector - General
Tel 0 2561 5101 Fax 0 2561 4292-3 ext. 5020
phruek_sono@hotmail.com
Update : 2014-10-15 10:04:59


 
นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล
Mrs.Ammnuayporn Choldumrongkul
ผู้ตรวจราชการกรม
Inspector - General
Tel 0 2561 4292-3 ext. 5192 Fax 0 2579 2798
amchol44@gmail.com
Update : 2015-10-06 15:47:27


 

นายสุขุม มิตตัสสา
Mr.Sukoom Mittassa
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารกลาง
Director General Administration Bureau
Tel 0 2561 4292-3 ext. 5687, 5842 Fax 0 2561 5368
s.tree2011@hotmail.com
Update : 2014-10-15 10:29:17


 
น.ส.จุฬาวัลย์ พรหมสุวรรณ
MissChulawan Promsuwan
ผู้อำนวยการ ส่วนอำนวยการ
Director of Administration Division
Tel 0 2561 4292-3 ext. 5058 Fax 0 2940 6664
chulawan_rfd@hotmail.com
Update : 2014-10-15 10:26:41


 
น.ส.ถนอม โมบัญดิษฐ์
MissTanom Mobandit
ผู้อำนวยการ ส่วนการคลัง
Director of Financial Division
Tel 0 2561 4292-3 ext. 5138 Fax 0 2561 5306
tanom.mobandit@forest.go.th
Update : 2014-10-15 10:25:28


 

นางชนิลทิพย์ วงศ์ศรีวัฒนกุล
Mrs.Chanintip Vongsrivattanakul
ผู้อำนวยการ ส่วนการเจ้าหน้าที่
Director of Personnel Division
Tel 0 2561 4292-3 ext. 5197 Fax 0 2579 2595
chanin_2506@hotmail.com
Update : 2014-10-15 10:32:12


 
นายปรีชา องค์ประเสริฐ
Mr.Preechar Ongprasert
ผู้อำนวยการ ส่วนฝึกอบรม
Director of Training Division
Tel 0 2561 4292-3 ext. 5496, 5002 Fax 0 2579 9505
preecha_ong@yahoo.com
Update : 2014-10-28 15:36:49


 
น.ส.จิรภา จิตคงสง
MissChirapa Chitkongsong
ผู้อำนวยการส่วน ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
Director of Public Relation and Extension Division
Tel 0 2561 4292-3 ext. 5914, 5604, 5618 Fax 0 2561 5422
jira.korn@gmail.com
Update : 2014-10-02 15:00:57


 

นางสุภาษิต วงษ์กำภู
Mrs.Supasit Vongumpoo
ผู้อำนวยการส่วน เสริมสร้างวินัย
Director of Discipline Division
Tel 0 2561 4292-3 ext. 5027, 5600 Fax 0 2579 5304
supasit_all@yahoo.com
Update : 2014-10-15 10:43:36


 
นายเสกสันต์ มานะอุดมสิน
Mr.Sakesun Manaudomsin
ผู้อำนวยการ ส่วนพัสดุ
Director of Procurement Division
Tel 0 2561 4292-3 ext. 5049 Fax 0 2561 5336
ton_manaudomsin@hotmail.com
Update : 2014-10-15 10:45:39


 
นายอรรถพล เจริญชันษา
Mr.Athapol Charoenshunsa
ผู้อำนวยการ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
Director Forest Protection and Fire Control Bureau
Tel 0 2561 4292-3 ext. 5051 Fax 0 2579 8236
addyaddy49@gmail.com
Update : 2014-10-02 15:31:52


 

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล
Mrs.Ammnuayporn Choldumrongkul
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการและควบคุมป่าไม้ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
Specialist of Forest Management and Control Forest Protection and Fire Control Bureau
Tel 0 2561 4292 - 3 ext. 5914 Fax 0 2561 4292 - 3 ext. 5914
amchol44@gmail.com
Update : 2015-10-06 15:48:15


 
นายบุญลาภ สุกใส
Mr.Boonlarp Sooksai
ผู้อำนวยการ ส่วนอำนวยการ
Director of Administration Division
Tel 0 2561 4292-3 ext. 5017 Fax 0 2561 5001
boonlarp1963@gmail.com
Update : 2014-11-19 14:45:36


 
น.ส.นฤมล นุชเปลี่ยน
Mrs.Narumol Noochplian
ผู้อำนวยการ ส่วนแผนและพัฒนาด้านป้องกันและปราบปราม
Director of Planning and Development of Forest Protection Division
Tel 0 2561 4292-3 ext. 5664 Fax 0 2562 0702
ms.narumol@gmail.com
Update : 2014-11-19 14:50:36


 

นายชีวภาพ ชีวธรรม
Mr.Cheewapap Cheewatham
ผู้อำนวยการ ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม
Director of Strategic and Forest Protection Division
Tel 0 2561 4292-3 ext. 5839 Fax 0 2579 5967
cheewapap@hotmail.com
Update : 2014-11-19 14:53:19


 
นายอุธร สุทธิมิตร
Mr.Uthorn Suttimit
ผู้อำนวยการ ส่วนควบคุมไฟป่า
Director of Forest Fire Control Division
Tel 0 2561 4292-3 ext. 5767 Fax 0 2561 5127
uthorn6600@hotmail.com
Update : 2014-11-19 14:54:51


 
นายวิโรจน์ ชาญเชิงพานิชย์
Mr.Virote Chancherngphanich
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านป้องกันและปราบปราม
Director of Public Participatory Promotion of Forest Protection Division
Tel 0 2561 4292-3 ext. 5033 Fax -
roj.22@hotmail.com
Update : 2014-11-19 15:01:09


 

นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์
Mr.Chokchai Lertkiattiwong
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนสารสนเทศและเทคโนโลยีด้านป้องกันและปราบปราม
Director of Investigation and technology of Forest Protection Division
Tel 0 2561 4292-3 ext. 5840 Fax 0 2579 8236
chokchai57@gmail.com
Update : 2014-11-19 15:06:13


 
นางนันทนา บุญยานันต์
Mrs.Nuntana Boonyananta
ผู้อำนวยการ สำนักจัดการป่าชุมชน
Director Community Forest Management Bureau
Tel 0 2579 5416, 0 2561 4292-3 ext. 5523 Fax 0 2579 5416
ืีืะฟืฟ.ิ๑ดนพำหะ.เน.ะ้m
Update : 2015-10-06 15:50:41


 
นางนันทนา บุณยานันต์
Mrs.Nuntana Boonyananta
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการป่าชุมชน
Forert Community Management Expert Community Forest Management Bureau
Tel 0 2561 4292-3 ext. 5066 Fax 0 2561 4292-3 ext. 5522
pro_cf1@hotmail.com
Update : 2014-10-29 15:48:45


 

นายสัมพันธ์ มีสิทธิ์
Mr.Samphan Meesith
ผู้อำนวยการ ส่วนอำนวยการ
Director of Administration Division
Tel 0 2561 4292-3 ext. 5649 Fax 0 2579 5416
samphan_mee@hotmail.com
Update : 2014-10-02 15:35:00


 
นายศักดา มณีวงศ์
Mr.Sakda Maneewong
ผู้อำนวยการ ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม
Director of Public Participation Promotion Division
Tel 0 2561 4292-3 ext. 5549, 5654 Fax 0 2561 4292-3 ext. 5654
sakdaforest@gmail.com
Update : 2014-10-02 15:36:57


 
นายพิชัย เอกศิริพงษ์
Mr.Pichai Akesiripong
ผู้อำนวยการ ส่วนส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
Dector of Community Forestry Promotion and Management Divisionir
Tel 0 2561 4292-3 ext. 5638 Fax 0 2579 5416

Update : 2014-10-03 18:38:45


 

นายอารยันต์ บุญแสง
Mr.Arayan Boonsaeng
ผู้อำนวยการ ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน
Director of Community Forestry Development Division
Tel 0 2561 4292-3 ext. 5647 Fax 0 2561 4292-3 ext. 5522
yan46pk@gmail.com
Update : 2014-10-28 15:44:07


 
นายอภิรักษ์ ทหรานนท์
Mr.Apirak Daharanonda
ผู้อำนวยการ ส่วนประสานงานและโครงการพิเศษ
Director of Organization and Paticilar Projects Division
Tel 0 2561 4292 - 3 ext. 5639 Fax 0 2579 5416
apirak.d@hotmail.com
Update : 2014-10-28 15:46:02


 
ว่าง

ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
Director Forest Research and Development Bureau
Tel 0 2579 8532, 0 2561 4292-3 ext. 5482 Fax 0 2579 8532

Update : 2014-10-29 14:24:05


 

นายธิติ วิสารัตน์
Mr.Thiti Visaratana
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยการจัดการป่าไม้ วิจัยและพัฒนาการป่าไม้
Expert on Forest Management Research Forest Research and Development Bureau
Tel 0 2561 4292-3 ext. 5478 Fax -
tt_b42@yahoo.com
Update : 2014-10-29 14:16:21


 
นายวรธรรม อุ่นจิตติชัย
Mr.Woratham Oonjittichai
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาผลิตผลป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
Expert on Products Research and Development Forest Research and Development Bureau
Tel 0 2561 4292-3 ext. 5471 Fax 0 2940 6285
woratham@yahoo.com
Update : 2014-10-29 14:22:29


 
นายพิเศรษฐ ลือชานิมิตจิต
Mr.Piset Luechanimitchit
ผู้อำนวยการ ส่วนอำนวยการ
Director of Administration Division
Tel 0 2561 4292-3 ext. 5474 Fax 0 2579 5412
piset45@gmail.com
Update : 2014-10-29 14:25:33


 

น.ส.พรรณี เด่นรุ่งเรือง
MissPannee Denrungruang
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานพัฒนาผลิตผลป่าไม้
Director of Wood and Forest Products Development Division
Tel 0 2561 4292-3 ext. 5485 Fax 0 2579 7462
pdenrungruang@hotmail.com
Update : 2014-10-29 14:27:22


 
น.ส.ศรัณธร สุขวัฒน์นิจกูล
MissSaruntorn Sukwatnijakul
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานพัฒนาอุตสาหกรรมไม้
Director of Wood Industry Development Division
Tel 0 2561 4292-3 ext. 5498 Fax 0 2579 5410
s_saruntorn@yahoo.com
Update : 2014-10-29 14:33:07


 
นางวิลาวัณย์ วิเชียรนพรัตน์
Mrs.Wilawan Wichiennopparat
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานเศรษฐกิจป่าไม้
Director of Forest Economics Division
Tel 0 2561 4292-3 ext. 5421 Fax 0 2579 9577
wilawanbwcc@yahoo.com
Update : 2014-10-29 14:36:09


 

นายบพิตร เกียรติวุฒินนท์
Mr.Bopit Keitvuttinon
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานวนวัฒนวิจัย
Director of Silvicultural Research Division
Tel 0 2561 4292-3 ext. 5404, 5449 Fax 0 2579 9576
bopitk@hotmail.com
Update : 2014-10-29 14:38:55


 
ดร.สุรางค์ เธียรหิรัญ
Dr.Surang Thienhirun
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
Director of Forest Biodiversity Division
Tel 0 2561 4292-3 ext. 5030 Fax 0 2579 2814
tsurang@hotmail.com
Update : 2014-10-29 14:41:05


 
นายยศนันท์ พรหมโชติกุล
Mr.Yodsanan Promachotikool
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานแมลงและจุลชีววิทยาป่าไม้
Director of Forest Microbiology and Entomology Division
Tel 0 2561 4292-3 ext. 5487 Fax 0 2579 5412
yodsanan6@hotmail.com
Update : 2014-10-29 14:55:56


 

นายรัตนะ ไทยงาม
Mr.Ratana Thaingam
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
Director of Technology Development and Transfer Division
Tel 0 2561 4292-3 ext. 5962 Fax 0 2561 5498
ratana.t@hotmail.com
Update : 2014-10-29 14:58:31


 
นายว่าง -
Mr.- -
ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า
Director Reforestation Promotion Office
Tel 0 2561 4292-3 ext. 5611 Fax 0 2579 2729

Update : 2014-10-28 15:15:50


 
นายชาตรี รักษาแผน
Mr.Chatree Raksaphaen
ผู้อำนวยการ ส่วนอำนวยการ
Director of Administration Division
Tel 0 2561 4292-3 ext. 5029 Fax 0 2579 2729
chatree_forest46@hotmail.com
Update : 2014-10-28 15:18:20


 

