นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    องค์การสวนพฤกษศาสตร์
องค์การสวนพฤกษศาสตร์
The Botanical Garden Organization

100 หมู่ 9 ต.แม่แรม
แม่ริม เชียงใหม่ 50180
100 Moo 9 Mae Ram
Mae Rim
Chiang Mai 50180
Tel 0 5384 1231
Fax 0 5329 9754
www.qsbg.org
Update : 2014-11-07 10:51:57


องค์การสวนพฤกษศาสตร์
The Botanical Garden Organization

ศูนย์ประสานงาน กทม. อาคารควบคุมมลพิษ ชั้น 2 พหลโยธิน ซอยอารีย์
พญาไท กทม. 10400
Building 2nd floor Phahon Yothin 7 (Soi Aree)
Payathai
Bangkok 10400
Tel 09 3130 8580
Fax -
e-mail : bkk_qsbg@hotmail.com
Update : 2014-11-07 11:02:34


 

นางสุญาณี เวสสบุตร
Mrs.Suyanee Vessabutr, Ph.D.
กรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์
Director General
Tel 0 5384 1222, 08 6181 5353 Fax 0 5329 9754
suyanee@qsbg.org
Update : 2014-11-04 09:17:06


 
นายประมุข เพ็ญสุต
Mr.Pramook Benyasut, Ph.D.
รองผู้อำนวยการ
Deputy Director-General 1
Tel 0 5384 1446, 08 1951 9477 Fax 0 5329 9754
pramook@qsbg.org
Update : 2014-11-04 09:21:22


 
นายภราดร หอมแย้ม
Mr.Paradon Homyam
รักษาการรองผู้อำนวยการ 2
Deputy Director-General 2 (Acting)
Tel 0 5384 1148, 08 4040 7673 Fax 0 5329 9754
paradon_qsbg@hotmail.com
Update : 2014-11-04 09:24:58


 

นายภราดร หอมแย้ม
Mr.Paradon Homyam
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักพัฒนาธุรกิจ
Director Business Development Department
Tel 0 5384 1148, 08 0440 7673 Fax 0 5329 9754
paradon_qsbg@hotmail.com
Update : 2014-11-04 17:16:53


 
นางปาลิกา ปราณน์ปรีดา
Mrs.Palika Pranpreeda
รักษาการผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน สำนักตรวจสอบภายใน
Director, Internal Audit Department (Acting) Internal Audit Department
Tel 0 5384 1400 Fax 0 5384 1143
medta07@hotmail.com
Update : 2014-11-04 09:32:08


 
น.ส.ปัถวี แสงฉาย
MissPatavee Sangchai
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักอำนวยการ
Director Corporate Enterprise Department
Tel 0 5384 1333, 08 9850 6566 Fax 0 5329 9754
patavee@qsbg.org, gai_patavee@yahoo.com
Update : 2014-11-04 17:12:48


 

นางสาวรัชดา พงษ์สัตยาพิพัฒน์
MissRatchada Pongsattayapipat, Ph.D.
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสง่า สรรพศรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาสง่า สรรพศรี
Director, Sanga Sabhasri Research and Development Center Sanga Sabhasri Research and Development Center
Tel 0 5384 4145,08 1885 6764 Fax 0 5384 1204,0 5329 9754
ratchadap@qsbg.org
Update : 2014-11-04 17:05:43


 
นายปิยเกษตร สุขสถาน
Mr.Piyakaset Suksathan Ph.D.
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักพัฒนาสวนและปลูกบำรุง
Director Horticulture Development Department
Tel 0 5384 1301, 08-1950-8913 Fax 0 5329 9754
piyakas@yahoo.com
Update : 2014-11-04 17:07:52


 
นางสาวเกศินีกานต์ เอกกิตติธนภูมิ
MissGesineegant Agekittitanapum
หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่าสุโขทัย สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่าสุโขทัย
Head, Phra Maeyaa Sukhothai Botanical Garden Phra Maeyaa Sukhonthai Botanical Garden
Tel 0 5501 9633, 08 0130 3883 Fax 0 5591 0248-9 22
get1935@windowslive.com
Update : 2014-11-07 10:45:21


 

นายนาวิน อินทกูล
Mr.Nawin Intakul
รักษาการหัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ
Head, Romklao Botanical Garden Phitsnulok Under HM Queen Sirikit´s Initiative (Acting) Romklao Botanical Garden Phitsnulok Under HM Queen Sirikit´s Initiative
Tel 0 5531 6715, 08 1024 3641 Fax 0 5531 6713-5 9jv 109
phitsanulok@qsbg.org
Update : 2014-11-05 09:13:10


 
นางสาวนุชรี นอแสงศรี
MissNucharee Norsangsri
รักษาการหัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ ขอนแก่น สวนพฤกษศาสตร์เ ขอนแก่น
Head, Khonkaen Botanical Garden (Acting) Khonkaen Botanical Garden
Tel 0 4321 0157, 08-9262-4470 Fax 0 4321 0157
khonkaen@qsbg.org, nucharee@qsbg.org
Update : 2014-11-05 09:19:48


 
นายวัชนะ บุญชัย
Mr.Wachana Boonchai
หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ระยอง สวนพฤกษศาสตร์ระยอง
Head, Rayong Botanical Garden Rayong Botanical Garden
Tel 0 3863 8880-1, 08 1024 5926 Fax 0 3863 8880 104
rayong@qsbg.org
Update : 2014-11-05 09:22:34


 

นายวรวิทย์ ชนะไพริน
Mr.Worawit Chanapirin
หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์เกาะระ พังงา สวนพฤกษศาสตร์เกาะระ พังงา
Head, Phang-nga Botanical Garden (Acting) Koh-Rah Phang-nga Botanical Garden
Tel 0 5384 1015 / 09 3189 8391 Fax 0 5329 9754
chanapirin29@yahoo
Update : 2014-12-12 13:26:33


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400