นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม    กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา
The Meteorological Department

4353 ถนนสุขุมวิท แขวง/เขต บางนา
บางนา กรุงเทพฯ 10260
4353 Sukumvit Road
Bangna
Bangkok 10260
Tel 0 2399 4566, 0 2399 4568-74, 0 2399 4580, 0 2398 0225-8
Fax 0 2399 4011, 0 2361 3180, 0 2398 9816, 0 2399 4014
tmd@metnet.tmd.go.th Website: www.tmd.go.th Telex 72004 DEPMETE TH
Update :


 

นายวันชัย ศักด์อุดมไชย
Mr.Wanchai Sakudomchai
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
Director-General
Tel 0-2399-1425 , 09-2275-7444 Fax 0-2399-1426

Update : 2014-11-25 14:50:29


 
นายบุรินทร์ เวชบรรเทิง
Mr.BURIN WECHBUNTHUNG
รองอธิบดี (ฝ่ายปฏิบัติการ)
Deputy Director General for Operation
Tel 0 2398 9888, 0 2399 4568-74 ext. 6112 Fax 0 2399 4016

Update : 2017-05-31 15:26:14


 
นายสงกรานต์ อักษร
Mr.Songkran Agsorn
รองอธิบดี (ฝ่ายวิชาการ)
Deputy Director General for Technical Services
Tel 0 2399 2355, 0 2399 4568-74 ext. 6113 Fax 0 2398 9229

Update : 2014-11-25 11:46:35


 

นายภุชพงค์ โนดไธสง
Mr.PUTCHAPONG NODTHAISONG
รองอธิบดี (ฝ่ายบริหาร)
Deputy Director-General for Administration
Tel 0 2399 4020, 0 2399 4568-74 ext. 6127 Fax 0 2399 4020

Update : 2017-05-31 15:28:17


 
น.ส.ผุสดี คงสมบูรณ์โชค
MissPussadee Kongsomboonchok
ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director of Public Sector Development Unit Public Sector Development Unit
Tel 0 2398 5284, 0 2399 4568-74 ext. 6499 Fax 0 2366 9347
asdg@metnet.tmd.go.th
Update : 2012-03-14 11:27:50


 
นางสาวจุรี พันธุชินรังสิมา
Mrs.Juree Punthuchinrungsima
ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มตรวจสอบภายใน
Director of Internal Auditor Unit Internal Auditor Unit
Tel 0 2399 2052, 0 2399 4568-74 ext. 6106 Fax 0 2399 4000
tmd_audit@metnet.tmd.go.th
Update : 2014-11-25 13:26:43


 

น.ส.มาลินี มีลาภสม
MissMalinee Meelapsom
ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มประชาสัมพันธ์
Director of Public Relations Division Public Relations Division
Tel 0 2399 1261 , 0 2399 4568 ext. 7101 , 6100 Fax 0 2398 0229
tmdpr@metnet.tmd.go.th
Update : 2012-03-14 11:33:19


 
นางณัฐกมล การะเกตุ
Mrs.Natakamol Karaket
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง สำนักงานบริหารกลาง
Director of General Administration Bureau General Administration Bureau
Tel 0 2399 4021, 0 2399 4568-74 ext. 6116 Fax 0 2399 4011

Update : 2014-11-25 11:51:14


 
นายจรูญ เลาหเลิศชัย
Mr.Charoon Laohalertchai
ผู้อำนวยการกอง กองสื่อสารสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา
Director Meteorological Telecommunication and Information Division
Tel 0 2399 4555, 0 2399 4568-74 ext. 6333 Fax 0 2398 9861

Update : 2014-11-25 11:52:31


 

นายปรีชา ธนิตติราภรณ์
Mr.Preecha Tanittiraporn
ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Director Information Technology Center
Tel 0 2399 4555 Fax 0 2744 5440
preecha@tmd.go.th
Update : 2012-03-14 11:38:17


 
- ว่าง -
- Vacant -
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา
Director Meteorological Instrument Bureau
Tel 0 2393 1681, 0 2399 4568-74 ext. 6400 Fax 0 2393 2628

Update : 2012-03-14 11:39:43


 
นายประสพชัย เพ่งผล
Mr.Prasopchai Phengphon
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ
Director Meteorological Observation Bureau
Tel 0 2399 1420, 0 2399 4568-74 ext. 6168 Fax 0 2366 9366
weatherwatch@metnet.tmd.go.th
Update : 2014-11-25 13:28:01


