นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม    บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 

นาย มนต์ชัย หนูสง
Mr. Montchai Noosong
กรรมการผู้จัดการใหญ่
President
Tel 0 2575 9999, 0 2505 1234 Fax 0 2574 8054
montchan@tot.co.th
Update : 2015-11-27 15:23:32


 
นายมรกต เธียรมนตรี
Mr.Morakot Thienmontree
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาองค์กร
Senior Executive Vice President - Organizational Development
Tel 0 2575 5596 Fax 0 2575 5459
morakott@tot.co.th
Update : 2018-11-09 12:45:29


 
นางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ
Mrs.Pimvimol Wongsuwan
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Senior Executive Vice President - Marketing and Information Technology
Tel 0 2575 4982 Fax 0 2574 9545
pimvimol@tot.co.th
Update : 2017-02-21 14:30:56


 

นาย เชาว์ พันธ์รุ่งจิตติ
Mr.Chao Punrungchitti
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน
Senior Executive Vice President - Finance
Tel 0 2575 8483 Fax 0 2575 9710
chaopun@tot.co.th
Update : 2018-11-09 12:31:34


 
นางณัฏฐ์ณัชชา ไชยประเสริฐ
Mrs.Natnatcha Chaiprasert
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกฎหมาย
Senior Executive Vice President - Legal
Tel 0 2574 8311 Fax 0 2575 7810
natnatcha@tot.co.th
Update : 2016-07-21 13:37:57


 
นายกำธร ไวทยกุล
Mr.Kamthon Waithayakul
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน
Senior Executive Vice President - Infrastructure Business Unit
Tel 0 2575 7333 Fax 0 2575 4637
kamthonw@tot.co.th
Update : 2016-07-21 13:39:29


 

นายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล
Mr.Rungsun Channarukul
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย
Senior Executive Vice President - Wireless Business Unit
Tel 0 2575 5214 Fax 0 2575 6848
rungsunc@tot.co.th
Update : 2016-07-21 13:42:23


 
นาย อนุรุต อุทัยรัตน์
Mr. Anurut Uthairat
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้านครหลวง
Senior Executive Vice President -
Tel 0 2575 4759 Fax 0 2575 9626
anurutu@tot.co.th
Update : 2018-12-04 14:13:00


 
นาย เรืองศักดิ์ ชินะโรจน์
Mr.Ruengsak Chinaroj
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Senior Executive Vice President -
Tel 0 2459 3024 Fax 0 2459 3029
ruengsak@tot.co.th
Update : 2019-01-03 13:52:44


 

นายสมศักดิ์ มหาวิริโย
Mr.Somsak Mahaviriyo
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้าภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออก
Senior Executive Vice President -
Tel 0 3532 1888 Fax 0 3524 4192
somsakma@tot.co.th
Update : 2019-05-07 13:46:26


 
นาง วรรณพร ลีฬหาชีวะ
Mrs.Wannaporn Lilahajiva
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้าองค์กร
Senior Executive Vice President - Enterprise Customer Sales and Services Business Unit
Tel 0 2574 9317 Fax 0 2575 5452
wannapol@tot.co.th
Update : 2019-01-03 13:29:48


 
นายวุฒิดนัย ฐิตะกสิกร
Mr.Wudthidanai Thitakasikorn
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและอินเเทอร์เน็ตภาครัฐ
Senior Executive Vice President -
Tel 0 2575 5775 Fax 0 2568 2443
wudthida@tot.co.th
Update : 2018-12-17 15:42:09


 

นายพิทักษ์พงษ์ ทัพอินพรหม
Mr.Phithakphong Thapinphrom
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานเทคโนโลยีล้ำสมัย
Senior Executive Vice President -
Tel 0 2575 9638 Fax 0 2575 9639
phithakphong@tot.co.th
Update : 2018-12-04 14:07:09


 
นาย ศุภชัย ตั้งวรชัย
Mr.Suphachai Tangvorachai
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาโครงการพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
Senior Executive Vice President -
Tel 0 2574 9689 Fax 0 2574 9749
suphacht@tot.co.th
Update : 2018-12-04 14:10:29


 
น.ส.นุชศจี ไชยวงษ์
Ms.Nudsagee Chaiyawong
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักตรวจสอบ
Executive Vice President - Corporate Audit and Assurance
Tel 0 2574 9939 Fax 0 2574 9537
nudsagec@tot.co.th
Update : 2016-11-23 10:49:37


 

นางศิริรุ่ง สุขศรี
Mrs.Sirirung Suksri
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
Executive Vice President - President Office
Tel 0 2505 1419 Fax 0 2574 8054
siriruns@tot.co.th
Update : 2016-07-21 14:23:06


 
นาย อภิรักษ์ ปรีชญสมบูรณ์
Mr. Apiruck Preechayasomboon
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักทรัพยากรบุคคล
Executive Vice President - Human Resources
Tel 0 2575 7005 Fax 0 2575 7006
apiruck@tot.co.th
Update : 2019-02-13 14:42:00


 
น.ส.กัลยาณี กิตติศาสตรา
Ms.Kunlaryarnee Kittisadtra
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักยุทธศาสตร์
Executive Vice President - Corporate Strategy
Tel 0 2574 9236 Fax 0 2574 9224
kunlayak@tot.co.th
Update : 2016-11-03 15:16:17


 

นางมารีย์ โอภาสเสถียร
Mrs.Marie Opassatian
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักปรับเปลี่ยนองค์กรดิจิทัล

Tel 0 2574 8124 marier@tot.co.th
Update : 2019-05-07 14:27:03


 
น.ส. กิตติมา ดั่งหั่นซิ้น
Ms. GITTIMA - DUNKHUNSINT
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักบัญชีการเงิน
Executive Vice President - Finance and Accounting
Tel 0 2575 5688 Fax 0 2575 4608
gittimad@tot.co.th
Update : 2019-01-11 13:12:47


