นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม    บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
Thailand Post Company Limited

111 ถนนแจ้งวัฒนะ
หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
111 Chaeng Watthana Road
Laksi
Bangkok 10210
www.thailandpost.com
Update : 2015-02-11 12:09:26


 

นายปิยะวัตร์ มหาเปารยะ
Mr.Piyawat Mahapauraya
รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่
Acting President
Tel 0 2573 5457, 0 2831 3177
Update : 2014-12-04 13:40:04


 
นายปิยะวัตร์ มหาเปารยะ
Mr.Piyawat Mahapauraya
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานระบบปฏิบัติการ)
Senior Executive Vice President (Operating Systems)
Tel 0 2573 5444, 0 2831 3915 p_piyawat@hotmail.com
Update : 2012-03-26 11:30:40


 
นางสมร เทิดธรรมพิบูล
Mrs.Smorn Terdthumpiboon
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานการเงินและบัญชี)
Senior Executive Vice President (Finance and Accounting)
Tel 0 2831 3104 smorn.te@thailandpost.com
Update : 2012-03-15 09:52:04


 

นางสาวภัคธีมา โกวิทวานิช
MissPakteema Kovitvanich
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานบุคคล)
Senior Executive Vice President (Human Resources)
Tel 0 2573 6516, 0 2831 3180 pakteema.ko@thailandpost.com
Update : 2014-10-17 10:18:55


 
นางขนิษฐา มณีพิสิฐ
Mrs.Khanitha Maneepisith
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานอำนวยการและบริหารทรัพย์สิน)
Senior Executive Vice President (Administration and Property Management)
Tel 0 2573 5465, 0 2831 3155 khanitha.ma@thailandpost.com
Update : 2014-10-17 10:19:33


 
นายมานพ ศรวิบูลย์ศักดิ์
Mr.Manop Sornviboonsak
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานปฏิบัติการนครหลวง)
Senior Executive Vice President (Metropolitan Operation)
Tel 0 2831 3107 manop.so@thailandpost.com
Update : 2014-10-17 10:19:54


 

นายกาหลง ทรัพย์สอาด
Mr.Kalong Subsaart
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานปฏิบัติการภูมิภาค)
Senior Executive Vice President (Regional Operation)
Tel 0 2831 3158 kalong.su@thailandpost.com
Update : 2014-10-17 13:00:45


 
นางสาวสุชาดา พุทธรักษา
MissSuchada Buddharuksa
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานตลาด)
Senior Executive Vice President (Marketing)
Tel 0 2574 4202, 0 2831 3108 suchada.bu@thailandpost.com
Update : 2014-10-17 13:01:18


 
นายพิษณุ วานิชผล
Mr.Phitsanu Wanitchaphol
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานพัฒนาธุรกิจ)
Senior Executive Vice President (Business Development)
Tel 0 2831 3925 Phitsanu.wa@thailandpost.com
Update : 2014-10-13 11:02:39


 

นางสมร เทิดธรรมพิบูล
Mrs.Smorn Terdthumpiboon
รักษาการในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
Acting for Senior Executive Vice President (Information Technology)
Tel 0 2831 3104 smorn.te@thailandpost.com
Update : 2012-03-26 18:25:03


 
นางสมร เทิดธรรมพิบูล
Mrs.Smorn Terdthumpiboon
รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการเงินและบัญชี
Acting Executive Vice President (Finance and Accounting)
Tel 0 2831 3104 smorn.te@thailandpost.com
Update : 2014-11-13 14:38:10


 
นางนิตษา ชีวะพฤกษ์
Mrs.Nitsa Chivapruck
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สำนักตรวจสอบภายใน)
Executive Vice President (Internal Audit Office)
Tel 0 2831 3130, 0 2574 6715 Nitsa.ch@thailandpost.com
Update : 2012-03-14 18:34:22


 

นางสาวสุชาดา พุทธรักษา
Misssuchada buddharuksa
รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ด้านตลาดและพัฒนาธุรกิจ)
Acting Executive Vice President (Marketing and Business Development)
Tel 0 2831 3192 suchada.bu@thailandpost.com
Update : 2014-11-13 14:37:41


