นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงพลังงาน    กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
Department of Mineral Fuels

555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 21-22 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
555/2 Energy Complex Building B 21-22 th Floor Viphavadi Rangsit Rd., Kwaeng Chatuchak
Chatuchak
Bangkok 10900
www.dmf.go.th
Update : 2014-12-04 14:00:32


 

นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี
Mr. Veerasak Pungrassamee
อธิบดี
Director - General
Tel 0 2794 3003 Fax 0 2794 3005
veerasak@dmf.go.th
Update : 2017-02-08 14:30:54


 
นายสราวุธ แก้วตาทิพย์
Mr. Sarawut Kaewtathip
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 02 794 3008 Fax 02 794 3009
sarawut@dmf.go.th
Update : 2018-03-02 15:16:47


 
นายภูมี ศรีสุวรรณ
Mr.Phumee Srisuwon
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2794 3010 Fax 0 2794 3013
phumee@dmf.go.th
Update : 2018-03-07 14:10:53


 

นางอำไพพร เหล่างาม
Mrs.Ampaiporn Laowngam
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารกลาง
Director Central Administration Bureau
Tel 0 2794 3059 Fax 0 2794 3058
ampaiporn@dmf.go.th
Update : 2018-03-02 14:27:46


 
นางสาวศุภมาศ เล้าสกุล
Mrs.Suppamas Laosakul
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารสัมปทานปิโตรเลียม
Director Petroleum Concession Management Bureau
Tel 02 794 3471 Fax 02 794 3470
suppamas@dmf.go.th
Update : 2018-03-02 14:46:29


 
นายสมบูรณ์ วัชระชัยสุรพล
Mr.Somboon Vachalachaisulapon
ผู้อำนวยการ สำนักจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ
Director Mineral Fuels Management Bureau
Tel 0 2794 3278 Fax 0 2794 3277
somboon@dmf.go.th
Update : 2018-03-02 14:45:57


 ผู้อำนวยการ สำนักเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม
Director Petroleum Technology and Operations Supervision Bureau
Tel 0 2794 3359 Fax 02 794 3362

Update : 2018-03-07 14:11:32


 
นายวรากร พรหโมบล
Mr.Warakorn Brahmopala
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารกิจการปิโตรเลียมระหว่างประเทศ
Director International Petroleum Bureau
Tel 0 2794 3429 Fax 0 2794 3428
warakorn@dmf.go.th
Update : 2015-09-23 10:42:42


 
นายศุภลักษณ์ พาฬอนุรักษ์
Mrs.Jittima Utha-aroon
ผู้อำนวยการ กองแผนงานเชื้อเพลิงธรรมชาติ
Director Planning Division
Tel 0 2794 3156 Fax 0 2794 3155
sparnanu@dmf.go.th
Update : 2017-02-08 15:31:15


 

นางมาลัย พิชยกุล
Mrs.Malai Ptichayakul
ผู้อำนวยการ ศูนย์สารสนเทศข้อมูลเชื้อเพลิงธรรมชาติ
Director Petroleum Data and Information Center
Tel 0 2794 3207 Fax 0 2794 3206
malai@fmf.go.th
Update : 2018-03-02 14:53:45


 
นายอรรถพล อ่างคำ
Mr.Atapon Orngkum
ผู้อำนวยการ กองความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการประกอบกิจการปิโตรเลียม
Director Petroleum Safety & Environment Division
Tel 0 2794 3398 Fax 0 2794 3399
atapon@dmf.go.th
Update : 2017-02-08 15:44:52


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400