 
นาย วันชัย ศศิมหศักดิ์
Mr. Wanchai Sasimahasakdi
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักการคลังและพัสดุ
Executive Vice President - Corporate Treasury and Materials
Tel 0 2574 9966 Fax 0 2575 6698
wanchais@tot.co.th
Update : 2019-03-06 14:23:43


 

นาย ทินกร อิศรางกูร ณ อยุธยา
Mr.Tinnakorn Itsrangkul Na Ayuthaya
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
Executive Vice President - Information Technology
Tel 0 2574 8395 Fax 0 2574 8710
tinnakoi@tot.co.th
Update : 2016-07-21 15:10:44


 
นาง วนิดา โรจจวัฒน์
Mrs. Wanida Rojawat
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักบริหารการตลาด
Executive Vice President - Marketing Management
Tel 0 2568 2688 wanidar@tot.co.th
Update : 2019-05-07 14:15:49


 
นางช่อทิพย์ รื่นนาม
Mrs.Chorthip Ruennarm
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักที่ปรึกษาและสัญญา
Executive Vice President - Consultancy and Contract
Tel 0 2574 9297 Fax 0 2568 2351
chorthip@tot.co.th
Update : 2016-07-21 15:16:58


 

นางจุรีรัตน์ สงวนงาม
Mrs.Jureerat Sanguanngam
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักคดีและข้อพิพาท
Executive Vice President - Litigation and Dispute
Tel 0 2574 8308 Fax 0 2575 5991
jureeras@tot.co.th
Update : 2016-07-21 14:30:10


 
นายวีระชัย เลิศอัศวรัตน์
Mr.Veerachai Lert-assavarat
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
Executive Vice President - Telecommunication Infrastructure
Tel 0 2568 2298 Fax 0 2568 2297
veeracle@tot.co.th
Update : 2016-07-21 15:27:55


 
นายทินกร นาทองลาย
Mr.Thinnakorn Nathonglie
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักโครงข่ายบรอดแบนด์
Executive Vice President - Broadband Network
Tel 0 2574 9134 Fax 0 2575 5531
thinnakn@tot.co.th
Update : 2019-05-07 13:57:18


 

นายสุรเชษฐ์ ศรีพลกรัง
Mr.Surachet Sripolkrang
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน
Executive Vice President - Infrastructure Support
Tel 0 2568 1998 Fax 0 2575 5893
suraches@tot.co.th
Update : 2019-05-07 14:14:25


 
น.ส.จันทนา เตชะศิรินุกูล
Ms.Jantana Techasirinugool
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจไอดีซี และคลาวด์
Executive Vice President - IDC and Cloud Business Unit
Tel 0 2574 9308, 0 2574 9134 Fax 0 2575 7344
jantanat@tot.co.th
Update : 2016-07-27 15:10:42


 
นายเดชพร ด่านพิทักษ์กุล
Mr.Dejporn Danpitakkul
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 1
Executive Vice President - Metropolitan Sales and Customer Service 1
Tel 0 2253 4454 Fax 0 2255 7711
dejporn@tot.co.th
Update : 2019-01-11 13:30:47


 

นางสมจิตต์ ธีระชุติกุล
Mrs.Somchit Terachutikul
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลููกค้านครหลวงที่ 2
Executive Vice President - Metropolitan Sales and Customer Service 2
Tel 0 2575 7801 Fax 0 2575 8588
somchitt@tot.co.th
Update : 2019-02-11 14:46:25


 
นายนพรัตน์ โตประเสริฐพงศ์
Mr.Noparat Toprasertpong
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 3
Executive Vice President - Metropolitan Sales and Customer Service 3
Tel 0 2373 1038 noparatt@tot.co.th
Update : 2019-02-11 14:56:12


 
นาย ประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ
Mr.Prajak Manochanpen
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Executive Vice President -
Tel 0 3832 3900 Fax 0 3832 3903
prajak@tot.co.th
Update : 2019-02-13 16:00:02


 

นายบุญเหลือ เฟื่องชุ่ม
Mr.Boonlua Fuangchoom
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
Executive Vice President -
Tel 0 5396 3388, 0 5396 3399 Fax 0 5396 3389
boonluaf@tot.co.th
Update : 2019-02-13 15:22:34


 
นายปรีชา มาลัยศิริรัตน์
mPreecha Malaisirirat
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคกลาง

Tel 0 3532 1888 Fax 0 3524 4192
preechaa@tot.co.th
Update : 2019-05-07 13:53:21


 
นางอภิรดี อาษาพันธ์
MrsApiradee Asapan
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลูกค้าภาคใต้
Executive Vice President -
Tel 0 7425 1292 Fax 0 7425 0529
apiradea@tot.co.th
Update : 2018-12-04 14:28:11


 

นายประยุตต์ บุญญาศิริ
Mr.Prayut Bunyasiri
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ภาคขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออก
Executive Vice President -
Tel 0 4324 3558 prayutb@tot.co.th
Update : 2019-02-13 15:01:09


 
นางรังสิมา ประดิษฐพงษ์
Mrs.Rungsima Pradithapongse
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายภาครัฐ
Executive Vice President - Government Sales
Tel 0 2575 5470 rungsima@tot.co.th
Update : 2019-05-07 14:21:10


 
นางดวงใจ ธรรมโชติโก
Mrs.Duangjai Thummachotigo
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายภาคเอกชน
Executive Vice President - Corporation Sales
Tel 0 2568 2224 Fax 0 2568 2227
duangjat@tot.co.th
Update : 2019-01-11 13:45:37


 

นายชนินทร์ สีหะโชติ
Mr.Chanin Sehachote
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักพัฒนาและบริการลูกค้าองค์กร
Executive Vice President - Enterprise Customer Services and Development
Tel 0 2575 6475 Fax 0 2575 8766
chanins@tot.co.th
Update : 2019-05-07 14:10:47


