นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม    บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
CAT Telecom Public Company Limited

99 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210-0298
99 Moo 3 Chaeng Watthana Road, Thung Songhong,

Bangkok 10210-0298
www.cattelecom.com
Update : 2012-03-23 10:00:48


 

พ.อ.ผศ.ดร.สรรพชัย หุวะนันทน์
ColonelSanpachai Huvanandana, Ph.D.
รักษาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่
Director Acting President
Tel 0 2104 3805 Fax 0 2104 4724
sanpachai.h@cattelecom.com
Update : 2014-12-04 12:04:24


 
นายหรรษา ชีวะพฤษ์
Mr.Hansa Chevapurke
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานกฎหมายและร่วมการงาน)
Senior Executive Vice President (Legal and Business Partner)
Tel 0 2104 4038 Fax 0 2104 3198
hansa.c@cattelecom.com
Update : 2014-10-13 09:17:07


 
น.ส.ธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์
Misstanwadee Wongterarit
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานกลยุทธ์องค์กร)
Senior Executive Vice President (Corporate Strategy)
Tel 0 2104 3702 Fax 0 2104 4289
tanwadee.w@cattelecom.com
Update : 2014-11-05 15:25:57


 

น.ส.อรพินท์ พงศ์วรามิตรชัย
MissOrapin Pongvaramitchai
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานการเงิน)
Senior Executive Vice President (Finance)
Tel 0 2104 3195 Fax 0 2104 3611
orapin.p@cattelecom.com
Update : 2014-11-05 15:27:13


 
นายวิโรจน์ โตเจริญวาณิช
Mr.Viroj Tocharoenvanith
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานการตลาด)
Senior Executive Vice President (Marketing and Sales)
Tel 0 2104 3528 Fax 0 2 573 4643
Viroj,o@cattelecom.com
Update : 2014-10-30 09:54:58


 
นายสุรพล สงวนศิลป์
Mr.Surapon Sanguansilp
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานโครงข่าย)
Senior Executive Vice President (Network)
Tel 0 2104 4565 Fax 0 2104 3765
Surapon.s@cattelecom.com
Update : 2014-10-30 10:25:30


 

นายพีรศักดิ์ อรุณสกุล
Mr.Peerasak Arunsakul
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานทรัพยากรบุคคล)
Senior Executive Vice President (Human Resource)
Tel 0 2104 4396 Fax 0 2104 4504
peerasak.a@cattelecom.com
Update : 2014-10-13 09:29:07


 
นายอุสาห์ สวัสดิ์-ชูโต
Mr.Usa Svasti-xuto
รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Acting Senior Executive Vice President (Information Technology)
Tel 0 2104 3801,0 2104 3280 Fax 0 2104 3648
susa@cattelecom.com
Update : 2014-10-30 10:36:05


 
นายกิตติพงษ์ เมฆวิจิตรแสง
Mr.kittipong Makevijit
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารไร้สาย
Senior Executive Vice President (Wireless)
Tel 0 2104 4807 Fax 0 2104 3529
jkittipong.m@cattelecom.com
Update : 2014-12-17 11:12:14


 

นายขจรศักดิ์ สิงหเสนี
MrKajornsak Singhaseni
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานอำนวยการ)
Senior Executive Vice President General Affairs
Tel 0 2104 4483 Fax 0 2104 4075
Kajornsak.s@cattelecom.com
Update : 2014-10-13 09:10:25


 
นางสุรีย์ ศรีพูลสุข
Mrs.Suree Sripoolsuk
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
Executive Vice President of Internal Audit Bureau
Tel 0 2104 4106 Fax 0 2547 3272
suree.s@cattelecom.com
Update : 2014-11-05 15:10:50


 
นายชัยอนันท์ วรขันธ์
Mr.Chaianunt Worakhunt
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กลุ่มกฎหมาย)
Executive Vice President (Legal Group)
Tel 0 2104 4226 Fax 0 2104 3278
chaianunt.w@cattelecom.com
Update : 2014-10-13 10:04:53


 

น.ส.กรรภิรมย์ วานิชโช
MissKanpirom Vanitcho
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานกลยุทธ์องค์กร)
Executive Vice President (Corporate Strategy)
Tel 0 2104 4660 Fax 0 2104 3278
kanpirom.v@cattelecom.com
Update : 2012-02-22 10:30:30