นายสุจิณ เรืองถาวรฤทธิ์
Mr.Sujin Ruangtavornrit
ผู้อำนวยการ ส่วนเพาะชำกล้าไม้
Director of Forest Nursery Division
Tel 0 2561 4292-3 ext. 5518, 0 2579 5569 Fax 0 2579 5569
-
Update : 2014-10-28 15:21:14


 
นายสุเมธ จันษร
Mr.Sumet Chanson
ผู้อำนวยการ ส่วนปลูกป่าภาคเอกชน
Director of Private Reforestation Division
Tel 0 2579 9595, 0 2561 4292 - 3 ext. 5534 Fax 0 2579 9595
sumet_f40@hotmail.com
Update : 2014-10-28 15:24:06


 
นายสุทัศน์ คงแย้ม
Mr.Suthad Kongyeam
ผู้อำนวยการ ส่วนปลูกป่าภาครัฐ
Director of State Reforestation Division
Tel 0 2561 4292-3 ext. 5535 Fax 0 2579 8441
k_suthad@yahoo.com
Update : 2014-10-28 15:28:44


 

ว่าง

ผู้อำนวยการ ส่วนโครงการพิเศษ
Director of Special Projects Division
Tel 0 2561 4292-3 ext. 5529 Fax 0 2579 2729
-
Update : 2014-10-29 15:05:38


 
นายธีรยุทธ สมตน
Mr.Theerayut Somton
ผู้อำนวยการ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้
Director Forest Land Management Bureau
Tel 0 2579 1312, 0 2561 4292-3 ext. 5732, 5757 Fax 0 2579 7583
t_yut38@hotmail.com
Update : 2014-11-05 15:15:42


 
นางสกุณา วิสุทธิรัตนกุล
Mrs.Sakuna Wisuttiratanakul
ผู้อำนวยการ ส่วนอำนวยการ
Director of Administration Division
Tel 0 2561 4292 - 3 ext. 5545 Fax 0 2579 7583
sakupiya@yahoo.com
Update : 2014-11-19 15:29:31


 

นายภูษิต พรหมมาณพ
Mr.Phusit Bhrommanop
ผู้อำนวยการ ส่วนกำหนดเขตที่ดินป่าไม้
Director of Forest Land Demarcation Division
Tel 0 2561 4292-3 ext. 5761, 5770, 5533 Fax 0 2579 8460
phusit_46@hotmail.com
Update : 2014-11-19 15:31:44


 
น.ส.อรวรรณ ปัญญาพรวิทยา
MissAurawan Panyapornvittaya
ผู้อำนวยการ ส่วนจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้
Director of Forest Land Tenure Management Division
Tel 0 2561 4292-3 ext. 5780 Fax 0 2579 5574
aurawan45@hotmail.com
Update : 2014-11-19 15:33:06


 
นายวิษณุ ดำรงสัจจ์ศิริ
Mr.Vissanu Domrongsutsiri
ผู้อำนวยการ ส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้
Director of Forest Survey and Assessment Division
Tel 0 2561 4292-3 ext. 5786 Fax 0 2579 7583
vdomrong@gmail.com
Update : 2014-11-05 15:16:51


 

นายกรณ์ มนัสศรีสุขใส
Mr.Korn Manassrisuksi
ผู้อำนวยการ ส่วนภูมิสารสนเทศป่าไม้
Director of Forest Geo - Informatics Division
Tel 0 2561 4292 - 3 ext. 5783 Fax 0 2579 7583
korn45@gmail.com
Update : 2014-11-19 15:36:22


 
นายคณิต รัตนวัฒน์กุล
Mr.Kanit Rattanawatkun
ผู้อำนวยการ ส่วนจัดการป่าสงวนแห่งชาติ
Director of Forest The Nationnal Forest Division
Tel 0 2561 4292-3 ext. 5748 Fax 0 2579 7583, 0 2579 7391
kanit.ratana@hotmail.com
Update : 2014-11-05 15:20:38


 
นายสุรัติ กาญจนกุญชร
Mr.Surat Kanjanakunchorn
ผู้อำนวยการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ
Director Planning and Information Technology Bureau
Tel 0 2561 4292-3 ext. 5671 Fax 0 2561 3109
surat2501@yahoo.com
Update : 2014-10-28 14:50:05


 

นางยุวดี ดีงามเลิศ
Mrs.Yuwadee Deengamlert
ผู้อำนวยการ ส่วนอำนวยการ
Director of Administration Division
Tel 0 2561 4292-3 ext. 5038 Fax 0 2561 3109
nuyu_d@hotmail.com
Update : 2014-10-28 14:53:08


 
นางวิสุตรา อินทองแก้ว
Mrs.Wisuthra Intongkaew
ผู้อำนวยการ ส่วนแผนและงบประมาณ
Director of Planning and Budgeting Division
Tel 0 2561 4292-3 ext. 5040 Fax 0 2561 4842
wisutra2520@gmail.com
Update : 2014-10-28 14:58:44


 
น.ส.สุกัญญา บุญสุวรรณ
MissSukanya Boonsuwan
ผู้อำนวยการ ส่วนติดตามและประเมินผล
Director of Monitoring and Evaluation Division
Tel 0 2561 4292-3 ext. 5672 Fax 0 2561 5446
pa_toi@hotmail.com
Update : 2014-10-28 15:01:13


 

นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง
Mrs.Warawan Tanakitrungruang
ผู้อำนวยการ ศูนย์สารสนเทศ
Director of Forest Information Center
Tel 0 2561 4292-3 ext. 5010 Fax 0 2561 4842
warawan47@hotmail.com
Update : 2014-10-28 15:03:42


 
นายประพันธ์ ธนะกิจรุ่งเรือง
Mr.Prapun Tanakitrungruang
ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้
Director of Royal Forest Department Service Center
Tel 0 2561 4292-3 ext. 5063 Fax 0 2579 2884
prapun47@hotmail.com
Update : 2014-10-28 15:05:00


 
นายฐิติพันธ์ จูจันทร์
Mr.Thitirphan ChuChan
ผู้อำนวยการ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
Director Royal Initiative Project and Special Affirs Office
Tel 0 2561 4292-3 ext. 5103 Fax 0 2579 2740
thitiphan@forest.go.th
Update : 2014-11-19 15:41:21


 

นายสรนันท์ จำปาศรี
Mr.Soranant Champarsri
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนอำนวยการ
Director of Administration Division
Tel 0 2561 4292-3 ext. 5103 Fax 0 2579 2740
champasri@forest.go.th
Update : 2014-11-19 15:42:38


 
นายคงศักดิ์ มีแก้ว
Mr.Kongsak Meekaew
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธ์ุไม้ในพื้นที่เขตพระราชฐานและพื้นที่พิเศษ
Director of
Tel 0 2561 4292-3 ext. 5060 Fax 0 2579 2740
kongsakfor47@hotmail.com
Update : 2014-11-19 15:46:55


 
นายสยาม ช้างเนียม
Mr.Sayam Changniam
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
Director of
Tel 0 2561 4292-3 ext. 5059 Fax 0 2579 2740
sayam57@hotmail.com
Update : 2014-11-19 15:50:33


 

นายรังสรรค์ ขอผล
Mr.Rangsan Khorphol
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนปประสานงานโครงการพื้นที่ 1
Director of
Tel 0 2561 4292-3 ext. 5060 Fax 0 2579 2740
rangsan49@gmail.com
Update : 2014-11-21 17:16:06


 
นายณรัฐ โกศลารักษ์
Mr.Narath Kosalaraksa
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนปประสานงานโครงการพื้นที่ 2
Director of
Tel 0 2561 4292-3 ext. 5060 Fax 0 2579 2740
khai5050@gmail.com
Update : 2014-11-21 17:18:48


 
นายพัฒน์พงษ์ สมิตดิพัฒน์
Mr.Patpong Samittipat
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนส่งเสริมและพัฒนาตามแนวพระราชดำริ
Director of
Tel 0 2561 4292-3 ext. 5060 Fax 0 2579 2740
samittipat54@gmail.com
Update : 2014-11-21 17:31:55


 

นายสุจริต ชวนรำลึก
Mr.Sujarit Chuanrumlukg
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
Director of
Tel 0 2561 4292-3 ext. 5059 Fax 0 2579 2740
sujarit_poon@yahoo.co.th
Update : 2014-11-21 17:34:05


 
นายสุรชาติ กัลยาวงศา
Mr.Suchst Kalyawongsa
ผู้อำนวยการ สำนักความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ
Director International Forestry Cooperation Office
Tel 0 2561 4292-3 ext. 5036 Fax 0 2561 4292-3 ext. 5673
-
Update : 2014-11-21 17:37:48


 
นายศุภศิทธิ์ ชุนเชาวฤทธิ์
Mr.Suphasit Chunchaowarit
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนอำนวยการ
Director of Administration Division
Tel 0 2561 4292-3 ext. 5035 Fax 0 2561 4292-3 ext. 5673
-
Update : 2014-11-21 18:28:23


 

นาย- -
Mr.- -
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนวิเทศสัมพันธ์
Director of Foreign Relations Division
Tel 0 2561 4292 - 3 ext. 5031 Fax 0 2561 4292 - 3 ext. 5673
-
Update : 2014-11-21 18:26:07


 
นายสภลท์ บุญเสริมสุข
Mr.Sapol Boonsermsuk
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ
Director of International Coopertion Division
Tel 0 2561 4292-3 ext. 5035 Fax 0 2561 4292-3 ext. 5673
-
Update : 2014-11-21 18:30:59


 
นายปรีชา องค์ประเสริฐ
Mr.Preecha Ongprasert
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนอนุสัญญาและพันธกรณีระหว่างประเทศ
Director of International Convention and Commitment Division
Tel 0 2561 4292-3 ext. 5034, 5022 Fax 0 2561 4292-3 ext. 5673
preecha_ong@yahoo.com
Update : 2014-11-21 18:35:36


 

นายธวัชชัย ลัดกรูด
Mr.Tawatchai Ladkrood
ผู้อำนวยการ สำนักการอนุญาต
Director Permission Bureau
Tel 0 2579 5786, 0 2561 4292-3 ext. 5200, 5209 Fax 0 2579 5786
dunianploy@hotmail.com
Update : 2014-10-29 15:26:45


 
นายมนตรี นุชอนงค์
Mr.Montree Nuchanonk
ผู้อำนวยการ ส่วนอำนวยการ
Director of Administration Division
Tel 0 2561 4292-3 ext. 5216 Fax 0 2579 5786
montree261@hotmail.com
Update : 2014-10-29 15:30:02


 
นายจรัญ มากสมบูรณ์
Mr.Jaran Maksomboon
ผู้อำนวยการ ส่วนอนุญาตไม้และของป่า
Director of Non - Timber Forest Product Permission Division
Tel 0 2579 2391, 0 2561 4292-3 ext. 5206 Fax 0 2579 2391
jaranmak@hotmail.com
Update : 2014-10-29 15:39:15


 

นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา
Mr.Supot Pooratanaopa
ผู้อำนวยการ ส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
Director of Forest Land Utilization Permission Division
Tel 0 2579 9567, 0 2561 4292-3 ext. 5217 Fax 0 2579 9567
supot-2929@hotmail.com
Update : 2014-10-29 15:42:25


 
นายประยุทธ เสี้ยวยิ้ม
Mr.Prayuth Seawyim
ผู้อำนวยการ ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้
Director of Forest Industries Permission Division
Tel 0 2579 4852, 0 2561 4292-3 ext. 5202 Fax 0 2579 6533
prayut-555@siamza.com
Update : 2014-10-29 15:45:05


 
นายประยูร สิริสม
Mr.Prayoon Sirisom
ผู้อำนวยการ ส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์
Director of Chainsaw Permission Division
Tel 0 2579 2391, 0 2561 4292 - 3 ext. 5206 Fax 0 2579 2391
pychainsaw@gmail.com
Update : 2014-10-29 15:46:38


 

นายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร
Mr.Banjong Wongsrisoontorn
ผู้อำนวยการ สำนักรับรองการไม้
Director Forest Certificstion Office
Tel 0 2561 4292 - 3 ext. 5249 Fax 0 2561 4292 - 3 ext. 5248
bj250311@hotmail.com
Update : 2014-10-30 11:16:43


 
นายบุญสุธีย์ จีระวงค์พานิช
Mr.Boonsuthee Jeravongpanich
ผู้อำนวยการ ส่วนอำนวยการ
Director of Administration Division
Tel 0 2561 4292-3 ext. 5249 Fax 0 2561 4292 - 3 ext. 5248
rfdpor@yahoo.com
Update : 2014-10-30 11:22:24