 
นายณัฐวุฒิ ศาสตราวาหะ
Mr.Nattawut Satrawaha
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักพัฒนาและปฏิบัติการสื่อสารไร้สาย
Executive Vice President -
Tel 0 2568 2399 Fax 0 2568 2726
nattawus@tot.co.th
Update : 2018-12-04 14:30:55


 
นายมนต์ชัย หนูสง
Mr.Montchai Noosong
กรรมการผู้จัดการใหญ่
President
Tel 0 2505 8888, 0 2505 1234 Fax 0 2575 5279, 0 2575 6808
montchan@tot.co.th
Update : 2016-08-01 13:58:18


 

น.ส.นุชศจี ไชยวงษ์
Ms. Nudsagee Chaiyawong
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักตรวจสอบ
Executive Vice President - Corporate Audit and Assurance
Tel 0 2574 9939 Fax 0 2574 9537
nudsagec@tot.co.th
Update : 2016-11-23 10:50:40


 
นาง ระเบียบ ปัทมดิลก
Mrs. Rabieab Patthamadilok
ผูู้จัดการฝ่าย ฝ่ายตรวจสอบกระบวนการหลัก
Vice President Core Business Process Audit Department
Tel 0 2575 7432 Fax 0 2574 9537
rabieabp@tot.co.th
Update : 2017-11-20 15:07:57


 
นางสุชาดา จิราจินต์
Mrs.Suchada Chirachint
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายตรวจสอบกระบวนการสนับสนุน
Vice President Support Process Audit Department
Tel 0 2574 9923 Fax 0 2574 9537
suchadaj@tot.co.th
Update : 2016-08-01 13:49:03


 

นางวรรณศรี จองวงศ์รักษ์
Mrs.Wansri Chongvongruk
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายตรวจสอบเทคโนเลยีสารสนเทศ
Vice President Information Technology Audit Department
Tel 0 2574 9258, 0 2505 7676 Fax 0 2575 7422
wansric@tot.co.th
Update : 2016-08-01 13:57:39


 
นางเชาวน์ดี ทองทวี
Mrs.Chaodee Thongtawee
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล
Vice President Risk Management and Good Governance Department
Tel 0 2575 5886 Fax 0 2575 7663
chaodeet@tot.co.th
Update : 2016-08-01 14:15:14


 
นาง ศิริรุ่ง สุขศรี
Mrs. Sirirung Suksri
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
Executive Vice President - President
Tel 0 2505 1419 Fax 0 2574 8054
siriruns@tot.co.th
Update : 2016-08-10 10:31:07


 

นางสาว จิตต์ขจี พระโพธิ์
Ms.Chitkagee Phrapho
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริษํท
Vice President Board of Directors Secretary Department
Tel 0 2505 1419 Fax 0 2574 9397
chitkage@tot.co.th
Update : 2017-12-25 09:49:00


 
นาย กานต์ นิ่มอนันตกุล
Mr.Kanta Nimanuntakul
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่่ายเลขานุการผู้บริหาร
Vice President Executive Secretary Department
Tel 0 2568 2251 Fax 0 2574 8534
kantan@tot.co.th
Update : 2017-12-25 09:50:17


 
นาย ชวลิต เจียรานุชาติ
Mr.Chavalit Jiaranuchart
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์
Vice President Regulatory Affairs Department
Tel 0 2574 9031 Fax 0 2575 4650
chavalij@tot.co.th
Update : 2016-08-01 14:16:51


 

นายมรกต เธียรมนตรี
Mr.Morakot Thienmontree
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาองค์กร
Senior Executive Vice President - Organizational Development
Tel 0 2575 5596 Fax 0 2575 5459
morakott@tot.co.th
Update : 2018-11-09 12:49:26


 
นาง พินพิชญา พงศ์บูรณะกิจ
Mrs. Pinpitchaya Pongburanakit
ผู้จัดการฝ่ายประจำสายงานพัฒนาองค์กร
Vice President - Advisor to Organizational Development
Tel 0 2568 1991 Fax 0 2521 8656
pinpitcha@tot.co.th
Update : 2016-08-01 14:37:06


 
น.ส. กัลยาณี กิตติศาสตรา
Ms.Kunlaryarnee Kittisadtra
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักยุทธศาสตร์
Executive Vice President - Corporate Strategy
Tel 0 2574 9236 Fax 0 2574 9224
kunlayak@tot.co.th
Update : 2016-11-03 15:17:38


 

นางสิริธร คุโณปถัมภ์
Mrs.Siritorn Kunopathum
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์องค์กร
Vice President Corporate Strategy Department
Tel 0 2568 2321 siritork@tot.co.th
Update : 2017-02-02 10:44:49


 
นาย สมศักดิ์ หมื่นอภัย
Mr.Somsak Mueanapai
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาองค์กรและประเมินผล
Vice President Organizational Development and Performance Management Department
Tel 0 2574 9434 Fax 0 2575 7182
somsakm@tot.co.th
Update : 2016-08-01 15:24:52


 
นาง
Mrs.
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายคุณภาพองค์กร
Vice President Enterprise Quality Department

Update : 2019-03-06 15:08:24


 

นาย ชนาธิป วิจักขณา
Mr.Chanathib Vijakkhana
ผู้จัดการฝ่ายประจำสำนักยุทธศาสตร์
Vice President - Advisor to Corporate Strategy
Tel 0 2575 9203 Fax 0 2575 9169
chanathv@tot.co.th
Update : 2016-08-22 10:26:29


 
นายบุญเลิศ กิ่งเพ็ชรรุ่งเรือง
Mr.Boonlert Kingpetchroongruang
ผู้จัดการฝ่ายประจำสำนักยุทธศาสตร์
Vice President - Advisor to Corporate Strategy
Tel 0 2574 9664 Fax 0 2574 8704
boonlert@tot.co.th
Update : 2016-08-01 15:20:41


