นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม    บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 

นายพิพัฒน์ ขันทอง
Mr.
รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่
President
Tel 0 2575 9999, 0 2505 1234 Fax 0 2574 8054

Update : 2019-11-22 15:32:49


 
นายมรกต เธียรมนตรี
Mr.Morakot Thienmontree
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาองค์กร
Senior Executive Vice President - Organizational Development
Tel 0 2575 5596 Fax 0 2575 5459
morakott@tot.co.th
Update : 2018-11-09 12:45:29


 
นาย เชาว์ พันธ์รุ่งจิตติ
Mr.Chao Punrungchitti
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน
Senior Executive Vice President - Finance
Tel 0 2575 8483 Fax 0 2575 9710
chaopun@tot.co.th
Update : 2018-11-09 12:31:34


 

นางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ
Mrs.Pimvimol Wongsuwan
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Senior Executive Vice President - Marketing and Information Technology
Tel 0 2575 4982 Fax 0 2574 9545
pimvimol@tot.co.th
Update : 2017-02-21 14:30:56


 
นางณัฏฐ์ณัชชา ไชยประเสริฐ
Mrs.Natnatcha Chaiprasert
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกฎหมาย
Senior Executive Vice President - Legal
Tel 0 2574 8311 Fax 0 2575 7810
natnatcha@tot.co.th
Update : 2016-07-21 13:37:57


 
นายกำธร ไวทยกุล
Mr.Kamthon Waithayakul
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน
Senior Executive Vice President - Infrastructure Business Unit
Tel 0 2575 7333 Fax 0 2575 4637
kamthonw@tot.co.th
Update : 2016-07-21 13:39:29


 

นายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล
Mr.Rungsun Channarukul
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย
Senior Executive Vice President - Wireless Business Unit
Tel 0 2575 5214 Fax 0 2575 6848
rungsunc@tot.co.th
Update : 2016-07-21 13:42:23


 
น.ส.จันทนา เตชะศิรินุกูล
Ms.Jantana Techasirinugool
รองกรรมการผู้จัดการใหญ หน่วยธุรกิจคลาวน์และดิจิทัล
Senior Executive Vice President - Cloud and Digital Business Unit
Tel 0 2574 9308 jantanat@tot.co.th
Update : 2019-07-25 13:30:36


 
นาง วรรณพร ลีฬหาชีวะ
Mrs.Wannaporn Lilahajiva
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้าองค์กร
Senior Executive Vice President - Enterprise Customer Sales and Services Business Unit
Tel 0 2574 9317 Fax 0 2575 5452
wannapol@tot.co.th
Update : 2019-01-03 13:29:48


 

นาย อนุรุต อุทัยรัตน์
Mr. Anurut Uthairat
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้านครหลวง
Senior Executive Vice President - Metropolitan Sales and Customer Service Business Unit
Tel 0 2575 4759 Fax 0 2575 9626
anurutu@tot.co.th
Update : 2019-07-25 14:34:48


 
นาย เรืองศักดิ์ ชินะโรจน์
Mr.Ruengsak Chinaroj
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Senior Executive Vice President - Northern and Northeastern Sales and Customer Service Business Unit
Tel 0 2459 3024 Fax 0 2459 3029
ruengsak@tot.co.th
Update : 2019-07-25 14:41:10


 
นายสมศักดิ์ มหาวิริโย
Mr.Somsak Mahaviriyo
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้าภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออก
Senior Executive Vice President - Central Region, Southern and Eastern Sales and Customer Service Business Unit
Tel 0 3532 1888 Fax 0 3524 4192
somsakma@tot.co.th
Update : 2019-07-25 14:43:44


 

นายพิทักษ์พงษ์ ทัพอินพรหม
Mr.Phithakphong Thapinphrom
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและอินเเทอร์เน็ตภาครัฐ
Senior Executive Vice President - USO and Government Internet
Tel 0 2575 9638 Fax 0 2575 9639
phithakphong@tot.co.th
Update : 2019-11-01 14:15:17


 
นาย ศุภชัย ตั้งวรชัย
Mr.Suphachai Tangvorachai
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาโครงการพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
Senior Executive Vice President - Special Economic Zone Project Development
Tel 0 2574 9689 Fax 0 2574 9749
suphacht@tot.co.th
Update : 2019-07-25 14:53:34


 
นาย พิทักษ์พงษ์ ทัพอินพรหม
Mr. Phithakphong Thapinphrom
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานเทคโนโลยีล้ำสมัย
Senior Executive Vice President - Advanced Technologies
Tel 0 2575 9638 Fax 0 2575 9639
phithakphong@tot.co.th
Update : 2019-11-01 14:14:24


 

น.ส.นุชศจี ไชยวงษ์
Ms.Nudsagee Chaiyawong
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักตรวจสอบ
Executive Vice President - Corporate Audit and Assurance
Tel 0 2574 9939 Fax 0 2574 9537
nudsagec@tot.co.th
Update : 2016-11-23 10:49:37


 
นางศิริรุ่ง สุขศรี
Mrs.Sirirung Suksri
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
Executive Vice President - President Office
Tel 0 2505 1419 Fax 0 2574 8054
siriruns@tot.co.th
Update : 2016-07-21 14:23:06


 
นางมารีย์ โอภาสเสถียร
Mrs.Marie Opassatian
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักปรับเปลี่ยนองค์กรดิจิทัล
Executive Vice President - Digital Transformation
Tel 0 2574 8124 marier@tot.co.th
Update : 2019-07-25 15:08:44


 

น.ส.กัลยาณี กิตติศาสตรา
Ms.Kunlaryarnee Kittisadtra
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักยุทธศาสตร์
Executive Vice President - Corporate Strategy
Tel 0 2574 9236 Fax 0 2574 9224
kunlayak@tot.co.th
Update : 2016-11-03 15:16:17


 
นาย อภิรักษ์ ปรีชญสมบูรณ์
Mr. Apiruck Preechayasomboon
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักทรัพยากรบุคคล
Executive Vice President - Human Resources
Tel 0 2575 7005 Fax 0 2575 7006
apiruck@tot.co.th
Update : 2019-02-13 14:42:00


 
น.ส. กิตติมา ดั่งหั่นซิ้น
Ms. GITTIMA - DUNKHUNSINT
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักบัญชีการเงิน
Executive Vice President - Finance and Accounting
Tel 0 2575 5688 Fax 0 2575 4608
gittimad@tot.co.th
Update : 2019-01-11 13:12:47