 
นายธาดา สุวรรณวิมล
Mr.Thada Suwannawimon
ผู้อำนวยการ ส่วนการรับรองไม้
Director of Wood Certificstion Division
Tel 0 2561 4292-3 ext. 5249 Fax 0 2561 4292 - 3 ext. 5248
thada46@hotmail.com
Update : 2014-10-30 11:31:07


 

น.ส.ชณัฐจิตต์ เหลี่ยมสุวรรณ
MissChanatjit Liamsuwan
ผู้อำนวยการ ส่วนข้อมูลและประสานงาน
Director of Imformation Co-operation Divison
Tel 0 2561 4292-3 ext. 5249 Fax 0 2561 4292 - 3 ext. 5248
chanatjit@hotmail.com
Update : 2014-10-30 11:36:53


 
นายเพ็ญวิชญ์ ศรีชัย
Mr.Phenvich Srichai
ผู้อำนวยการ สำนักกฎหมาย
Director Legel Bureau
Tel 0 2561 4292-3 ext. 5670 Fax -
phenvich.srichai@hotmail.com
Update : 2014-10-30 11:51:30


 
น.ส.วรรณา มีเหม็ง
MissWanna Meemeng
ผู้อำนวยการ ส่วนอำนวยการ
Director of Administration Division
Tel 0 2561 4292-3 ext. 5668 Fax 0 2579 2729
wanna.meemeng@forest.go.th
Update : 2014-10-30 12:56:33


 

นายประวิทย์ ชะรอยรัมย์
Mr.Prawit Charoiram
ผู้อำนวยการ ส่วนกฎหมายและนิติกรรมสัญญา
Director of Legal Act and Contract Division
Tel 0 2561 4292-3 ext. 5667, 5670 Fax 0 2579 8441
prawit-cha@hotmail.com
Update : 2014-10-30 13:00:26


 
นายวิชิต กัณหา
Mr.Wichit Kanha
ผู้อำนวยการ ส่วนสืบสวนสอบสวน
Director of Investigation and Inquiry Division
Tel 0 2561 4292-3 ext. 5669 Fax 0 2579 9595

Update : 2014-10-30 13:44:45


 
นายพรสรร กุณฑลสุรการต์
Mr.Pornsun Koonthonsurakarn
ผู้อำนวยการ ส่วนคดี
Director of Litigation Division
Tel 0 2561 4292-3 ext. 5603 Fax 0 2561 5305
-
Update : 2014-10-30 14:14:32


 

นายพิชัย อินทรัตน์
Mr.Pichai Intarat
ผู้อำนวยการ ส่วนคดีปกครอง
Director of Administrative Litigation Division
Tel 0 2561 4292-3 ext. 5211, 5670 Fax 0 2579 2729, 0 2561 3505

Update : 2014-10-30 14:17:24


 
นายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร
Mr.Chaloemkiat Sudsakorn
ผู้อำนวยการ สำนักด่านป่าไม้
Director Forest Checkpoint Bureau
Tel 0 2561 4292-3 ext. 5678, 5679 Fax 0 2579 4853
sudsakorn.49@hotmail.com
Update : 2014-11-05 15:30:42


 
นายสราวุธ ไชยยงยศ
Mr.Sarawut Chaiyongyos
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนอำนวยการ
Director of Administration Division
Tel 0 2561 4292-3 ext. 5678, 5679 Fax 0 2579 4853
madmax342@gmail.com
Update : 2014-11-06 09:31:16


 

นายสุพล วิมโลภาส
Mr.Supon Vimlopat
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนอนุญาตและบริการ
Director of Permission and Service Division
Tel 0 2561 4292-3 ext. 5678, 5679 Fax 0 2579 4853
supon_forest@hotmail.com
Update : 2014-11-06 09:29:46


 
นายพนัส ศิริอาภรณ์ธรรม
Mr.Panus Siriarporntham
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนด่านป่าไม้
Director of Forest-checkpoint Division
Tel 0 2561 4292-3 ext. 5678, 5679 Fax 0 2579 4853
panus_siri@hotmail.com
Update : 2014-11-06 09:29:59


 
นายประทีป ลิสกุลรักษ์
Mr.Prateep Lisakulrak
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนสารสนเทศด่านป่าไม้
Director of Forest-checkpoint Information Division
Tel 0 2561 4292-3 ext. 5678, 5679 Fax 0 2579 4853
pratteep.261@hotmail.com
Update : 2014-11-06 09:29:16


 

นายชุติเดช กมนณชนุติม์
Mr.Chutidech Kamonnachanut
ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director of Public Sector Development Group
Tel 0 2561 4292-3 ext. 5240, 5048 Fax 0 2579 4692
kamonnachanut@hotmail.com
Update : 2014-11-06 09:31:54


 
นายวิชัย การะเวก
Mr.Wichai Karaweg
หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มตรวจสอบภายใน
Chief of Internal Audit Group
Tel 0 2579 8608, 0 2561 4292-3 ext. 5160, 5161 Fax 0 2579 8608
wichai_karaveg@yahoo.com
Update : 2014-11-06 10:00:40


 
นายสุเทพ ปวเรศวิทยาฬาร
Mr.Suthep Pavareswityaral
ผู้อำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
Director Forest Management Bureau No.1 (Chiengmai Province)
Tel 0 5382 0778 Fax 0 5382 0778
sutep_2004@hotmail.com
Update : 2014-11-06 11:34:43


 

นายพรเทพ ลิ้วประเสริฐ
Mr.Pornthep Liewprasert
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนอำนวยการ
Director of Administration Division
Tel 0 5382 0778 Fax 0 5382 0778
pornthep.dow44@gmail.com
Update : 2014-11-06 11:41:43


 
นายเจษฎา เงินทอง
Mr.Chedsada Ngonthong
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
Director of Reforestation Promotion Division
Tel 0 5381 8239 Fax 0 5381 8239
boobossbest117@gmail.com
Update : 2014-11-06 13:16:11


 
นายสุพจน์ ทัศนานนท์
Mr.Supost Tussananon
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนป้องกันรักษาป่าเละควบคุมไฟป่า
Director of Forest Protection and Fire Control Division
Tel 0 53271610 Fax 0 5327 1610
supost.t@gmail.com
Update : 2014-11-08 15:07:21


 

นายอัจฉริยะ ลายประวัติ
Mr.Atchariya Laiprawat
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้
Director of Forest Land Management Division
Tel 0 5325 1559 Fax 0 532 1559
adchariya2504@gmail.com
Update : 2014-11-06 13:49:54


 
นายผจญ สิทธิกัน
Mr.Pajon Sitdhigun
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนจัดการป่าชุมชน
Director of Forest Community Management Division
Tel 0 5381 8893 Fax 0 5381 8893
sitdhigun@gmail.com
Update : 2014-12-04 15:43:45


 
นายอนุดิษฐ์ สมฤทธิ์
Mr.Anudit Somrit
หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
Chief of Royal Initiative Project and Special Affirs Group
Tel 0 5382 0778 Fax 0 5382 0778
an.udit@hotmail.com
Update : 2014-11-06 14:02:37


 

นางโศรยา ภูจีระ
Mrs.Soraya Poojeera
หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
Chief of Forest Research and Development Group
Tel 0 5382 0778 Fax 0 5382 0778
jso9234@hotmail.com
Update : 2014-11-06 14:05:04


 
นายธัชชัย ใจปลอด
Mr.Tatchai Jaiplod
หัวหน้าศูนย์ ศูนย์ประสานงานป่าไม้ลำพูน
Chief of Lumphun Province Forest Coordination Center
Tel 0 5356 1089 Fax 0 5356 1089
jaiplod_forestry24@hotmail.com
Update : 2014-12-11 10:46:10


 
นายนิทรรศ เวชวินิจ
Mr.
ผู้อำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน
Director Forest Mangement Bureau No. 1 Maehongson Branch
Tel 0 5369 5007 Fax 0 5369 5007
nt.forest4@hotmail.com
Update : 2014-11-06 15:01:15


 

นายสืบสกุล ลังการ์สิทธิ์
Mr.
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนอำนวยการ
Director of Administration Division
Tel 0 5369 5007 Fax 0 5369 5007
jbn782@yahoo.com
Update : 2014-11-06 15:05:07


 
นายธานนท์ ธรรมสานุกุล
Mr.Tanon
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
Director of Reforestation Promotion Division
Tel 0 5369 5007 Fax 0 5369 5007
tanon-2503@hotmail.com
Update : 2014-11-07 15:34:08


 
นายเล็ก วงษา
Mr.
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนป้องกันรักษาป่าเละควบคุมไฟป่า
Director of Forest Protection and Fire Control Division
Tel 0 5369 5007 Fax 0 5369 5007
patapee1251@hotmail.com
Update : 2014-11-08 15:08:02


 

นายสัญชัย เจริญหลาย
Mr.Sanchai
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้
Director of Forest Land Management Division
Tel 0 5369 5007 Fax 0 5369 5007
sanchai_nim@hotmail.com
Update : 2014-11-07 15:25:23


 
นายนุกุล อุ่นใจจินต์
Mr.Nukoon
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนจัดการป่าชุมชน
Director of Forest Community Management Division
Tel 0 5369 5007 Fax 0 5369 5007
nukoon.28@gmail.com
Update : 2014-11-07 15:27:28


 
นายธานนท์ ธรรมสานุกุล
Mr.Tanon
หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
Chief of Royal Initiative Project and Special Affirs Group
Tel 0 5369 5007 Fax 0 5369 5007
tanon-2503@hotmail.com
Update : 2014-11-07 15:30:15


 

นายสุธี สอนประสิทธิ์
Mr.Suthee
หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
Chief of Forest Research and Development Group
Tel 0 5369 5007 Fax 0 5369 5007
s.suthee60@gmail.com
Update : 2014-11-07 15:32:24


 
นายสมศักดิ์ เจียมสงวนวงค์
Mr.Somsak Jiamsangunwong
ผู้อำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)
Director Forest Management Bureau No.2 (Chiengrai Province)
Tel 0 5371 1445 Fax 0 5371 1445
somsak_jw@hotmail.com
Update : 2014-11-07 16:30:59


 
นายรัตนเกียรติ กังวาลจริยกุล
Mr.Rattanakait Kugwanjariyakul
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนอำนวยการ
Director of Administration Division
Tel 0 5371 1445 Fax 0 5371 1445
kugwanjariyakul@hotmail.com
Update : 2014-11-07 16:35:08


 

นายนิกร ศิรโรจนานนท์
Mr.Nikorn Sirarotchananon
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
Director of Reforestation Promotion Division
Tel 0 5371 1445 Fax 0 5371 1445
-
Update : 2014-11-07 16:38:06


 
นายทนงศักดิ์ ธรรมโม
Mr.Tanongsak Thummo
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนป้องกันรักษาป่าเละควบคุมไฟป่า
Director of Forest Protection and Fire Control Division
Tel 0 5371 1445 Fax 0 5371 1445
tanongsak21@yahoo.com
Update : 2014-11-08 15:08:30


 
นายนคร นวลจันทร์
Mr.Nakon Nuanjun
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้
Director of Forest Land Management Division
Tel 0 5371 1445 Fax 0 5371 1445
nknj2000@hotmail.com
Update : 2014-11-07 18:50:08


 

นายชัยวัฒน์ พุ่มพวง
Mr.Chaiwat Pumpuang
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนจัดการป่าชุมชน
Director of Forest Community Management Division
Tel 0 5371 1445 ext. 24 Fax 0 5371 1445
commang02@hotmail.com
Update : 2014-12-04 15:44:33


 
นายกำพล สุวรรณกุล
Mr.Kamphol Suwannakul
หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
Chief of Royal Initiative Project and Special Affirs Group
Tel 0 5371 1445 Fax 0 5371 1445
sjames_3@yahoo.com
Update : 2014-11-07 18:54:36


 
นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมนุ
MissSiriluck Thammanu
หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
Chief of Forest Research and Development Group
Tel 0 5371 1445 ext. 14 Fax 0 5371 1445
luckpp60@hotmail.com
Update : 2014-11-07 18:56:25


 

นายจำรัส อินต๊ะ
Mr.
หัวหน้าศูนย์ ศูนย์ประสานงานป่าไม้พะเยา
Chief of Phayao Forest Coordination Center
Tel 0 5377 1445 Fax -
-
Update : 2014-12-11 10:52:35


 
นาย- -
Mr.- -
ผู้อำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)
Director Forest Management Bureau No.3 (Lampang Province)
Tel 0 5422 8081 Fax 0 5422 8081
forestlampang@hotmail.com
Update : 2014-11-08 14:42:26