 
นายอภิรักษ์ ปรีชญสมบูรณ์
Mr.Apiruck Preechayasomboon
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักทรัพยากรบุคคล
Executive Vice President - Human Resources
Tel 0 2575 7005 Fax 0 2575 7006
apiruck@tot.co.th
Update : 2019-02-13 14:45:04


 

นางอิสรา ฟองศรัณย์
Mrs.Issra Fongsrun
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
Vice President Human Resources Management Department
Tel 0 2575 4531 Fax 0 2574 9433
Issras@tot.co.th
Update : 2017-11-24 14:40:21


 
นายสุรพล รักตสันติ
Mr.Surapol Ruktasanti
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายกิจการสัมพันธ์
Vice President HR Relational Affairs Department
Tel 0 2568 2536 Fax 0 2568 2377
surapolr@tot.co.th
Update : 2016-08-01 15:33:32


 
นายสุเทพ ธัญญสิทธิ์
Mr.Suthep Tunyasit
ผู้จัดการฝ่าย สถาบันวิชาการ ทีโอที
Vice President TOT Academy
Tel 0 2580 1076 Fax 0 2591 8087
suthept@tot.co.th
Update : 2017-02-02 10:11:28


 

นายนพพล จิตรวิบูลย์
Mr.Noppon Chitwiboon
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายสวัสดิการและบริการทั่วไป
Vice President General Service Department
Tel 0 2575 7665 Fax 0 2574 9737
noppon@tot.co.th
Update : 2016-08-01 15:37:51


 
นาง สุดาภรณ์ วิมลเศรษฐ์
Mrs.Sudaporn Vimolseth
ผู้จัดการฝ่ายประจำสำนักทรัพยากรบุคคล
Vice President - Advisor to Human Resources
Tel 0 2580 1076 Fax 0 2591 8087
sudaporv@tot.co.th
Update : 2016-08-22 10:42:05


 
นายเชาว์ พันธ์รุ่งจิตติ
Mr. Chao Punrungchitti
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน
Senior Executive Vice President - Finance
Tel 0 2575 8483 Fax 0 2575 9710
Punrungchitti
Update : 2018-11-09 12:39:58


 

น.ส. กิตติมา ดั่งหั่นซิ้น
Ms.Gittima Dunkhunsint
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักบัญชีการเงิน
Executive Vice President - Finance and Accounting
Tel 0 2574 9875 Fax 0 2575 4608
gittimad@tot.co.th
Update : 2017-02-21 14:50:21


 
นาย วิชัย ผดุงธนมงคล
Mr. Vichai padoungtanamongkol
ผู้จัดการฝ่ายประจำสำนักบัญชีการเงิน
Vice President - Advisor to Finance and Accounting
Tel 0 2505 7299, 0 2568 2699 Fax 0 2568 2718
vichaip@tot.co.th
Update : 2016-08-01 16:01:01


 
นางนิสา ศิริพฤกษ์พงษ์
Mrs.Nisa Siripuekpong
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายต้นทุน
Vice President Cost Department
Tel 0 2505 6788, 0 2575 7885 Fax 0 2575 7886
nisasi@tot.co.th
Update : 2016-08-01 16:01:39


 

น.ส.นิยดา อดุลกิตติพร
Ms.Niyada Adulkittiporn
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายบัญชี
Vice President Accounting Department
niyadaa@tot.co.th
Update : 2017-11-24 14:41:17


 
น.ส. สมใจ อภิชาติบุตรพงศ์
Ms.Somjai Apichardtibutpong
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายการเงิน
Vice President Finance Department
Tel 0 2505 4615 Fax 0 2574 9836
somjaiap@tot.co.th
Update : 2016-08-01 16:05:12


 
นาย วันชัย ศศิมหศักดิ์
Mr. Wanchai Sasimahasakdi
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักการคลังและพัสดุ
Executive Vice President - Corporate Treasury and Materials
Tel 0 2574 9966 Fax 0 2575 6698
wanchais@tot.co.th
Update : 2019-03-06 14:28:57


 

นางสาว
Ms.
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายการคลัง
Vice President Corporate Treasury Department

Update : 2016-08-10 10:02:27


 
นายไพโรจน์ รัตน์ธนเสถียร
Mr. Pairoj Ratthanasathian
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่่ายจัดเก็บรายได้และบริหารหนี้
Vice President Revenue Collection and Debt Management Department
Tel 0 2574 8995 Fax 0 2574 9565
pairojr@tot.co.th
Update : 2018-10-08 13:45:04


 
นาย
Mr.
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายการพัสดุ
Vice President Materials Department

Update : 2019-03-06 14:25:39


 

นาย ศิลา เนืองนิตย์นราพร
Mr.Sila Nuangnidnaraporn
ผู้จัดการฝ่ายประจำสำนักการคลังและพัสดุ
Vice President - Advisor to Corporate Treasury and Materials
Tel 0 2568 2388 Fax 0 2568 2725
silan@tot.co.th
Update : 2016-08-10 14:45:59


 
นางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ
Mrs.Pimvimol Wongsuwan
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Senior Executive Vice President - Marketing and Information Technology
Tel 0 2575 4982 Fax 0 2574 9545
pimvimol@tot.co.th
Update : 2017-02-21 14:39:19


 
นาง วนิดา โรจจวัฒน์
Mrs.Wanida Rojawat
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักบริหารการตลาด
Executive Vice President - Marketing Management
Tel 0 2568 2688 Fax 0 2574 8903
wanidar@tot.co.th
Update : 2019-03-06 13:52:08


 

นาง ณิชาภา ปรมาธิกุล
Mrs. Nichapa Poramatikul
ผู้จัดการฝ่ายประจำสำนักบริหารการตลาด
Vice President - Advisor to Marketing Management Office
Tel 0 2568 2488 Fax 0 2568 2451
nichapap@tot.co.th
Update : 2016-08-10 10:41:34


