นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
The Zoological Park Organization under The Royal Patronage of H.M. The King

71 ถนนพระราม 5
ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
71 Rama V Rd.
Dusit
Bangkok 10300
Tel 0 2282 7111-3, 0 2281 9023-6
Fax 0 2282 6125, 0 2282 9104
www.zoothailand.org
Update : 2012-03-12 23:27:13


 

-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการ องค์การสวนสัตว์
Director General (CEO) The Zoological Park Organization
Tel 0 2282 7115 Fax 0 2282 4523

Update : 2014-12-12 11:12:27


 
นายวิศิษฏ์ วิชาศิลป์
Mr.Wisid Wichasilpa
รองผู้อำนวยการ องค์การสวนสัตว์
Deputy Director General The Zoological Park Organization
Tel 0 2282 6203 Fax 0 2282 6125, 0 2282 9104
wisidzoo@yahoo.com
Update : 2014-12-12 11:13:04


 
นางบุญนาค พงษ์ภมร
Mrs.Boonnak Pongpamorn
รองผู้อำนวยการ องค์การสวนสัตว์
Deputy Director General The Zoological Park Organization
Tel 0 2282 7110 Fax 0 2282 6125, 0 2282 9104
boonnak.pm@hotmail.com
Update : 2014-12-12 11:13:24


 

นายทวีศักดิ์ บุญเรือง
Mr.Taveesak Boonrvang
ผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบ
Director Bureau of Audit Committee
Tel 0 2282 7111-3 ext 195 Fax 0 2281 5136
Taveesak@zoothailand.org
Update : 2012-03-12 23:31:28


 
นางสีนวล หลานป้อ
Mrs.Srinuan Lanpor
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบ
Assistant Director Bureau of Internal Audit
Tel 0 2282 7111-3 ext. 182 Fax 0 2281 5136
Srinuan@zoothailand.org
Update : 2014-10-20 10:05:05


 
นางจงกลนี ฉายประสาท
Mrs.Chongkolnee Chaiprasat
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารกลาง
Director Bureau of General Administrative
Tel 0 2282 7111-3 ext. 222 Fax 0 2282 6125, 0 2282 9104
aoizpo@gmail.com
Update : 2014-10-20 10:21:46


 

นายฐิติพร ทองดีพันธ์
Mr.Thitiporn Thongdeephan
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักบริหารกลาง
Assistant Director Bureau of General Administrative
Tel 0 2282 7111-3 ext. 193 Fax 0 2282 6125, 0 2282 9104
thitiporn1966@gmail.com / thitiporn1966@yahoo.com
Update : 2014-10-20 10:22:58


 
นาง บังอร สนธิสุวรรณ์
Mrs.Bungon Sontisuvan
ผู้อำนวยการ สำนักการเงินและทรัพย์สิน
Director Bureau of Financial and Assets
Tel 0 2282 7111-3 ext 149 Fax 0 2281 5103
bungon@zoothailand.org
Update : 2014-10-20 10:32:28


 
นาย กฤษฎา เหล่าวิชารัตน์
Mr. Krissada Laowicharath
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักการเงินและทรัพย์สิน
Assistant Director Bureau of Financial and Assets
Tel 0 2282 7111-3 ext. 191 Fax 0 2282 6125, 0 2282 9104
KRISSADAZPO@hotmail.com
Update : 2014-10-20 10:34:55


 

-ว่าง-

ผู้อำนวยการ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
Director Bureau of Strategic and Plan
Tel 0 2282 7111-3 ext 132 Fax 0 2282 6125/ 0 22829104

Update : 2014-12-12 09:52:51


 
-ว่าง-

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
Assistant Director Bureau of Strategic and Plan
Tel 0 2282 7111-3 ext. 131 Fax 0 2282 6125, 0 2282 9104

Update : 2014-12-12 10:22:33


 
นางสาวชัชชลัยย์ ยุ้นพันธ์
Miss.Chatchalai Yoonpun
ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาธุรกิจ
Director Bureau of Business Development
Tel 0 2282 7111-3 ext. 175 Fax 0 2282 6125, 0 2282 9104
chatchalai_pr@hotmail.co.th
Update : 2014-12-12 09:49:59


 

-ว่าง-

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาธุรกิจ
Assistant Director Bureau of Business Development