 
นายสมศักดิ์ โคตะมะ
Mr.Somsak Kotama
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนอำนวยการ
Director of Administration Division
Tel 0 5422 3298 Fax 0 5422 8081
forestlampang@hotmail.com
Update : 2014-11-08 14:44:23


 

นายบัณฑิต ขีตตะสังคะ
Mr.Bunditt Kettasancka
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
Director of Reforestation Promotion Division
Tel 0 5422 1264 Fax 0 5422 1264
bunditt_010999@hotmail.com
Update : 2014-11-08 14:46:40


 
นายสุเทพ พุทชา
Mr.Suthep Putcha
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนป้องกันรักษาป่าเละควบคุมไฟป่า
Director of Forest Protection and Fire Control Division
Tel 0 8199 5968 Fax 0 5422 8081
putcha_mite@hotmail
Update : 2014-11-08 14:50:11


 
นายไพบูลย์ ฉวีวัฒน์
Mr.Paiboon Chaweewat
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้
Director of Forest Land Management Division
Tel 0 5422 3298 ext. 43 Fax 0 5422 8081
paiboon@gmail. com
Update : 2014-11-08 14:52:15


 

นายทรงศักดิ์ กิตติธากาณ์
Mr.Songsak Kittitakorn
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนจัดการป่าชุมชน
Director of Forest Community Management Division
Tel 0 5422 3298 ext. 44 Fax 0 5422 8081
commang03a@hotmail.com
Update : 2014-12-04 15:45:00


 
นายวารกาญจน์ กึกก้อง
Mr.Worakan
หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
Chief of Royal Initiative Project and Special Affirs Group
Tel 0 5422 8081 Fax 0 5422 8081
forestlampang@hotmail.com
Update : 2014-11-08 15:03:50


 
นายไพเวศ ศรีบุตรา
Mr.Piwet Sributta
หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
Chief of Forest Research and Development Group
Tel 0 5422 3298 Fax 0 5422 8081
pivate@gmail.com
Update : 2014-11-08 15:05:32


 

นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล
Mr.Sanya Kaewthammanukool
หัวหน้าศูนย์ ศูนย์ประสานงานป่าไม้อุตรดิตถ์
Chief of Uttaradit Province Forest Coordination Center
Tel 0 5541 3065 Fax 0 5541 3065
sanya5359@hotmail.com
Update : 2014-12-11 10:45:47


 
นายประชัญ คำมาบุตร
Mr.Prachan Kammabut
ผู้อำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่
Director Forest Resources Management Bureau No.3 Phrae Branch
Tel 0 5462 7143 Fax 0 5462 7143
prachankam@hotmail.com
Update : 2014-11-22 14:43:12


 
นายศฤงคาร ไชยเจริญ
Mr.Saringkarn Chaicharoen
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนอำนวยการ
Director of Administration Division
Tel 0 5462 7143 Fax 0 5462 7143
saringkan.2500@hotmail.com
Update : 2014-11-22 14:46:02


 

นายสุทธิศักดิ์ ก้อนแก้ว
Mr.Suttisak Kronkaew
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
Director of Reforestation Promotion Division
Tel 0 5462 7143 Fax 0 5462 7143
suttisak-46@hotmail.com
Update : 2014-11-22 14:48:23


 
นายชัยรัตน์ แสงปาน
Mr.Chairat Saengpan
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนป้องกันรักษาป่าเละควบคุมไฟป่า
Director of Forest Protection and Fire Control Division
Tel 0 5453 1049 Fax 0 5453 1049
chairat.rfd@gmail.com
Update : 2014-11-22 14:51:08


 
นายทัศนัย จิตต์ผ่อง
Mr.Thussanai Jittpong
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้
Director of Forest Land Management Division
Tel 0 5453 2568 Fax 0 5453 2568
tassanai3348@gmail.com
Update : 2014-11-22 14:55:41


 

นายมานะ จิตฤทธิ์
Mr.Mana Jitrit
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนจัดการป่าชุมชน
Director of Forest Community Management Division
Tel 0 5462 7143 Fax 0 5462 7143
mlabir01@gmail.com
Update : 2014-12-04 15:45:43


 
นายมนตรี ปิยาพันธ์
Mr.Montree Piyapun
หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
Chief of Royal Initiative Project and Special Affirs Group
Tel 0 5462 7143 Fax 0 5462 7143
montree_piya@yahoo.com
Update : 2014-11-22 15:00:36


 
นายสุทธิศักดิ์ ก้อนแก้ว
Mr.Suttisak Kronkaew
หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
Chief of Forest Research and Development Group
Tel 0 5462 7143 Fax 0 5462 7143
suttisak-46@hotmail.com
Update : 2014-11-22 15:02:18


 

นายชาตรี สัทธรรมนุวงศ์
Mr.Chatree Suttumnuwong
หัวหน้าศูนย์ ศูนย์ประสานงานป่าไม้น่าน
Chief of Nan Province Forest Coordination Center
Tel 0 5471 0815 Fax 0 5471 0815

Update : 2014-12-11 10:56:02


 
นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย
Mr.Somwang Ruangniwatsai
ผู้อำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)
Director Forest Management Bureau No.4 (Tak Province)
Tel 0 5551 1763 Fax 0 5551 1763
sonwang.r47@hotmail.com
Update : 2014-12-04 11:28:40


 
นายคมน์ เครืออยู่
Mr.Kom Kruayoo
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนอำนวยการ
Director of Administration Division
Tel 0 5551 1763 Fax 0 5551 1763
kom_k23@hotmaol.com
Update : 2014-12-04 11:32:58


 

นาย- -
Mr.- -
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
Director of Reforestation Promotion Division
Tel 0 5589 4076 Fax 0 5589 4076
frm4_4@hotmail.com
Update : 2014-12-04 12:41:12


 
นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา
Mr.Naruphon Thipmonta
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนป้องกันรักษาป่าเละควบคุมไฟป่า
Director of Forest Protection and Fire Control Division
Tel 0 5555 8022 Fax 0 5555 8022
narupkon55@hotmail.com
Update : 2014-12-04 13:35:17


 
นายฐิติ ตระกูลเลิศรัตน์
Mr.Thiti Trakoonlurdrat
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้
Director of Forest Land Management Division
Tel 0 5551 1142 ext. 505 Fax 0 5551 1763
titi.forest55@hotmail.com
Update : 2014-12-04 13:44:49


 

นายจีระ ทรงพุฒิ
Mr.Jeera Throngput
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนจัดการป่าชุมชน
Director of Forest Community Management Division
Tel 0 5551 1142 ext. 854 Fax 0 5551 1763
khundong51@gmail.com
Update : 2014-12-04 15:46:28


 
นายเอกพร กันโต
Mr.Aekaphon Kanto
หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
Chief of Royal Initiative Project and Special Affirs Group
Tel 0 5589 4076 Fax 0 5589 4076
frm4_4@hotmail.com
Update : 2014-12-04 14:25:13


 
นายสมเกียรติ เยอเจริญ
Mr.Somkiat Yoejaroen
หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
Chief of Forest Research and Development Group
Tel 0 5589 4076 Fax 0 5589 4076
frm4_4@hotmail.com
Update : 2014-12-04 14:27:01


 

นายเสน่ห์ นวลสี
Mr.Sanay Nualsee
หัวหน้าศูนย์ ศูนย์ประสานงานป่าไม้กำแพงเพชร
Chief of Kamphaengphet Forest Coordination Center
Tel 0 5571 1588 Fax 0 5571 1588
frm4_kp@hotmail.com
Update : 2014-12-11 10:57:12


 
นายชาติชาย ชื่นบาน
Mr.Chatchai Cheunban
หัวหน้ากลุ่ม ศูนย์ประสานงานป่าไม้สุโขทัย
Chief of Sukhothai Forest Coordination Center
Tel 0 5561 4841 Fax 0 5561 4841
aee12384@hotmail.com
Update : 2014-12-11 10:57:34


 
นายธนัช เนมีย์
Mr.Thanach Nemee
ผู้อำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์
Director Forest Management Bureau No.4 Nakhonsawan Branch
Tel 0 5622 6374 Fax 0 5622 6374
nemee28@gmail.com
Update : 2014-12-08 15:25:52


 

นายสมควร พรมมา
Mr.Somkuan Promma
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนอำนวยการ
Director of Administration Division
Tel 0 5622 6374 Fax 0 5622 6374
-
Update : 2014-12-04 15:07:13


 
นายสุธน ตันโสภณธนาศักดิ์
Mr.Suthon Tansophonthanasak
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
Director of Reforestation Promotion Division
Tel 0 5622 2426 Fax 0 5622 2426
fuy49@hotmail.com
Update : 2014-12-04 15:09:46


 
นายจำเนียร หนูแย้ม
Mr.Jamnian Nooyaem
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนป้องกันรักษาป่าเละควบคุมไฟป่า
Director of Forest Protection and Finw Control Division
Tel 0 5622 8596 Fax 0 5622 8596
jamnian.n@hotmail.com
Update : 2014-12-04 15:12:10


 

นายไกรสร วิริยะ
Mr.Kraisorn Wiriya
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้
Director of Forest Land Management Division
Tel 0 5622 5895 Fax 0 5622 8595
kraisorn_48@hotmail.com
Update : 2014-12-04 15:30:19


 
นายเดชา ชมดี
Mr.Decha Choomdee
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนจัดการป่าชุมชน
Director of Forest Community Management Division
Tel 0 5622 1913 Fax 0 5622 1913
commang04@hotmail.com
Update : 2014-12-04 15:33:11


 
น.ส.ประคำแก้ว บุญธรรม
MissPrakumkaew Boontham
หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
Chief of Royal Initiative Project and Special Affirs Group
Tel 0 5622 6374 Fax 0 5622 6374
pkaew66@gmail.com
Update : 2014-12-04 15:39:54


 

นายสุธน ตันโสภณธนาศักดิ์
Mr.Suthon Tansophonthanasak
หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
Chief of Forest Research and Development Group
Tel 0 5622 2426 Fax 0 5622 2426
fuy49@hotmail.com
Update : 2014-12-04 15:42:04


 
นายวันชัย จันทร์สาคร
Mr.Vanchai Jansakorn
หัวหน้าศูนย์ ศูนย์ประสานงานป่าไม้พิจิตร
Chief of Phichit Forest Coordination Center
Tel 0 5661 3425 Fax 0 5661 3425
-
Update : 2014-12-11 11:00:12


 
นายสุชาติ พงศ์เศรษฐ์กุล
Mr.Suchat Pongsetkul
หัวหน้าศูนย์ ศูนย์ประสานงานป่าไม้อุทัยธานี
Chief of Uthai Thani Forest Coordination Center
Tel 0 5657 1801 Fax 0 5657 1801
-
Update : 2014-12-11 11:01:35


 

นายมานพ สายอุ่นใจ
Mr.Manop Sai-unjai
ผู้อำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก
Director Forest Management Bureau No.4 Phitsanalok Branch
Tel 0 5532 2612 ext. 111 Fax 0 5532 2612
-
Update : 2014-12-04 16:07:28


 
น.ส.ประภัสสร สุทธิ
MissPrapassorn Sutti
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนอำนวยการ
Director of Administration Division
Tel 0 5532 2612 ext. 103 Fax 0 5532 2612
-
Update : 2014-12-04 16:59:22


 
นายกำธร เหลืองวุฒิวงษ์
Mr.Kumtorn Luangwutiwong
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
Director of Reforestation Promotion Division
Tel 0 5532 2612 ext. 102 Fax 0 5532 2612
-
Update : 2014-12-04 17:02:00


 

นายสมบูรณ์ จำปาอูป
Mr.Somboon Jampaoop
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนป้องกันรักษาป่าเละควบคุมไฟป่า
Director of Forest Protection and Fire Control Division
Tel 0 5532 2700, 0 5532 2612 ext. 106 Fax 0 5532 2612
-
Update : 2014-12-04 17:04:06


 
นายสมบูรณ์ รัตนะชีวะกุล
Mr.Somboon Rattanacheewakul
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้
Director of Forest Land Management Division
Tel 0 5532 2612 ext. 104 Fax 0 5532 2612
-
Update : 2014-12-04 17:06:24


 
นายจิตรพล ไทยภักดี
Mr.Jitrapol Thaipakdee
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนจัดการป่าชุมชน
Director of Forest Community Management Division
Tel 0 5532 2612 ext. 107 Fax 0 5532 2612
-
Update : 2014-12-04 17:11:14