 
นายศิริพงศ์ ถมกระจ่าง
Mr.Siripong Tomgrajang
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายกลยุทธ์การตลาด
Vice President Marketing Strategy Department
Tel 0 2574 8330 siripont@tot.co.th
Update : 2016-08-10 10:47:14


 
นาง
Mrs.
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กรและสื่อสารการตลาด
Vice President Marketing Communications and Public Relations Department

Update : 2019-03-06 13:45:50


 

นางจริยา จิรกุลกนก
Mrs.Jariya Jirakulkanok
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายบริหารสื่อดิจิทัลและข้อมูลลูกค้า
Vice President CRM Information Department
Tel 0 2574 9237 Fax 0 2575 5668
jariyaj@tot.co.th
Update : 2016-08-10 10:58:29


 
นาง
Mrs.
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายธุรกิจลูกค้าสัมพันธ์
Vice President Contact Center Business Development
Tel 0 2574 9315, 0 2505 5644 Fax 0 2574 9310

Update : 2018-10-09 15:19:20


 
นายทินกร อิศรางกูร ณ อยุธยา
Mr. Tinnakorn Itsrangkul Na Ayuthaya
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
Executive Vice President - Information Technology
Tel 0 2574 8395 Fax 0 2574 8710
tinnakoi@tot.co.th
Update : 2016-08-10 11:18:59


 

น.ส.แสงโสม ยุกตะนันทน์
Ms.Sangsom Yuktanandana
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายแผนงานและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Vice President Information Technology Standard and policy Department
Tel 0 2574 8692 Fax 0 2575 4977
sangsomy@tot.co.th
Update : 2016-08-10 11:29:53


 
นายสมชัย เอื้อปิยฉัตร
Mr.Somchai Auepiyachat
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Vice President Information Technology Department
Tel 0 2575 9112 somchaia@tot.co.th
Update : 2016-08-10 14:10:27


 
นายจำรูญ จองวงศ์รักษ์
Mr.Jumroon Chongvongruk
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
Vice President Information Technology System Department
Tel 0 2574 9482 Fax -
jumroonc@tot.co.th
Update : 2016-08-10 14:13:27


 

นางพจนีย์ ไทยจินดา
Mrs.Pojanee Thaichinda
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายใบแจ้งหนี้
Vice President Billing Department
Tel 0 2574 9582 Fax 0 2575 6775
pojthai@tot.co.th
Update : 2016-08-10 14:25:15


 
นาง ณัฏฐ์ณัชชา ไชยประเสริฐ
Mrs.Natnatcha Chaiprasert
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกฎหมาย
Senior Executive Vice President - Legal
Tel 0 2574 8311 Fax 0 2575 7810
natnatcha@tot.co.th
Update : 2016-08-10 14:56:59


 
นางช่อทิพย์ รื่นนาม
Mrs.Chorthip Ruennarm
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักที่ปรึกษาและสัญญา
Vice President - Consultancy and Contract
Tel 0 2574 9297 chorthip@tot.co.th
Update : 2016-08-10 15:31:25


 

นางเยาวลักษณ์ นามกระโทก
Mrs.Yaowaluk Namkratoke
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายสัญญาและนิติกรรม
Vice President Contract and Legal Department
Tel 0 2575 7916 Fax 0 2575 7116
yaowalun@tot.co.th
Update : 2018-10-16 13:43:36


 
นาง จงวัฒน์ ประสพศิลป
Mrs.Jongwatt Prasopsil
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายที่ปรึกษาและระเบียบคำสั่ง
Vice President Consultancy and Corporate Rule Department
Tel 0 2574 9398 jongwatt@tot.co.th
Update : 2019-06-18 11:00:34


 
นาง จุรีรัตน์ สงวนงาม
Mrs.Jureerat Sanguanngam
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักสำนักคดีและข้อพิพาท
Executive Vice President - Litigation and Dispute
Tel 0 2574 8308 Fax 0 2575 5991
jureeras@tot.co.th
Update : 2017-12-07 10:20:35


 

นางวิกันยา สุขสุมิตร เริ่มก่อกุล
Mrs. Vikanya Sooksumitr rermkorkul
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายกฎหมายภูมิภาค
Vice President
Tel 09 0535 0099 Fax 0 2575 5694
vikanya@tot.co.th
Update : 2018-12-17 15:49:42


 
นายธีรพล ลิมวัฒนานนท์
Mr.Teerapon Limwatananon
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายคดีข้อพิพาทโทรคมนาคม
Vice President Telecommunication Litigation and Dispute Department
Tel 0 2505 7571 Fax 0 2575 6698
teerapol@tot.co.th
Update : 2018-11-15 13:53:52


 
นายเทอดศักดิ์ จิโรจยนตรกิจ
Mr. Terdsak Jirotyontarakit
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายคดีข้อพิพาททั่วไปและบังคับคดี
Vice President General Litigation Dispute and Legal Execution
Tel 0 2574 9231 Fax 0 2574 9962
terdsakj@tot.co.th
Update : 2018-11-15 13:56:01


 

นายสนธยา ส้มหวาน
Mr. Sontaya Somwan
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายกฎหมายนครหลวง
Vice President Metropolitan Legal Department
Tel 0 2568 2112 Fax 0 2568 2283
sontayas@tot.co.th
Update : 2018-06-15 16:03:56


 
ว่าที่พันตรีนวโรจน์ ศรีพันธ์
Acting Maj. Nawaroj Sriphant
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายกฎหมายภูมิภาค
Vice President Regional Legal Department)
Tel 0 2575 7072 Fax 0 2575 7128
nawaroj@tot.co.th
Update : 2016-08-18 10:28:32


 
นาย กำธร ไวทยกุล
Mr. Kamthon Waithayakul
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน
Senior Executive Vice President - Infrastructure Business Unit
Tel 0 2575 7333 Fax 0 2575 4637
kamthonw@tot.co.th
Update : 2016-08-15 14:43:58