 
นายทรงศักดิ์ พลนอก
Mr.Songsak Polnork
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ด้านบุคคล)
Executive Vice President (Human Resources)
Tel 0 2831 3922 songsak.po@thailandpost.com
Update : 2012-03-14 18:40:23


 
นายสัญญา ทองสะพัก
Mr.Sanya Thongsaphak
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ด้านระบบปฏิบัติการ)
Executive Vice President (Operations Systems)
Tel 0 2831 3110 sanya.th@thailandpost.com
Update : 2014-11-13 14:39:25


 

นายสมจิตร์ ไวเรืองศิริพงศ์
Mr.Somchit wairuengsiripong
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ด้านปฏิบัติการภูมิภาค 2)
Executive Vice President (Regional Operation 2)
Tel 0 2831 3923 somchit.va@thailandpost.com
Update : 2014-11-13 14:40:31


 
นางสาวปิลันธนี สุวรรณบุบผา
MissPilantanee Suwanbubbha
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่)
Executive Vice President (Office of the President)
Tel 0 2831 3925 Pilantanee.su@thailandpost.com
Update : 2014-10-14 10:14:55


 
นายสมรักษ์ เหมวิมล
Mr.Somrak Hemwimon
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ด้านปฏิบัติการนครหลวง)
Executive Vice President (Metropolitan Operation)
Tel 0 2831 3112 somrak.he@thailandpost.com
Update : 2014-10-17 13:03:27


 

นางนัยนา ศิริสุวรรณ
Mrs.Naiyana Sirisuvun
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ด้านอำนวยการและบริหารทรัพย์สิน)
Executive Vice President (Administration and Property Management)
Tel 0 2831 3926 naiyana.si@thailandpost.com
Update : 2014-10-17 13:03:51


 
นายประสิทธิ์ ทวีผล
Mr.Prasit Thaweephol
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ด้านปฏิบัติการภูมิภาค 1)
Executive Vice President (Regional Operation 1)
Tel 0 2831 3106 prasit.th@thailandpost.com
Update : 2014-10-17 13:04:40


 
ว่าง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สำนักกลยุทธ์)
Executive Vice President (Office of Corporate Strategy)
Tel 0 2831 3925 @thailandpost.com
Update : 2014-09-03 15:56:44


 

นายนิยม จินดาปทีป
Mr.Niyom Jindapateep
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่(ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
Executive Vice President (Information Technology)
Tel 0 2831 3982 Niyom.ji@thailandpost.com
Update : 2014-09-03 16:10:11


 
นางญาณิณ เครือเนตร
Mrs.Yanin Kruanate
ผู้จัดการฝ่ายเลขานุการ
Vice President of Secretarial Department
Tel 0 2831 3842 yanin.kr@thailandpost.com
Update : 2014-10-09 14:29:53


 
นางสาวอริยา ทองใบ
MissAriya Thongbai
ผู้จัดการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
Vice President of International Relations Department
Tel 0 2831 3936 ariya.th@thailandpost.com
Update : 2012-03-26 12:03:53


 

นางสาวสมใจ ทัฬหเมธา
MissSomjai Thanhameta
ผู้จัดการฝ่ายงานบริหารกลาง
Vice President of Administrative Department
Tel 0 2831 3152, 0 2574 6055 somjai.th@thailandpost.com
Update : 2012-03-15 16:30:41


 
นางสาวสุเนตรา เนตราคม
MissSunetra Netrakom
ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์
Vice President of Corporate Strategy Department
Tel 0 2831 3116, 0 2573 5403 sunetra.ne@thailandpost.com
Update : 2012-03-15 16:30:59


 
นายพรเทพ มหาคงคา
Mr.Pornthep Mahakhongka
ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยง
Vice President of Risk Management Department
Tel 0 2831 3058 pornthep.ma@thailandpost.com
Update : 2014-11-13 14:42:53


 

นายแก้ว โชติกธรรม
Mr.Kaew Chotikratham
ผู้จัดการฝ่ายระบบการควบคุมภายใน
Vice President of Internal Control System Department
Tel 0 2831 3138 kaew.ch@thailandpost.com
Update : 2014-11-13 14:53:31