 

นายบัญฑิต วงศ์เสนานุรักษ์
Mr.
หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
Chief of Royal Initiative Project and Special Affirs Group
Tel 0 5532 2612 ext. 101 Fax 0 5532 2612
-
Update : 2014-12-04 17:16:06


 
น.ส.พรพรรณ มากดวงจันทร์
Miss
หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
Chief of Forest Research and Development Group
Tel 0 5532 2612 ext. 107 Fax 0 5532 2612
-
Update : 2014-12-04 17:17:33


 
นายชิต อินทระนก
Mr.Chit Intharanok
หัวหน้าศูนย์ ศูนย์ประสานงานป่าไม้เพชรบูรณ์
Chief of Phetchabun Forest Coordination Center
Tel 0 5671 2127 Fax 0 5671 2127
-
Update : 2014-12-11 11:05:38


 

นายสมศักดิ์ เร่งเพียร
Mr.Somsak Rengpian
ผู้อำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)
Director Forest Management Bureau No.5 (Saraburi Province)
Tel 0 3634 7497-8 Fax 0 3634 7499
frm05_sr@forest.go.th
Update : 2014-12-08 10:38:05


 
นายศิริพงษ์ นพประเสริฐ
Mr.Siripong Nopprasert
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนอำนวยการ
Director of Administration Division
Tel 0 3634 7497-8 Fax 0 3634 7499
frm05_sr@forest.go.th
Update : 2014-12-09 10:50:12


 
นายจำลอง อุทัยวัฒนเดช
Mr.Chamlong Uthaiwattanadet
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
Director of Reforestation Promotion Division
Tel 0 3634 7497-8 Fax 0 3634 7499
chamlonguthaiwattanadet@forest.go.th
Update : 2014-12-08 10:43:50


 

นายสุรวุฒิ ใจกิจสุวรรณ
Mr.Suravut Jaikitsuwan
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนป้องกันรักษาป่าเละควบคุมไฟป่า
Director of Forest Protection and Fire Control Division
Tel 0 3634 7497-8 Fax 0 3634 7499
jai_suravut@hotmail.com
Update : 2014-12-08 10:45:46


 
นายปัญญาพนธ์ เสถียรพานิช
Mr.Punyapon Sthianpanit
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้
Director of Forest Land Management Division
Tel 0 3634 7497-8 Fax 0 3634 7499
-
Update : 2014-12-08 10:49:12


 
นายสุรชาติ ปุณณวานิชศิริ
Mr.Surachart Punnawanichsiri
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนจัดการป่าชุมชน
Director of Forest Community Management Division
Tel 0 3634 7497-8 Fax 0 3634 7499
sur4147@gmail.com
Update : 2014-12-08 10:53:21


 

นายภควัฎ บุญประกอบ
Mr.Pakawat Boonprakob
หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
Chief of Royal Initiative Project and Special Affirs Group
Tel 0 3634 7497-8 Fax -
p_nam57@hotmail.com
Update : 2014-12-08 11:31:21


 
นายสุรชาติ ปุณณวานิชศิริ
Mr.Surachart Punnawanichsiri
หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
Chief of Forest Research and Development Group
Tel 0 3634 7499 Fax 0 3634 7499
sur4147@gmail.com
Update : 2014-12-08 11:33:18


 
นายสยาม สละ
Mr.Siam Sala
หัวหน้าศูนย์ ศูนย์ประสานงานป่าไม้ลพบุรี
Chief of Lopburi Forest Coordination Center
Tel 0 3662 1739 Fax 0 3662 1739
siamsala@hotmail.com
Update : 2014-12-11 11:10:11


 

นายชัยนาท ภู่เพชร
Mr.Chainat Phupech
หัวหน้าศูนย์ ศูนย์ประสานงานป่าไม้สิงห์บุรี
Chief of Singburi Forest Coordination Center
Tel 0 3681 3524 Fax 0 3681 3524
chainat34@hotmail.com
Update : 2014-12-11 11:10:36


 
น.ส.พรทิพย์ ปิยะโชติ
MissPornthip Piyachote
หัวหน้าศูนย์ ศูนย์ประสานงานป่าไม้ชัยนาท
Chief of Chainat Forest Coordination Center
Tel 0 5641 3040 Fax 0 5641 3040
indiangirl1987@hotmail.com
Update : 2014-12-11 11:10:56


 
นายดำเนิน เดชสอน
Mr.Damnern Dechsorn
หัวหน้าศูนย์ ศูนย์ประสานงานป่าไม้อ่างทอง
Chief of Ang Thong Forest Coordination Center
Tel 0 3561 1184 Fax -
detsorn13@thaimail.com
Update : 2014-12-11 11:11:18


 

นายคมกฤช เจริญผล
Mr.Komkrit Charoenphol
หัวหน้าศูนย์ ศูนย์ประสานงานป่าไม้พระนครศรีอยุธยา
Chief of Ayutthaya Forest Coordination Center
Tel 0 3533 6356, 0 3534 6217 Fax 0 3534 6217
-
Update : 2014-12-11 11:11:36


 
นายพงศ์สันต์ ดนูพิทักษ์
Mr.Pongsan Dannupttak
หัวหน้าศูนย์ ศูนย์ประสานงานป่าไม้ปทุมธานี
Chief of Pathumthani Forest Coordination Center
Tel 0 2581 6688 Fax -
-
Update : 2014-12-11 11:11:59


 
นายเจตนา อรุณเพ็ง
Mr.Jettana Aroonpeng
หัวหน้าศูนย์ ศูนย์ประสานงานป่าไม้นนทบุรี
Chief of Nonthaburi Forest Coordination Center
Tel 0 2591 4137 Fax -
jet24-24@hotmail.com
Update : 2014-12-11 11:12:20


 

นายอดุลยรัตน์ ตั้งทวี
Mr.Adulyarat Tangthavee
ผู้อำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)
Director Forest Management Bureau No.6 (Udonthani Province)
Tel 0 4222 1779 Fax 0 4224 8239

Update : 2014-12-08 15:19:14


 
นายภาสกร แพร่งสุวรรณ
Mr.
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนอำนวยการ
Director of Administration Division
Tel 0 4222 1779 ext. 111 Fax 0 4224 8239
-
Update : 2014-12-09 10:47:37


 
นายภาดา จึงวิโรจน์
Mr.
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
Director of Reforestation Promotion Division
Tel 0 4222 1779 ext. 112 Fax 0 4224 8239
-
Update : 2014-12-09 10:26:14


 

นายวีระศักดิ์ ประสานศรี
Mr.
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนป้องกันรักษาป่าเละควบคุมไฟป่า
Director of Forest Protection and Fire Control Division
Tel 0 4222 1779 ext. 113 Fax 0 4224 8239
-
Update : 2014-12-09 10:32:38


 
นายรัศมี นันทนิ
Mr.
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้
Director of Forest Land Management Division
Tel 0 4222 1779 ext. 114 Fax 0 4224 8239
-
Update : 2014-12-09 10:35:05


 
นายสุทัศน์ เจนวิถีสุข
Mr.
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนจัดการป่าชุมชน
Director of Forest Community Management Division
Tel 0 4222 1779 ext. 105 Fax 0 4224 8239
-
Update : 2014-12-09 15:03:18


 

นายเชษฐ์ สิทธิสินธุ์
Mr.
หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
Chief of Royal Initiative Project and Special Affirs Group
Tel 0 4222 1779 Fax 0 4224 8239
-
Update : 2014-12-09 15:07:06


 
นายปรีดา พันธ์ุดารัตน์
Mr.
หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
Chief of Forest Research and Development Group
Tel 0 4222 1779 Fax 0 4224 8239
-
Update : 2014-12-09 15:08:43


 
นายจีรศักดิ์ ปุญญพิทักษ์
Mr.
หัวหน้าศูนย์ ศูนย์ประสานงานป่าไม้เลย
Chief of Loei Forest Coordination Center
Tel 0 4281 1112 Fax 0 4281 1112
-
Update : 2014-12-11 11:13:30


 

นายสุธน กมลสมบูรณ์
Mr.
หัวหน้าศูนย์ ศูนย์ประสานงานป่าไม้หนองบัวลำภู
Chief of Nongbualumphu Forest Coordination Center
Tel 0 4231 1554 Fax 0 4231 1554
-
Update : 2014-12-11 11:13:50


 
นายชัชวาล เอื้อสุนทร
Mr.
หัวหน้าศูนย์ ศูนย์ประสานงานป่าไม้หนองคาย
Chief of Nongkhai Forest Coordination Center
Tel 0 4241 2143 Fax 0 4241 2143
-
Update : 2014-12-11 11:14:16


 
นายทรัพย์สิน จงดี
Mr.
หัวหน้าศูนย์ ศูนย์ประสานงานป่าไม้บึงกาฬ
Chief of Buengkhan Forest Coordination Center
-
Update : 2014-12-11 11:14:41


 

นายวีระ มานิสสรณ์
Mr.Veera Manissorn
หัวหน้าศูนย์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม
Chief of Forest Management Bureau No.6 Nakhonphanom Branch
Tel 0 4251 1505 Fax 0 4251 1505
veeraud2012@gmail.com
Update : 2014-12-11 11:18:03


 
นายศึกษาพร สุนทรเกตุ
Mr.Suksaporn Soonthronget
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนอำนวยการ
Director of Administration Division
Tel 0 4251 1505 Fax 0 4251 1505
sp.tuk2506@hotmail.com
Update : 2014-12-08 15:29:59


 
นายสราวุฒิ บุญเกื้อ
Mr.Sarawuth Boonkua
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
Director of Reforestation Promotion Division
Tel 0 4251 1505 Fax 0 4251 1505
srw2510@hotmail.com
Update : 2014-12-08 15:31:57


 

นาย- -
Mr.- -
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนป้องกันรักษาป่าเละควบคุมไฟป่า
Director of Forest Protection and Fire Control Division
Tel 0 4251 1505 Fax 0 4251 1505
-
Update : 2014-12-08 15:34:45


 
นายอนันต์ ปิ่นน้อย
Mr.Anan Pinnoi
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้
Director of Forest Protection and Fire Control Division
Tel 0 4251 1505 Fax 0 4251 1505
anan_forest@hotmail.com
Update : 2014-12-08 15:41:20


 
นายวิระชัย แบขุนทด
Mr.Virachai Baekhuntod
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนจัดการป่าชุมชน
Director of Reforestation Promotion Division
Tel 0 4251 1505 Fax 0 4251 1505
virachai_50@hotmail.com
Update : 2014-12-08 15:43:03


 

นายวิระชัย แบขุนทด
Mr.Virachai Baekhuntod
หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
Chief of Royal Initiative Project and Special Affirs Group
Tel 0 4251 1505 Fax 0 4251
virachai_50@hotmail.com
Update : 2014-12-08 15:49:40


 
นายศึกษาพร สุนทรเกตุ
Mr.Suksaporn Soonthronget
หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
Chief of Forest Research and Development Group
Tel 0 4251 1505 Fax 0 4251 1505
sp.tuk2506@hotmail.com
Update : 2014-12-08 15:50:55


 
นายชูชาติ เทพสุต
Mr.Chuchard Tepsud
หัวหน้าศูนย์ ศูนย์ประสานงานป่าไม้สกลนคร
Chief of Sakhonnakorn Forest Coordination Center
Tel 0 4271 1460 Fax 0 4273 3148
yamjai25@hotmail.com
Update : 2014-12-11 11:16:12


 

นาย- -
Mr.- -
ผู้อำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)
Director Forest Management Bureau No.7 (Khonkhen Province)
Tel 0 4333 0382 Fax 0 4333 0728
-
Update : 2014-12-11 11:20:36


 
นางกฤษณา จตุรสุขสกุล
Mrs.Kritsana Jaturasuksakul
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนอำนวยการ
Director of Administration Division
Tel 0 4332 4304 Fax 0 4333 0728
kritsana_2507@hotmail.com
Update : 2014-12-11 11:23:18


 
นายชิษณุ วงศ์นนทิ
Mr.Chitsanu Wongnonthi
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
Director of Reforestation Promotion Division
Tel 0 4333 0381-2 ext. 108 Fax 0 4333 0728
pamaikhonkaen@gmai.coml
Update : 2014-12-11 11:26:33


 

นายสุมน นำพูลสุขสันต์ิ
Mr.Sumon Numpulsuksant
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนป้องกันรักษาป่าเละควบคุมไฟป่า
Director of Forest Protection and Fire Control Division
Tel 0 4333 0381-2 ext. 106 Fax 0 4333 0728
-
Update : 2014-12-11 11:41:35


