นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงพลังงาน    กรมธุรกิจพลังงาน
กรมธุรกิจพลังงาน
Department of Energy Business

555/2 ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
555/2 energycomplex Building B floor 19 Thanon Vibpavadi-Rangsit, Chatuchak
Chatuchak
Bangkok 10900
Tel 0 2794 4000
Fax 0 2794 4300
www.doeb.go.th
Update : 2012-03-14 15:55:11


 

นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์
Mr.Witoon kulchroenwirat
อธิบดี
Director - General
Tel 0 2794 4555 Fax 0 2794 4111
witoon@doeb.go.th
Update : 2014-12-12 09:31:42


 
นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์
Mr.Wisak Watanasap
รองอธิบดี -
Deputy Directors - General -
Tel 02794 4444 Fax 02794 4222
wisak@doeb.go.th
Update : 2014-12-12 09:41:07


 
นายขจรชัย ผดุงศุภไลย
Mr.Kajornchai Padungsupalai
รองอธิบดี
Deputy Directors - General
Tel 0 2794 4888 Fax 0 2794 4333
kajornchai@doeb.go.th
Update : 2014-12-12 09:40:25


 

นางอุษา ผ่องลักษณา
Mrs.Usa Pongluxna
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารกลาง
Director Bureau of Central Administrative
Tel 0 2794 4399 Fax 0 2794 4300
usa@doeb.go.th
Update : 2014-10-03 10:07:15


 


ผู้อำนวยการ กองแผนงานธุรกิจพลังงาน
Director Division of Energy
Tel 0 2794 4499 Fax 0 2794 4400

Update : 2014-12-12 09:41:52


 
-- -
-- -
ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Director Center for Information Technology
Tel 027944440 Fax 027944400
-
Update : 2014-10-03 10:09:50


 

นายถวัลย์ ธนกิจเจริญพัฒน์
Mr.Tavan Tanakitcharoenpat
ผู้อำนวยการ สถาบันเทคนิคพลังงาน
Director Energy Technique Development Institute
Tel 0 2794 4699 Fax 0 2794 4600
tavan@doeb.go.th
Update : 2014-10-03 10:07:30


 
นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว
Mr.Somboon Nhookeaw
ผู้อำนวยการ สำนักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
Director Bureau of Natural Gas Business Safety
Tel 0 2794 4994 Fax 0 2794 4900
somboon@doeb.go.th
Update : 2014-10-03 10:07:45


 


ผู้อำนวยการ สำนักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว
Director Bureau of Liquefied Petroleum Business Safety
Tel 0 2794 4899 Fax 0 2794 4800

Update : 2014-12-12 09:42:18


 ผู้อำนวยการ สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิง
Director Bureau of fuel Business Safety
Tel 0 2794 4774 Fax 0 2794 4700

Update : 2014-12-12 09:42:40


 
นางสาวพีรพัฒน์ อินทรชุบ
MissPeerapat Intarachub
ผู้อำนวยการ สำนักคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง
Director Bureau of Fuel Quality
Tel 0 2794 4224 Fax 0 2794 4200
peerapat@doeb.go.th
Update : 2014-10-03 10:08:52


 
นางสาวสุภกานต์ วิทิตวโรดม
Miss.Supakarn Vitidvarodom
ผู้อำนวยการ สำนักบริการธุรกิจและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง
Director Bureau of Fuel Trade and Stockpile
Tel 0 2794 4199 Fax 0 2794 4100
supakarn@doeb.go.th
Update : 2014-10-03 10:09:09


 

นางสาวจารุวรรณ ปรีชาเดช
MissCharuwan Prechadej
หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มตรวจสอบภายใน
Chief Group Internal Audit
Tel 027944599 Fax 027944500
charuwan@doeb.go.th
Update : 2014-10-03 10:11:03


 
นางสาวมาลินี ภักดีอุทธรณ์
MissMalinee Pakdeeuthorn
หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Chief Group Study
Tel 027944430 Fax 027944400
malinee@doeb.go.th
Update : 2014-10-03 10:10:48


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400