นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงพลังงาน    สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
Energy Policy and Planning Office

121/1-2 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญา
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
121/1-2 Phetchaburi Road
Ratchathewi
Bangkok 10400
Tel 0 2612 1555
Fax 0 2612 1357
www.eppo.go.th
Update : 2017-10-30 09:09:54


 

- ว่าง -

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
Director General
Tel 0 2612 1555 ext. 622 Fax 0 2612 1352

Update : 2018-11-14 09:59:31


 
นายเพทาย หมุดธรรม
Mr.Petai Mudtham
รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
Deputy Director General
Tel 0 2612 1555 ext. 655 /Mobile: 08 1810 8842 Fax 0 2612 1352
Petai@eppo.go.th
Update : 2017-10-30 09:12:39


 
นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท
Mr.wattanapong Kurovat
รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
Deputy Director General
Tel 0 2612 1555 ext. 600 /Mobile: 08 4751 3420 Fax 0 2612 1352
wattanapong@eppo.go.th
Update : 2018-03-02 13:11:01


 

นางสาวสมศรี แก้วนุกูลกิจ
Ms.Somsri Kaewnukulkij
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวางแผนยุทธศาสตร์พลังงาน
Specialist - Energy Strategy Planning
Tel 0 2612 1555 Ext. 311 /Mobile: 08 1843 9607 Fax 0 2214 3937
somsri@eppo.go.th
Update : 2015-09-02 10:16:50


 
นายทิพากร พูลสวัสดิ์
Mr.Thipakorn Pulsawatti
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
Specialist - Energy Conservation and Renewable Energy Policy and Plan
Tel 0 2612 1555 Ext: 312 /Mobile: 08 4752 3390 Fax 0 2612 1352
tipakorn@eppo.go.th
Update : 2016-05-17 11:40:43


 
นางสาวดาวทิพย์ วานิชานนท์
Ms.Dowtip Vanichanont
ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director Administrative System Development Group
Tel 0 2612 1555 ext. 501 /Mobile: 08 1832 6749 Fax 0 2612 1384
dowtip@eppo.go.th
Update : 2015-09-02 10:31:59


 

นางสาวนิรดา รงคพรรณ์
Ms.Nirada Rongkaphan
ผู้อำนวยการ กลุ่มตรวจสอบภายใน
Director Internal Audit Group
Tel 0 2612 1555 ext. 607 /Mobile: 08 1913 4764 Fax 0 2612 1391
nirada@eppo.go.th
Update : 2015-09-02 10:42:26


 
นางดวงสุดา จิรประดิษฐกุล
Mrs.duangsuda Jirapraditkul
เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม
Director General Administration Bureau
Tel 0 2612 1555 ext. 458 /Mobile: 08 1985 6922 Fax 0 2612 1358
duangsuda@eppo.go.th
Update : 2019-02-22 10:34:49


 
นางกฤษณา สุภาจรูญ
Mrs.Kitsana Suphacharun
ผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
Director General Affairs Group
Tel 0 2612 1555 ext. 470 /Mobile: 08 1239 7919 Fax 0 2612 1358
kitsana@eppo.go.th
Update : 2018-06-15 08:36:14


 

นางธัชชฏวรรณ คงเปรม
Mrs.Taschatawan Kongprem
ผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
Director Personnel Management Group
Tel 0 2612 1555 ext. 460 /Mobile: 08 1855 4813 Fax 0 2612 1358
taschatawan@eppo.go.th
Update : 2015-09-01 14:31:07


 
นายทนงศักดิ์ วงษ์ลา
Mr.Thanongsak Wongla
ผู้อำนวยการ กลุ่มช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร
Director Coordination and Public Relations Group
Tel 0 2612 1555 ext. 480 /Mobile: 08 1732 5114 Fax 0 2612 1358
thanongsak@eppo.go.th
Update : 2018-05-24 16:03:17