 
นายทาซาน กงชา
Mr.Thasan Kongcha
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้
Director of Forest Land Management Division
Tel 0 4333 0381-2 ext. 109 Fax 0 4333 0728
tarzan.ks@hotmail.com
Update : 2014-12-11 11:44:05


 
นายวุฒิชัย พิรุณสุนทร
Mr.Wuttichai Pirunsunton
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนจัดการป่าชุมชน
Director of Forest Community Management Division
Tel 0 4333 0381-2 ext. 107 Fax 0 4333 0728
woodypir_1@hotmail.com
Update : 2014-12-11 11:46:13


 

นายสมชาด มัทธุจัด
Mr.Somchad Muttujud
หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
Chief of Royal Initiative Project and Special Affirs Group
Tel 0 4333 0381-2 Fax 0 4333 0728
yinsiam2555@hotmail.com
Update : 2014-12-11 14:32:57


 
นายชิษณุ วงศ์นนทิ
Mr.Chitsanu Wongnonthi
หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
Chief of Forest Research and Development Group
Tel 0 4333 0381 Fax 0 4333 0728
pamaikhonkaen@gmai.coml
Update : 2014-12-11 14:34:47


 
นายชัยเลิศ หัวเมืองแก้ว
Mr.Chailard Hoamoungkaew
หัวหน้าศูนย์ ศูนย์ประสานงานป่าไม้มหาสารคาม
Chief of Maha Asrakham Forest Coordination Center
Tel 08 2775 0619 Fax -
chaahae19@hotmail.com
Update : 2014-12-11 13:23:23


 

น.ส.รุ่งนภา แก้วม่วง
MissRungnapa Kaewmuang
หัวหน้าศูนย์ ศูนย์ประสานงานป่าไม้ร้อยเอ็ด
Chief of Roi Et Forest Coordination Center
Tel 0 4351 8377 Fax 0 4351 8377
rung_napa_55@hotmail.com
Update : 2014-12-11 13:32:22


 
นายสุพจน์ อินทร์เหล่าใหญ่
Mr.Supot Inlaoyai
หัวหน้าศูนย์ ศูนย์ประสานงานป่าไม้กาฬสินธ์ุ
Chief of Kalasin Forest Coordination Center
Tel 0 4381 6461 Fax 0 4381 6461
-
Update : 2014-12-11 13:39:45


 
นายชลวิทย์ นามจันทรา
Mr.Chollawit Namchanthra
หัวหน้าศูนย์ ศูนย์ประสานงานป่าไม้มุกดาหาร
Chief of Mukdahan Forest Coordination Center
Tel 0 4261 1757 Fax 0 4261 2052
chowit_narw@hotmzil.com
Update : 2014-12-11 14:10:56


 

นายสุปัญญ์ เทียนดำ
Mr.Supan Taindam
ผู้อำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
Director Forest Management Bureau No.7 Ubonratchathani Province
Tel 0 4525 4345 Fax 0 4525 4346
frm7ub@hotmail.com
Update : 2014-12-11 14:50:14


 
นายกิติชัย เจริญขวัญ
Mr.Kitichai Charoenkhwan
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนอำนวยการ
Director of Administration Division
Tel 0 4525 4345 Fax 0 4525 4346
kitichai_1@hotmail.com
Update : 2014-12-11 14:43:00


 
นายทวีวัฒน์ เดชาวาสน์ฐนนท์
Mr.Thaweewat Deachawattanon
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
Director of Reforestation Promotion Division
Tel 0 4525 4345 Fax 0 4525 4346
frm7ub@hotmail.com
Update : 2014-12-11 14:52:52


 

นายสำรวย สุดเฉลียว
Mr.Sumruay Sudchaleaw
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนป้องกันรักษาป่าเละควบคุมไฟป่า
Director of Forest Protection and Fire Control Division
Tel 0 4525 4345 Fax 0 4525 4346
s.sumruay2508@gmail.com
Update : 2014-12-11 14:55:20


 
นายสมภาร นันทโพธิ์เดช
Mr.Somparn Nantapodej
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้
Director of Forest Land Management Division
Tel 0 4525 4345 Fax 0 4525 4346
iumsasa.2508@gmail.com
Update : 2014-12-11 14:57:05


 
นายวีระ อมรศักดิ์ชัย
Mr.Weera Amornsakchai
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนจัดการป่าชุมชน
Director of Forest Community Management Division
Tel 0 4525 4345 Fax 0 4525 4346
commango7b@hotmail.com
Update : 2014-12-11 14:58:38


 

นายกิติชัย เจริญขวัญ
Mr.Kitichai Charoenkhwan
หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
Chief of Royal Initiative Project and Special Affirs Group
Tel 0 4525 4345 Fax 0 4525 4346
kitichai_1@hotmail.com
Update : 2014-12-11 15:14:02


 
นายฐิติพงษ์ ศาสตร์แก้ว
Mr.Titipong Sartkaew
หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
Chief of Forest Research and Development Group
Tel 0 4525 4345 Fax 0 4525 4346
titipongse@hotmail.com
Update : 2014-12-11 15:15:56


 
นายณพพลวรรฒ โสมณวัตร์
Mr.Noppolawat Somanawat
หัวหน้าศูนย์ ศูนย์ประสานงานป่าไม้อำนาจเจริญ
Chief of Amnatcharoen Forest Coordination Center
Tel 0 4552 3509 Fax 0 4552 3509
haruthai_nong13@hotmail.com
Update : 2014-12-11 15:06:56


 

นายณพพลวรรฒ โสมณวัตร์
Mr.Noppolawat Somanawat
หัวหน้าศูนย์ ศูนย์ประสานงานป่าไม้ยโสธร
Chief of Yasothon Forest Coordination Center
Tel 0 4571 1604 Fax 0 4571 1601
-
Update : 2014-12-11 15:09:52


 
นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย
Mr.Somwang Ruangniwatsai
ผู้อำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
Director Forest Management Bureau No.8 (Nakhonratchasima Province)
Tel 0 4422 2201ext. 22 Fax 0 4422 2783
somwang.r47@hotmail.com
Update : 2014-12-11 15:28:19


 
นางช่อทิพย์ อานันท์รัตนกุล
Mrs.Chorthip Anunrattanakul
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนอำนวยการ
Director of Administration Division
Tel 0 4422 2201 ext. 21 Fax 0 4422 2783
Chorthip.anun@hotmail.com
Update : 2014-12-11 15:30:42


 

นายทนงศักดิ์ นนทภา
Mr.Tanongsak Nontapa
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
Director of Reforestation Promotion Division
Tel 0 4422 2783 Fax 0 4422 2783
tano_dao@hotmail.com
Update : 2014-12-11 15:34:11


 
นายวีรวัฒน์ ประสมสุข
Mr.Weerawat Prasomsuk
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนป้องกันรักษาป่าเละควบคุมไฟป่า
Director of Forest Protection and Fire Control Division
Tel 0 4422 2783 Fax 0 4422 2783
weerawat_pra@hotmail.com
Update : 2014-12-11 15:36:10


 
นายปริญญา วรรณศุภ
Mr.Parinya Vannasup
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้
Director of Forest Land Management Division
Tel 0 4421 4933 Fax 0 4421 4933
parinya.va@gmail.com
Update : 2014-12-11 15:41:11


 

นายธีระ โค้วประสิทธิ์
Mr.Teera Kowprasit
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนจัดการป่าชุมชน
Director of Forest Community Management Division
Tel 0 4422 2783 Fax 0 4422 2783
forest4084@forest.go.th
Update : 2014-12-11 15:39:12


 
นางสุวรรณี จงกลกิจ
Mrs.Suwannee
หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
Chief of Forest Research and Development Group

Update : 2014-12-11 16:05:31


 
นายชวน ธีรวุฒิอุดม
Mr.Chun Teerawutthiudom
หัวหน้าศูนย์ ศูนย์ประสานงานป่าไม้ศรีษะเกษ
Chief of Srisaket Forest Coordination Center
Tel 0 4561 2877 Fax 0 4561 2877
chun.frm8@forest.go.th
Update : 2014-12-11 15:50:58


 

นายสุพบ เทือกจอหอ
Mr.Suphop
หัวหน้าศูนย์ ศูนย์ประสานงานป่าไม้บุรีรัมย์
Chief of Nonthaburiram Forest Coordination Center
Tel 0 4461 4902 Fax 0 4461 4902
suphop.frm8@forest.go.th
Update : 2014-12-11 15:57:45


 
นายประสิทธิ์ ใจสมุทร
Mr.Prasit Jaisamud
หัวหน้าศูนย์ ศูนย์ประสานงานป่าไม้ชัยภูมิ
Chief of Chaiyaphum Forest Coordination Center
Tel 0 4482 2498 Fax 0 4482 2498
forest_cp@hotmail.com
Update : 2014-12-11 16:00:22


 
นายอเนก เกียงวัว
Mr.
หัวหน้าศูนย์ ศูนย์ประสานงานป่าไม้สุรินทร์
Chief of Surin Forest Coordination Center
Tel 0 4451 5801 Fax 0 4471 3520
forest_surin99@hotmail.com
Update : 2014-12-11 16:02:33


 

นายสมคิด แก้วไทรหงวน
Mr.Somkit Kaewsainguan
ผู้อำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)
Director Forest Management Bureau No.9 (Chonburi Province)
Tel 0 3804 7528-30 Fax 0 3804 7531
sk.ksn@hotmail.com
Update : 2014-12-12 10:32:05


 
นายจำเลือง ด้วงนิล
Mr.Chamluang Doungnin
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนอำนวยการ
Director of Administration Division
Tel 0 3804 7528-30 ext. 101 Fax 0 3804 7531
chamluang_d@hotmail.com
Update : 2014-12-12 10:40:48


 
นายมานัส มั่นคง
Mr.Manus Monkong
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
Director of Reforestation Promotion Division
Tel 0 3804 7528-30 ext. 102 Fax 0 3804 7531
-
Update : 2014-12-12 10:40:29


 

นายเกียรติศักดิ์ ปรีดา
Mr.Grittisak Preedar
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนป้องกันรักษาป่าเละควบคุมไฟป่า
Director of Forest Protection and Fire Control Division
Tel 0 3804 7528-30 ext. 103 Fax 0 3804 7531
ponnggun_9@hotmail.com
Update : 2014-12-12 10:45:06


 
นายมุ่งรักษ์ ปิ่นวนิชย์กุล
Mr.Mungrak Pinwanichkul
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้
Director of Forest Land Management Division
Tel 0 3804 7528-30 ext. 104 Fax 0 3804 7531
mungrak_p@hotmail.com
Update : 2014-12-12 10:48:09


 
นายชวินทฐ์ ปิ่นแก้ว
Mr.Chawin Pinkaew
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนจัดการป่าชุมชน
Director of Forest Community Management Division
Tel 0 3804 7528-30 ext. 105 Fax 0 3804 7531
a56.forest@hotmail.com
Update : 2014-12-12 10:58:40


 

นายมุ่งรักษ์ ปิ่นวนิชย์กุล
Mr.Mungrak Pinwanichkul
หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
Chief of Royal Initiative Project and Special Affirs Group
Tel 0 3804 7528-30 ext. 104 Fax 0 3804 7531
mungrak_p@hotmail.com
Update : 2014-12-12 11:45:49


 
นายคำรณ เลียดประถม
Mr.Kumron Leadprathom
หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
Chief of Forest Research and Development Group
Tel 0 3804 7528-30 Fax 0 3804 7531
kumron57@hotmail.com
Update : 2014-12-12 11:47:25


 
นายอนุชาติ ภิญโญ
Mr.Anuchart Pinyo
หัวหน้าศูนย์ ศูนย์ประสานงานป่าไม้ระยอง
Chief of Rayong Province Forest Coordination Center
Tel 0 3861 4167 Fax 0 3880 4669, 0 3861 4258
like_manu@hotmail.com
Update : 2014-12-12 11:25:23


 

นายประดิษฐ์ เปรมใจ
Mr.Pradit Premjai
หัวหน้าศูนย์ ศูนย์ประสานงานป่าไม้จันทบุรี
Chief of Chunthaburi Province Forest Coordination Center
Tel 0 3931 1016 Fax 0 3932 2320
p_75@windowslive.com
Update : 2014-12-12 11:35:50