 

นายทินกร นาทองลาย
Mr.Thinnakorn Nathonglie
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักโครงข่ายบรอดแบนด์และโทรศัพท์ประจำที่

Tel 0 2574 9134 Fax 0 2575 9737
thinnakn@tot.co.th
Update : 2019-03-06 15:07:04


 
นายเทพธีระ เพชรรัตน์
Mr.Thepteera Phetcharatana
ผู้จัดการฝ่าย สถาบันนวัตกรรม ทีโอที
Vice President TOT Innovation Institute
Tel 0 2575 8998 Fax 0 2574 9722
theptee@tot.co.th
Update : 2016-08-16 16:02:11


 
นายวีระชัย เลิศอัศวรัตน์
Mr. Veerachai Lert-Assavarat
ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
Executive Vice President - Telecommunication Infrastructure
Tel 0 2568 2298 Fax 0 2568 2297
veeracle@tot.co.th
Update : 2016-08-15 14:58:36


 

นายธนู งาเนียม
Mr.Thanu Nganiam
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
Vice President Telecommunication Infrastructure Development Department
Tel 0 2505 3550 Fax 0 2574 9104
thanun@tot.co.th
Update : 2016-02-10 15:01:44


 
นายชูชาติ ช่วยชู
Mr.Choochat Chuaychoo
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายธุรกิจเสาโทรคมนาคม
Vice President Telecommunication Tower Business Department
Tel 0 2574 9659, 0 2505 2519 Fax 0 2574 9061
choochat@tot.co.th
Update : 2016-08-16 10:50:52


 
นายศุภชัย ตั้งวรชัย
Mr. Suphachai Tangvorachai
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาโครงการพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
Senior Executive Vice President -
Tel 0 2574 9689 Fax 0 2574 9749
suphacht@tot.co.th
Update : 2019-01-17 14:08:56


 

นายรัฐพล หุตายน
Mr.Ratapon Hutayon
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ สำนักโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
Vice President -
Tel 0 2574 8982 Fax 0 2575 6810
rataponh@tot.co.th
Update : 2019-01-17 13:52:47


 


ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายบริหารโครงการพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
Vice President

Update : 2019-02-15 15:13:41


 
นางสุกัญญา ลี
Mrs. Sukanya Lee
ผูู้จัดการฝ่าย ฝ่ายอาคารและจัดการทรัพย์สิน
Vice President Building and Property Management Department
Tel 0 2505 7222 Fax 0 2568 2438
sukanyal@tot.co.th
Update : 2016-08-16 10:57:11


 

นายสุรเชษฐ์ ศรีพลกรัง
Mr.Surachet Sripolkrang
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายโครงข่ายบรอดแบนด์
Vice President Broadband Network Department
Tel 0 2568 1914 Fax 0 2575 5893
suraches@tot.co.th
Update : 2016-08-16 11:10:24


 
นาย สมคิด พยุงวัฒนา
Mr.Somkid Payongvattana
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายสื่อสัญญาณ
Vice President Transmission Department
Tel 0 2575 4667 Fax 0 2575 7829
somkidp@tot.co.th
Update : 2016-08-16 11:13:57


 
นาย
Mr.
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายธุรกิจอินเทอร์เน็ตเกตเวย์และเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศ
Vice President International Submarine Cable and Internet Gateway Business Department

Update : 2019-03-06 14:54:54


 

นาย บุญโปรด มะโน
Mr. Boonprod Mano
ผู้จัดการฝ่ายประจำสำนักโครงข่ายบรอดแบนด์
Vice President - Advisor to Broadband Network
Tel 0 2574 8026 Fax 0 2575 5531
boonprod@tot.co.th
Update : 2016-08-23 14:06:07


 
นาย
Mr.
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน
Executive Vice President - Infrastructure Support
Tel 0 2575 7345 Fax 0 2575 6897

Update : 2019-01-08 14:47:53


 
นาย พงษ์ชาติ กอหาญ
Mr. Pongchart Korhan
ผู้จัดการฝ่ายประจำสำนักสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน สำนักสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน
Vice President - Advisor to Infrastructure Support
Fax 0 2575 9713
pongchak@tot.co.th
Update : 2016-08-16 15:57:12


 

นาย รังสรรค์ จันทร์นฤกุล
Mr. RUNGSUN Channarukul
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย
Senior Executive Vice President - (Wireless Communication Business
Tel 0 2575 5214 Fax 0 2575 6848
rungsunc@tot.co.th
Update : 2016-08-18 10:40:17


 
นาย วรนิติ์ ลิมปาคม
Mr.Woranit Limpakom
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่
Vice President Mobile Business Department
Tel 0 2568 2699 Fax 0 2575 5847
woraniti@tot.co.th
Update : 2017-03-10 14:10:35


 
นายวสันต์ แก้วทิ้ง
Mr.Wasan Kaewthing
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาและปฏิบัติการโทรศัพท์เคลื่อนที่
Vice President Mobile Network Operations and Development Department
Tel 0 2568 2355 Fax 0 2568 2728
wasank@tot.co.th
Update : 2017-03-10 14:13:50


 

นายสุริยะ เจือจันทร์
Mr.Suriya Jiajan
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายบริการสื่อสารไร้สาย
Vice President Wireless Communication Services Department
Tel 0 2575 8998 Fax 0 2575 8983
suriyaj@tot.co.th
Update : 2016-08-18 10:59:50


 
น.ส. จันทนา เตชะศิรินุกูล
Ms.Jantana Techasirinukul
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจไอดีซี และคลาวด์
Executive Vice President - IDC and Cloud Business
Tel 0 2574 9308 Fax 0 2575 7344
jantanat@tot.co.th
Update : 2016-08-18 11:14:36