 
นายสมเกียรติ กุลธรรมโยธิน
Mr.somkiat Kulatumyotin
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ)
Executive Vice President (Information Technoloty Group)
Tel 0 2104 4486 Fax 0 2104 3278
somkiat.u@cattelecom.com
Update : 2014-10-30 09:56:14


 
นางอโณทัย คล้ายไพบูลย์
Mrs.Anotai Klampalboon
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริการลูกค้าขายส่งและเอกชน)
Executive Vice President (Corporate and Wholesale Customer Group)
Tel 0 2104 4552 Fax 0 2104 3278
anotai.s@cattelecom.com
Update : 2014-10-13 10:49:49


 

นายสมยศ ธนพิรุณธร
Mr.Somyot Tanapirunthorn
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กลุ่มบริการลูกค้าภาครัฐ)
Executive Vice President Government/State Enterprise Customer Group)
Tel 0 2104 3750 Fax 0 2104 3278
somyot.t@cattelecom.com
Update : 2014-10-13 11:00:14


 
นายสมยศ อุดมโชคไพบูลย์
Mr.Somyos Udomchokpaiboon
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กลุ่มบริการลูกค้ารายย่อย)
Executive Vice President (Retail Customer Group)
Tel 0 2104 4511 somyos.u@cattelecom.com
Update : 2014-11-03 09:41:17


 
น.ส.สมศรี สุนทราภิรมย์
MissSomsri Soontrapirom
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กลุ่มบัญชี)
Executive Vice President (Accounting)
Tel 0 2104 4566 Fax 0 2104 3660
somsri.s@cattelecom.com
Update : 2012-02-23 09:57:44


 

นายสุทธิพร ยุวจิตติ
Mr.Suttiporn Yuvachitti
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กลุ่มปฏิบัติการบริการ)
Executive Vice President (Service Operation Group)
Tel 0 2104 4676 suttiporn.y@cattelecom.com
Update : 2014-10-13 13:31:28


 
นายธีรยุทธ ศักดิ์วิลาสตระกูล
Mr.Tirayut Sukvilastrakul
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กลุ่มงานธุรกิจโครงข่าย)
Executive Vice President (Network Bisiness)
Tel 0 2104 3306 Fax 0 2104 3278
tirayut.s@cattelecom.com
Update : 2014-10-29 11:04:58


 
นายสงบ สังขจินดา
Mr.Sa-ngob Sangkhachinda
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ปฏิบัติการสื่อสารไร้สาย)
Executive Vice President (Wireless Operation)
Tel 0 2104 4745 Fax 0 2104 3278
-sa-ngob.sa@cattelecom.com
Update : 2012-03-07 11:23:59


 

นายดนันท์ สุภัทรพันธุ์
Mr.Dhanant Subhadrabandhu
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์)
Executive Vice President (Product Development Group)
Tel 0 2104 4154 Fax 0 2104 3278
dhanant.s@cattelecom.com
Update : 2014-10-13 13:38:09


 
นายชัยอนันท์ วรขันธ์
Mr.Chaianunt Worakhunt
รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กลุ่มร่วมการงาน)
Acting Executive Vice President (Concession Group)
Tel 0 2104 4226 Fax 0 2104 3278
chaianunt.w@cattelecom.com
Update : 2014-10-30 10:37:32


 
นายธีรพงศ์ กุศลชู
Mr.Theerapong Kusolchoo
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กลุ่มสำนักงานบริการ)
Executive Vice President (Regional Customer Group)
Tel 0 2104 3188 Fax 0 2104 3278
theerapong.k@cattelecom.com
Update : 2014-10-13 13:49:41


 

น.ส.นวลสวาท ศุขกาย
MissNuansawat Sukkai
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กลุ่มอำนวยการ) สายงานอำนวยการ
Executive Vice President (General Affairs)
Tel 0 2104 3218 Fax 0 2104 3278
nuansawat.s@cattelecom.com
Update : 2014-10-13 13:51:31


 
นายศุภโชค อินทมาน
Mr.Supachok intaman
ผู้จัดการศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
Assistant Vice President of Occupational Safety and Health Center
Tel 0 2104 3330 Fax 0 2104 3354
supachock.i@cattelecom.com
Update : 2014-10-21 09:57:40