 

นาย วันชัย ศศิมหศักดิ์
Mr. Wanchai Sasimahasakdi
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักการคลังและพัสดุ
Executive Vice President - Corporate Treasury and Materials
Tel 0 2574 9966 Fax 0 2575 6698
wanchais@tot.co.th
Update : 2019-03-06 14:23:43


 
นาง วนิดา โรจจวัฒน์
Mrs. Wanida Rojawat
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักบริหารการตลาด
Executive Vice President - Marketing Management
Tel 0 2568 2688 wanidar@tot.co.th
Update : 2019-05-07 14:15:49


 
นาย ทินกร อิศรางกูร ณ อยุธยา
Mr.Tinnakorn Itsrangkul Na Ayuthaya
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
Executive Vice President - Information Technology
Tel 0 2574 8395 Fax 0 2574 8710
tinnakoi@tot.co.th
Update : 2016-07-21 15:10:44


 

นางช่อทิพย์ รื่นนาม
Mrs.Chorthip Ruennarm
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักที่ปรึกษาและสัญญา
Executive Vice President - Consultancy and Contract
Tel 0 2574 9297 Fax 0 2568 2351
chorthip@tot.co.th
Update : 2016-07-21 15:16:58


 
นางจุรีรัตน์ สงวนงาม
Mrs.Jureerat Sanguanngam
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักคดีและข้อพิพาท
Executive Vice President - Litigation and Dispute
Tel 0 2574 8308 Fax 0 2575 5991
jureeras@tot.co.th
Update : 2016-07-21 14:30:10


 
นายวีระชัย เลิศอัศวรัตน์
Mr.Veerachai Lert-assavarat
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
Executive Vice President - Telecommunication Infrastructure
Tel 0 2568 2298 Fax 0 2568 2297
veeracle@tot.co.th
Update : 2016-07-21 15:27:55


 

นายทินกร นาทองลาย
Mr.Thinnakorn Nathonglie
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักโครงข่ายบรอดแบนด์และโทรศัพท์ประจำที่
Executive Vice President - Broadband Network and Fixed Line
Tel 0 2574 9134 Fax 0 2575 5531
thinnakn@tot.co.th
Update : 2019-07-25 15:12:43


 
นายสุรเชษฐ์ ศรีพลกรัง
Mr.Surachet Sripolkrang
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน
Executive Vice President - Infrastructure Support
Tel 0 2568 1998 Fax 0 2575 5893
suraches@tot.co.th
Update : 2019-05-07 14:14:25


 
นายณัฐวุฒิ ศาสตราวาหะ
Mr.Nattawut Satrawaha
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักพัฒนาและปฏิบัติการสื่อสารไร้สาย
Executive Vice President - Wireless Communication Operations and Development
Tel 0 2568 2399 Fax 0 2568 2726
nattawus@tot.co.th
Update : 2019-07-25 15:20:36


 

นายเดชพร ด่านพิทักษ์กุล
Mr.Dejporn Danpitakkul
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 1
Executive Vice President - Metropolitan Sales and Customer Service 1
Tel 0 2253 4454 Fax 0 2255 7711
dejporn@tot.co.th
Update : 2019-01-11 13:30:47


 
นางสมจิตต์ ธีระชุติกุล
Mrs.Somchit Terachutikul
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลููกค้านครหลวงที่ 2
Executive Vice President - Metropolitan Sales and Customer Service 2
Tel 0 2575 7801 Fax 0 2575 8588
somchitt@tot.co.th
Update : 2019-02-11 14:46:25


 
นายนพรัตน์ โตประเสริฐพงศ์
Mr.Noparat Toprasertpong
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 3
Executive Vice President - Metropolitan Sales and Customer Service 3
Tel 0 2373 1038 noparatt@tot.co.th
Update : 2019-02-11 14:56:12


 

นายบุญเหลือ เฟื่องชุ่ม
Mr.Boonlua Fuangchoom
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
Senior Executive Vice President - Lower Northern and Lower Northeastern Sales and Customer Service Business Unit
Tel 0 5396 3388, 0 5396 3399 Fax 0 5396 3389
boonluaf@tot.co.th
Update : 2019-07-25 15:26:36


 
นาย ประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ
Mr.Prajak Manochanpen
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Executive Vice President - Northeastern Sales and Customer Service
Tel 0 3832 3900 Fax 0 3832 3903
prajak@tot.co.th
Update : 2019-07-26 09:53:37


 
นาย สุรชัย อนุตระกูลชัย
Mr. Surachai Anutragulchai
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายแและบริการลูกค้าภาคเหนือ
Executive Vice President - Northern Sales and Customer Service
Tel 0 5396 3388 surachaa@tot.co.th
Update : 2019-07-26 09:55:28


 

นายปรีชา มาลัยศิริรัตน์
mPreecha Malaisirirat
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคกลาง
Executive Vice President - Central Region Sales and Customer Service
Tel 0 3532 1888 Fax 0 3524 4192
preechaa@tot.co.th
Update : 2019-07-26 09:56:28


 
นางอภิรดี อาษาพันธ์
MrsApiradee Asapan
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลูกค้าภาคใต้
Executive Vice President - Southern Sales and Customer Service
Tel 0 7425 1292 Fax 0 7425 0529
apiradea@tot.co.th
Update : 2019-07-26 09:57:21


 
นายประยุตต์ บุญญาศิริ
Mr.Prayut Bunyasiri
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ภาคขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออก
Executive Vice President - Easthern Sales and Customer Service
Tel 0 4324 3558 prayutb@tot.co.th
Update : 2019-07-26 09:58:05


 

นางรังสิมา ประดิษฐพงษ์
Mrs.Rungsima Pradithapongse
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายภาครัฐ
Executive Vice President - Government Sales
Tel 0 2575 5470 rungsima@tot.co.th
Update : 2019-05-07 14:21:10


 
นางดวงใจ ธรรมโชติโก
Mrs.Duangjai Thummachotigo
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายภาคเอกชน
Executive Vice President - Corporation Sales
Tel 0 2568 2224 Fax 0 2568 2227
duangjat@tot.co.th
Update : 2019-01-11 13:45:37


 
นายชนินทร์ สีหะโชติ
Mr.Chanin Sehachote
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักพัฒนาและบริการลูกค้าองค์กร
Executive Vice President - Enterprise Customer Services and Development
Tel 0 2575 6475 Fax 0 2575 8766
chanins@tot.co.th
Update : 2019-05-07 14:10:47