 
นางสาวกัลยา ภมรคณเสวิต
MissGalaya Pamorncanasevit
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนางานตรวจสอบ
Vice President of Audit Development Department
Tel 0 2831 3129, 0 2574 4212 galaya.pa@thailandpost.com
Update : 2014-10-17 13:11:09


 
นายไพบูลย์ ปิยะปัญญากุล
Mr.Paiboon Piyapanyakul
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติงานตรวจสอบ 1
Vice President of Audit Operation 1 Department
Tel 0 2831 3942 paiboon.pi@thailandpost.com
Update : 2012-03-15 16:35:33


 

นายสิงหล แสงจำปา
Mr.Singhol Sangchampar
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติงานตรวจสอบ 2
Vice President of Audit Operation 2 Department
Tel 0 2831 3042 singhol.sa@thailandpost.com
Update : 2014-11-13 14:56:49


 
นางสาววรลักษณ์ แซ่โซว
MissVoraluck Saesow
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบและประมวลผล
Vice President of System Development and Data Processing Department
Tel 02 831 3583 Voraluck.sa@thailandpost.com
Update : 2014-10-14 10:16:20


 
นายอนุชิต ชื่นชมภู
Mr.Anuchit Chuenchomphu
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
Vice President of Computer Operation and Network Department
Tel 0 2831 3139, 0 2831 3139 anuchitc.ch@thailandpost.com
Update : 2012-03-15 16:36:10


 

นายไชยา คล้ายแดง
Mr.Chaiya Klaidang
ผู้จัดการฝ่าย ควบคุมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
Vice President of Computer Management and Maintenance Department
Tel 02 831 3143 chaiya.kl@thailandpost.com
Update : 2014-10-17 13:11:43


 
น.ส.ฐะปะนีย์ อัมรินทร์รัตน์
MissThapanee Amarinrat
ผู้จัดการฝ่ายตลาดสื่อสารและขนส่ง
Vice President of Mail and Logistics Market Department
Tel 0 2831 3699 thapanee.am@thailandpost.com
Update : 2012-03-15 16:42:28


 
นายสมชาย ธรรมเวช
Mr.Somchai Thammavej
ผู้จัดการฝ่ายตลาดการเงินและค้าปลีก
Vice President of Finance and Retail Market Department
Tel 0 2831 3924, 0 2575 1439 somchai.th@thailandpost.com
Update : 2012-03-15 16:44:01


 

นายวิบูลย์ เสรีชัยพร
Mr.Wiboon Sereechaiporn
ผู้จัดการฝ่ายตลาดตราไปรษณียากร
Vice President of Philatelic Market Department
Tel 0 2831 3034 wiboon.se@thailandpost.com
Update : 2012-03-15 16:44:54


 
นายทวีศักดิ์ โคตรบรรเทา
Mr.Thawesak Khotbantau
ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
Vice President of Customer Relations Department
Tel 0 2831 3121, 0 2573 3462 thawesak.kh@thailandpost.com
Update : 2012-03-15 16:45:18


 
นางปริษา ปานะนนท์
Mrs.Parisa Pananond
ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด
Vice President of Corporate and Marketing Communication Department
Tel 0 2831 3162 parisa.pa@thailandpost.com
Update : 2012-03-14 19:22:29


 

นางสาวจุไรรัตน์ สินบรรจงจิต
MissChurairat Sinbanchongjit
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Vice President of Human Resources Management Department
Tel 0 2831 3181 Churairat.si@thailandpost.com
Update : 2014-10-14 10:17:47


 
นายสมชาย ไกรทอง
Mr.Somchai Graitong
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลากร
Vice President of Personnel Development Department
Tel 0 2831 3769 Somchai.gr@thailandpost.com
Update : 2014-10-09 16:00:32


 
นายสมยศ อู่เจริญ
Mr.Somyos Ouchareon
ผู้จัดการฝ่ายวินัยและสอบสวน
Vice President of Discipline and Investigation Department
Tel 0 2831 3150, 0 2575 1465 somyos.ou@thailandpost.com
Update : 2012-03-14 19:35:10


 

นายธราเทพ บุณยรัตกลิน
Mr.Tharatep Boonyaratkalin
ผู้จัดการฝ่ายสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์
Vice President of Welfare and Labour Relations Department
Tel 0 2831 3165 tharatep.bo@thailandpost.com
Update : 2012-03-15 16:46:24


