นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม    สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
Electronic Transactions Development Agency (Public Organization)

อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี) ชั้น 21 เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
The 9 th Tower Grand Rama9 Building (Tower B) Floor 21 33/4 Rama 9 Road
Huai Khwang
Bangkok 10310
Tel 0-2123-1234
Fax 0-2123-1200
www.etda.or.th
Update : 2018-10-31 19:06:41


 

นางสุรางคณา วายุภาพ
Mrs.Surangkana Wayuparb
ผู้อำนวยการสำนักงาน
Executive Director and CEO
Tel 0-2123-1234 Fax 0-2123-1200
surangkana@etda.or.th
Update : 2014-12-22 09:58:52


 
นายชัยชนะ มิตรพันธ์
Mr.Chaichana Mitrpant
รองผู้อำนวยการสำนักงาน
Deputy Executive Director
Tel 0-2123-1234 Fax 0-2123-1200
chaichana@etda.or.th
Update : 2014-12-22 10:00:59


 
นายชาติชาย สุทธาเวศ
Mr.Chatchai Suttawes
รองผู้อำนวยการสำนักงาน
Deputy Executive Director
Tel 0-2123-1234 Fax 0-2123-1200
chatchai@etda.or.th
Update : 2014-12-22 10:01:53


 

นายสรณันท์ จิวะสุรัตน์
Mr.Soranun Jiwasurat
รองผู้อำนวยการสำนักงาน
Deputy Executive Director
Tel 0-2123-1234 Fax 0-2123-1200
soranun@etda.or.th
Update : 2018-10-31 19:09:20


 
นางสาวบุญศรี กุลฉันท์
Ms.Boonsri Kullachant
รองผู้อำนวยการสำนักงาน
Deputy Executive Director
Tel 0-2123-1234 Fax 0-2123-1200
boonsri@etda.or.th
Update : 2018-10-31 19:11:46


 
นางสาวจิตใส เก่งสาริกิจ
Ms.Jitsai Kengsarikit
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน
Assistant Executive Director
Tel 0-2123-1234 Fax 0-2123-1200
jitsai@etda.or.th
Update : 2018-10-31 19:13:33


 

นางสาวศิรภัทร เบญจวารี
Ms.Sirapat Benchavaree
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน
Assistant Executive Director
Tel 0-2123-1234 Fax 0-2123-1200
sirapat@etda.or.th
Update : 2018-10-31 19:15:23


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400