นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม    สำนักงานสถิติแห่งชาติ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
National Statistical Office

120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2-4 (โซนทิศเหนือ)
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
120 Moo 3 The Government Complex, Ratthaprasasanabhakti Building, floor 2-4 Chaeng Watthana Rd.,
Laksi
Bangkok 10210
Tel 0 2141 7298
Fax 0 2143 8109
Website : http://www.nso.go.th Cable Address : NASTATI
Update : 2014-11-03 10:50:15


 

ว่าง

ผู้อำนวยการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
Director - General
Tel 0 2141 7270 Fax 0 2143 8101
-
Update : 2016-12-02 09:38:08


 
นางนวลนภา ธนศักดิ์
Mrs.Nuannapa Thanasak
รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
Deputy Director - General
Tel 0 2141 7274 Fax 0 2143 8103
nuannapa@nso.go.th
Update : 2016-12-01 11:26:53


 
นายอาจิน จิรชีพพัฒนา
Mr.Ajin Jirachiefpattana
รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
Deputy Director - General
Tel 0 2141 7276 Fax 0 2143 8104
ajin.j@nso.go.th
Update : 2016-12-01 11:33:50


 

นายธเนศ รุ่งโรจน์ชัยพร
Mr.Tanate Rungrojchaiporn
รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
Deputy Director - General
Tel 0 2141 7272 Fax 0 2143 8102
tanate.r@nso.go.th
Update : 2017-03-23 09:31:57


 
นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์
MissWanpen Poonwong
ผู้ตรวจราชการกรม (หน.ผตก.)
Inspector
Tel 0 2141 7279 Fax 0 2143 8167
wanphen@nso.go.th
Update : 2014-11-04 09:29:56


 
นางอรวรรณ สุทธางกูร
Mrs.Oarawan Sutthangkul
ผู้ตรวจราชการกรม
Inspector
Tel 0 2142 1324 Fax 0 2143 8167
oarawan@nso.go.th
Update : 2016-12-02 13:30:40


 

นางสาวอุบล โรจน์รัชนีกร
MissUbol Rojratchaneekorn
ผู้ตรวจราชการกรม
Inspector
Tel 0 2141 7280 Fax 0 2143 8167
ubol.r@nso.go.th
Update : 2016-12-02 13:30:21


 
นางสาวกฤษณา จิรวัฒน์สถิตย์
MissKrissana Jirawatsathit
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารกลาง
Director General Administration Bureau
Tel 0 2141 7295 Fax 0 2143 8109
krissana@nso.go.th
Update : 2014-11-04 09:30:28


 
นายธารธรรม อุประวงศา
Mr.Tharntham Uprawongsa
ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Director Information and Communication Technology Center
Tel 0 2141 7334 Fax 0 2143 8115
tharntham.u@nso.go.th
Update : 2016-12-01 14:07:36


 

นางสาวสุพาพร อรุณรักษ์สมบัติ
MissSupaporn Arunraksombat
ผู้อำนวยการ ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ
Director Government Strategic Information Center
Tel 0 2141 7393 Fax 0 2143 8117
supaporn@nso.go.th
Update : 2016-12-01 14:12:46


 
นางสาวบงกช วิบูลย์ธนานันต์
Missbongkoj Wibultananun
ผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและวิชาการสถิติ
Director Policy and Statistical Techniques Bureau
Tel 0 2141 7413 Fax 0 2143 8119
bongkoj@nso.go.th
Update : 2016-12-01 14:15:51


 
นางสาวกุลลักษณ์ เลิศภัทรพงศ์
MissKulluck Lertpatarapong
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารจัดการระบบสถิติ
Director Statistical System Management Bureau
Tel 0 2141 7437 Fax 0 2143 8121
kulluck@nso.go.th
Update : 2014-12-04 13:42:16


 

นางสาวลัคนา ตันติวัฒน์
MissLakkana Tantiwat
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ
Director Data Collection and Administration Bureau
Tel 0 2142 1309 Fax 0 2143 8123
lakkana@nso.go.th
Update : 2016-12-01 14:18:56


 
นางสาวรวมพร ศิริรัตน์ตระกูล
MissRuamporn Sirirattrakul
ผู้อำนวยการ สำนักสถิติพยากรณ์
Director Statistical Forecasting Bureau
Tel 0 2141 7482 Fax 0 2143 8130
ruam@nso.go.th
Update : 2014-11-04 09:32:35


 
นายอานนท์ จันทวิช
Mr.Anon Juntavich
ผู้อำนวยการ สำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคม
Director Economic and Social Statistics Bureau
Tel 0 2142 1232 Fax 0 2143 8134
anonjun@nso.go.th
Update : 2014-12-04 13:30:17


 

นางปัทมา อมรสิริสมบูรณ์
Mrs.Pattama Amornsirisomboon
ผู้อำนวยการ สำนักสถิติสังคม
Director Social Statistics Bureau
Tel 0 2142 1252 Fax 0 2143 8136
pattama.a@nso.go.th
Update : 2016-12-01 14:22:22


 
นางสาวสุวรรณี วังกานต์
MissSuwannee Wangkarn
ผู้อำนวยการ สำนักสถิติสาธารณมติ
Director Public Opinion Statistics Bureau
Tel 0 2142 1268 Fax 0 2143 8138
suwannee@nso.go.th
Update : 2017-04-20 11:44:06


 
นางสาวจินตนา ศิลป์วุฒิ
MissJintana Silpwut
ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาบุคลากร
Director Human Resource Development Bureau
Tel 0 2142 1281 Fax 0 2143 8141
jintana@nso.go.th
Update : 2016-12-01 14:30:50


 

นางน้ำผึ้ง เชิดชูพงษ์
Mrs.Nampung Chirdchuepong
ผู้อำนวยการ สำนักภูมิสารสนเทศสถิติ
Director Statistical Geo - Informatics
Tel 0 2141 7410 Fax 0 2143 7935
nampung@nso.go.th
Update : 2017-01-16 14:30:20


 
นางสาวณัฏฐนันท์ วิสุชาติพงศ์
MissNattanan Wisuchartpong
ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director Administrative Development Group
Tel 0 2141 7290 Fax 0 2143 8108
nattanan.w@nso.go.th
Update : 2016-12-01 14:37:56


 
ว่าง

ผู้อำนวยการ กลุ่มตรวจสอบภายใน
Director Internal Audit Group
Tel 0 2141 7282 Fax 0 2143 8105
@nso.go.th
Update : 2016-12-02 09:38:34


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400