นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม    สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Office of the Permanent Secretary

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 (โซนทิศเหนือ) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคาร B ถนนแจ้งวัฒนะ
หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
The Government Complex Commemorating His Majesty the King's 80th Birthday Anniversary, 5st December, B.E.2550 120 Moo 3 Bld. B, 6-9 Flr., Chaengwattana Rd.,
Laksi
Bangkok 10210
Tel 0 2141 6747
Fax 0 2143 8046
www.mict.go.th
Update :


 

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย
Ms.Ajarin Pattanapanchai
ปลัดกระทรวง
Permanent Secretary
Tel 0 2141 6644 Fax 0 2143 8019
ajarin.p@mdes.go.th
Update : 2018-08-15 09:15:46


 
น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์
Gp.Capt Somsak Khaosuwan
รองปลัดกระทรวงฯ
Deputy Permanent Secretary
Tel 021416650 Fax 021438019
Somsak.k@mdes.go.th
Update : 2018-08-15 09:34:38


 
นางอาทิตยา สุธาธรรม
Mrs.Arthidtaya Sutatam
รองปลัดกระทรวงฯ
Deputy Permanent Secretary
Tel 02-141-6589 Fax 02-143-8019
Arthidtaya.s@mdes.go.th
Update : 2018-08-15 10:43:28


 

นางคนึงนิจ คชศิลา
Mrs.Kanungnij Kodchasila
ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ
Inspector General
Tel 02-141-6666 Fax 02-143-8019
Kanungnij.k@mdes.go.th
Update : 2018-08-15 09:43:01


 
นายสงกรานต์ อักษร
Mr.Songkran Agsorn
ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ
Inspector General

Update : 2018-08-15 10:43:41


 
นางอังคณา วงษ์ประเสริฐ
Mrs.Angkana Wongprasert
ที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร
Advisor for Communications
Tel 02-141-6671 Fax 02-141-8019
Angkana.w@mdes.go.th
Update : 2018-08-15 10:01:52


 

นายขจิต สุขุม
Mr.Kajit Sukhum
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงฯ
Assistant Permanent Secretary
Tel 02-141-6658 Fax 02-143-8019
Kajit.s@mdes.go.th
Update : 2018-08-15 10:04:59


 
นางสาวสิริน้อย องค์ศิริวิทยา
Ms.Sirinoi Ongsiriwittaya
ผู้อำนวยการกองกลาง
Executive Director of General Affairs Bureau
Tel 0 2141 1360 Fax 0 2143 8019
Sirinoi.o@mdes.go.th
Update : 2018-08-15 10:07:18


 
นางสาวกอบสิริ เอี่ยมสุรีย์
Ms.Korbsiri Iamsuri
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย
Executive Director of Legal Affairs Bureau
Tel 0 2141 6667 Fax 0 2143 8013
Korbsiri.l@mdes.go.th
Update : 2018-08-15 10:10:56


 

นางมลฤดี พวงเงิน
Mrs.Molruedee Puangngern
ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ
Executive Director of International Affairs Bureau
Tel 0 2141 6902 Fax 0 2143 8029
Molruedee.p@mdes.go.th
Update : 2018-08-15 10:16:31


 
นายธนิต ประภาตนันท์
Mr.Thanit Praphatanund
ผู้อำนวยการกองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
Executive Director of IT Crime Prevention and Suppression Bureau
Tel 0 2141 6954 Fax 0 2143 8034
Thanit.p@mdes.go.th
Update : 2018-08-15 10:18:09


 
นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์
Mr.Wetang Phuangsup
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Executive Director of Policy and Strategy Bureau
Tel 0 2141 6672 Fax 0 2143 8022
Wetang.p@mdes.go.th
Update : 2018-08-15 10:20:21


 

นางสมศรี หอกันยา
Mrs.Somsri Horkanya
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Executive Director of Information and Communication Technology Center
Tel 0 2141 6904 Fax 0 2143 8030
Somsri.h@mdes.go.th
Update : 2018-08-15 10:29:58


 
นายจักรพงษ์ ชาวงษ์
Mr.Jakkrapong Chavong
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
Executive Director of Office of The Electronic Transaction Commission
Tel 0 2141 6984 Fax 0 2143 8036
Jakkrapong.c@mdes.go.th
Update : 2018-08-15 10:32:20


 
นางอังคณา วงษ์ประเสริฐ
Mrs.Angkana Wongprasert
ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร
Executive Director of Administration Development Group
Tel 0 2141 6671 Fax 0 2143 8019
Angkana.w@mdes.go.th
Update : 2018-08-15 10:36:28


 

นางสาวพิยะดา สุดกังวาล
Ms.Piyada Soodkungwan
ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Executive Director of Digital Economy and Society Development Driven Center
Tel 0 2141 1339 Fax 0 2 143 7823
Piyada.s@mdes.go.th
Update : 2018-08-15 10:38:52


 
นายมณเฑียร เหลือเดชานุรักษ์
Mr.Montien Loungdechanurak
ผู้อำนวยการกองสื่อสารโทรคมนาคม
Executive Director of Communication Division
Tel 0 2141 1339 Fax 0 2143 7823
Montien.l@mdes.go.th
Update : 2018-08-15 10:40:22


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400