นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม    สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Office of the Permanent Secretary

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 (โซนทิศเหนือ) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคาร B ถนนแจ้งวัฒนะ
หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
The Government Complex Commemorating His Majesty the King's 80th Birthday Anniversary, 5st December, B.E.2550 120 Moo 3 Bld. B, 6-9 Flr., Chaengwattana Rd.,
Laksi
Bangkok 10210
Tel 0 2141 6747
Fax 0 2143 8046
www.mict.go.th
Update :


 

นางเมธินี เทพมณี
Mrs.Methini Thepmani
ปลัดกระทรวง
Permanent Secretary
Tel 0 2141 6658 Fax 0 2143 8007
methini.t@mict.go.th
Update : 2014-10-21 14:08:54


 
นางทรงพร โกมลสุรเดช
Mrs.Songporn komolsuradej
รองปลัดกระทรวง
Deputy Permanent Secretary
Tel 0 2141 6625 Fax 0 2143 8009
songporn.k@mict.go.th
Update : 2014-10-21 14:48:23


 
นางสาวอารีวรรณ ฮาวรังษี
Ms.Areewan Haorangsi
รองปลัดกระทรวง
Deputy Permanent Secretary
areewan.h@mict.go.th
Update : 2014-11-11 10:08:20


 

น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์
Gp.CapeSomsak Khaosuwan
ที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร
Principal Advisor on Communication

Update : 2014-11-24 14:39:36


 
นางสาวมาลี วงศาโรจน์
Ms.Malee Wongsaroje
ผู้ตรวจราชการ
Inspector General

Update : 2014-11-11 10:22:45


 
นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล
Ms.Wilailuck Chulewatanakul
ผู้ตรวจราชการ
Inspector General

Update : 2014-11-11 10:26:01


 

นางสาวรัจนา เนตรแสงทิพย์
Ms.Rajana Netsaengtip
ผู้ตรวจราชการ
Inspector General

Update : 2014-11-11 10:27:55


 
นายสมศักดิ์ ศุภจิราวัฒน์
Mr.Somsak Suphajirawat
นิติกร ระดับเชี่ยวชาญ กฎหมาย
Legal expert Legal Affairs Bureau
Tel 0 2141 6760 Fax 0 2143 8030
somsak.s@mict.go.th
Update : 2014-10-21 15:10:34


 
นางสาวจารุนันท์ ตันเจริญผล
Ms.Jarunan Tancharoenpol
ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Development Bureau Director of Administration
Tel 0 2141 6670 Fax 0 2143 8014-5
jarunan.t@mict.go.th
Update : 2014-10-21 15:11:44


 

นางสาวเต็มดวง นิมิตรพันธ์
Ms.Temduang Nimitrapun
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารกลาง
Executive Director General Affairs Bureau
Tel 0 2141 6683 Fax 0 2143 8017-8
putchapong.n@mict.go.th
Update : 2015-01-09 10:57:55


 
นายอาจิน จิรชีพพัฒนา
Mr.Ajin Jirachiefpattana
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
Executive Director Policy and Strategy Bureau
Tel 0 2141 6772 Fax 0 2143 8022-3
ajin.j@mict.go.th
Update : 2014-10-21 15:08:38


 
นางปฏิมา อาภาศิลป์
Mrs.Patima Arphasilp
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ
Executive Director Space Affairs Bureau
Tel 0 2141 6861 Fax 0 2143 8026-7
patima.a@mict.go.th
Update : 2014-10-21 15:16:49


 

นายวีระศักดิ์ กิติวัฒน์
Mr.Virasak Kittivat
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักกิจการระหว่างประเทศ
Executive Director International Affairs Bureau
Tel 0 2141 1420 Fax 0 2143 8028-9

Update : 2014-10-21 15:23:42


 
นางอาทิตยา สุธาธรรม
Mrs.Arthidtaya Sutatam
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักส่งเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
Executive Director E-Government Promotion and Development Bureau
Tel 0 2141 6814 Fax 0 2143 8024-5
arthidtaya.s@mict.go.th
Update : 2014-10-21 15:25:16


 
นายประเสริฐ ศรีพนารัตนกุล
Mr.Prasert Sripanaratanakul
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Executive Director Promotion and Development of Information and Communication Technology Usage Bureau
Tel 0 2141 7029 Fax 0 2143 8043-4
prasert.s@mict.go.th
Update : 2014-10-21 15:28:54


 

นางสาวบงจรรย์ กาญจนศาสตร์
Ms.Bongchan Kanchanasat
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Executive Director Information and Communication Technology Industry Promotion Bureau
Tel 0 2141 6931 Fax 0 2 143 8033
bongchan.k@mict.go.th
Update : 2014-10-21 15:33:11


 
นายชยสาร โทณานนท์
Mr.Chayasarn Tonanon
ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
Executive Director National Disaster Warning Center
Tel 0 2141 6678 Fax 0 2143 8016

Update : 2015-01-09 10:44:27


 
นายธนิต ประภาตนันท์
Mr.Thanit Praphatanunb
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
Executive Director IT Crime Prevention and Suppresion Bureau
Tel 0 2141 6950 Fax 0 2143 8034

Update : 2012-02-22 15:05:08


 

นางสมใจ ประเสริฐจีรังกุล
Mrs.Somjai Prasertjeerangkul
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
Executive Director Electronic Transactions Committee Agency Bureau
Tel 0 2141 6984 Fax 0 2143 8036
somjai.p@mict.go.th
Update : 2014-10-21 15:54:07


 
--ว่าง-
-vacant
นักทรัพยากรบุคค ระดับเชี่ยวชาญ
Human Resource Officer Expert
Tel 0 2141 6571 Fax -

Update : 2015-01-09 10:49:55


 
นางสาวลัดดา แจ้งเกษมสุข
Ms.Ladda Jaengkasemsuk
นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Computer Technical Officer Expert Information and Communication Technology Center
Tel 0 2141 1421 Fax 0 2143 8030
ladda.j@mict.go.th
Update : 2014-10-21 16:06:36


 

นางอังคณา วงษ์ประเสริฐ
Mrs.Angkana Wongprasert
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
Plan and Policy Analyst Expert
Tel 0 2142 1359 Fax 0 2143 8033
angkana.w@mict.go.th
Update : 2014-10-21 16:15:32


 
นางศุภราพร จักรมานนท์
Mrs.Suparaporn Jakmanon
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับเชี่ยวชาญ
Plan and Policy Analyst Expert
Tel 0 2141 7002 Fax 0 2143 8038

Update : 2012-02-22 12:09:24


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400