นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงพลังงาน    สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
Office of the Permanent Secretary

๕๕๕/๒ ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้นที่ ๒๒ -๒๔
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
555/2 Energy Complex, B Building Vibhavadi Rangsit Rd.,
Chatuchak
Bangkok 10900
Tel 021406000
Fax 021406228
www.energy.mail.go.th
Update : 2014-09-27 16:13:57


 

นายอารีย์พงศ์ ภู่ชอุ่ม
Mr.Areepong Bhoocha-Oom
ปลัดกระทรวง
Permanent Secretary
Tel 021406113 Fax 021406119

Update : 2015-10-07 14:10:43


 
นายสมนึก บำรุงสาลี
Mr.Somnuk Bomrungsalee
รองปลัดกระทรวง
Deputy Permanent Secretary
Tel 021406133 Fax 021406139
Somnuk_b@energy.go.th
Update : 2016-10-11 07:39:36


 
นายธรรมยศ ศรีช่วย
Mr.Thammayot Srichuai
รองปลัดกระทรวง
Deputy Permanent Secretary
Tel 021406130 Fax 021406129
Thammayotsr@energy.go.th
Update : 2016-10-11 10:23:23


 

นายธีระศักดิ์ จรัสศรีวิสิษฐ์
Mr.Theerasak Charassrivisist
ผู้ช่วยปลัดกระทรวง
Assistant Permanent Secretary
Tel 021406105 Fax 021406139

Update : 2017-03-09 14:00:33


 
นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช
MissNantika Thangsuphanich
หน.ผู้ตรวจราชการกระทรวง
Chief,Inspector General
Tel 021406162 Fax 021406164
nantika@energy.mail.go.th
Update : 2016-12-26 15:03:50


 
นายยงยุทธ จันทรโรทัย
Mr.Yongyut Jantararothai
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
Inspector General
Tel 021406152 Fax 021406164
Taskmyboss2014@gmail.com
Update : 2015-11-04 16:36:16


 

นายนที ทับมณี
Mr.Natie Tabmanie
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
Inspector General
Tel 021406167 Fax 021406164
natie.tab@gmail.com
Update : 2014-11-01 14:15:46


 
นาง บุญบันดาล ยุวนะศิริ
Mrs.Boonbandan Yuvanasiri
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
Inspector General
Tel 021406147 Fax 021406164
Boonbandanyu@energy.go.th
Update : 2016-10-11 10:28:25


 
นายธนชัย จังพานิช
Mr.Thanathach Jungpanich
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
Inspector General
Tel 021406105 Fax 021406139
jc.thanathach27@gmail.com
Update : 2017-01-26 14:07:23


 

นายสุชาลี สุมามาลย์
Mr.Suchalee Sumamal
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
Inspector General
Tel 021406167 Fax 021406164
Suchaleesu@energy.mail.go.th
Update : 2015-10-21 14:57:59


 
ว่าง

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ราชการบริหารส่วนกลาง
Legal Advisor
Tel 021406176 Fax 021406189

Update : 2017-04-14 11:02:29


 
ว่าง

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์พลังงาน ราชการบริหารส่วนกลาง
Expert of Energy Strategy
Tel 021406343 Fax 021406329

Update : 2015-11-20 15:10:37


 

ว่าง

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์พลังงาน ราชการบริหารส่วนกลาง
Expert on Energy Strategy
Tel 0823358444 Fax -

Update : 2015-11-20 15:11:40


 
นายกณพงศ์ เทพากรณ์
Mr.Kanapong Tepakorn
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์พลังงาน(ผู้อำนวยการ) สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (ภายใน)
Expert on Energy Strategy (Director) Office of Public Participatory Promotion
Tel 021406320 Fax 021406328
mooyaipom2009@gmail.com
Update : 2014-11-01 14:59:02


 
ว่าง

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยูทธศาสตร์พลังงาน ราชการบริหารส่วนกลาง
Expert on Energy Strateg
Tel 021406333 Fax 021406289