 

นายสำเริง คงอ้วน
Mr.Samroeng Kong-Oun
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนตรวจอากาศที่ 1
Director Meteorological Observation 1st Division
Tel 0 2398 7845, 0 2399 4568-74 ext. 6170 Fax 0 2399 4548
observation@metnet.tmd.go.th
Update : 2012-03-20 10:38:14


 
นายบุญยาธร หนองบัว
Mr.Boonyahtorn Nougbua
ผู้อำนวยการ สถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพฯ
Director Bangkok Meteorological Station
Tel 0 2393 1653 , 0 2399 4568-74 ext. 6350 Fax 0 2393 1653
ungika_n@hotmail.com
Update : 2012-03-20 10:48:01


 
นายประวิทย์ แจ่มปัญญา
Mr.Prawit Jampanya
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักพยากรณ์อากาศ
Director Weather Forecast Bureau
Tel 0 2398 9801, 0 2399 4568-74 ext. 6163 Fax 0 2399 4001

Update : 2014-11-25 13:32:32


 

นายเมธี มหายศนันท์
Mr.Maytee Mahayosanata
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนพยากรณ์อากาศกลาง
Director Central Weather Forecast Division
Tel 0 2398 9830, 0 2399 4568-74 ext. 6158 Fax 0 2398 9836

Update : 2014-11-25 13:35:00


 
น.ส.สุกันยาณี ยะวินชาญ
MissSugunyanee Yavinchan
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข
Director Numerical Weather Prediction Division
Tel 0 2399 4566 ext. 6391 Fax 0 2744 5441

Update : 2012-03-14 13:35:33


 
นายกมล พรหมสาขา ณ สกลนคร
Mr.Kamol Promasakha na Sakolnakhon
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนวิเคราะห์ข้อมูลเรดาร์และดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา
Director Meteorological Radar and Satellite Data Analysis Division
Tel 0 2398 9830, 0 2399 4568-74 ext. 6161 Fax 0 2398 9836

Update : 2014-11-25 13:39:55


 

นางจิราภรณ์ ตันสุวรรณรัตน์
Mrs.Jiraporn Tansuwanrat
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนแผนที่อุตุนิยมวิทยา
Director Meteorological Map Division
Tel 0 2398 9830, 0 2399 4568-74 ext. 6161 Fax 0 2398 9836
weathermap@tmd.go.th
Update : 2012-03-14 13:39:41


 
นางจิราภรณ์ จุฑากรณ์
Mrs.Jiraporn Jutakorn
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
Director Meteorological Development Bureau
Tel 0 2398 9868, 0 2399 4568-74 ext. 6141 Fax 0 2393 9409

Update : 2014-11-25 13:57:09


 
น.ส.พัชรา เพชรวิโรจน์ชัย
MissPatchara Petvirojchai
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนวิจัยและความร่วมมือทางวิชาการ
Director Research and Technical Cooperation Division
Tel 0 2399 2354, 0 2399 4568-74 ext. 6134 Fax 0 2398 9875
patchara@hotmail.com , E-mail : patchara@tmd.go.th
Update : 2012-03-20 11:07:46


 

นางกาญจนา วรดิเรก
Mrs.Kanchana Woradirek
ผู้อำนวยการสถาบัน สถาบันอุตุนิยมวิทยา
Director of Meteorological Training Institute Meteorological Training Institute
Tel 0 2399 3290, 0 2399 4568-74 ext. 6157 Fax 0 2398 9875
k.woradirek@hotmail.com
Update : 2012-03-14 13:52:38


 
นายภูเวียง ประคำมินทร์
Mr.Phuwieng Prakhammintara
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักอุตุนิยมวิทยาขนส่ง
Director Bureau of Meteorology for Transportation
Tel 0 2134 0011- 14 ext. 216 Fax 0 2134 0009-10
phuwieng@yahoo.com
Update : 2014-11-25 14:47:15


 
นายสมชาย ยิ้มศรีเจริญกิจ
Mr.Somchai Yimsrichayoenkit
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน
Director Aeronautical Weather Forecast Division
Tel 0 2134 0011- 14 ext. 214 Fax 0 2134 0009 -10
www.aeronet.tmd.go.th , E-mail : Somchai_yim@tmd.go.th
Update : 2012-03-14 14:01:12


 

