นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม    สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
Digital Economy Promotion Agency

สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 120 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
Headquarters in Bangkok The Government Complex,Ratthaprasasanabhakti Building,120, 9th Floor,Chaengwattana Road, Thungsonghong,
Laksi
Bangkok 10210
Tel 0-2141-7101
Fax 0-2143-8059
www.depa.or.th
Update : 2018-02-26 11:58:51


 

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์
Dr.Nuttapon Nimmanphatcharin
ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
President/CEO Digital Economy Promotion Agency
Tel 0 2141 7101 Fax 0 2143 8059

Update : 2018-02-26 12:04:12


 
ดร.กษิติธร ภูภราดัย
Dr.Kasititorn Pooparadai
รองผู้อำนวยการสำนักงาน (กลุ่มงานยุทธศาสตร์และบริหาร) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
Senior Executive Vice President/Strategy and Management Unit Digital Economy Promotion Agency
Tel 0 2141 7101 Fax 0 2143 8059

Update : 2018-02-26 12:07:19


 
ดร.ภาสกร ประถมบุตร
Dr.Passakon Prathombute
รองผู้อำนวยการสำนักงาน (กลุ่มโครงการพิเศษและ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรม) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
Senior Executive Vice President/Digital Technology and Innovation Development Executive Director of Digital and Innovation Center Digital Economy Promotion Agency
Tel 0 2141 7101 Fax 0 2143 8059

Update : 2018-02-26 12:10:03


 

นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์
Mr.Chatchai Khunpitiluck
รองผู้อำนวยการสำนักงาน (กลุ่มเศรษฐกิจดิจิทัล) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
Senior Executive Vice President/Digital Economy Unit Digital Economy Promotion Agency
Tel 021417101 Fax 021438059

Update : 2018-02-26 12:12:19


 
ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต
Dr.Ratthasart Korrasud
รองผู้อำนวยการสำนักงาน (กลุ่มสังคมและกำลังคนดิจิทัล) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
Senior Executive Vice President/Digital Society and Manpower Unit Digital Economy Promotion Agency
Tel 02-1417101 Fax 02-1438059

Update : 2018-02-26 12:14:18


 
นายมีธรรม ณ ระนอง
Mr.Meetham Na Ranong
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน (กิจการสาขา) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
Executive Vice President (Regional Offices) Digital Economy Promotion Agency
Tel 02-1417101
Update : 2018-02-27 12:11:24


 

นายพรชัย หอมชื่น
Mr.Pondchai Homcheen
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน (ยุทธศาสตร์และบริหาร) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
Executive Vice President (Strategy and Management) Digital Economy Promotion Agency
Tel 02-1417101 Fax 02-1438059

Update : 2018-02-27 15:29:25


 
ดร.ศุภกร สิทธิไชย
Dr.Supakorn Siddhichai
ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
Vice President (Smart City Promotion Department) Digital Economy Promotion Agency
Tel 02-1417101 Fax 02-1438059

Update : 2018-02-27 15:32:42


 
ดร.สุมาวสี ศาลาสุข
Dr.Sumavasee Sarasuk
ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเขตนวัตกรรมดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
Vice President (Digital Innovation Promotion Department) Digital Economy Promotion Agency
Tel 02-1417101 Fax 02-1438059

Update : 2018-02-27 15:34:36


 

นายวิรัตน์ พึ่งสาระ
Mr.Virat Puengsara
ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
Vice President (Quality of Life and Security Development and Promotion Department) Digital Economy Promotion Agency
Tel 02-1417101 Fax 02-1438059

Update : 2018-02-27 15:36:53


 
ดร.ปรีสาร รักวาทิน
Dr.Preesan Rakwatin
ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
Vice President (Digital Agriculture Development and Promotion Department) Digital Economy Promotion Agency
Tel 02-1417101 Fax 02-1438059

Update : 2018-02-27 15:38:58


 
นายมนต์ชัย ศรีเจริญศักดิ์
Mr.Monchai Sricharoensak
ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
Vice President (Digital Trade and Industry Development and Promotion Department) Digital Economy Promotion Agency
Tel 02-1417101 Fax 02-1438059

Update : 2018-02-27 15:43:01


 

นายนรสิทธิ์ ยอขันธ์
Mr.Norasit Yorkhan
ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
Vice President (Digital Investment and Industry Promotion Department) Digital Economy Promotion Agency
Tel 02-1417101 Fax 02-1438059

Update : 2018-02-27 15:45:12


 
นางสาวกษมา กองสมัคร
Ms.Kasama Kongsmak
ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
Vice President (Digital Intelligence Strategy and Policy Department) Digital Economy Promotion Agency
Tel 02-1417101 Fax 02-1438059

Update : 2018-02-27 15:53:06


 
นางณพิชญา เทพรอด
Mrs.Nahpihtchaya Tebrod
ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
Vice President (Strategic Management Department) Digital Economy Promotion Agency
Tel 02-1417101 Fax 02-1438059

Update : 2018-02-27 15:57:54


 

นายอิทธิพล เปลี่ยนศาสตร์
Mr.Ittipon Pliansart
ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการสำนักงาน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
Vice President (Agency Administration Department) Digital Economy Promotion Agency
Tel 02-1417101 Fax 02-1438059

Update : 2018-02-27 15:59:17


 
นายประสาน นุมอญ
Mr.Prasan Numorn
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรองค์กรและบุคคล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
Vice President (Human Resource and Resource Management Department) Digital Economy Promotion Agency
Tel 02-1417101 Fax 02-1438059

Update : 2018-02-27 16:17:44


 
นายเอนก เหล่าศิริวงศ์
Mr.Anek Laowsiriwong
ผู้อำนวยการฝายตรวจสอบภายใน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
Vice President (Compliance and Audit Department) Digital Economy Promotion Agency
Tel 02-1417101 Fax 02-1438059

Update : 2018-02-27 16:19:55


 

นายทวีวัฒน์ เหลืองวิริยะ
Mr.Taweewat Luangwiriya
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
Acting Vice President (Digital Manpower Development and Promotion Department) Digital Economy Promotion Agency
Tel 02-1417101 Fax 02-1438059

Update : 2018-02-27 16:21:39


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400