 
นางดวงหทัย โตเจริญวาณิช
Mrs.Duanghathai Tocharoenvanith
ผู้จัดการฝ่ายคณะกรรมการบริษัท
Vice President of Board of Directors Department
Tel 0 2104 3132 Fax 0 2104 3141
duanghathai.t@cattelecom.com
Update : 2012-02-24 12:04:42


 

นางปิยะฉัตร กุลสัจจะ
Mrs.Piyachat kullasudja
ผู้จัดการฝ่ายกรรมการผู้จัดการใหญ่
Vice President of Office of President Department
Tel 0 2104 3181 Fax 0 2104 3278
piyachat.k@cattelecom.com
Update : 2014-10-30 10:01:55


 
นางศรีบังอร อิสระกุลฤทธา
Mrs.Sribongorn Aisrakullita
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์
Vice President of Asset Management Department
Tel 0 2104 3335 Fax 0 2104 4285
sribongorn.a@cattelecom.com
Update : 2012-02-27 14:12:22


 
นายนพดล นิลดวง
Mr.nopphadol Nilduong
ผู้จัดการฝ่ายพัสดุ
Vice President of Procurement and Supply Department
Tel 0 2104 4484 Fax 0 2104 4450
nopphadol.n@cattelecom.com
Update : 2014-11-03 09:22:37


 

- ว่าง -

ผู้จัดการฝ่ายโยธาและขนส่ง
Vice President of Construction and Transport Department

Update : 2014-10-15 14:23:14


 
นายอนุชา วีระนิติเวชสาร
Mr.Anucha Weeranitwechasarn
ผู้จัดการฝ่ายความเสี่ยงและควบคุมภายใน
Vice President of Risk Management and internal Control Department
Tel 0 2104 3291 Fax 0 2104 4665
wanucha@cattelecom.com
Update : 2014-10-15 14:30:12


 
นายทศพร เคนวารีย์
Mr.Todsaporn Kenvariya
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและประเมินผลองค์กร
Vice President of Organization Development and Assessment Department
Tel 0 2104 4699 Fax 0 2104 4698
todsaporn.k@cattelecom.com
Update : 2014-10-27 15:44:39


 

นายวงกต วิจักขณ์สังสิทธิ์
Mr.wongkot Vijacksungsithi
ผู้จัดการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์
Vice President of Strategic Planning Department
Tel 0 2104 3495 Fax 0 2104 4265
wongkot.v@cattelecom.com
Update : 2014-10-15 14:37:09


 
นายสมหมาย จตุทอง
Mr.Somhmai Jatuthong
ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
Vice President of Research and Development Department
Tel 0 2104 4185 Fax 0 2104 3746
somhmai.j@cattelecom.com
Update : 2014-10-15 14:41:49


 
นายสมพงษ์ อัศวบุญมี
Mr.Somphong Assawaboonmee
ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์โทรศัพท์
Vice President of Vice Product Development Department
Tel 0 2104 3450 Fax 0 2104 3946
somphong.a@cattelecom.com
Update : 2014-10-29 14:13:07


 

นางอุบลพรรณ ชื่นชม
Mrs.Ubonpan Chuenchom
ผู้จัดการฝ่ายขายผู้ประกอบการ
Vice President of Carrier Business Department
Tel 0 2104 4068 Fax 0 2104 4715
ubonpan.c@cattelecom.com
Update : 2014-10-29 13:27:38


 
นางสุวรรณา หรรษาจารุพันธ์
Mrs.suwanna Hunsajarupan
ฝ่ายบริการหน่วยงานภาครัฐ
Vice President of Government / State Enterprise Service Department
Tel 0 2104 4405 Fax 0 2104 4481
suwanna.h@cattelecom.com
Update : 2014-10-29 13:38:07


 
นางอัมพา เที่ยงวัน
Mrs.ampa Tiangwan
ผู้จัดการฝ่ายขายลูกค้าเอกชน
Vice President of Corporate Sale Department
Tel 0 2104 4266 Fax 0 104 3509
ampa.t@cattelecom.com
Update : 2014-10-29 13:38:45


 

นายประวิทย์ ระวิงทอง
Mr.Prawit Rawingthong
ผู้จัดการฝ่ายขายและตลาดสื่อสารไร้สาย
Vice President of Wireless Sale and Marketing Department
Tel 0 2104 3167 Fax 0 2104 4722
prawit.r@cattelecom.com
Update : 2014-10-29 13:39:46