- ว่าง -
- Vacant -
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนติดตามสภาวะอากาศการบิน
Director Weather Monitoring Division
Tel 0 2134 0011- 14 ext. 213 Fax 0 2134 0009 -10

Update : 2012-03-14 14:03:54


 
นายบรรเทิง ยิ้มเนียม
Mr.Buntherng Yiminiem
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนพัฒนาการเฝ้าระวังอากาศการบิน
Director Weather Watch Division
Tel 0 2134 0011- 14 ext. 214 Fax 0 2134 0009-10
volt@metnet.tmd.go.th
Update : 2012-03-14 14:09:00


 
นายมนัส ขำบุรี
Mr.Manus Khumburi
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนแผนที่อากาศการบิน
Director Charts and Flight Documentations Division
Tel 0 2134 0011- 14 ext. 214 Fax 0 2134 0009-10
mauskh@hotmail.com , E-mail : manus@metnet.tmd.go.th
Update : 2012-03-14 14:12:58


 

น.ส.กรรวี สิทธิชีวภาค

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
Director Seimological Bureau
Tel 0 2399 0967 , 0 399 4568 - 74 ext. 6380 Fax 0 2398 5322

Update : 2017-05-31 15:31:17


 
นายนัฐวุฒิ แดนดี
Mr.Nattawut dandee
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนเฝ้าระวังและติดตามแผ่นดินไหวและสึนามิ
Director Earthquake Monitoring and Tsunami Watch Division
Tel 0 2399 0967 , 0 2399 4568 -74 ext. 6380 Fax 0 2 398 5322

Update : 2014-11-25 15:06:26


 
นายกันจพงศ์ อนุรัตน์พานิช
Mr.Kanjapong Anuratpanich
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนประมวลผลข้อมูลและสถิติแผ่นดินไหว
Director Earthquake Statistic and Database Management Division
Tel 0 399 0967 , 0 2399 4568 - 74 ext. 6380 Fax 0 2398 5322
kanjapong@windowslive.com , E-mail : anurat05k@gmail.com
Update : 2012-03-20 10:24:28


 

นายคทาวุธ มาลัยโรจน์ศิริ
Mr.Kathavudthi Marlairodjnesiri
ผู้อำนวยการ ส่วนวิจัยและพัฒนาแผ่นดินไหวและสึนามิ
Director Earthquake and Tsunami Research and Development Division
Tel 0 2399 0967 , 0 2399 4568 - 74 ext. 6380 Fax 0 2398 5322

Update : 2014-11-25 15:11:20


 
- ว่าง -
- Vacant -
ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เชียงใหม่
Director Northern Meteorological Center Chiang Mai
Tel 0 5327 2884 Fax 0 5320 3800
www.cmmet.tmd.go.th, E-mail : charoon_lao@tmd.go.th
Update : 2014-11-25 14:45:02


 
นายทวีวัฒน์ นิลเพชรรัตน์
Mr.Taweewat Ninpetcharat
ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ขอนแก่น)
Director Northeastern Meteorological Center (Upper Part) khonkaen
Tel 0 4346 8224 Fax 0 4346 8086
www.khonkaen.tmd.go.th , E-mail : ninpetcharat@yahoo.com
Update : 2012-03-16 10:09:57


 

นายปริวรรต ชัยวัฒนา
Mr.Pariwat Chaiwatana
ผู้อำนวยการ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง อุบลราชธานี
Director Northeastern Meteorological Center (Low Part) Ubonrachathani
Tel 0 4524 4189 Fax 0 4524 4189, 0 4524 4200, 0 4524 2472
www.ubonmet.org, pariwat@metnet.tmd.go.th
Update : 2012-03-16 10:12:02


 
- ว่าง -
- Vacant -
ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก สงขลา
Director Southern Meteorological Center (East Coast) Songkla
Tel 0 7431 4615 Fax 0 7431 1065
www.songkhla.tmd.go.th, E-mail : wanchai@metnet.tmd.go.th
Update : 2014-11-25 14:17:03


 
นายวิวัฒน์ อินทรพานิช
Mr.Wiwat Intarapanich
ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก ภูเก็ต
Director Southern Meteorological Center (West Coast) Phuket
Tel 08 9202 3759, 08 9728 7767 Fax 0 7632 7066
www.phuketmet.tmd.go.th, E-mail : wiwat@metnet.tmd.go.th
Update : 2012-03-16 10:15:22


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400