 

นายพิพัฒน์ ขันทอง
Mr.
รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่
President
Tel 0 2505 8888, 0 2505 1234 Fax 0 2575 5279, 0 2575 6808

Update : 2019-11-22 15:33:46


 
น.ส.นุชศจี ไชยวงษ์
Ms. Nudsagee Chaiyawong
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักตรวจสอบ
Executive Vice President - Corporate Audit and Assurance
Tel 0 2574 9939 Fax 0 2574 9537
nudsagec@tot.co.th
Update : 2016-11-23 10:50:40


 
นาง ระเบียบ ปัทมดิลก
Mrs. Rabieab Patthamadilok
ผูู้จัดการฝ่าย ฝ่ายตรวจสอบกระบวนการหลัก
Vice President Core Business Process Audit Department
Tel 0 2575 7432 Fax 0 2574 9537
rabieabp@tot.co.th
Update : 2017-11-20 15:07:57


 

นางสุชาดา จิราจินต์
Mrs.Suchada Chirachint
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายตรวจสอบกระบวนการสนับสนุน
Vice President Support Process Audit Department
Tel 0 2574 9923 Fax 0 2574 9537
suchadaj@tot.co.th
Update : 2016-08-01 13:49:03


 
นางวรรณศรี จองวงศ์รักษ์
Mrs.Wansri Chongvongruk
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายตรวจสอบเทคโนเลยีสารสนเทศ
Vice President Information Technology Audit Department
Tel 0 2574 9258, 0 2505 7676 Fax 0 2575 7422
wansric@tot.co.th
Update : 2016-08-01 13:57:39


 
นายพิทักษ์พงษ์ ทัพอินพรหม
Mr.Phithakphong Thapinphrom
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคโนโลยีล้ำสมัย
Senior Executive Vice President - Advanced Technologies
Tel 0 2575 9638 Fax 0 2575 9639
phithakphong@tot.co.th
Update : 2019-11-01 14:20:02


 

นางเชาวน์ดี ทองทวี
Mrs.Chaodee Thongtawee
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
Vice President Risk Management Department
Tel 0 2575 5886 Fax 0 2575 7663
chaodeet@tot.co.th
Update : 2020-06-05 09:56:16


 
นาย ทรงวุฒิ วงษ์สุนทร
Mr. Songwut Wongsoontron
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีล้ำสมัย
Vice President Advanced Technologies Development Department
Tel 0 2574 8562 songwutw@tot.co.th
Update : 2019-07-26 10:23:26


 
นายศุภชัย ตั้งวรชัย
Mr. Suphachai Tangvorachai
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาโครงการพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
Senior Executive Vice President - Special Economic Zone Project Development
Tel 0 2574 9689 Fax 0 2574 9749
suphacht@tot.co.th
Update : 2019-07-25 14:53:11


 

นายรัฐพล หุตายน
Mr.Ratapon Hutayon
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาโครงการพื้นที่เศรษกิจพิเศษ
Vice President Special Economic Zone Project Development Department
Tel 0 2574 8982 Fax 0 2575 6810
rataponh@tot.co.th
Update : 2019-07-26 10:24:15


 
นายไพโรจน์ ลิขิตธนเศรษฐ์
Mr.Pairoj Likitthanasate
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายบริหารโครงการพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
Vice President Special Economic Zone Project Management Department
Tel 0 2575 5979 pairojl@tot.co.th
Update : 2019-07-26 10:25:46


 
นายบุญเลิศ กิ่งเพ็ชรรุ่งเรือง
Mr.Boonlert Kingpetchroongruang
ผู้จัดการฝ่ายประจำสายงานพัฒนาโครงการพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
Vice President - Advisor to Special Economic Zone Project Development Office
Tel 0 2574 9664 Fax 0 2574 8704
boonlert@tot.co.th
Update : 2019-07-26 10:43:25


 

นายพิทักษ์พงษ์ ทัพอินพรหม
Mr. Phithakphong Thapinphrom
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและอินเทอร์เน็ตภาครัฐ
Senior Executive Vice President - USO and Government Internet
Tel 0 2575 9638 Fax 0 2575 9639
phithakphong@tot.co.th
Update : 2019-11-01 14:22:30


 
นาง ประภาศรี ศิริวรรธนาภา
Mrs. Prapasri Sirivatanapa
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและอินเทอร์เน็ตภาครัฐ
Vice President USO and Government Internet Development Department
Tel 0 2575 4652 prapasrs@tot.co.th
Update : 2019-07-26 10:47:45


 
นาย ปราโมทย์ คงสวัสดิ์
Mr. Pramote Kongsawat
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายบริหารโครงการบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและอินเทอร์เน็ตภาครัฐ
Vice President USO and Government Internet Project Management Department
Tel 0 2575 7530 pramotek@tot.co.th
Update : 2019-07-26 10:48:46


 

นาง ศิริรุ่ง สุขศรี
Mrs. Sirirung Suksri
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
Executive Vice President - President
Tel 0 2505 1419 Fax 0 2574 8054
siriruns@tot.co.th
Update : 2016-08-10 10:31:07


 
นางสาว จิตต์ขจี พระโพธิ์
Ms.Chitkagee Phrapho
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริษํท
Vice President Board of Directors Secretary Department
Tel 0 2505 1419 Fax 0 2574 9397
chitkage@tot.co.th
Update : 2017-12-25 09:49:00


 
นาย กานต์ นิ่มอนันตกุล
Mr.Kanta Nimanuntakul
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่่ายเลขานุการผู้บริหาร
Vice President Executive Secretary Department
Tel 0 2568 2251 Fax 0 2574 8534
kantan@tot.co.th
Update : 2017-12-25 09:50:17


 

นาย ภัทรินทร์ ภัทระศิขริน
Mr.Pattharin Pattharasikarin
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์
Vice President Regulatory Affairs Department
Tel 0 2575 4710 Fax 0 2575 4650
pattharp@tot.co.th
Update : 2020-03-19 13:19:16


 
นาง มารีย์ โอภาสเสถียร
MrsMarie Opassatian
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักปรับเปลี่ยนองค์กรดิจิทัล
Executive Vice President - Digital Transformation
Tel 0 2574 8124 marier@tot.co.th
Update : 2019-07-26 10:51:09