 
นายสมปอง คงอยู่
Mr.Sompong Kongyu
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาโทรศัพท์ประจำที่และบรอดแบนด์
Vice President Fixed Line and Broadband Development Department
Tel 0 2575 5210 Fax 0 2575 8583
sompongk@tot.co.th
Update : 2018-10-08 13:51:28


 

นายอนุรุต อุทัยรัตน์
Mr.Anurut Uthairat
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้านครหลวง

Tel 0 2575 4759 Fax 0 2575 9626
anurutu@tot.co.th
Update : 2019-01-07 13:58:11


 
นาย เดชพร ด่านพิทักษ์กุล
Mr. Dejporn Danpitakkul
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 1
Executive Vice President - Metropolitan Sales and Customer Service 1
Tel 0 2253 4454 Fax 0 2255 7711
dejporn@tot.co.th
Update : 2016-08-18 14:51:13


 
นายปรีชา มาลัยศิริรัตน์
Mr.Preecha Malaisirirat
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 1.1
Vice President Metropolitan Sales and Customer Service Department 1.1
Tel 0 2252 0025 Fax 0 2254 3580
preechaa@tot.co.th
Update : 2019-01-07 14:01:48


 

นายสมบัติ สุนทรบัณฑิตย์
Mr. Sombat Soontornbundit
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 1.2
Vice President Metropolitan Sales and Customer Service Department 1.2
Tel 0 2250 9392 Fax 0 2257 1103
sombat@tot.co.th
Update : 2016-08-18 14:56:17


 
นายนพรัตน์ โตประเสริฐพงศ์
Mr.Noparat Toprasertpong
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 2
Executive Vice President-Metropolitan Sales and Customer Service 2
Tel 0 2373 1038 Fax 0 2373 1566
noparatt@tot.co.th
Update : 2016-08-18 14:59:03


 
นายสืบพงศ์ มลิวัลย์
Mr.Suebpong Maliwal
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 2.1
Vice President Metropolitan Sales and Customer Service Department 2.1
Tel 0 2373 2367 Fax 0 2373 2602
suebpong@tot.co.th
Update : 2016-08-18 15:00:55


 

นายชิโนภาส มุขเจริญผล
Mr.Chinopat Mukcharuonphol
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 2.2
Vice President Metropolitan Sales and Customer Service Department 2.2
Tel 0 2373 1512 Fax 0 2373 1026
chinopat@tot.co.th
Update : 2016-08-18 15:02:35


 
นายภาณุธัช พรหมปัญญากุล
Mr.Panuthach Prompunyakul
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 2.3
Vice President
Tel 0 2575 5995 Fax 0 2575 5075
peenudee@tot.co.th
Update : 2019-01-07 14:09:57


 
นายนพรัตน์ โตประเสริฐพงศ์
Mr.Noparat Toprasertpong
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 3
Executive Vice President - Metropolitan Sales and Customer Service 3
Tel 0 2373 1038 noparatt@tot.co.th
Update : 2019-02-11 15:12:17


 

นาย ประเสริฐ ไวกิตติพงษ์
Mr. Prasert Waikittipong
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 3.1
Vice president Metropolitan Sales and Customer Service Department 3.1
Tel 0 2446 6888 Fax 0 2446 6777
prasertw@tot.co.th
Update : 2016-08-18 15:12:51


 
นายอำนวย สุดสาคร
Mr.Amnuay Soodsakorn
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 3.2
Vice President Metropolitan Sales and Customer Service Department 3.2
Tel 0 2428 5544 Fax 0 2428 3531
amnuays@tot.co.th
Update : 2016-08-18 15:15:11


 
นายวิชิต พุ่มศุขโข
Mr.Wichit Pumsukkho
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 3.3
Vice President Metropolitan Sales and Customer Service Department 3.3
Tel 0 2575 5442 Fax 0 2575 8593
wichitp@tot.co.th
Update : 2019-01-07 14:37:17


 

นายเรืองศักดิ์ ชินะโรจน์
Mr.Ruengsak Chinaroj
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Executive Vice President
Tel 0 2459 3024 Fax 0 2459 3029
ruengsak@tot.co.th
Update : 2019-01-07 15:51:18


 
นาย ไพรัตน์ ห่านสิงห์
Mr.Pairat Hansing
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่ 1

pairatha@tot.co.th
Update : 2019-01-17 14:47:29


 
นาย กมลชัย นามวงศ์
Mr.Kamonchai Namwong
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่ 2
Vice President
Tel 0 4446 5100 Fax 0 4446 6045
kamonchi@tot.co.th
Update : 2019-01-07 13:41:36


 

นาย ประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ
Mr.Prajak Manochanpen
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Executive Vice President -
Tel 0 3832 3900 Fax 0 3832 3903
prajak@tot.co.th
Update : 2019-02-13 16:04:56


 
นายสุรชัย อนุตระกูลชัย
Mr.Surachai Anutragulchai
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ 1
Vice President
Tel 0 4324 4405 Fax 0 4324 4404
surachaa@tot.co.th
Update : 2019-01-07 15:02:54


 
นาย ฉัตรชัย จันทร์เสละ
Mr. Chatchai Jansela
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ 2
Vice President
Tel 0 3426 1345 Fax 0 3426 1114
chatchaj@tot.co.th
Update : 2019-01-07 13:43:57


 

นายบุญเหลือ เฟื่องชุ่ม
Mr.Boonlua Fuangchoom
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่า
Executive Vice President -
Tel 0 5396 3388, 0 5396 3399 Fax 0 5396 3389
boonluaf@tot.co.th
Update : 2019-02-13 15:24:02


 
นายจาตุรนต์ ห้องสำเริง
Mr.Jarturont Hongsamrerng
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคเหนือที่ 2
Vice President
Tel 0 5526 2345 Fax 0 5526 2333
jaraturh@tot.co.th
Update : 2019-01-17 14:30:31


 
นาย
Mr.
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคเหนือที่ 2
Vice President
Tel 0 5526 2345 Fax 0 5526 2108