Update : 2014-12-12 10:21:17


 
นางปาริชาติ ทัพภะสุต
Mrs.Parichart Thupphasutha
ผู้อำนวยการ สำนักกฎหมาย
Director Bureau of Law
Tel 0 2282 7111-3 ext. 171 Fax 0 2282 6125, 0 2282 9104
Parichart.t@hotmail.com
Update : 2014-10-20 10:24:36


 
นายอรรถพร ศรีเหรัญ
Mr.Attapon Srihayrun
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักกฎหมาย
Assistant Director Bureau of Law
Tel 0 2282 7111-3 ext. 175 Fax 0 2282 6125, 0 2282 9104
ATTAZOO@hotmail.co.th
Update : 2014-10-20 10:27:28


 

นายสุเมธ กมลนรนาถ
Mr.Sumate Kamolnorranath
ผู้อำนวยการ สำนักอนุรักษ์ วิจัย และการศึกษา
Director Bureau of Conservation, Reserch and Education
Tel 0 2280 7699, 0 2282 7111-3 ext. 194 Fax 0 2282 6125, 0 2282 9104
sumatekamol@yahoo.com
Update : 2012-03-12 23:34:53


 
นายบริพัตร ศิริอรุณรัตน์
Mr.Boripat Siriaroonrat
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักอนุรักษ์ วิจัย และการศึกษา
Assistant Director Bureau of Conservation Research and Education
Tel 0 2282 7111-3 ext. 161,163 Fax 0 2282 6125, 0 2282 9104
eldsdeer@yahoo.com, boripat.siriaroonrat@gmail.com
Update : 2014-12-12 10:23:24


 
นางสิริมา พงศ์ปลื้มปิติชัย
Mrs.Sirima Pongplumpitichai
ผู้อำนวยการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
Director Bureau of Information Technology
Tel 0 2280 1697 Fax 0 2280 7697
sirimaya_zpo@hotmail.co.th
Update : 2014-12-12 09:55:50


 

นางศิริรวี ราศรี
Mrs.Sirirvee Rasri
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
Assistant Director Bureau of Information Technology
Tel 0 2280 7697 Fax 0 2280 7697

Update : 2014-12-12 10:24:29


 
นายบัญญัติ อินทร์สุวรรณ์
Mr.Bunyat Insuwan
ผู้อำนวยการ สวนสัตว์ดุสิต
Director Dusit Zoo
Tel 0 2282 7114 Fax 0 2282 9245
bunyat2013@gmail.com
Update : 2014-12-12 09:58:46


 
นายพิทักษ์ อุ่นซ้อน
Mr.Pitak Ounsorn
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวนสัตว์ดุสิต
Assistant Director Dusit Zoo
Tel 0 2280 7698/ 02281 2000 ext 113 Fax 0 2282 9245
pitak_o@yahoo.com
Update : 2014-12-12 10:25:06


 

-ว่าง-

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวนสัตว์ดุสิต
Assistant Director Dusit Zoo
Tel 0 2281 2000 ext 112 Fax 0 2282 9245

Update : 2014-12-12 11:01:07


 
นายสุริยา แสงพงค์
Mr.Suriya Saengpong
ผู้อำนวยการ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
Director Khao Kheow Open Zoo
Tel 0 3831 8444 ext. 555 Fax 0 3831 8400
Suriya@kkopenzoo.com
Update : 2012-03-15 15:15:54


 
นายอภิเดช สิงหเสนี
Mr.Apidet Singhaseni
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
Assistant Director Khao Kheow Open Zoo
Tel 0 3831 8444 ext 333 Fax 0 3831 8400
marble-cat@hotmail.com
Update : 2014-12-12 10:25:59


 

นางปราณี อินทร์สุวรรณ์
Mrs. Pranee Insuwan
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
Assistant Director Khao Kheow Open Zoo
Tel 0 3831 8444 ext 333 Fax 0 3831 8400
NEE-i@hotmail.com
Update : 2014-12-12 10:26:22


 
นายกาญจน์ชัย แสนวงศ์
Mr.Kanchai Sanwong
ผู้อำนวยการ สวนสัตว์เชียงใหม่
Director Chiangmai Zoo
Tel 0 5321 0957 Fax 0 5322 2283

Update : 2014-12-12 10:05:32


 
นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์
Mr.Nipon Wichairat
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวนสัตว์เชียงใหม่
Assistant Director Chiangmai Zoo
Tel 0 5322 1179 / 08 1671 2592 Fax 0 5322 2283
nipon_vcr@hotmail.com
Update : 2014-12-12 10:26:53