Update : 2015-11-20 15:12:20


 

นายศุภยุทธ สาครบุตร
Mr.Supayut Sakornbutr
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์พลังงาน ราชการบริหารส่วนกลาง
Expert on Energy Strategy
Tel 0844450446 Fax -
supayut@energy.mail.go.th
Update : 2014-11-01 15:03:17


 
นายบุญมา ตรัยศิลานันท์
Mr.Boonma Traisilanant
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์พลังงาน ราชการบริหารส่วนกลาง
Expert on Energy Strateg
Tel 0811747923 Fax -
boonma_t@energy.mail.go.th
Update : 2014-11-01 15:04:41


 
ว่าง

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์พลังงาน ราชการบริหารส่วนกลาง
Expert on Energy Strategy
Fax -

Update : 2015-08-18 14:26:09


 

ว่าง

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์พลังงาน ราชการบริหารส่วนกลาง
Expert of Energy Strategyl
Tel 02 140 6609 Fax 02 1406052

Update : 2015-11-04 16:32:55


 
นางอิ่มเอม พุกกะเวส
Mrs.Imaim Bukkavesa
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน
Chief , Internal Audit Group Internal Audit Group
Tel 021406370 Fax 021406386
imaim@energy.mail.go.th
Update : 2014-11-01 15:16:09


 
นางนางนัยน์นิล เรืองพนิช
Mrs.Nainin Ruangpanich
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director,Public Sector Development Group Public Sector Development Group
Tel 021406387 Fax 021406399
nainin@energy.mail.go.th
Update : 2016-06-16 13:33:55


 

นางสาวเพ็ญศรี แผ่นเทอดไทย
MissPensri Phentherdthai
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Director, Information and Communication Technology Center Information and Communication Technology Center
Tel 021406400 Fax 021406429
pensri@energy.mail.go.th
Update : 2014-12-08 11:26:39


 
นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล
MissNuanjan Tachasermsukkul
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง สำนักบริหารกลาง
Director,Bureau of Central Administrative Bureau of Central Administrative
Tel 021406515 Fax 021406228
nuanjan@energy.mail.go.th
Update : 2016-01-25 11:01:26


 
นางชุษณา ทองประทุม
Mrs.Chusana Thongpratoom
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง
Human Resource Officer Expert
Tel 021406314 Fax 021406328
chusana@energy.mail.go.th
Update : 2014-11-01 15:28:04


 

นายประเทือง ชะอุ่ม
Mr.Prathuang Chaoum
ผู้อำนวยการกองตรวจและประเมินผล กองตรวจและประเมินผล
Director,Inspection and Evaluation Division Inspection and Evaluation Division
Tel 021406070 Fax 021406072
prathuangc@energy.mail.go.th
Update : 2014-11-01 15:29:12


 
นางสาว ดารารัตน์ ฤทธิ์บุญญากร
MissDararut Ritboonyakorn
ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ
Director, Infornational Energy Cooperation Office Infornational Energy Cooperation Office
Tel 021406430 Fax 021406458
dararut@energy.mail.go.th
Update : 2015-03-24 13:54:05


 
นางจันทร์ศรี พงษ์พานิช
Mrs.Chunsri Pongparnich
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
Director, Policy and Strategy Co - Ordination Office Policy and Strategy Co - Ordination Office
Tel 021406270 Fax 021406329
chunsri@energy.mail.go.th
Update : 2017-04-05 08:18:38


 

ว่าง

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
Expert on Policy Strategy
Tel 021406345 Fax 021406329

Update : 2017-04-05 08:21:34


 
นายวชิรวิชญ์ บุญสม
Mr.Wachirawit Boonsom
ผู้อำนวยการกอง กองศึกษาและประสานงานพลังงานนิวเคลียร์
Director, Nuclear Energy Study and Coordination Director, of Nuclear Energy Study and Coordination
Tel 021406118 Fax 021406128
wachirawit@energy.mail.go.th
Update : 2014-09-27 14:54:51


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400