 
นางอวยพร นพนาคีพงษ์
Ms.Uayporn nopnakeepongsa
รักษาการแทนผู้จัดการฝ่ายสุขภาพและอนามัย
Acting Vice President of Health Department
Tel 0 2831 3168, 3748 Uayporn.no@thailandpost.com
Update : 2014-11-13 14:57:40


 
นางสวลี เจริญสถาพร
Mrs.Savalee Charoensataporn
ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและคลังพัสดุ
Vice President of Procurement and Supply Department
Tel 0 2831 3055 Savalee.ch@thailandpost.com
Update : 2014-10-09 16:13:36


 

นายสมนึก ศรีปรัชญากุล
Mr.Somnuek Sriprachayakul
ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา
Vice President of Construction and Maintenance Department
Tel 0 2831 3145 somnuek.sr@thailandpost.com
Update : 2012-03-15 16:46:51


 
นายธงชัย เจริญยิ่งยศ
Mr.Thongchai Charoenyingyoth
รักษาการในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายยานพาหนะขนส่ง
Acting Vice President of Transport Department
Tel 0 2831 3160 Thongchai.Ch@thailandpost.com
Update : 2014-11-13 15:05:43


 
นางสาวเสาวลักษณ์ รอดสมัย
MissSaowaluk Rodsmai
ผู้จัดการฝ่ายบริหารที่ดินและอาคาร
Vice President of Property Management Department
Tel 0 2831 3066 saowaluk.ro@thailandpost.com
Update : 2012-03-26 12:07:21


 

นายสนั่น สุขสว่าง
Mr.Sanan Suksawang
ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย
Vice President of Legal Department
Tel 0 2831 3148 sanan.su@thailandpost.com
Update : 2012-03-15 16:48:12


 
นายปราโมทย์ หาญสุขยงค์
Mr.Pramote Harnsukyong
ผู้จัดการฝ่ายงบประมาณ
Vice President of Budget Department
Tel 0 2831 3099 pramote.ha@thailandpost.com
Update : 2012-03-14 19:40:07


 
นางสาววิรยา บุญปักษ์
MissViraya Boonpaksa
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
Vice President of Finance Department
Tel 0 2831 3136 viraya.bo@thailandpost.com
Update : 2012-03-26 12:10:43


 

นางสาวประภาศรี ทองกิ่งแก้ว
MissPrapasri Thongkingkaew
ผู้จัดการฝ่ายการบัญชี
Vice President of Accounting Department
Tel 0 2831 3176, 0 2573 4860 prapasri.to@thailandpost.com
Update : 2014-11-13 15:06:54


 
นางสาวสมจินตนา เกิดสืบมา
MissSomchintana Kirdsuebma
ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์ต้นทุน
Vice President of Cost Analysis Department
Tel 0 2831 3159 somchintana.ki@thailandpost.com
Update : 2012-03-26 12:07:44


 
นางสร้อยทอง สหายา
Mrs.Soitong Sahaya
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีย่อยบริการ
Vice President of Service Subsidiary Account Department
Tel 0 2831 3035, 0 2575 1473 soitong.sa@thailandpost.com
Update : 2012-03-14 19:26:46


 

นายกำพุธ อยู่คง
Mr.Kamput Yukhong
ผู้จัดการฝ่ายจัดระบบบริการ
Vice President of Operations Systems Management Department
Tel 0 2831 3120 kamput.yu@thailandpost.com
Update : 2012-03-14 19:43:58


 
นายสำเริง ชื่นศิริ
Mr.Samreang Chuensiri
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
Vice President of Quality Control Department
Tel 0 2831 3119, 0 2574 4618 Samreang.ch@thailandpost.com
Update : 2014-10-10 10:07:00


 
นายสมชาย นันตา
Mr.Somchai Nanta
รักษาการในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าธุรกิจ
Acting Vice President of Business Customer Service Department
Tel 0 2831 3366, 0 2573 1041 Somchai.na@thailandpost.com
Update : 2014-11-13 15:07:36


 

นายมนูรัตน์ วายุภาท
Mr.Manurat Vayupart
ผู้จัดการฝ่ายบริการสินค้าไปรษณีย์
Vice President of Postal Products Management Department
Tel 0 2831 3913 Manurat.va@thailandpost.com
Update : 2014-10-10 10:15:12


