นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงพลังงาน    กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
Department of Alternative Energy Development and Efficiency

17 ถนนพระรามที่ 1
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
17 Rama I Road
Patumwan
Bangkok 10330
Tel 0 2223 0021-9, 0 2223 2593-5, 0 2222 4102-9
Fax 0 2225 3785
dede@dede.go.th http//:www.dede.go.th
Update : 2014-12-11 15:03:34


 

นายธรรมยศ ศรีช่วย
Mr.Thammayot Srichuai
อธิบดี
Director General
Tel 02-223-0021-9 Ext 1021,1022,1404 Fax 0 2225 3798
thammayot@dede.go.th
Update : 2014-12-11 15:03:41


 
นายดนัย เอกกมล
Mr.Danai Egkamol
รองอธิบดี
Deputy Director General
Tel 02-223-0021-9 Ext 1230,1001 Fax 0 2226 4213
danai_e@dede.go.th
Update : 2014-12-11 14:35:03


 
น.ส.พัชรีพร หาญสกุล
Miss.Puchareeporn Hansakul
รองอธิบดี
Deputy Director General
Tel 02-223-0021-9 ext. 1230 Fax 0 2223 7893
puchareeporn_h@dede.go.th
Update : 2014-12-11 14:34:48


 

นายยงยุทธ จันทรโรทัย
Mr.Yongyut Juntararotai
รองอธิบดี
Deputy Director General
Tel Tel : 02-223-0021-9 Ext. 1600,1241 Fax 0 2223 4317
yongyut@dede.go.th
Update : 2014-12-11 14:37:07


 
นายธนัท ศรีวิชัย
Mr. Tanut Srivichai
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารกลาง
Director Bureau of Central Administration
Tel 0-2223-0021-9 Ext. 1345,1298 Fax 0 2225 3785
tanut_s@dede.go.th
Update : 2014-12-11 14:37:54


 
นายวันชัย บรรลือสินธุ์
Mr. Wanchai Bunlesinth
ผู้อำนวยการกอง กองแผนงาน
Director Work Plan Division
Tel 02-223-0021-9 Ext. 1294 Fax 0 2223 8460
wanchai_b@dede.go.th
Update : 2014-12-11 14:39:16


 

นายมนัสวี ฮะกีมี
Mr.Manaswee Hakeme
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน
Director Bureau of Energy Human Resource Development
Tel 02-577-7040 Ext. 200 Fax 0 2577 7047
manaswee_h@dede.go.th
Update : 2014-12-11 15:04:14


 
ว่าง
vacant
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน
Director Bureau of Energy Regulation and Conservation

Update : 2014-12-11 14:40:46


 
ว่าง
vacant
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักพัฒนาพลังงานทดแทน
Director Bureau of Alternative Energy Development
Tel Fax

Update : 2014-12-11 14:41:41


 

นางกุลวรีย์ บูรณสัจจะวราพร
Mrs.Kulwaree Buranasajjawaraporn
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์
Director Bureau of Solar Energy Development
Tel 02-223-0021-9 Ext. 1227 Fax 0 2221 7841
kulwaree_b@dede.go.th
Update : 2014-12-11 14:43:58


 
นายยศพงศ์ คุปตะบุตร
Mr.Yospong Guptaputra
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
Director Bureau of Energy Efficiency Promotion
Tel 02-223-0021-9 Ext. 1399 Fax 0 2226 1779
yospong_g@dede.go.th
Update : 2014-12-11 14:46:53


 
นายสัมฤทธิ์ เหมะ
Mr.Sumrit Haema
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี
Director Bureau of Technology Transfer and Dissemination
Tel 02-223-0021-9 Ext. 1340 Fax 0 2225 7325
sumrit_h@dede.go.th
Update : 2014-12-11 14:47:30


 

ว่าง

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ
Director Bureau of Biofuel Development
Tel Fax

Update : 2014-12-11 14:57:29


 
นางสาวจรัสพรรณ พุ่มพวง
Miss. Jarasphan Phumpuang
ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์สารสนเทศข้อมูลพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
Director Alternative Energy and Efficiency Information Center
Tel 02-223-0021-9 Ext. 1624,1212 Fax 0 2223 5188
jarasphan_p@dede.go.th
Update : 2014-12-11 14:56:02


 
ว่าง

ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์พลังงาน
Energy Effciency Expert
Tel Fax

Update : 2014-12-11 14:57:08


 

นางสาวพิสมัย เสถียรยานนท์
Miss. Pisamai Sathienynon
ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน
Alternative Energy Expert
Tel 02-223-0021-9 Ext. 1205 pisamai@dede.go.th
Update : 2014-12-11 15:04:54


 
นายสมชาย สถากุลเจริญ
Mr.Somchai Stakulcharoen
ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน
Alternative Energy Expert
Tel 02-223-0021-9 Ext. 1124 somchai_st@dede.go.th
Update : 2014-12-11 15:05:10


 
นางอัมราพร อัชวังกูล
Mrs. Amaraporn Achawangkool
ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์พลังงาน
Energy Effciency Expert
Tel 223-0021-9 Ext. 1562 amaraporn@dede.go.th
Update : 2014-12-11 15:05:28


 

นางสุปราณี อนุศาสตร์
Mrs.Supranee Anusart
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
Director Internal Audit Group
Tel 02-225-2369 Ext. 1479 supranee_a@dede.go.th
Update : 2014-12-11 15:05:39


 
นางประภาภรณ์ ทรงประดิษฐ์
Mrs.Prapaporn Songpradit
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director Administrative System Development Group
Tel 02-2254282 Ext. 1416 prapaporn_w@dede.go.th
Update : 2014-12-11 15:05:47


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400