 
นางสาวขนกวรรณ หนูดำ
Mrs.Khanokwan Noodam
ผู้อำนวยการ กลุ่มกองทุนพลังงาน
Director Energy Fund Group
Tel 0 2612 1555 ext. 329 /Mobile: 09 2246 0309 Fax 0 2612 1372
khanokwan@eppo.go.th
Update : 2018-11-14 10:06:18


 

- ว่าง -

ผู้อำนวยการ กลุ่มการคลัง
Director Finance Group
Tel 0 2612 1555 ext. 490 Fax 0 2612 1357

Update : 2018-11-14 09:59:23


 
นางสาวภาวิณี โกษา
Ms.Pavinee Kosa
ผู้อำนวยการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Director Energy Policy and Planning Division
Tel 0 2612 1555 ext. 416 /Mobile: 08 4751 3394 Fax 0 2612 1364
pavinee@eppo.go.th
Update : 2019-02-22 10:36:05


 
นายอุทัย ม่วงศรีเมืองดี
Mr.Uthai Muangsrimuengdee
ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์พลังงาน
Director Energy Strategy Development Group
Tel 0 2612 1555 ext. 401 /Mobile: 0879070477 Fax 0 2612 1364
Uthai@eppo.go.th
Update : 2018-11-14 10:19:32


 ผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์พลังงาน
Director Energy Strategy Management Group
Tel 02 612 1555 ext. 414 Fax 0 2612 1364

Update : 2018-11-14 09:57:52


 
นางสาวขนกวรรณ หนูดำ
Ms.Khanokwan Noodam
ผู้อำนวยการ กลุ่มติดตามและประเมินผล
Director Monitoring and Evaluation Group
Tel 0 2612 1555 ext. 422 /Mobile: 09 2246 0309 Fax 0 2612 1364
khanokwan@eppo.go.th
Update : 2018-11-14 10:03:16


 
นางสุพิตร พัดเปรม
Mrs.Supit Padprem
ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Director Energy Forecast and Information Technology Center
Tel 0 2612 1555 ext. 408 /Mobile: 0940596935,06114641497 Fax 0 2612 1364
supit@eppo.go.th
Update : 2019-02-22 10:36:57


 

นางสาวสุกัลยา ตรีวิทยานุรักษ์
Ms.Sukanlaya Treewitthayanurak
ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาสารสนเทศพลังงาน
Director Energy Information Technology Development Group
Tel 0 2612 1555 ext. 406 /Mobile: 08 4387 4791 Fax 0 2612 1364
sukanlaya@eppo.go.th
Update : 2015-09-01 16:02:18


 
- ว่าง -

ผู้อำนวยการ กลุ่มวิเคราะห์และพยากรณ์
Director Energy Analysis and Forecast Group
Tel 0 2612 1555 ext. 432 /Mobile: Fax 0 2612 1364
@eppo.go.th
Update : 2018-06-15 08:38:45


 
นางสาวบุบผา คุณาไท
Ms.Bubpha Kunathai
ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
Director Computer System Development Group
Tel 0 2612 1555 ext. 424 /Mobile: 08 4387 4792 Fax 0 2612 1364
bubpha_k@eppo.go.th
Update : 2015-09-03 10:54:52


 

นายอนิรุทธิ์ ธนกรมนตรี
Mr.Anirut Thanakornmontri
ผู้อำนวยการ กองนโยบายปิโตรเลียม
Director Petroleum and Petrochemical Policy Bureau
Tel 0 2612 1555 ext. 572 /Mobile: 0899445699 Fax 0 2612 1391, 0 2612 1394, 0 2612 1395
anirut.tha@eppo.go.th
Update : 2019-02-22 10:37:39


 
นางสาวศศิธร เจษฎาฐิติกุล
Ms.Sasithon Jetsadathitikul
ผู้อำนวยการ กลุ่มราคาปิโตรเลียม
Director Petroleum Pricing Group
Tel 0 2612 1555 ext. 566 /Mobile: 08 1731 8779 Fax 0 2612 1391, 0 2612 1394, 0 2612 1395
sasithon@eppo.go.th
Update : 2015-11-19 13:52:13