 
นาย วรนิติ์ ลิมปาคม
Mr. Woranit Limpakom
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจดิจิตัล
Vice President Strategy and Digital Business Development Department
woraniti@tot.co.th
Update : 2019-07-26 11:10:24


 

นาย สมศักดิ์ เดชธนสมบัติ
Mr. Somsak Datthanasombat
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายปรับเปลี่ยนกระบวนการดิจิตัล
Vice President Digital Process Transformation Department
Tel 0 2575 8806 somsakda@tot.co.th
Update : 2020-02-26 10:52:38


 
นายมรกต เธียรมนตรี
Mr.Morakot Thienmontree
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาองค์กร
Senior Executive Vice President - Organizational Development
Tel 0 2575 5596 Fax 0 2575 5459
morakott@tot.co.th
Update : 2018-11-09 12:49:26


 
นาง พินพิชญา พงศ์บูรณะกิจ
Mrs. Pinpitchaya Pongburanakit
ผู้จัดการฝ่ายประจำสายงานพัฒนาองค์กร
Vice President - Advisor to Organizational Development Office
Tel 0 2568 1991 Fax 0 2521 8656
pinpitcha@tot.co.th
Update : 2019-07-26 11:14:57


 

น.ส. กัลยาณี กิตติศาสตรา
Ms.Kunlaryarnee Kittisadtra
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักยุทธศาสตร์
Executive Vice President - Corporate Strategy
Tel 0 2574 9236 Fax 0 2574 9224
kunlayak@tot.co.th
Update : 2016-11-03 15:17:38


 
นางสิริธร คุโณปถัมภ์
Mrs.Siritorn Kunopathum
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์องค์กร
Vice President Corporate Strategy Department
Tel 0 2568 2321 siritork@tot.co.th
Update : 2017-02-02 10:44:49


 
น.ส.ปรัชรัตน์ ลัญชานนท์
Ms.Pradcharat Lunchanon
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาองค์กรและประเมินผล
Vice President Organizational Development and Performance Management Department
Tel 0 2575 9150 Fax 0 2575 4650
pradchal@tot.co.th
Update : 2020-03-19 13:20:49


 

นายกรเอก แสงแก้ว
Mr.Kornek Saengkaew
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายคุณภาพองค์กร
Vice President Enterprise Quality Department
Tel 0 2575 7997 kornaeg@tot.co.th
Update : 2019-09-04 13:19:38


 
นายอภิรักษ์ ปรีชญสมบูรณ์
Mr.Apiruck Preechayasomboon
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักทรัพยากรบุคคล
Executive Vice President - Human Resources
Tel 0 2575 7005 Fax 0 2575 7006
apiruck@tot.co.th
Update : 2019-02-13 14:45:04


 
นางอิสรา ฟองศรัณย์
Mrs.Issra Fongsrun
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
Vice President Human Resources Management Department
Tel 0 2575 4531 Fax 0 2574 9433
Issras@tot.co.th
Update : 2017-11-24 14:40:21


 

นายสมศักดิ์ หมื่นอภัย
Mr. Somsak Mueanapai
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายกิจการสัมพันธ์
Vice President HR Relational Affairs Department
Tel 0 2574 9434 Fax 0 2574 9497
somsakm@tot.co.th
Update : 2019-09-04 13:31:30


 
น.ส.ธารินี ลิมปิบันเทิง
Ms.Tharinee Limpibunterng
ผู้จัดการฝ่าย สถาบันวิชาการ ทีโอที
Vice President TOT Academy
Tel 0 2596 1104 thalimne@tot.co.th
Update : 2020-03-19 13:21:46


 
นายนพพล จิตรวิบูลย์
Mr.Noppon Chitwiboon
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายสวัสดิการและบริการทั่วไป
Vice President General Service Department
Tel 0 2575 7665 Fax 0 2574 9737
noppon@tot.co.th
Update : 2016-08-01 15:37:51


 

นายเชาว์ พันธ์รุ่งจิตติ
Mr. Chao Punrungchitti
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน
Senior Executive Vice President - Finance
Tel 0 2575 8483 Fax 0 2575 9710
Punrungchitti
Update : 2018-11-09 12:39:58


 
น.ส. กิตติมา ดั่งหั่นซิ้น
Ms.Gittima Dunkhunsint
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักบัญชีการเงิน
Executive Vice President - Finance and Accounting
Tel 0 2574 9875 Fax 0 2575 4608
gittimad@tot.co.th
Update : 2017-02-21 14:50:21


 
นางรวมพร สมสุข
Mrs.Ruamporn Somsuk
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายต้นทุน
Vice President Cost Department
Tel 0 2505 4719 Fax 0 2574 9824
ruamporn@tot.co.th
Update : 2020-03-19 13:24:42


 

น.ส.นิยดา อดุลกิตติพร
Ms.Niyada Adulkittiporn
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายบัญชี
Vice President Accounting Department
niyadaa@tot.co.th
Update : 2017-11-24 14:41:17


 
น.ส. สมใจ อภิชาติบุตรพงศ์
Ms.Somjai Apichardtibutpong
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายการเงิน
Vice President Finance Department
Tel 0 2505 4615 Fax 0 2574 9836
somjaiap@tot.co.th
Update : 2016-08-01 16:05:12


 
นาย วันชัย ศศิมหศักดิ์
Mr. Wanchai Sasimahasakdi
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักการคลังและพัสดุ
Executive Vice President - Corporate Treasury and Materials
Tel 0 2574 9966 Fax 0 2575 6698
wanchais@tot.co.th
Update : 2019-03-06 14:28:57


 

นางรุ่งพร ฮาวรังษี
Mrs.Rungporn Havarungsri
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายการคลัง
Vice President Corporate Treasury Department
Tel 0 2575 5447 rungporn@tot.co.th
Update : 2019-07-22 11:50:31


 
นางกมลกาญจน์ สังขปรีชา
Mrs.Kamolkarn Sungkhapreecha
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่่ายจัดเก็บรายได้และบริหารหนี้
Vice President Revenue Collection and Debt Management Department
Tel 0 2574 9195 Fax 0 2575 5897
kamolkas@tot.co.th
Update : 2020-03-19 13:23:25


 
นายเพียร แก้วสวัสดิ์
Mr.Pian Kaewsawadi
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายการพัสดุ
Vice President Materials Department
Tel 0 2574 8594 piankaew@tot.co.th
Update : 2019-07-22 11:54:29