 
นายนิรมิตร ธรรมสะโร
Mr.Niramit Thammasaro
หัวหน้าศูนย์ ศูนย์ประสานงานป่าไม้ตราด
Chief of Trad Forest Coordination Center
Tel 0 3951 1157 Fax 0 3952 0057
mit_forester23@hotmail.com
Update : 2014-12-12 11:39:47


 
นายธวัชชัย วิจิตร์วงษ์
Mr.Tawatchai Wijitwong
ผู้อำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี
Director Forest Management Bureau No.9 Prachinburi Province
Tel 0 3745 2104 Fax 0 3745 2104
forest9_prachinburi@hotmail.com
Update : 2014-12-12 12:56:45


 

นายมานัส แรงผลสัมฤทธิ์
Mr.Manus Rangpholsamrit
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนอำนวยการ
Director of Administration Division
Tel 0 3745 2104 Fax 0 3745 2104
-
Update : 2014-12-12 13:01:10


 
นายเทียนชัย ตรีชิต
Mr.Tienchai Treechit
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
Director of Reforestation Promotion Division
Tel 0 3745 2104 Fax 0 3745 2104
backzero20@gmail.com
Update : 2014-12-12 13:09:52


 
นายเสรี เกาะดี
Mr.Ssree Kohde
รักษาการผู้อำนวยการส่วน ส่วนป้องกันรักษาป่าเละควบคุมไฟป่า
Director of Forest Protection and Fire Control Division
Tel 0 3745 2104 Fax 0 3745 2104
sereekohde@gmail.com
Update : 2014-12-12 13:24:52


 

นายวิศิษฐ จันทรโณทัย
Mr.Wisit Chantaranothai
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้
Director of Forest Land Management Division
Tel 0 3720 0265 Fax 0 3720 0265
-
Update : 2014-12-12 13:27:15


 
นายวินัย ทรัพย์ประเสริฐ
Mr.Vinai Subprasert
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนจัดการป่าชุมชน
Director of Forest Community Management Division
Tel 0 3720 0265 Fax 0 3720 0265
vinai_f25@outlook.co.th
Update : 2014-12-12 13:29:19


 
นายนิรันดร์ เลิศลักขณาวงศ์
Mr.Niran Lerslakkhanawong
หัวหน้า กลุ่มโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
Chief Royal Initiative Project and Special Affirs Group
Tel 0 3745 2104 Fax 0 3745 2104
niran92.nn@gmail.com
Update : 2014-12-12 14:17:27


 

นายมานัส แรงผลสัมฤทธิ์
Mr.Manus Rangpholsamrit
หัวหน้า กลุ่มวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
Chief Forest Research and Development Group
Tel 0 3745 2104 Fax 0 3745 2104
-
Update : 2014-12-12 14:18:55


 
นายอนันต์ ไม้แก้ว
Mr.Anan Maikeaw
ผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานงานป่าไม้นครนายก
Director of Nakonnayok Forest Coordination Center
Tel 0 3731 2713 Fax 0 3731 2713
-
Update : 2014-12-12 13:32:27


 
นายอำพล พัชระกุล
Mr.Umpol Patcharakul
หัวหน้า ศูนย์ประสานงานป่าไม้ฉะเชิงเทรา
Chief Chachoengsao Forest Coordination Center
Tel 0 3851 1053 Fax 0 3851 1053
-
Update : 2014-12-12 14:13:06


 

นายสมศักดิ์ จันทนะ
Mr.Somsak Chantana
หัวหน้า ศูนย์ประสานงานป่าไม้สระแก้ว
Chief Sakeao Forest Coordination Center
Tel 0 3724 1515 Fax 0 3724 1515
-
Update : 2014-12-12 14:15:13


 
นายสมชาย เปรมพาณิชย์นุกุล
Mr.Somchai Prempanichnukul
ผู้อำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)
Director Forest Management Bureau No.10 (Ratchaburi Province)
Tel 0 3220 1395 Fax 0 3220 1395
forest_10_@hotmail.com
Update : 2014-12-12 14:33:47


 
นายประหยัด ดาวราม
Mr.Prayad Daoram
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนอำนวยการ
Director Administration Division
Tel 0 3220 2395 Fax 0 3220 1395
py_daoram@hotmail.com
Update : 2014-12-12 14:41:56


 

นายเสรี รัตนเย็นใจ
Mr.Seri Rattanayenjai
ผู้อำนวยการ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
Director Reforestation Promotion Division
Tel 0 3220 1395 Fax 0 3220 1395
pookpa10@hotmail.com
Update : 2014-12-12 14:45:42


 
นายสุพจณ์ กุลประยงค์
Mr.Supoj Kulprayong
ผู้อำนวยการ ส่วนป้องกันรักษาป่าเละควบคุมไฟป่า
Director Forest Protection and Fire Control Division
Tel 0 3220 1395 Fax 0 3220 1395
treelovetheworld@hotmail.com
Update : 2014-12-12 14:47:53


 
น.ส.ศิริพร บำรุงศิลป์
MissSiriporn Bumrungsin
ผู้อำนวยการ ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้
Director Forest Land Management Division
Tel 0 3220 1395 Fax 0 3220 1395
bamtai@hotmail.com
Update : 2014-12-12 14:51:26


 

นายนริศ อาจธัญกรณ์
Mr.Narit Arjtunyakorn
ผู้อำนวยการ ส่วนจัดการป่าชุมชน
Director Forest Community Management Division
Tel 0 3220 1395 Fax 0 3220 1395
narit_52@hotmail.com
Update : 2014-12-12 14:53:18


 
นายประทีป เอกฉันท์
Mr.Prateep Ekachan
หัวหน้า กลุ่มโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
Chief Royal Initiative Project and Special Affirs Group
Tel 0 3220 1395 Fax 0 3220 1395
-
Update : 2014-12-12 16:23:24


 
น.ส.ศิริพร บำรุงศิลป์
MissSiriporn Bumrungsin
หัวหน้า กลุ่มวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
Chief Forest Research and Development Group
Tel 0 3220 1395 Fax 0 3220 1395
bamtai.hotmail.com
Update : 2014-12-12 16:24:51


 

นายสรศักดิ์ จันทร์สว่าง
Mr.Sorrasak Chansavang
หัวหน้า ศูนย์ประสานงานป่าไม้กาญจนบุรี
Chief Kanchanaburi Forest Coordination Center
Tel 0 3451 6788 Fax 0 3451 6788
forest_moomoo@yahoo.com
Update : 2014-12-12 14:56:17


 
นายสมหวัง หวังเศรษฐกุล
Mr.Somwhung Whungsestakul
หัวหน้า ศูนย์ประสานงานป่าไม้นครปฐม
Chief Nakhon Pathom Forest Coordination Center
Tel 0 3424 2395 Fax 0 3425 8524
nakhonpathom_@hotmail.com
Update : 2014-12-12 15:07:22


 
นายนเรศ สุระชีวะ
Mr.Naret Surachewa
หัวหน้า ศูนย์ประสานงานป่าไม้สมุทรปราการ
Chief amutprakan Forest Coordination Center
Tel 0 2395 1115 Fax 0 2395 1115
-
Update : 2014-12-12 16:19:14


 

นายประเศริฐ ม่วงอยู่
Mr.Prasert Moungyue
หัวหน้า ศูนย์ประสานงานป่าไม้สุพรรณบุรี
Chief Suphanburi Forest Coordination Center
Tel 0 3552 5446 Fax 0 3552 5446
p.moungyue@gmail.com
Update : 2014-12-12 16:21:33


 
นายปรีชา แสงเทียน
Mr.Preecha Sangtian
ผู้อำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี
Director Forest Management Bureau No.6 Phetchaburi Branch
Tel 0 3242 2519 Fax 0 3240 2519
preecha059@hotmail.com
Update : 2014-12-12 16:33:13


 
น.ส.สุชีพ นกแก้ว
MissSucheep Nokkaew
ผู้อำนวยการ ส่วนอำนวยการ
Director Administration Division
Tel 0 3240 2519 Fax 0 3240 2519
konpetri@hotmail.com
Update : 2014-12-12 17:00:54


 

นายพิธิวัฒน์ มาเอี่ยม
Mr.Pitiwat Ma-iam
ผู้อำนวยการ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
Director Reforestation Promotion Division
Tel 0 3240 2519 Fax 0 3240 2519
pitiwatn@hotmail.com
Update : 2014-12-12 17:03:22


 
นายอัครชัย เสรีลัดดานนท์
Mr.Aukkarachai Saereeladdanon
ผู้อำนวยการ ส่วนป้องกันรักษาป่าเละควบคุมไฟป่า
Director of Forest Protection and Fire Control Division
Tel 0 3240 2519 Fax 0 3240 2519
-
Update : 2014-12-12 17:06:15


 
นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี
Mr.Boongua Jiamdee
ผู้อำนวยการ ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้
Director of Forest Land Management Division
Tel 0 3240 2519 Fax 0 3240 2519
-
Update : 2014-12-12 17:09:37


 

นายสุดใจ บุตรแตง
Mr.Soodjai Boottang
ผู้อำนวยการ ส่วนจัดการป่าชุมชน
Director Forest Community Management Division
Tel 0 3240 2519 Fax 0 3240 2519
-
Update : 2014-12-12 17:11:29


 
นายยงยศ หล่อสุพรรณพร
Mr.Yongyot Losupanporn
หัวหน้า กลุ่มโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
Chief Royal Initiative Project and Special Affirs Group
Tel 0 3240 2519 Fax 0 3240 2519
yongyot59@gmail.com
Update : 2014-12-12 17:13:22


 
นายยงยศ หล่อสุพรรณพร
Mr.Yongyot Losupanporn
หัวหน้า กลุ่มวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
Chief Forest Research and Development Group
Tel 0 3240 2519 Fax 0 3240 2519
yongyot59@gmail.com
Update : 2014-12-12 17:14:28


 

นายสมชาย เลขาวิวัฒน์
Mr.Somchai Lekawiwat
ผู้อำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
Director Forest Management Bureau No.11 (Suratthani Province)
Tel 0 7728 1554 Fax 0 7728 1554
somchai_forest@hotmail.com
Update : 2014-12-12 17:18:26


 
นางจุติพร พัดชู
Mrs.Jutiporn Padchu
ผู้อำนวยการ ส่วนอำนวยการ
Director Administration Division
Tel 0 7727 5816 Fax 0 7727 5816
jutisiwa@hotmail.com
Update : 2014-12-12 17:21:00


 
นายสัจรินทร์ ศรีเสน
Mr.Sacharin Srisen
ผู้อำนวยการ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
Director Reforestation Promotion Division
Tel 0 7727 5816 Fax 0 7727 5816
rinrin2557@hotmail.com
Update : 2014-12-12 17:23:08


 

นายธนิต สังขนิตย์
Mr.Tanit Sungkanit
ผู้อำนวยการ ส่วนป้องกันรักษาป่าเละควบคุมไฟป่า
Director Forest Protection and Fire Control Division
Tel 0 7728 1554 Fax 0 7728 1554
sharp.2121@hotmail.com
Update : 2014-12-12 17:30:00


 
นายเลิศศักดิ์ สุนทรกุล
Mr.Lerdsak Sunthornkun
ผู้อำนวยการ ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้
Director Forest Land Management Division
Tel 0 7727 5816 Fax 0 7727 5816
-
Update : 2014-12-12 17:31:56


 
นายอนุพงษ์ เจียมจำรัสศิลป
Mr.Anupong Jeamjumrassilpa
ผู้อำนวยการ ส่วนจัดการป่าชุมชน
Director Forest Community Management Division
Tel 0 7728 1554 Fax 0 7728 1554
anupong_545@hotmail.com
Update : 2014-12-12 17:34:11


 

น.ส.อภิญญา คงสงค์
MissApinya Kongsong
หัวหน้า กลุ่มโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
Chief Royal Initiative Project and Special Affirs Group
Tel 0 7727 5816 Fax 0 7727 5816
k.s.apinya@hotmail.com
Update : 2014-12-12 17:44:38


 
นายวรวิทย์ หยูดำ
Mr.Worawit Yoodum
หัวหน้า กลุ่มวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
Chief Forest Research and Development Group
Tel 0 7727 5816 Fax 0 7727 5816
pird_55forest@hotmail.com
Update : 2014-12-12 17:46:59


 
นายนพวงศ์ อาภรณ์
Mr.Noppawong Aporn
หัวหน้า ศูนย์ประสานงานป่าไม้ระนอง
Chief Ranong Forest Coordination Center
Tel 0 7781 1267 Fax 0 7781 1267
nop562000@yahoo.com
Update : 2014-12-12 17:40:49


 