 

-ว่าง-

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวนสัตว์เชียงใหม่
Assistant Director Chiangmai Zoo
Tel 0 5322 1179 Fax 0 5322 2283

Update : 2014-12-12 11:02:06


 
นายอาคม มณีกุล
Mr.Arkom Maneekul
ผู้อำนวยการ สวนสัตว์นครราชสีมา
Director Nakhon Ratchasima Zoo
Tel 0 4493 4647 Fax 0 4493 4531 ext. 1
arkom50@hotmail.com
Update : 2014-12-12 10:07:33


 
นายวิชัย แสงรัตนชัย
Mr.Wichai Sangratanachai
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวนสัตว์นครราชสีมา
Assistant Director Nakhon Ratchasima Zoo
Tel 0 4493 4647 Fax 0 4493 4531 ext. 1

Update : 2014-12-12 10:27:24


 

นายธนชน เคนสิงห์
Mr.Thanachon Kensingh
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวนสัตว์นครราชสีมา
Assistant Director Nakhon Ratchasima Zoo
Tel 0 4493 4647 Fax 0 4493 4531 ext 1
thanachon@zoothailand.org
Update : 2014-12-12 10:27:47


 
นายเฉลิมวุฒิ เกษตรสมบูรณ์
Mr.Chalermvudh Kasetsomboon
ผู้อำนวยการ สวนสัตว์สงขลา
Director Songkhla Zoo
Tel 0 7459 0883-8 ext 151 Fax 0 7459 8840

Update : 2012-03-12 23:10:30


 
นาย สุทัศน์ เรืองศรี
Mr.Suthat Ruangsri
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวนสัตว์สงขลา
Assistant Director Songkhla Zoo
Tel 0 7459 0883-8 ext 149 Fax 0 7459 8840

Update : 2014-12-12 10:28:34


 

นายธีรศานต์ ทองแก้ว
Mr.Thirasan Thongkaeo
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวนสัตว์สงขลา
Assistant Director Songkhla Zoo
Tel 0 7459 8840 Fax 0 7459 8840
thirasan_zoo@hotmail.com
Update : 2014-12-12 10:52:58


 
นายวันชัย ตันวัฒนะ
Mr.Wanchai Tunwattana
ผู้อำนวยการ สวนสัตว์อุบลราชธานี
Director Ubonratchathani Zoo
Tel 0 4541 2256 Fax 0 4541 2256
kkoz_wanchai@hotmail.com
Update : 2014-12-12 11:03:36


 
นายณรงวิทย์ ชดช้อย
Mr.Narongwit Chodchoy
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวนสัตว์อุบลราชธานี
Assistant Director Ubonratchathani Zoo
Tel 0 4541 2256 Fax 0 4541 2256
Witzoo1@hotmail.com
Update : 2014-12-12 10:29:21


 

-ว่าง-

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวนสัตว์อุบลราชธานี
Assistant Director Ubonratchathani Zoo

Update : 2014-12-12 10:54:09


 
นายเทวินทร์ รัตนะวงศะวัต
Mr.Tewin Rattanawongsawat
ผู้อำนวยการ สวนสัตว์ขอนแก่น
Director Khonkaen Zoo
Tel 08 6455 6340-1 Fax 08 6455 6342
Tawinkkoz@hotmail.com
Update : 2014-12-12 10:11:58


 
นายภาสกร อรสูญ
Mr.Phasakorn Orasoon
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวนสัตว์ขอนแก่น
Assistant Director Khonkaen Zoo
Tel 08 6455 6340-1 Fax 08 6455 6342
p.orasoon.1@gmail.com
Update : 2014-12-12 10:29:47


 

นายประเสริฐศักดิ์ บุญตระกูลพูนทวี
Mr.Prasertsak Buntragulpoontawee
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวนสัตว์ขอนแก่น
Assistant Director Khonkaen Zoo
Tel 08 6455 6340-41 Fax 08 6455 6343
prasertsaktor@hotmail.com
Update : 2014-12-12 10:48:59


 
นายวิชัย แสงรัตนชัย
Mr.Wichai Seandrattanachai
ผู้จัดการ โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์
Project Manager Surin Elephant Kingdom Project
Tel 0 4414 5070 Fax 0 4414 5071
Wichai@zoothailand.org
Update : 2014-12-12 10:18:52


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400