นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงพลังงาน    กรมธุรกิจพลังงาน
กรมธุรกิจพลังงาน
Department of Energy Business

555/2 ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
555/2 Energy Complex Building B floor 19 Thanon Vibpavadi-Rangsit, Chatuchak
Chatuchak
Bangkok 10900
Tel 0 2794 4000
Fax 0 2794 4300
www.doeb.go.th
Update : 2018-09-14 13:39:56


 

นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช
MissNantika Thangsuphanich
อธิบดี สำนักอธิบดี
Director - General
Tel 0 2794 4304 Fax 0 2794 4012
nantika@doeb.go.th
Update : 2019-08-15 16:48:20


 
นางอุษา ผ่องลักษณา
Mrs.Usa Pongluxna
รองอธิบดี สำนักรองอธิบดี
Deputy Directors - General
Tel 02794 4999 Fax 02794 4222
usa@doeb.go.th
Update : 2019-07-30 10:54:08


 
นายถวัลย์ ธนกิจเจริญพัฒน์
Mr.Tavan Tanakitcharoenpat
รองอธิบดี สำนักรองอธิบดี
Deputy Directors - General
Tel 0 2794 4888 Fax 0 2794 4333
tavan@doeb.go.th
Update : 2019-07-30 10:56:41


 

นางสาวมาลินี ภักดีอุทธรณ์
MissMalinee Pakdeeuthorn
ผู้อำนวยการ สำนักงานเลขานุการกรม
Director Bureau of Central Administrative
Tel 0 2794 4399 Fax 0 2794 4300
malinee@doeb.go.th
Update : 2019-08-15 11:15:58


 
นายวรุณ ปิยนิรันดร์
Mr.Waroon Piyanirun
ผู้อำนวยการ กองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
Director Bureau of Natural Gas Business Safety
Tel 0 2794 4994 Fax 0 2794 4900
waroon@doeb.go.th
Update : 2019-08-15 11:16:17


 
นายไชยฤทธิ์ คงศักดิ์ไพบูลย์
Mr.Chairit Kongsakpaibul
ผู้อำนวยการ กองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว
Director Bureau of Liquefied Petroleum Business Safety
Tel 0 2794 4899 Fax 0 2794 4800
chairit@doeb.go.th
Update : 2019-08-15 09:53:59


 

นายวุฒิทัต ตันติเวสส
Mr.Wutthitat Tantivess
ผู้อำนวยการ กองความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน
Director Bureau of fuel Business Safety
Tel 0 2794 4799 Fax 0 2794 4700
wutthitat@doeb.go.th
Update : 2019-08-15 09:54:52


 
นายมนต์ชัย แจ้งไพร
Mr.Monchai Jangprai
ผู้อำนวยการ กองคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง
Director Bureau of Fuel Quality
Tel 0 2794 4224 Fax 0 2794 4200
monchai@doeb.go.th
Update : 2019-08-15 09:56:19


 
นางสาวลักขณา สุมาบัติ
MissLuckana Sumabut
ผู้อำนวยการ กองริการธุรกิจและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง
Director Bureau of Fuel Trade and Stockpile
Tel 0 2794 4199 Fax 0 2794 4100
luckana@doeb.go.th
Update : 2019-08-15 11:16:35


 

นางภาวนา มานะเวช
Mrs.Paowana Manavej
ผู้อำนวยการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Director Division of Energy
Tel 0 2794 4499 Fax 0 2794 4400
paowana@doeb.go.th
Update : 2019-08-15 10:01:28


 
นางสาวนัฏกร เรืองศิลปานันต์
MissNattakorn Ruengsilapanun
ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Director Center for Information Technology
Tel 0 2794 4442 Fax 0 2794 4889
nattakorn@doeb.go.th
Update : 2019-08-15 10:04:05


 
-- -
-- -
ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน
Director Energy Technique Development Institute
Tel 0 2794 4699 Fax 0 2794 4600
-
Update : 2019-08-15 10:05:31


 

นางสาวจารุวรรณ ปรีชาเดช
MissCharuwan Prechadej
หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มตรวจสอบภายใน
Chief Group Internal Audit
Tel 027944599 Fax 027944500
charuwan@doeb.go.th
Update : 2014-10-03 10:11:03


 
นายเกรียงไกร บัวมี
Mr.Kriengkrai Buamee
หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Chief Group Study
Tel 027944430 Fax 027944400
kriengkrai@doeb.go.th
Update : 2018-10-22 15:53:08


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400