นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)

ศูนย์ราชการฯ อาคาร บี เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
The Government Complex, Building B,120 Chaengwattana Road
Laksi
Bangkok 10210
Tel 02-141-9790
Fax 02-143-8400
www.tgo.or.th
Update : 2012-03-22 11:46:21


 

นางประเสริฐสุข จามรมาน
Ms.Prasertsuk Chamornmarn
ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
Executive Director Thailand Greenhouse Gas Management Organization
Tel 02-141-9805 Fax 02-143-8400
anuthida@tgo.or.th
Update : 2014-12-04 13:58:22


 
นางสาวพงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์
MissPongvipa Lohsomboon
รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
Deputy Executive Director Thailand Greenhouse Gas Management Organization
Tel 02-141-9801 Fax 02-143-8400
janyaporn@tgo.or.th
Update : 2014-12-04 14:00:14


 
นางสาวณัฐริกา วายุภาพ
MissNatarika Wayuparb
รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
Deputy Executive Director Thailand Greenhouse Gas Management Organization
Tel 02-141-9801 Fax 02-143-8400
janyaporn@tgo.or.th
Update : 2014-12-04 14:01:07


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400