นายวิทยา พุทธิรัศมีรักษ์
Mr.Vitaya Putirusmerak
หัวหน้า ศูนย์ประสานงานป่าไม้ชุมพร
Chief Chumphon Forest Coordination Center
Tel 0 7750 3019 Fax 0 7750 1550
-
Update : 2014-12-12 17:42:49


 
นายธรรมนูญ อัครพินท์
Mr.Thammanun Akarapin
ผู้อำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)
Director Forest Management Bureau No.12 (Nakhonsithammarat Province)
Tel 0 7576 3367 Fax 0 7576 3367
t_2596@hotmail.com
Update : 2014-12-12 18:05:03


 
นายพงศ์สัณห์ ดุสิตกุล
Mr.Pongson Dusit Kun
ผู้อำนวยการ ส่วนอำนวยการ
Director Administration Division
Tel 0 7576 3367 Fax 0 7576 3367
pongson7208@gmail.com
Update : 2014-12-12 17:57:21


 

นายขวัญชัย เอื้ออารี
Mr.Kwanchai Ueaari
ผู้อำนวยการ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
Director Reforestation Promotion Division
Tel 0 7576 3367 Fax 0 7576 3367
kwanchai_eu@forest.go.th
Update : 2014-12-12 17:57:03


 
นายสุริยะ ถาวรแก้ว
Mrs.Suriya Thawonkaeo
ผู้อำนวยการ ส่วนป้องกันรักษาป่าเละควบคุมไฟป่า
Director Forest Protection and Fire Control Division
Tel 0 7576 3367 Fax 0 7576 3367
-
Update : 2014-12-12 17:59:42


 
นายพรเทพ ตันสกุล
Mr.Pornthep Tansakul
ผู้อำนวยการ ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้
Director Forest Land Management Division
Tel 0 7576 3367 Fax 0 7576 3367
-
Update : 2014-12-12 18:04:30


 

นายมารยาท ทับเที่ยง
Mr.Marayat Thapthiang
ผู้อำนวยการ ส่วนจัดการป่าชุมชน
Director Forest Community Management Division
Tel 0 7576 3367 Fax 0 7576 3367
7842cho@gmail.com
Update : 2014-12-12 18:06:50


 
นายวัชรา แก้วสุวรรณ
Mr.Watchara Kaeosuwan
หัวหน้า กลุ่มโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
Chief Royal Initiative Project and Special Affirs Group
Tel 0 7576 3367 Fax 0 7576 3367
-
Update : 2014-12-12 18:16:01


 
นางโสภี บริสุทธ์์
Mrs.Sophi Borisut
หัวหน้า กลุ่มวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
Chief Forest Research and Development Group
Tel 0 7576 3367 Fax 0 7576 3367
airsopee@gmail.com
Update : 2014-12-12 18:19:24


 

นายสมพร เพชรทองเกลี้ยง
Mr.Somphon Phetthonckliang
หัวหน้า ศูนย์ประสานงานป่าไม้พัทลุง
Chief Phatthalung Forest Coordination Center
Tel 0 7461 3093 Fax 0 7461 3093
pachumchon_nsrforest@hotmail.com
Update : 2014-12-12 18:10:38


 
นายประกอบ ทองเส็ม
Mr.Prakop Thongseam
หัวหน้า ศูนย์ประสานงานป่าไม้ตรัง
Chief Trang Forest Coordination Center
Tel 0 7576 3367 Fax 0 7576 3367
thongsem30@gmail.com
Update : 2014-12-12 18:13:49


 
นายบุญสืบ สมัครราช
Mr.Boonsueb Samakraj
ผู้อำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่
Director Forest Management Bureau No.12 Krabi Province
Tel 0 7561 8057 Fax 0 7561 8057
krabiforest.12@gmail.com
Update : 2014-12-12 18:32:07


 

นายสมชาย จิตรหลัง
Mr.Somchay Jitlang
ผู้อำนวยการ ส่วนอำนวยการ
Director Administration Division
Tel 0 7561 8057 Fax 0 7561 8057
krabiforest.12@gmail.com
Update : 2014-12-12 18:33:46


 
นายเกียรติศักดิ์ เพชรสกุลวงศ์
Mr.Kiattisak Petchsakunwong
ผู้อำนวยการ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
Director Reforestation Promotion Division
Tel 0 7561 8057 Fax 0 7561 8057
krabiforest.12@gmail.com
Update : 2014-12-12 18:35:39


 
นายพงศ์ณภัทร ปลอดชูแก้ว
Mr.Phongnaphat Plodchoukeaw
ผู้อำนวยการ ส่วนป้องกันรักษาป่าเละควบคุมไฟป่า
Director Forest Protection and Fire Control Division
Tel 0 7561 8057 Fax 0 7561 8057
krabiforest.12@gmail.com
Update : 2014-12-12 18:38:52


 

นายสุทิน อักษรนำ
Mr.Suthin Aksornnam
ผู้อำนวยการ ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้
Director Forest Land Management Division
Tel 0 7561 8057 Fax 0 7561 8057
krabiforest.12@gmail.com
Update : 2014-12-12 18:40:14


 
นายองครักษ์ ฤทธิรุฒม์
Mr.Ongkarak Ritthiruth
ผู้อำนวยการ ส่วนจัดการป่าชุมชน
Director Forest Community Management Division
Tel 0 7561 8057 Fax 0 7561 8057
krabiforest.12@gmail.com
Update : 2014-12-12 18:41:57


 
นายองครักษ์ ฤทธิรุฒม์
Mr.Ongkarak Ritthiruth
หัวหน้า กลุ่มโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
Chief Royal Initiative Project and Special Affirs Group
Tel 0 7561 8057 Fax 0 7561 8057
krabiforest.12@gmail.com
Update : 2014-12-12 18:50:21


 

นายอาดีด ชายกุล
Mr.Adeed Chaikul
หัวหน้า กลุ่มวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
Chief Forest Research and Development Group
Tel 0 7561 8057 Fax 0 7561 8057
krabiforest.12@gmail.com
Update : 2014-12-12 18:49:16


 
นายทวี ลือชา
Mr.Tawee Luecha
หัวหน้า ศูนย์ประสานงานป่าไม้พังงา
Chief Phang-nga Forest Coordination Center
Tel 0 7561 8057 Fax 0 7561 8057
krabiforest.12@gmail.com
Update : 2014-12-12 18:44:13


 
นายสุชาติ คงชุม
Mr.Suchat Khongchum
หัวหน้า ศูนย์ประสานงานป่าไม้ภูเก็ต
Chief Puket Forest Coordination Center
Tel 0 7561 8057 Fax 0 7561 8057
krabiforest.12@gmail.com
Update : 2014-12-12 18:47:48


 

นายจิระพงษ์ คูหากาญจน์
Mr.Chirapong Kuhakanchana
ผู้อำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)
Director Forest Management Bureau No.13 (Songkhla Province)
Tel 0 7420 5990 Fax 0 7420 5990
chirapong_k@yahoo.com
Update : 2014-12-12 19:08:05


 
นายนเรศน์ อุสมา
Mr.Naret Usama
ผู้อำนวยการ ส่วนอำนวยการ
Director Administration Division
Tel 0 7420 5990 Fax 0 7420 5990
naretusana_09@hotmail.com
Update : 2014-12-12 19:10:11


 
นายเจษฎา เจษฎาภินันท์
Mr.Jatsada Jatsadapinan
ผู้อำนวยการ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
Director Reforestation Promotion Division
Tel 0 7420 5990 Fax 0 7420 5990
jj2685@hotmail.co.th
Update : 2014-12-12 19:12:08


 

นายอชิระ ณ นคร
Mr.Archira Na Na khon
ผู้อำนวยการ ส่วนป้องกันรักษาป่าเละควบคุมไฟป่า
Director Forest Protection and Fire Control Division
Tel 0 7420 5887 Fax 0 7520 5887
-
Update : 2014-12-12 19:13:37


 
นายพีรพงศ์ ปัจฉิมศิริ
Mr.Peerapong Pudchimsiri
ผู้อำนวยการ ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้
Director Forest Land Management Division
Tel 0 7420 5990 Fax 0 7420 5990
peerapong_49@hotmail.com
Update : 2014-12-12 19:17:53


 
นายไพโรจน์ นัครา
Mr.Pairot Nakkara
ผู้อำนวยการ ส่วนจัดการป่าชุมชน
Director Forest Community Management Division
Tel 0 7420 5974 Fax 0 7420 5974
pann810@hotmail.com
Update : 2014-12-12 19:19:35


 

นายเอกภพ เพิ่มพูล
Mr.Ekkapop Pernpool
หัวหน้า กลุ่มโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
Chief Royal Initiative Project and Special Affirs Group
Tel 0 7420 5990 Fax 0 7420 5990
d_hoya@hotmail.com
Update : 2014-12-12 19:26:31


 
นายมาโนชญ์ มาตรพลากร
Mr.Marnoj Martpalakorn
หัวหน้า กลุ่มวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
Chief Forest Research and Development Group
Tel - Fax 0 7420 5990
marnojlao@yahoo.com
Update : 2014-12-12 19:29:11


 
จ่าเอกประสิทธิ์ นิติวัฒนชัย
Po.1Prasith Nitiwathanachai
หัวหน้า ศูนย์ประสานงานป่าไม้ปัตตานี
Chief Pattani Forest Coordination Center
Tel 0 7346 0158 Fax -
p47_forest@hotmail.com
Update : 2014-12-12 19:22:16


 

นายนิวัฒน์ สุขเสนีย์
Mr.Niwat Suksanee
หัวหน้า ศูนย์ประสานงานป่าไม้สตูล
Chief Satun Forest Coordination Center
Tel 0 7472 2058 Fax 0 7472 2058
niwaysuksanee@hotmail.com
Update : 2014-12-12 19:24:12


 
นายชาตรี วชิระเผด็จศึก
Mr.Chatree Vachiraphadejseuk
ผู้อำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส
Director Forest Management Bureau No.13 Narathiwat Province
Tel 0 7351 2597 Fax 0 7351 2597
kratair@hotmail.com
Update : 2014-12-12 19:54:18


 
นายบุญเสริม พรมเสนะ
Mr.Boonserm Prosena
ผู้อำนวยการ ส่วนอำนวยการ
Director Administration Division
Tel 0 7351 2597 Fax 0 7351 2597
boonserm08@hotmail.com
Update : 2014-12-12 19:54:50


 

นายวรวิทย์ ไอยรากาญจนกุล
Mr.Woravit Iyarakanjanakul
ผู้อำนวยการ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
Director Reforestation Promotion Division
Tel 0 7351 2597 Fax 0 7351 2597
-
Update : 2014-12-12 19:53:56


 
นายวิชัย แตโช
Mr.Wichai Taecho
ผู้อำนวยการ ส่วนป้องกันรักษาป่าเละควบคุมไฟป่า
Director Forest Protection and Fire Control Division
Tel 0 7351 2597 Fax 0 7351 2597
forestvichai@gmail.com
Update : 2014-12-12 19:43:06


 
นายบุญเสริม พรมเสนะ
Mr.Bomserm Prosena
ผู้อำนวยการ ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้
Director Forest Land Management Division
Tel 0 7351 2597 Fax 0 7351 2597
boonserm08@hotmail.com
Update : 2014-12-12 19:44:40


 

นายสมภพ สมุทรจินดา
Mr.Somphop Samuthjinda
ผู้อำนวยการ ส่วนจัดการป่าชุมชน
Director Forest Community Management Division
Tel 0 7351 2597 Fax 0 7351 2597
somphop250359@gmail.com
Update : 2014-12-12 19:46:22


 
นายชาตรี วชิระเผด็จศึก
Mr.Chatree Vachiraphadejseuk
หัวหน้า กลุ่มโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
Chief Royal Initiative Project and Special Affirs Group
Tel 0 7351 2597 Fax 0 7351 2597
kratair@hotmail.com
Update : 2014-12-12 19:51:26


 
นายบุญเสริม พรมเสนะ
Mr.Bomserm Prosena
หัวหน้า กลุ่มวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
Chief Forest Research and Development Group
Tel 0 7351 2597 Fax 0 7351 2597
boonserm08@hotmail.com
Update : 2014-12-12 19:52:57


 

นายวัชรากร โศจิวัฒนกุล
Mr.Watcharakorn Sojiwattanakul
หัวหน้า ศูนย์ประสานงานป่าไม้ยะลา
Chief Yara Forest Coordination Center
Tel 0 7320 3717 Fax 0 7321 2786
wasun_854@hotmail.com
Update : 2014-12-12 19:48:34


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400