นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)
Biodiversity-Based Economy Development Office (PO)

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น9 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
Ratthaprasasanabhakti 9th Floor, The Government Complex Commemorating, His Anniversary 5th December, B.E. 2550 (2007) 120 Chaengwattana Road
Laksi
Bangkok 10210
Tel 0 2141 7800
Fax 0 2143 9202
www.bedo.or.th
Update : 2012-03-25 21:09:01


 

นายวีระพงศ์ มาลัย
Mr.Veerapong Malai
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
Executive Director&CEO BEDO
Tel 02 141 7801 Fax 02 143 9202
veerapong@bedo.or.th
Update : 2014-12-04 11:25:34


 
นายอุทัย เอื้ออารีย์จิต
Mr.U-thai Auerreechit
รองผู้อำนวยการ (กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาเศรษฐกิจและ การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน)
BEDO
Tel 02 141 7802 Fax 02 141 9202
uthai@bedo.or.th
Update : 2014-12-04 11:26:00


 
นายธนิต ซังถาวร
Mr.Tanit Changthavorn
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
BEDO
Tel 02 141 7852 Fax 02 143 9202
tanit@bedo.or.th
Update : 2014-12-04 11:26:35


 

นายสมเดช ชุนถนอม
Mr.Somdet Choontanom
ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการ
BEDO
Tel 02 141 7816 Fax 02 143 9202
somdet@bedo.or.th
Update : 2014-12-04 11:29:41


 
นางสาวปานไพลิน ภิระบัน
MissParnpailin pirabun
เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร
BEDO
Tel 02 141 7834 Fax 02 143 9203
parnpailin@bedo.or.th
Update : 2014-12-04 11:29:51


 
นางสาวมาลินี เดชดำรงค์กุล
MissMalinee Detdumrongkull
เจ้าหน้าที่จัดการองค์ความรู้
BEDO
Tel 02 141 7833 Fax 02 143 9203
malinee@bedo.or.th
Update : 2014-12-04 11:30:01


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400