 
นายทวีบุญ แตงเขียว
Mr.taweebun Tangkiew
ฝ่ายจัดเก็บหนี้ส่วนกลาง
Vice President of Central Debt Management Department
Tel 0 2104 3908 Fax 0 2104 3721
taweebun.t@cattelecom.com
Update : 2014-10-29 13:40:17


 
นายธนา ตั้งสิทธิ์ภักดี
Mr.Thana Tangsitpakdee
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์บรอดแบนด์
Vice President of Internet Business Development Department
Tel 0 2104 3391 Fax 0 2104 4803
thana.t@cattelecom.com
Update : 2014-10-30 09:36:53


 

นายสถาพร ทัศประเสริฐ
Mr.Staporn Tuspasoed
ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
Vice President of Public Relations and Corporate Communication Department
Tel 0 2104 3947 Fax 0 2104 3100
staporn.t@cattelecom.com
Update : 2014-10-29 13:41:09


 
นายเสกสรรค์ มิตรเกษม
Mr.seikson Mitkasem
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจการตลาดลูกค้าภาครัฐ
Voice President of Government Marketing and Business Management Department
Tel 0 2104 4919 Fax 0 2104 4575
seikson.n@cattelecom.com
Update : 2014-10-24 16:03:05


 
น.ส.โชติกา ไพจ์ศรี
MissChayanit Prisri
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจการตลาดลูกค้าภาคเอกชน
Voice President of Corporate Marketing and Business Management Department
Tel 0 2104 3357 Fax 0 2104 3509
chayanit.p@cattelecom.com
Update : 2014-10-24 16:02:47


 

นายธานินท์ หยวกขาว
Mr.Tanin Youkhaw
ผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจการตลาดลูกค้ารายย่อย
Vice President of Marketing Management Department
Tel 0 2104 4092 Fax 0 2104 4351
tanin.y@cattelecom.com
Update : 2014-10-21 13:22:48


 
นายพรพิชาติ ภู่ธงแก้ว
Mr.pornpichart Phuthongkheaw
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์สื่อสารไร้สาย
Vice President of Wireless Business Development Department
Tel 0 2104 4721 Fax 0 2104 -4722
pornpichart.p@cattelecom.com
Update : 2014-10-29 13:41:45


 
น.ส.กัณณิกา วรคามิน
MissKannikar Vorakamin
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
Vice President of IT Security Procuct Development Department
Tel 0 2104 4855 Fax 0 2104 4557
kannikar.v@cattelecom.com
Update : 2014-10-29 13:42:19


 

นายเปรมชัย ใจกว้าง
Mr.Premchai Jaikwang
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
Vice President of e-Business Development Department
Tel 0 2104 4889 Fax 0 2104 4079
premchai.j@cattelecom.com
Update : 2012-02-28 12:46:26


 
นายอภิชาติ สวรรค์คำธรณ์
Mr.apichart Swankomtorn
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์สื่อสารข้อมูล
Voice President of Data Communication Product Development Department
Tel 0 2104 3577 Fax 0 2104 3256
apichart.sw@cattelecom.com
Update : 2014-10-21 14:02:24


 
นายวุฒิชัย เสรีสันติกุล
Mr.wutthichai Serisantikul
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมโครงข่าย
Voice President of Network Control Department
Tel 0 2104 4131 Fax 0 2104 4634
wutthichai.s@cattelecom.com
Update : 2014-10-27 10:50:58


 

นายสุเทพ กล้วยแดง
Mr.Suthep Kluaydeang
ผู้จัดการฝ่ายโครงข่ายภายในประเทศ
Vice President of Domestic Network Department
Tel 0 2104 4123 Fax 0 2104 3345
suthep.kl@cattelecom.com
Update : 2014-10-27 09:49:45


 
นาย อิทธิพร เมฆวิบูลย์
Mr.Itthiporn Mekwiboon
ผู้จัดการฝ่ายโครงข่ายระหว่างประเทศ
Voice President of International Network Department
Tel 0 2104 4858 Fax 0 2104 3617
itthiporn.m@cattelecom.com
Update : 2014-10-27 09:59:16


 
นายสมชาย บุญนิธิกร
Mr.Somchai Boonnitikorn
ผู้จัดการฝ่ายชุมสายโทรศัพท์
Vice President of Voice Network and Operation Department
Tel 0 2104 3150 Fax 0 2104 4482
somchai.b@cattelecom.com
Update : 2012-02-24 12:37:15