 
นายฤกษ์ฤทธิ์ เคนหาราช
Mr.Reukrit Kenharaj
ผู้อำนวยการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม
Director Petroleum Business Group
Tel 0 2612 1555 ext. 571 /Mobile: 0817326073 Fax 0 2612 1391, 0 2612 1394, 0 2612 1395
reukrit@eppo.go.th
Update : 2018-01-16 13:29:10


 

นางกานดา เพชรไทย
Mrs.Kanda Petchthai
ผู้อำนวยการ กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Director Petrochemical Industry Group
Tel 0 2612 1555 ext. 575 /Mobile: 08 4387 4788 Fax 0 2612 1391, 0 2612 1394, 0 2612 1395
kanda@eppo.go.th
Update : 2015-09-02 16:08:32


 
นายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู
Mr.Veerapat Kiatfuengfoo
ผู้อำนวยการ กองนโยบายไฟฟ้า
Director Power Policy Bureau
Tel 0 2612 1555 Ext: 523 /Mobile: 08 4751 3327 Fax 0 2612 1384, 0 2612 1385
veerapat@eppo.go.th
Update : 2019-02-22 10:38:16


 
นางศิรินา อินแก้ว
Mrs.Sirina Inkaew
ผู้อำนวยการ กลุ่มราคาไฟฟ้าและคุณภาพบริการ
Director Power Tariff and Service Quality Group
Tel 0 2612 1555 ext. 521 Fax 0 2612 1384, 0 2612 1385
sirina@eppo.go.th
Update : 2017-01-20 08:53:56


 

นางสาวจารุวรรณ พิมสวรรค์
Ms.Jaruwan Pimsawan
ผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมการแข่งขันกิจการไฟฟ้า
Director Power Industry Competition Promotion Group
Tel 0 2612 1555 ext. 531 /Mobile: 0988158839 Fax 0 2612 1384, 0 2612 1385
jaruwan@eppo.go.th
Update : 2016-08-05 16:06:09


 
นางสาวพรรณี โรจน์รังสีธรรม
Ms.Punnee Rojrungsitum
ผู้อำนวยการ กลุ่มจัดหาพลังงานไฟฟ้า
Director Power Supply Planning Group
Tel 0 2612 1555 ext. 511 /Mobile: 08 4387 4789 Fax 0 2612 1384, 0 2612 1385
punnee@eppo.go.th
Update : 2015-09-02 10:24:16


 
นางสาวชนานัญ บัวเขียว
Ms.Chananan Buakeao
ผู้อำนวยการ กองนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
Director Energy Conservation and Renewable Energy Policy Bureau
Tel 0 2612 1555 ext. 332 /Mobile: 08 1915 5787 Fax 0 2612 1372, 0 2612 1374
chananan@eppo.go.th
Update : 2019-02-22 10:38:49


 

นางสาวนฤมล อินทรักษ์
Ms.Narumon Intharak
ผู้อำนวยการ กลุ่มอนุรักษ์พลังงาน
Director Energy Conservation Group
Tel 0 2612 1555 ext.351/Mobile : 08 4530 4735 Fax 0 2612 1372, 0 2612 1374
narumon.int@eppo.go.th
Update : 2018-11-14 10:17:29


 
- ว่าง -

ผู้อำนวยการ กลุ่มพลังงานทดแทน
Director Renewable Energy Group
Tel 0 2612 1555 ext. 351 /Mobile: Fax 0 2612 1372, 0 2612 1374
@eppo.go.th
Update : 2018-06-15 08:39:48


 
นางสาวนุจรีย์ เพชรรัตน์
Ms.Nootjaree Petcharat
ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาบุคลากรและประชาสัมพันธ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน
Director Capacity Building and Public Communication on Energy Conservation Group
Tel 0 2612 1555 ext. 371 /Mobile: 08 4439 1730 Fax 0 2612 1372, 0 2612 1374
nootjaree@eppo.go.th
Update : 2015-09-02 10:31:20


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400