นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงพลังงาน    กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
Department of Mineral Fuels

555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 21-22 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
555/2 Energy Complex Building B 21-22 th Floor Viphavadi Rangsit Rd., Kwaeng Chatuchak
Chatuchak
Bangkok 10900
www.dmf.go.th
Update : 2014-12-04 14:00:32


 

นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี
Mr. Veerasak Pungrassamee
อธิบดี
Director - General
Tel 0 2794 3003 Fax 0 2794 3005
veerasak@dmf.go.th
Update : 2017-02-08 14:30:54


 
นายสราวุธ แก้วตาทิพย์
Mr. Sarawut Kaewtathip
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 02 794 30008 Fax 02 794 3009
sarawut@dmf.go.th
Update : 2017-02-08 14:36:19


 
นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์
Mrs.Premrutai Vinaiphat
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 02 794 3012 Fax 02 794 3013
premrutai@dmf.go.th
Update : 2017-02-08 14:37:50


 

นางอุษา ประจันตบริบาล
Mrs.Usa Prajuntaboribal
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารกลาง
Director Central Administration Bureau
Tel 0 2794 3059 Fax 0 2794 3058
usa@dmf.go.th
Update : 2014-12-11 13:28:46


 


ผู้อำนวยการ สำนักบริหารสัมปทานปิโตรเลียม
Director Petroleum Concession Management Bureau
Tel 02 794 3471 Fax 02 794 3470

Update : 2017-02-08 15:24:07


 


ผู้อำนวยการ สำนักจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ
Director Mineral Fuels Management Bureau
Tel 0 2794 3278 Fax 0 2794 3277

Update : 2017-02-08 15:26:12


 

นายภูมี ศรีสุวรรณ
Mr.Phume Srisuwon
ผู้อำนวยการ สำนักเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม
Director Petroleum Technology and Operations Supervision Bureau
Tel 0 2794 3359 Fax 02 794 3362
phumee@dmf.go.th
Update : 2017-02-08 15:05:10


 
นายวรากร พรหโมบล
Mr.Warakorn Brahmopala
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารกิจการปิโตรเลียมระหว่างประเทศ
Director International Petroleum Bureau
Tel 0 2794 3429 Fax 0 2794 3428
warakorn@dmf.go.th
Update : 2015-09-23 10:42:42


 
นายศุภลักษณ์ พาฬอนุรักษ์
Mrs.Jittima Utha-aroon
ผู้อำนวยการ กองแผนงานเชื้อเพลิงธรรมชาติ
Director Planning Division
Tel 0 2794 3156 Fax 0 2794 3155
sparnanu@dmf.go.th
Update : 2017-02-08 15:31:15


 

นายวินัย กัลยาศิริ
Mr.Vinai Kallayasiri
ผู้อำนวยการ ศูนย์สารสนเทศข้อมูลเชื้อเพลิงธรรมชาติ
Director Petroleum Data and Information Center
Tel 0 2794 3207 Fax 0 2794 3206
vinai@dmf.go.th
Update : 2017-02-08 15:34:43


 
นายอรรถพล อ่างคำ
Mr.Atapon Orngkum
ผู้อำนวยการ กองความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการประกอบกิจการปิโตรเลียม
Director Petroleum Safety & Environment Division
Tel 0 2794 3398 Fax 0 2794 3399
atapon@dmf.go.th
Update : 2017-02-08 15:44:52


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400