 

นางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ
Mrs.Pimvimol Wongsuwan
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Senior Executive Vice President - Marketing and Information Technology
Tel 0 2575 4982 Fax 0 2574 9545
pimvimol@tot.co.th
Update : 2017-02-21 14:39:19


 
นาง วนิดา โรจจวัฒน์
Mrs.Wanida Rojawat
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักบริหารการตลาด
Executive Vice President - Marketing Management
Tel 0 2568 2688 Fax 0 2574 8903
wanidar@tot.co.th
Update : 2019-03-06 13:52:08


 
นาง ณิชาภา ปรมาธิกุล
Mrs. Nichapa Poramatikul
ผู้จัดการฝ่ายประจำสำนักบริหารการตลาด
Vice President - Advisor to Marketing Management Office
Tel 0 2568 2488 Fax 0 2568 2451
nichapap@tot.co.th
Update : 2016-08-10 10:41:34


 

นางวีณา สุระรัตน์ชัย
Mrs. Weena Suraratchai
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายกลยุทธ์การตลาด
Vice President Marketing Strategy Department
Tel 0 2575 5835 weenas@tot.co.th
Update : 2020-05-27 15:02:53


 
นายศิริพงศ์ ถมกระจ่าง
Mr. Siripong Tomgrajang
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร
Vice President Public Relations Department
Tel 0 2574 8330 siripond@tot.co.th
Update : 2020-05-27 14:10:55


 
นายสมเกียรติ ประทุมรัตน์
Mr. Somkiat Pratumrat
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายสื่อสารการตลาด
Vice President Marketing Communication Department
Tel 0 2574 9592 somkiapr@tot.co.th
Update : 2020-03-19 13:29:53


 

นางจริยา จิรกุลกนก
Mrs.Jariya Jirakulkanok
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายบริหารสื่อดิจิทัลและช่องทางการตลาด
Vice President Digital Media and Channel Management Department
Tel 0 2574 9237 Fax 0 2575 5668
jariyaj@tot.co.th
Update : 2019-07-10 16:02:33


 
นายทินกร อิศรางกูร ณ อยุธยา
Mr. Tinnakorn Itsrangkul Na Ayuthaya
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
Executive Vice President - Information Technology
Tel 0 2574 8395 Fax 0 2574 8710
tinnakoi@tot.co.th
Update : 2016-08-10 11:18:59


 
นายสมชัย เอื้อปิยฉัตร
Mr.Somchai Auepiyachat
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Vice President Management Information System and IT Operations Department
Tel 0 2575 9112 somchaia@tot.co.th
Update : 2019-07-10 16:09:47


 

นางยุพดี ทองธีระ
Mrs.Yupadee Thongteera
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายใบแจ้งหนี้
Vice President Billing Department
Tel 0 2574 8616 Fax 0 2574 9052
yupadeet@tot.co.th
Update : 2020-03-19 13:28:48


 
นาง ณัฏฐ์ณัชชา ไชยประเสริฐ
Mrs.Natnatcha Chaiprasert
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกฎหมาย
Senior Executive Vice President - Legal
Tel 0 2574 8311 Fax 0 2575 7810
natnatcha@tot.co.th
Update : 2016-08-10 14:56:59


 
นางช่อทิพย์ รื่นนาม
Mrs.Chorthip Ruennarm
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักที่ปรึกษาและสัญญา
Vice President - Consultancy and Contract
Tel 0 2574 9297 chorthip@tot.co.th
Update : 2016-08-10 15:31:25


 

นางเยาวลักษณ์ นามกระโทก
Mrs.Yaowaluk Namkratoke
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายสัญญาและนิติกรรม
Vice President Contract and Legal Department
Tel 0 2575 7916 Fax 0 2575 7116
yaowalun@tot.co.th
Update : 2018-10-16 13:43:36


 
นาง จงวัฒน์ ประสพศิลป
Mrs.Jongwatt Prasopsil
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายที่ปรึกษาและระเบียบคำสั่ง
Vice President Consultancy and Corporate Rule Department
Tel 0 2574 9398 jongwatt@tot.co.th
Update : 2019-06-18 11:00:34


 
นาง พจนา สัตตพงศ์
Mrs. Phojana Sattapongsa
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายสัญญาร่วมการงาน
Vice President
Tel 0 2574 9583 phojanas@tot.co.th
Update : 2019-07-22 13:18:18


 

นาง จุรีรัตน์ สงวนงาม
Mrs.Jureerat Sanguanngam
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักสำนักคดีและข้อพิพาท
Executive Vice President - Litigation and Dispute
Tel 0 2574 8308 Fax 0 2575 5991
jureeras@tot.co.th
Update : 2017-12-07 10:20:35


 
นายธีรพล ลิมวัฒนานนท์
Mr.Teerapon Limwatananon
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายคดีข้อพิพาทโทรคมนาคม
Vice President Telecommunication Litigation and Dispute Department
Tel 0 2505 7571 Fax 0 2575 6698
teerapol@tot.co.th
Update : 2018-11-15 13:53:52


 
นายเทอดศักดิ์ จิโรจยนตรกิจ
Mr. Terdsak Jirotyontarakit
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายคดีข้อพิพาททั่วไป
Vice President General Litigation Dispute and Legal Execution
Tel 0 2574 9231 Fax 0 2574 9962
terdsakj@tot.co.th
Update : 2019-07-22 13:21:37


 

นางวิภากร พูลสวัสดิ์
Mrs. Wipakorn Phulsawat
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายกฎหมายนครหลวง
Vice President Metropolitan Legal Department
Tel 0 2574 9060 Fax 0 2574 9052
wipakorn@tot.co.th
Update : 2020-03-19 13:32:11


 
นางวิกันยา สุขสุมิตร เริ่มก่อกุล
Mrs. Vikanya Sooksumitr rermkorkul
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายกฎหมายภูมิภาค
Vice President
Tel 09 0535 0099 Fax 0 2575 5694
vikanya@tot.co.th
Update : 2018-12-17 15:49:42


 
ว่าที่พันตรีนวโรจน์ ศรีพันธ์
Acting Maj. Nawaroj Sriphant
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายคดีข้อพิพาทล้มละลายและบังคับคดี
Vice President
Tel 0 2575 7072 Fax 0 2575 7128
nawaroj@tot.co.th
Update : 2019-07-22 13:23:55


 

