นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงพลังงาน    สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
Office of the Permanent Secretary

๕๕๕/๒ ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้นที่ ๒๒ -๒๔
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
555/2 Energy Complex, B Building Vibhavadi Rangsit Rd.,
Chatuchak
Bangkok 10900
Tel 021406000
Fax 021406228
www.energy.mail.go.th
Update : 2014-09-27 16:13:57


 

นายกุลิศ สมบัติศิริ
Mr.Kulit Sombatsiri
ปลัดกระทรวง
Permanent Secretary
Tel 021406113 Fax 021406101

Update : 2018-10-09 08:18:51


 
นายสราวุธ แก้วตาทิพย์
Mr.Sarawut Kaewtathip
รองปลัดกระทรวง
Deputy Permanent Secretary
Tel 021406134 Fax 021406139
sarawut@energy.go.th
Update : 2019-04-29 13:47:49


 
นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว
Mr.Soomboon Nhookeaw
รองปลัดกระทรวง
Deputy Permanent Secretary
Tel 021406132 Fax 021406139
somboonno@energy.go.th
Update : 2019-04-29 13:50:47


 

นายธีระศักดิ์ จรัสศรีวิสิษฐ์
Mr.Theerasak Charassrivisist
ผู้ช่วยปลัดกระทรวง
Assistant Permanent Secretary
Tel 021406105 Fax 021406139
theerasak@energy.go.th
Update : 2017-10-31 09:41:49


 
นายนที ทับมณี
Mr.Natie Tabmanie
หน.ผู้ตรวจราชการกระทรวง
Chief,Inspector General
Tel 021406167 Fax 021406164
natie.tab@gmail.com
Update : 2018-10-19 09:06:35


 
นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์
Mr.Wisak Watanasap
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
Inspector General
Tel 021406169 Fax 021406164
wisakwa@energy.go.th
Update : 2017-10-31 10:03:08


 

นายทวารัฐ สูตะบุตร
Mr.Twarath Sutabutr
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
Inspector General
Tel 021406167 Fax 021406164

Update : 2018-10-16 09:39:10


 
นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ
Mr.Prasert Sinsukprasert
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
Inspector General
Tel 021406159 Fax 021406164
prasert@energy.go.th
Update : 2017-10-31 10:13:23


 
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ
Mr.Praphon Wongtharua
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
Inspector General
Tel 021406162 Fax 021406164
Praphonwtr@gmail.com
Update : 2018-10-19 09:08:07


 

นายหร่อหยา จันทรัตนา
Mr.Roya Juntaratana
ผู้ตรวจราชการกระทรวง

Tel 021406147 Fax 021406164
roya@energy.go.th
Update : 2018-02-02 10:58:18


 
ว่าง

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ราชการบริหารส่วนกลาง
Legal Advisor
Tel 021406176 Fax 021406189

Update : 2017-04-14 11:02:29


 
นายกณพงศ์ เทพากรณ์
Mr.Kanapong Tepakorn
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์พลังงาน(ผู้อำนวยการ) สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (ภายใน)
Expert on Energy Strategy (Director) Office of Public Participatory Promotion
Tel 021406320 Fax 021406328
mooyaipom2009@gmail.com
Update : 2014-11-01 14:59:02


 

นายศุภยุทธ สาครบุตร
Mr.Supayut Sakornbutr
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์พลังงาน ราชการบริหารส่วนกลาง
Expert on Energy Strategy
Tel 0844450446 Fax -
supayut@energy.mail.go.th
Update : 2014-11-01 15:03:17


 
นายบุญมา ตรัยศิลานันท์
Mr.Boonma Traisilanant
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์พลังงาน ราชการบริหารส่วนกลาง
Expert on Energy Strateg
Tel 0811747923 Fax -
boonma_t@energy.mail.go.th
Update : 2014-11-01 15:04:41


 
ว่าง

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์พลังงาน ราชการบริหารส่วนกลาง
Expert on Energy Strateg
Tel 021406435 , 0944539899 Fax 021406458

Update : 2018-10-22 14:39:19


 

นายฉัตรชัย คุณโลหิต
Mr.Chatchai Kunlohit
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน
Chief , Internal Audit Group Internal Audit Group
Tel 021406370 Fax 021406386
chatchai.ku@gmail.com
Update : 2018-03-09 15:31:00


 
นางนัยน์นิล เรืองพนิช
Mrs.Nainin Ruangpanich
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director,Public Sector Development Group Public Sector Development Group
Tel 021406387 Fax 021406399
nainin@energy.mail.go.th
Update : 2018-10-22 15:02:26


 
นางอรอนุตตร์ สุทธิ์เสงี่ยม
Mrs.Orn - anutt Suthsa - ngiam
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Director, Information and Communication Technology Center Information and Communication Technology Center
Tel 021406400 Fax 021406409
orn-anutt@energy.go.th
Update : 2019-02-26 16:36:54


 

นางพัทธ์ธีรา สายประทุมทิพย์
Mrs.Patteera Saipratumtip
ผู้อำนวยการกองกลาง กองกลาง
Director, Central Administrative Division Central Administrative Division
Tel 021406515 Fax 021406228
nitchy99@hotmail.com
Update : 2019-02-26 16:14:55


 
ว่าง

ผูัเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กองกลาง
Human Resource Officer Expert

Update : 2019-04-29 14:51:43


 
นายประเทือง ชะอุ่ม
Mr.Prathuang Chaoum
ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ กองตรวจราขการ
Director,Inspection General Division Inspection General Division
Tel 021406070 Fax 021406072
prathuangc@energy.mail.go.th
Update : 2019-02-26 16:19:02


 

นายพูลพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์
Mr.Poonpat Leesombatpiboon
ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ กองการต่างประเทศ
Director, International Affairs Division International Affairs Division
Tel 021406430 Fax 021406458
Leepoonpat@gmail.com
Update : 2019-04-29 14:52:37


 
นายสมภพ พัฒนอริยางกูล
Mr.Sompop Pattanariyankool
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Director, Strategy and Planning Division Strategy and Planning Division
Tel 021406345 Fax 021406329
sompop.pattana@gmail.com
Update : 2019-02-26 16:28:47


 
ว่าง

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Expert on Policy Strategy
Tel 021406280 Fax 021406329

Update : 2019-02-27 09:37:40


 

นายวชิรวิชญ์ บุญสม
Mr.Wachirawit Boonsom
ผู้อำนวยการกอง กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน
Director, Base Load Power Plant Study and Development Division Director, Base Load Power Plant Study and Development Division
Tel 021406118 Fax 021406128
wachirawit@energy.mail.go.th
Update : 2019-02-27 10:08:01


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400