นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม    สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
Software Industry Promotion Agency (Public Organization)

สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
Headquarters in Bangkok 120 Moo 3, 9th Floor, Ratthaprasasanabhakti Building, The Government Complex Commemorating His Majesty The King’s 80th Birthday Anniversary, 5th December, B.E.2550 (2007) , Chaengwattana Road,
Laksi
Bangkok 10210
Tel 0-2141-7101
Fax 0-2143-8059
www. sipa.or.th
Update : 2014-10-06 10:28:52


 

นางสุวิมล เทวะศิลชัยกุล
Mrs.Suwimol Taewasilchaikul
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
Vice President Acting President
Tel 0 2141 7122 Fax 0 2143 8059
suwimol.ta@sipa.or.th
Update : 2014-10-08 17:50:50


 
นายปริญญา กระจ่างมล
Mr.Prinya Kachangmol
รองผู้อำนวยการ
Vice President
Tel 0 2141 7120 Fax 0 2143 8059
prinya.kr@sipa.or.th
Update : 2014-10-08 17:52:16


 
นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์
Mr.Chatchai Khunpitiluck
รองผู้อำนวยการ
Vice President
Tel 0 2141 7118 Fax 0 2143 8059
chatchai.kh@sipa.or.th
Update : 2014-10-08 17:52:59


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400