นาย กำธร ไวทยกุล
Mr. Kamthon Waithayakul
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน
Senior Executive Vice President - Infrastructure Business Unit
Tel 0 2575 7333 Fax 0 2575 4637
kamthonw@tot.co.th
Update : 2016-08-15 14:43:58


 
นายวีระชัย เลิศอัศวรัตน์
Mr. Veerachai Lert-Assavarat
ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
Executive Vice President - Telecommunication Infrastructure
Tel 0 2568 2298 Fax 0 2568 2297
veeracle@tot.co.th
Update : 2016-08-15 14:58:36


 
นายธนู งาเนียม
Mr.Thanu Nganiam
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายธุรกิจท่อร้อยสาย
Vice President
Tel 0 2505 3550 Fax 0 2574 9104
thanun@tot.co.th
Update : 2019-07-22 13:29:10


 

นายชูชาติ ช่วยชู
Mr.Choochat Chuaychoo
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายธุรกิจเสาโทรคมนาคม
Vice President Telecommunication Tower Business Department
Tel 0 2574 9659, 0 2505 2519 Fax 0 2574 9061
choochat@tot.co.th
Update : 2016-08-16 10:50:52


 
นางสุกัญญา ลี
Mrs. Sukanya Lee
ผูู้จัดการฝ่าย ฝ่ายอาคารและจัดการทรัพย์สิน
Vice President Building and Property Management Department
Tel 0 2505 7222 Fax 0 2568 2438
sukanyal@tot.co.th
Update : 2016-08-16 10:57:11


 
นายทินกร นาทองลาย
Mr.Thinnakorn Nathonglie
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักโครงข่ายบรอดแบนด์และโทรศัพท์ประจำที่
Executive Vice President - Broadband Network and Fixed Line
Tel 0 2574 9134 Fax 0 2575 9737
thinnakn@tot.co.th
Update : 2019-07-25 15:14:29


 

นายผดุงกฤษณ์ แพรกทอง
Mr.Padungkrit Pragtong
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายโครงข่ายบรอดแบนด์
Vice President Broadband Network Department
Tel 0 2574 8741 padungkp@tot.co.th
Update : 2019-11-22 14:26:29


 
นาย สมคิด พยุงวัฒนา
Mr.Somkid Payongvattana
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายสื่อสัญญาณ
Vice President Transmission Department
Tel 0 2575 4667 Fax 0 2575 7829
somkidp@tot.co.th
Update : 2016-08-16 11:13:57


 
นายยุทธนา รอดสีเสน
Mr. Yutthana Rodseesain
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายธุรกิจอินเทอร์เน็ตเกตเวย์และเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศ
Vice President International Submarine Cable and Internet Gateway Business Department
Tel 0 2574 8033 yutthanr@tot.co.th
Update : 2019-07-22 13:54:18


 

นาย สมปอง คงอยู่
Mr. Sompong Kongyu
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาโทรศัพท์ประจำที่และบรอดแบนด์
Vice President -
Tel 0 2575 7596 sompongk@tot.co.th
Update : 2019-07-22 13:43:07


 
นายพิทักษ์พงษ์ ทัพอินพรหม
Mr.Phithakphong Thapinphrom
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานเทคโนโลยีล้ำสมัย
Senior Executive Vice President -
Tel 0 2575 9638 Fax 0 2575 9639
phithakphong@tot.co.th
Update : 2018-12-04 14:07:09


 
นายสุรเชษฐ์ ศรีพลกรัง
Mr.Surachet Sripolkrang
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน
Executive Vice President - Infrastructure Support
Tel 0 2568 1914 suraches@tot.co.th
Update : 2019-07-22 14:05:49


 

นายเทพธีระ เพชรรัตน์
Mr.Thepteera Phetcharatana
ผู้จัดการฝ่าย สถาบันนวัตกรรม ทีโอที
Vice President TOT Innovation Institute
Tel 0 2575 8998 Fax 0 2574 9722
theptee@tot.co.th
Update : 2016-08-16 16:02:11


 
นาย วรชาติ อาลัยลักษณ์
Mr. Warachart Alailux
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและบริการพิเศษ
Vice President -
Tel 0 2575 7240 warachaa@tot.co.th
Update : 2019-07-22 14:55:05


 
นาย รังสรรค์ จันทร์นฤกุล
Mr. RUNGSUN Channarukul
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย
Senior Executive Vice President - (Wireless Communication Business
Tel 0 2575 5214 Fax 0 2575 6848
rungsunc@tot.co.th
Update : 2016-08-18 10:40:17


 

นายฐิติพันธุ์ ธาดาสีห์
Mr. Thitiphan Thadasri
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายธุรกิจสื่อสารไร้สาย
Vice President
Tel 0 2505 7750 thitipha@tot.co.th
Update : 2019-07-22 15:04:20


 
นาย ณัฐวุฒิ ศาสตราวาหะ
Mr.Nattawut Satrawaha
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักพัฒนาและปฏิบัติการสื่อสารไร้สาย
Executive Vice President - Wireless Communication Operations and Development
Tel 0 2568 2399 nattawus@tot.co.th
Update : 2019-07-25 15:21:17


 
นายวสันต์ แก้วทิ้ง
Mr.Wasan Kaewthing
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาและปฏิบัติการโทรศัพท์เคลื่อนที่
Vice President Mobile Network Operations and Development Department
Tel 0 2568 2355 Fax 0 2568 2728
wasank@tot.co.th
Update : 2017-03-10 14:13:50


 

นายสุริยะ เจือจันทร์
Mr.Suriya Jiajan
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายบริการสื่อสารไร้สาย
Vice President Wireless Communication Services Department
Tel 0 2575 8998 Fax 0 2575 8983
suriyaj@tot.co.th
Update : 2016-08-18 10:59:50


 
น.ส. จันทนา เตชะศิรินุกูล
Ms.Jantana Techasirinugool
รองกรรมการผู้จัดการใหญ หน่วยธุรกิจคลาวน์และดิจิทัล
Senior Executive Vice President - Cloud and Digital Business Unit
Tel 0 2574 9308 jantanat@tot.co.th
Update : 2019-07-25 13:39:39


 
น.ส.ศรีวรรณ สวัสดิ์อำไพรักษ์
Ms.Sriwan Swasdi-ampairaks
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายบริหารธุรกิจคลาวน์และดิจิทัล
Vice President Cloud and Digital Business Management Department
Tel 0 2575 5375 sriwan@tot.co.th
Update : 2019-07-10 15:30:27