 

นายฉัตรชัย กลิ่นแย้ม
Mr.Chatchai Klinyam
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
Vice President of e-Business Engineering Department
Tel 0 2104 1377 Fax 0 2104 1347
chatchai.k@cattelecom.com
Update : 2014-10-29 13:43:17


 
นายวินัย อยู่รุ่ง
Mr.Winai Yuroong
ผู้จัดการฝ่ายบริหารและปฏิบัติการภูมิภาค
Vice President of Regional Administration and Operation Department
Tel 0 2104 3013 Fax 0 2104 4084
winai.y@cattelecom.com
Update : 2014-10-27 10:21:48


 
นายสรพงษ์ ศิริพันธุ์
Mr.soraphong Siriphun
ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและวิศวกรรม
Vice President of Planning and Engineering Department
Tel 0 2104 4012 Fax 0 2104 4207
soraphong.s@cattelecom.com
Update : 2014-10-27 10:25:21


 

นายวสันต์ เสนาะกรรณ์
Mr.Wasan Sanohkan
ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารข้อมูล
Vice President of Data Communication Department
Tel 0 2104 4210 Fax 0 2104 3186
wasan.s@cattelecom.com
Update : 2014-10-27 10:28:29


 
นายพัฒนา ณ สงขลา
Mr.Pattana Nasongkhla
ผู้จัดการสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตกลาง
Vice President of CAT Customer Service - Central Region Department
Tel 0 3842 5315 - 4251 pattana.n@cattelecom.com
Update : 2014-10-27 10:40:34


 
นายประจวบ แผ่พุ่มทรัพย์
Mr.prajuab Phaepumsup
ผู้จัดการสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันตก
Voice President of CAT Customer Service - Western Region Department
Tel 032-919-105-9 ต่อ 4200 Fax 032-919-105-9 ต่อ 4239
prajuab.p@cattelecom.com
Update : 2014-10-27 11:03:17


 

นายสัญญา นาคทอง
Mr.Samya Nakthong
ผู้จัดการสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออก
Vice President of CAT Customer Service - Eastern Region Department
Tel 0-3300-4301 - 6 ต่อ 4251 : 641-4251 Fax 0-3300-4301 - 6 ต่อ 4251 : 641-4255
sanya.n@cattelecom.com
Update : 2014-10-27 11:12:12


 
นายศุภกิจ ยอดแก้ว
Mr.Suphakit Yodkaew
ผู้จัดการสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออกเฉียงเหนือ
Vice President of CAT Customer Service - Northeastern Region Department
Tel 631 4200 Fax 631 4269
suphakit.y@cattelecom.com
Update : 2014-10-27 10:57:26


 
นายยงยุทธ์ พุทธพฤกษ์
Mr.yongyut Putthapruck
ผู้จัดการสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้
Vice President of CAT Customer Service - Southern Region Department
Tel 074-231080 -4199 Fax 074-231080 ต่อ 4106
yongyut.p@cattelecom.com
Update : 2014-10-27 11:08:05


 

นายศรายุทธ์ อภิญญาวัชรกุล
Mr.Sarayut Apinyawatcharakul
ผู้จัดการสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตเหนือ
Voice President of CAT Customer Service - Northern Region Department
Tel 0 5326 1174-5 ต่อ 4200 Fax 0 5326 1197
sarayut.a@cattelecom.com
Update : 2014-10-27 10:53:17


 
นายนรินทร์ เมืองพูล
Mr.Narin Muangpool
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษาสื่อสารไร้สาย
Vice President of Wireless Operation and Maintenance Department
Tel 0 2104 4399 Fax 0 2104 4744
narin.m@cattelecom.com
Update : 2014-10-27 14:39:13


 
นายณัฏฐวิทย์ สุฤทธิกุล
Mr.Nuttawit Surittikul
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมสื่อสารไร้สาย
Vice President of Wireless Engineering Department
Tel 0 2104 3856 Fax 0 2104 3648
nuttawit.s@cattelecom.com
Update : 2014-10-27 14:40:58


 

นายสุวรรณ อินแบน
Mr.Suwan Inband
ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Vice President of Information Technology Strategy Department
Tel 0 2104 4360 Fax 0 2104 4365
suwan.in@cattelecom.com
Update : 2014-10-29 13:44:22


