นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม    สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
Electronic Transactions Development Agency (Public Organization)

อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี) ชั้น 21 เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
The 9 th Tower Grand Rama9 Building (Tower B) Floor 21 33/4 Rama 9 Road
Huai Khwang
Bangkok 10310
Tel 0-2123-1234
Fax 0-2123-1200
www.etda.or.th
Update : 2014-10-01 19:28:00


 

นางสุรางคณา วายุภาพ
Mrs.Surangkana Wayuparb
ผู้อำนวยการสำนักงาน
Executive Director and CEO
Tel 0-2123-1234 Fax 0-2123-1200
surangkana@etda.or.th
Update : 2014-12-22 09:58:52


 
นายวรรณวิทย์ อาขุบุตร
Mr.Wanawit Ahkuputra
รองผู้อำนวยการสำนักงาน
Deputy Executive Director
Tel 0-2123-1234 Fax 0-2123-1200
wanawit@etda.or.th
Update : 2014-12-22 10:01:16


 
นายชัยชนะ มิตรพันธ์
Mr.Chaichana Mitrpant
รองผู้อำนวยการสำนักงาน
Deputy Executive Director
Tel 0-2123-1234 Fax 0-2123-1200
chaichana@etda.or.th
Update : 2014-12-22 10:00:59


 

นายชาติชาย สุทธาเวศ
Mr.Chatchai Suttawes
รองผู้อำนวยการสำนักงาน
Deputy Executive Director
Tel 0-2123-1234 Fax 0-2123-1200
chatchai@etda.or.th
Update : 2014-12-22 10:01:53


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400