 

นายเอกชัย กองเกิด
Mr. Aekkachai Kongkerd
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาและปฏิบัติการคลาวน์และดิจิทัล
Vice President Cloud and Digital Development and Operations Department
Tel 0 2568 2611 aeakchk@tot.co.th
Update : 2019-07-10 15:36:18


 
นายจำรููญ จองวงศ์รักษ์
Mr. Jumroon Chongvongruk
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายระบบบริการลูกค้า
Vice President Customer Service Department
Tel 0 2574 9482 jumroonc@tot.co.th
Update : 2019-07-10 15:43:53


 
นางสาวแสงโสม ยุกตะนันทน์
Ms.Sangsom Yuktanandana
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายธุรกิจลูกค้าสัมพันธ์
Vice President Contact Center Business Department
Tel 0 2574 8692 sangsomy@tot.co.th
Update : 2019-07-09 15:49:47


 

นายอนุรุต อุทัยรัตน์
Mr.Anurut Uthairat
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้านครหลวง
Senior Executive Vice President - Metropolitan Sales and Customer Service Business Unit
Tel 0 2575 4759 Fax 0 2575 9626
anurutu@tot.co.th
Update : 2019-07-25 14:35:23


 
นาย เดชพร ด่านพิทักษ์กุล
Mr. Dejporn Danpitakkul
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 1
Executive Vice President - Metropolitan Sales and Customer Service 1
Tel 0 2253 4454 Fax 0 2255 7711
dejporn@tot.co.th
Update : 2016-08-18 14:51:13


 
นายบัญชา พึ่งเกตุ
Mr.Buncha Phungkate
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 1.1
Vice President Metropolitan Sales and Customer Service Department 1.1
Tel 0 2250 1469 bunchaph@tot.co.th
Update : 2019-07-23 10:18:07


 

นายสมบัติ สุนทรบัณฑิตย์
Mr. Sombat Soontornbundit
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 1.2
Vice President Metropolitan Sales and Customer Service Department 1.2
Tel 0 2250 9392 Fax 0 2257 1103
sombat@tot.co.th
Update : 2016-08-18 14:56:17


 
นาง สมจิตต์ ธีระชุติกุล
Mrs. Somchit Terachutikul
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 2
Executive Vice President-Metropolitan Sales and Customer Service 2
Tel 0 2373 1038-9 somchitt@tot.co.th
Update : 2019-07-23 10:22:45


 
นายชิโนภาส มุขเจริญผล
Mr.Chinopat Mukcharuonphol
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 2.1
Vice President Metropolitan Sales and Customer Service Department 2.1
Tel 0 2373 1512 Fax 0 2373 1026
chinopat@tot.co.th
Update : 2019-08-23 10:24:39


 

นายสืบพงศ์ มลิวัลย์
Mr.Suebpong Maliwal
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 2.2
Vice President Metropolitan Sales and Customer Service Department 2.2
Tel 0 2373 2367 Fax 0 2373 2602
suebpong@tot.co.th
Update : 2019-08-23 10:19:39


 
นายภาณุธัช พรหมปัญญากุล
Mr.Panuthach Prompunyakul
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 2.3
Vice President Metropolitan Sales and Customer Service Department 2.3
Tel 0 2575 5995 Fax 0 2575 5075
peenudee@tot.co.th
Update : 2019-07-25 13:45:10


 
นายนพรัตน์ โตประเสริฐพงศ์
Mr.Noparat Toprasertpong
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 3
Executive Vice President - Metropolitan Sales and Customer Service 3
Tel 0 2373 1038 noparatt@tot.co.th
Update : 2019-02-11 15:12:17


 

นาย ประเสริฐ ไวกิตติพงษ์
Mr. Prasert Waikittipong
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 3.1
Vice president Metropolitan Sales and Customer Service Department 3.1
Tel 0 2446 6888 Fax 0 2446 6777
prasertw@tot.co.th
Update : 2016-08-18 15:12:51


 
นายวิชิต พุ่มศุขโข
Mr.Wichit Pumsukkho
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 3.2
Vice President Metropolitan Sales and Customer Service Department 3.2
Tel 0 2575 5442 wichitp@tot.co.th
Update : 2019-08-23 10:59:33


 
นายอำนวย สุดสาคร
Mr.Amnuay Soodsakorn
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 3.3
Vice President Metropolitan Sales and Customer Service Department 3.3
Tel 0 2575 5442 Fax 0 2574 8553
amnuays@tot.co.th
Update : 2019-10-01 15:57:21


 

นายเรืองศักดิ์ ชินะโรจน์
Mr.Ruengsak Chinaroj
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Senior Executive Vice President - Northern and Northeastern Sales and Customer Service Business Unit
Tel 0 2459 3024 Fax 0 2459 3029
ruengsak@tot.co.th
Update : 2019-07-25 14:40:28


 
นายบุญเหลือ เฟื่องชุ่ม
Mr.Boonlua Fuangchoom
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
Senior Executive Vice President - Lower Northern and Lower Northeastern Sales and Customer Service Business Unit
Tel 0 5396 3388, 0 5396 3399 Fax 0 5396 3389
boonluaf@tot.co.th
Update : 2019-07-25 15:25:32


 
นาย ไพรัตน์ ห่านสิงห์
Mr.Pairat Hansing
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่ 1

pairatha@tot.co.th
Update : 2019-01-17 14:47:29


 

นาย กมลชัย นามวงศ์
Mr.Kamonchai Namwong
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่ 2
Vice President
Tel 0 4446 5100 Fax 0 4446 6045
kamonchi@tot.co.th
Update : 2019-01-07 13:41:36


 
นาย ประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ
Mr.Prajak Manochanpen
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Executive Vice President -
Tel 0 3832 3900 Fax 0 3832 3903
prajak@tot.co.th
Update : 2019-02-13 16:04:56


 
นายพีรวัส รัตนพงษ์เพียร
Mr. Peeravas Ratanapongpien
ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ 1
Vice President
Tel 0 4543 5361 peerapor@tot.co.th
Update : 2019-07-23 10:37:14


 

นาย ฉัตรชัย จันทร์เสละ
Mr. Chatchai Jansela
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ 2
Vice President
Tel 0 3426 1345 Fax 0 3426 1114
chatchaj@tot.co.th
Update : 2019-01-07 13:43:57