 
นายสุชาติ สมนิรมล
Mr.Suchart Somniramol
ผู้จัดการฝ่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
Vice President of Postal Machinery and Equipment Department
Tel 0 2831 3037 suchart.so@thailandpost.com
Update : 2012-03-15 16:49:38


 
นายอุกฤษฏ์ ดุลยเกษม
Mr.U-Krit Dulyakasem
ผู้จัดการฝ่ายจัดระบบศูนย์ไปรษณีย์
Vice President of Mail Center Systems Management Department
Tel 0 2984 8788 U-Krit.Du@thailandpost.com
Update : 2014-10-09 16:28:22


 

นายสุวพันธ์ วาดเขียน
Mr.Suwapan Wadkhian
ผู้จัดการสำนักฝ่ายงานไปรษณีย์นครหลวงเหนือ
Vice President of Metropolitan Postal Bureau (North)
Tel 0 2279 7561 Suwapan.wa@thailandpost.com
Update : 2014-11-13 15:16:03


 
นายวาริก ไวระวัง
Mr.Varrick Vairavang
ผู้จัดการสำนักงานไปรษณีย์นครหลวงใต้
Vice President of Metropolitan Postal Bureau (South)
Tel 0 2614 742, 0 2235 2488 Varrick.wa@thailandpost.com
Update : 2014-11-13 15:16:53


 
นายองอาจ ศรีม่วง
Mr.Ongard Srimuang
ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 1
Vice President of Regional Postal Bureau (Region 1)
Tel 0 3524 3043 ext. 101 Ongard.sr@thailandpost.com
Update : 2012-03-15 16:51:02


 

นายศักดิ์สิทธิ์ อรรคเลิศลาภ
Mr.Saksit Akkalertlarp
ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 2
Vice President of Regional Postal Bureau (Region 2)
Tel 0 3827 8300-2 Saksit.ak@thailandpost.com
Update : 2014-10-10 13:41:32


 
นายพรชัย อิทธโยภาสกุล
Mr.Pronchai Itthayopasakul
ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 3
Vice President of Regional Postal Bureau (Region 3)
Tel 0 4424 6380 Ponchai.it@thailandpost.com
Update : 2014-11-13 15:17:54


 
นายเกียรติ เขียนทองกุล
Mr.Kiat Khianthongkul
ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 4
Vice President of Regional Postal Bureau (Region 4)
Tel 0 4324 4127 Ktat.kh@thailandpost.com
Update : 2014-11-13 15:20:05


 

นายประพันธ์ ศรีธิหล้า
Mr.Prapan Sritila
ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 5
Vice President of Regional Postal Vureau (Region 5)
Tel 0-5327-5789 prapan.sr@thailandpost.com
Update : 2012-03-15 16:53:15


 
นายคนธ์ วงศ์กาฬสินธุ์
Mr.Khont Wongkalasint
ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 6
Vice President of Regional Postal Bureau (Region 6)
Tel 0 5625 5255 khont.wo@thailandpost.com
Update : 2012-03-26 12:08:46


 
นายภักดี ถาวรศิริ
Mr.Bhakdee Thawornsiri
รักษาการในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 7
Acting for Vice President of Regional Postal Bureau (Region 7)
Tel 0 3232 1345 Bhakdee.th@thailandpost.com
Update : 2014-11-13 15:21:19


 

นายสุรพงษ์ เจียพงษ์
Mr.Surapong Jiapong
ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 8
Vice President of Regional Postal Bureau (Region 8)
Tel 0 7722 6354 Surapong.ji@thailandpost.com
Update : 2014-10-13 09:45:25


 
นายพนม ปาลรัตน์
Mr.Phanom Palrat
ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 9
Vice President of Regional Postal Bureau (Region 9)
Tel 0 7421 2601 phanom.pa@thailandpost.com
Update : 2012-03-15 16:52:17


 
นายไพโรจน์ เอกเผ่าพันธ์ุ
Mr.Pairoj Ekpaophan
ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 10
Vice President of Regional Postal Bureau (Region 10)
Tel 0 4531 2900 Pairoj.ek@thailandpost.com
Update : 2014-10-13 09:43:27


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400