 
นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์
Mr.aniruth Hiranraks
ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารองค์กร
Vice President of Information Technology for Corporate Management Department
Tel 0 2104 3496 Fax 0 2104 4161
aniruth.h@cattelecom.com
Update : 2014-10-30 10:46:26


 
น.ส.วัชราภรณ์ วรรณบูรญ์
MissWatcharaporn Wannaboon
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนธุรกิจ
Vice President of Business Support Information Technology Department
Tel 0 2104 7289 Fax 0 2104 7200
watcharaporn.w@cattelecom.com
Update : 2014-10-27 15:00:57


 

น.ส.อารีย์ ไกรวัฒนวงศ์
MissAree Kriwatanawong
ผู้จัดการฝ่ายบริหารการเงิน
Vice President of Treasury Department
Tel 0 2104 4453 Fax 0 2104 3828
aree.k@cattelecom.com
Update : 2014-10-27 16:14:51


 
น.ส.เสาวลักษณ์ ทองเนื้องาม
MissSaowalak Thongnuangam
รักษาการ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน
Acting Vice President of Financial Accounting Department
Tel 0 2104 4488 Fax 0 2104 3664
saowalak.t@cattelecom.com
Update : 2014-10-30 10:39:07


 
นางสุวรรณยา ปิยพาณิชยกุล
Mrs.Suwanya Piyapanichayakul
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริหาร
Vice President of Management Accounting Department
Tel 0 2104 4674 Fax 0 2104 104 4140
suwanya.p@cattelecom.com
Update : 2014-10-27 15:12:42


 

นางสุวิมล ศศิวงศ์
Mrs.Suvemol Sasiwong
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีลูกหนี้เจ้าหนี้
Vice President of Receivable and Payable Accounting Department
Tel 0 2104 3224 Fax 0 2104 3701
suvemol.s@cattelecom.com
Update : 2012-03-01 11:04:13


 
นางเบญจกาญจน์ วรรณธนสถิตย์
Mrs.Benjakarn Wantanasatit
ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการเงินและงบประมาณ
Vice President of Planning and Budgeting Department
Tel 0 2104 3425 Fax 0 2104 3477
benjakarn.w@cattelecom.com
Update : 2012-03-01 10:50:23


 
นายอิทธิพงษ์ วงศ์แสนสุข
Mr.Itthiphong Wongsansuk
ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล
Voice President of Human Resource Strategy Department
Tel 0 2104 4859 Fax 0 2104 3687
itthiphong.w@cattelecom.com
Update : 2014-10-27 15:19:08


 

นายอภิวัฒน์ พงษ์พิสุทธิ์บุบผา
Mr.Apiwat Pongpisutbuppa
ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
Vice President of Human Resource Management Department
Tel 0 2104 4187 Fax 0 2104 4606
apiwat.p@cattelecom.com
Update : 2014-10-29 13:45:13


 
พ.ต.หญิงบษกร เทียมศักดิ์
Mrs.Bodsakorn Thiemsak
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
Vice President of Human Resource Development Department
Tel 0 2104 7403 Fax 0 2104 7420
bodsakorn.t@cattelecom.com
Update : 2014-10-27 15:24:13


 
นายสุปรีดี สุวรรณทัต
Mr.Supreeedee Suwannathat
ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย
Vice President of Legal Department
Tel 0 2104 3669 Fax 0 2104 4164
supreedee.s@cattelecom.com
Update : 2012-03-01 10:21:09


 

นายสถาพร เอียดใหญ่
Mr.Sataporn Eadyai
ผู้จัดการฝ่ายคดี
Vice President of Litigation Department
Tel 0 2104 3293 Fax 0 2104 3678
sataporn.e@cattelecom.com
Update : 2014-10-30 09:42:23


 
นางดวงดาว แฉล้มประเสริฐ
Mrs.duangdao Chalaemprasert
ผู้จัดการฝ่ายบริหารสัญญาร่วมการงาน
Vice President of Business partner Contract Management Department
Tel 0 2104 3679 Fax 0 2104 4164
duangdao.c@cattelecom.com
Update : 2012-03-01 10:13:47


 
นายอาณา พรหมโยธิน
Mr.Ana Promyothin
ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์
Vice President of Regulatory Affairs Department
Tel 0 2104 3361 Fax 0 2104 4625
ana.p@cattelecom.com
Update : 2014-10-29 10:41:17


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400