 
นายสุรชัย อนุตระกูลชัย
Mr.Surachai Anutragulchai
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ
Executive Vice President
Tel 0 4324 4405 Fax 0 4324 4404
surachaa@tot.co.th
Update : 2019-07-18 15:41:39


 
นางกุลธิดา นาถะพินธุ
Mrs. Kullatida Nathapinthu
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคเหนือที่ 1
Vice President
Tel 0 5396 3400 kullatin
Update : 2019-07-23 10:43:35


 

นายจาตุรนต์ ห้องสำเริง
Mr.Jarturont Hongsamrerng
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคเหนือที่ 2
Vice President
Tel 0 5526 2345 Fax 0 5526 2333
jaraturh@tot.co.th
Update : 2019-01-17 14:30:31


 
นาย สมศักดิ์ มหาวิริโย
Mr. Somsak Mahaviriyo
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้าภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออก
Senior Executive Vice President - Central Region, Southern and Eastern Sales and Customer Service Business Unit
Tel 0 2575 9952 somsakma@tot.co.th
Update : 2019-07-25 14:46:34


 
นายปรีชา มาลัยศิริรัตน์
Mr. Preecha Malaisirirat
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคกลาง

Tel 0 3532 1888 preechaa@tot.co.th
Update : 2019-07-23 10:58:17


 

นายบุญธรรม วีระษร
Mr. Boonthum Weerasorn
รักษาการผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคกลางที่ 1

Tel 0 3524 3888 Fax 0 3524 4300
boonthuv@tot.co.th
Update : 2019-05-07 14:02:30


 
นายเกรียงเดช ลิมปอารยะกุล
Mr. Kriengdech Limpaarayakul
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคกลางที่ 2
Vice President
Tel 0 3553 5222 Fax 0 3524 3919
krieng@tot.co.th
Update : 2019-01-07 13:42:50


 
นาง อภิรดี อาษาพันธ์
Mrs.Apiradee Asapan
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคใต้
Executive Vice President -
Tel 0 7425 1292 Fax 0 7425 0529
apiradea@tot.co.th
Update : 2019-01-08 14:04:51


 

นายสมโภชน์ พิทักษ์ธรรม
Mr.Sompord Pitakthum
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคใต้ที่ 1
Vice President
Tel 0 7720 0900 Fax 0 7720 0900
sompord@tot.co.th
Update : 2019-08-13 15:13:49


 
นาย ไพศาล ไชยลี
Mr.Peisarn Chailee
รักษาการผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคใต้ที่ 2
Vice President
paisarn@tot.co.th
Update : 2020-03-19 13:16:42


 
นายประยุตต์ บุญญาศิริ
Mr.Prayut Bunyasiri
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออก
Executive Vice President -
Tel 0 4324 3558 prayutb@tot.co.th
Update : 2019-02-13 15:07:55


 

นายสุธา ภาคการ
Mr.Sutha Parkkan
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกที่ 1
Vice President
Tel 0 3932 1117 Fax 0 3932 2022
suthapar@tot.co.th
Update : 2019-01-08 14:11:15


 
นายธาณินทร์ สุวรรณกิจ
Mr.Tanin Suwannakij
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกที่ 2
Vice President
Tel 0 3832 8123 Fax 0 3832 2350
taninsu@tot.co.th
Update : 2019-01-08 14:11:58


 
นาง วรรณพร ลีฬหาชีวะ
Mrs.Mrs. Wannaporn Lilahajiva
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้าองค์กร
Senior Executive Vice President - Enterprise Customer Sales and Service Business
Tel 0 2574 9317 wannapol@tot.co.th
Update : 2019-07-23 09:45:04


 

นาง รังสิมา ประดิษฐพงษ์
Mrs. Rungsima Pradithapongse
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายภาครัฐ
Executive Vice President - Government Sales
Tel 0 2575 5470 rungsima@tot.co.th
Update : 2019-07-23 09:52:06


 
นางวิไลลักษณ์ เวศย์วิบุล
Mrs.Vilailak Vesvibul
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายขายองค์กรภาครัฐ
Vice President Government Agency Sales Department
Tel 0 2574 4779 Fax 0 2575 4744
vilailav@tot.co.th
Update : 2019-09-25 14:38:13


 
น.ส.วรรณิศาข์ มีสายญาติ
MsWannisa Meesaiyati
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายขายราชการ
Vice president Government Sales Department
Tel 0 2574 8894 wannisam@tot.co.th
Update : 2019-07-23 09:59:19


 

นางดวงใจ ธรรมโชติโก
Mrs.Duangjai Thummachotigo
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายภาคเอกชน
Executive Vice President - Corporation Sales
Tel 0 2568 2224 Fax 0 2568 2227
duangjat@tot.co.th
Update : 2016-08-19 15:30:08


 
นาง วรพรรณ จริยเศรษฐพงศ์
Mrs.Worapan Jriyasetapong
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายขายผู้ประกอบการโทรคมนาคม
Vice President Telecommunication Carrier Sales Department
Tel 0 2575 5391 Fax 0 2575 5392
worapanr@tot.co.th
Update : 2016-08-19 15:32:53


 
นาย ชัยยุทธ จันทร์เจริญ
Mr. Chaiyut Chancharoen
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายขายเอกชนรายใหญ่
Vice President Corporate Sales Department
Tel 0 2575 7788 Fax 0 2575 9749
chaiyut@tot.co.th
Update : 2016-08-19 15:35:44


 

นายชนินทร์ สีหะโชติ
Mr.Chanin Sehachote
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักพัฒนาและบริการลูกค้าองค์กร
Executive Vice President - Enterprise Customer Development Sales and Service
Tel 0 2575 6475 Fax 0 2575 8766
chanins@tot.co.th
Update : 2019-07-23 14:23:25


 
นาย เทวินทร์ พวงสวัสดิ์
Mr. Taywin Puangsawat
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาบริการลูกค้าภาครัฐ
Vice President Government Sales and Service Development Department
Tel 0 2575 5347 Fax 0 2575 5829
taywinp@tot.co.th
Update : 2019-09-25 14:51:27


 
นายบุญมา ขำโป้ย
Mr.Boonma Khampoy
รักษาการผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาและบริการลูกค้าภาคเอกชน
Vice President Corporate Sales and Service Development Dapartment
Tel 0 2575 4686 Fax 0 2575 7243
boonmak@tot.co.th
Update : 2019-09-25 14:33:22


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400