Update : 2019-01-17 14:32:33


 

นายสมศักดิ์ มหาวิริโย
Mr. Somsak Mahaviriyo
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้าภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออก
Executive Vice President -
Tel 0 3532 1888 Fax 0 3524 4192
somsakma@tot.co.th
Update : 2019-01-08 13:54:14


 
นายบุญธรรม วีระษร
Mr. Boonthum Weerasorn
รักษาการผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคกลางที่ 1

Tel 0 3524 3888 Fax 0 3524 4300
boonthuv@tot.co.th
Update : 2019-05-07 14:02:30


 
นายเกรียงเดช ลิมปอารยะกุล
Mr. Kriengdech Limpaarayakul
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคกลางที่ 2
Vice President
Tel 0 3553 5222 Fax 0 3524 3919
krieng@tot.co.th
Update : 2019-01-07 13:42:50


 

นาง อภิรดี อาษาพันธ์
Mrs.Apiradee Asapan
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคใต้
Executive Vice President -
Tel 0 7425 1292 Fax 0 7425 0529
apiradea@tot.co.th
Update : 2019-01-08 14:04:51


 
นายสิทธิชัย จงสุพรรณพงศ์
Mr.Sitthichai Jongsupanpong
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคใต้ที่ 1
Vice President
Tel 0 7327 4007 sitthi.c@tot.co.th
Update : 2019-01-08 14:06:55


 
นายสมโภชน์ พิทักษ์ธรรม
Mr.Sompord Pitakthum
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคใต้ที่ 2
Vice President
Tel 0 7720 0900 Fax 0 7720 0900
sompord@tot.co.th
Update : 2019-01-08 14:08:49


 

นายประยุตต์ บุญญาศิริ
Mr.Prayut Bunyasiri
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออก
Executive Vice President -
Tel 0 4324 3558 prayutb@tot.co.th
Update : 2019-02-13 15:07:55


 
นายสุธา ภาคการ
Mr.Sutha Parkkan
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกที่ 1
Vice President
Tel 0 3932 1117 Fax 0 3932 2022
suthapar@tot.co.th
Update : 2019-01-08 14:11:15


 
นายธาณินทร์ สุวรรณกิจ
Mr.Tanin Suwannakij
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกที่ 2
Vice President
Tel 0 3832 8123 Fax 0 3832 2350
taninsu@tot.co.th
Update : 2019-01-08 14:11:58


 

นาย
Mr.
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้าองค์กร
Senior Executive Vice President - Enterprise Customer Sales and Service Business

Update : 2018-11-09 12:57:49


 
นายกรเอก แสงแก้ว
Mr.Kornaeg Saengkaew
ผูู้จัดการฝ่ายประจำหน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้าองค์กร
Vice President - Advisor to Enterprise Customer Sales and Service Business
Tel 0 2575 7997 Fax 0 2575 4650
kornaeg@tot.co.th
Update : 2016-08-19 15:19:26


 
นางวรรณพร ลีฬหาชีวะ
Mrs.Wannaporn Lilahajiva
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายภาครัฐ
Executive Vice President - Government Sales
Tel 0 2574 9317 Fax 0 2575 5452
wannapol@tot.co.th
Update : 2016-08-19 15:22:21


 

นางวิไลลักษณ์ เวศย์วิบุล
Mrs.Vilailak Vesvibul
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายขายรัฐวิสาหกิจและองค์กรภาครัฐ
Vice President State Enterprise and Government Agency Sales Department
Tel 0 2574 4779 Fax 0 2575 4744
vilailav@tot.co.th
Update : 2016-08-19 15:26:09


 
นางรังสิมา ประดิษฐพงษ์
Mrs. Rungsima Pradithapongs
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายขายราชการ
Vice president Government Sales Department
Tel 0 2575 5470 Fax 0 2575 5471
rungsima@tot.co.th
Update : 2016-08-19 15:28:26


 
นางดวงใจ ธรรมโชติโก
Mrs.Duangjai Thummachotigo
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายภาคเอกชน
Executive Vice President - Corporation Sales
Tel 0 2568 2224 Fax 0 2568 2227
duangjat@tot.co.th
Update : 2016-08-19 15:30:08


 

นาง วรพรรณ จริยเศรษฐพงศ์
Mrs.Worapan Jriyasetapong
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายขายผู้ประกอบการโทรคมนาคม
Vice President Telecommunication Carrier Sales Department
Tel 0 2575 5391 Fax 0 2575 5392
worapanr@tot.co.th
Update : 2016-08-19 15:32:53


 
นาย ชัยยุทธ จันทร์เจริญ
Mr. Chaiyut Chancharoen
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายขายเอกชนรายใหญ่
Vice President Corporate Sales Department
Tel 0 2575 7788 Fax 0 2575 9749
chaiyut@tot.co.th
Update : 2016-08-19 15:35:44


 
นาย อภิรักษ์ ปรีชญสมบูรณ์
Mr. Apiruck Preechayasomboon
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักพัฒนาและบริการลูกค้าองค์กร
Executive Vice President - Enterprise Customer Development Sales and Service
Tel 0 2575 7005 Fax 0 2575 7006
apiruck@tot.co.th
Update : 2016-08-19 15:39:20


 

นาย ชนินทร์ สีหะโชติ
Mr. Chanin Sehachote
ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาบริการครบวงจร
Vice President Integrated Service Development Department
Tel 0 2575 6475 chanins@tot.co.th
Update : 2016-08-19 16:28:32


 
นายบุญมา ขำโป้ย
Mr.Boonma Khampoy
รักษาการผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายฝ่ายปฏิบัติการลูกค้าองค์กร
Vice President Enterprise Customer Service Operations Department
Tel 0 2575 4686 Fax 0 2575 7243
boonmak@tot.co.th
Update : 2018-12-04 15:03:55


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400